Osud pánov sveta. Ako sa Rusko môže vyhnúť opakovaniu sebazničujúcej cesty Západu

.

EÚ, 5.september 2023 (AM) – Sociológovia si všímajú, mierne povedané, nenápaditú morálku novej vyššej strednej triedy. Principiálny postoj predstaviteľov tejto triedy je nasledovný: morálka je čisto osobná záležitosť, t. j. nikto nemôže nikomu vyčítať nemorálnosť alebo vnucovať etické normy iným. V prípade estetiky je to však inak: bobovia (“buržoázni bohémovia”) aktívne vnucujú svoj vkus ostatným. Estetika novej vyššej triedy je však rovnako zlá ako etika, ba možno ešte horšia.

 

Novoburžoázia aktívne vnucuje svoju disciplínu, svoj vkus a s ním spojenú sociálnu disciplínu iným vrstvám. Keďže samotná novoburžoázia je sociokultúrne výsledkom syntézy buržoázie a kontrakultúry, kontrakultúrny “prvotný hriech” podmienil okno zraniteľnosti novej vyššej triedy zo strany vulgárnej kultúry najnižších vrstiev. Marx, píše D. Brooks, si všimol, že buržoázia vulgarizuje akékoľvek ideály, zatiaľ čo bobovia sú schopní idealizovať akúkoľvek vulgárnosť. Neoburžoázia v podstate uskutočňuje úplnú formu vulgarizácie kultúry, keď sa vulgárne stáva ideálom, t. j. máme tu do činenia nielen s odmietnutím klasického dedičstva buržoázie a aristokracie ako ideálu, nielen s neschopnosťou vytvoriť vlastný ideál, ale s postulovaním vulgárnosti ako ideálu, ako uvidíme – subkultúry nižších tried.

 

Bohemizácia buržoázie v období finančníctva sa tak v kultúrnej sfére mení na jej lumpenproletarizáciu (v rímskom zmysle slova). Bobo je spodina buržoázie a spodná strana je vždy horšia ako predná, aj keď používame definície “neo-“, “hyper-“, “super-” atď. Ako hovorieval F. Engels, metle nevyrastú mliečne žľazy, ak ju zaradíme do triedy cicavcov. Zároveň je bobo určite buržoáznou vrstvou, kontrakultúrou pohltenou finančným a korporátnym kapitálom: “… osvojením si spôsobu myslenia umelcov a aktivistov začínajú radoví zamestnanci naozaj oveľa viac pracovať pre dobro spoločnosti.

 

… Po prijatí myslenia umelcov a aktivistov obyčajní zamestnanci skutočne začínajú pracovať oveľa tvrdšie pre dobro spoločnosti. V 1960-tych rokoch väčšina sociológov predpovedala, že keď sa životná úroveň zlepší, budeme pracovať čoraz menej. Ale keď sa práca stane prostriedkom sebavyjadrenia a spoločenským poslaním, ako to nemôžete skúsiť? […] Zamestnávatelia si uvedomili, že bobo by sa rozbil na koláč, keby im bolo vysvetlené, že pracujú pre svoj vlastný duchovný a intelektuálny rast.

 

Inými slovami, neskorý kapitál(izmus) absorboval kontrakultúru a prinútil jej hyperindividualizmus pracovať pre seba. Absorbovať však neznamená stráviť: bohémstvo otravuje kapitál(izmus) zvnútra a zbavuje jeho vládnucu triedu kultúrnej hegemónie. To všetko neznamená, že bobovia sú maximálne parazitickou vrstvou: parazitujú na bohéme aj na buržoázii. Bohemizácia buržoázie a buržoázizácia bohémov je koncom kapitalizmu, a to koncom nie ako výbuch, ale ako vzlyk.

 

Tu si nemôžeme nespomenúť na myšlienku jednej z postáv románu J.K. Grangeho “Lontano”, ktorý za absolútne zlo považoval “buržoáziu, ktorá prijala svoju vlastnú antikultúru, pohltila nepriateľa – revolúciu. Raz prirovnal týchto čističov ku krysám, ktoré prežili vďaka tomu, že prijali jed určený na ich zničenie, a teraz tvoria rasu, ktorá je voči tomuto jedu imúnna”. Na tento konkrétny jed áno. Ale “protijed”, ktorý prijali, ako sa ukáže ďalej, robí novú vyššiu strednú triedu – “sociálne krysy” – fatálne zraniteľnou voči inému: každý zisk je stratou.

 

Brooks a iní správne poukazujú na skutočnosť, že novoburžoázia má tendenciu prezentovať svoj vkus a záľuby (aj sexuálne) v módnom intelektuálnom obale. Znamená to, že novú vyššiu triedu možno charakterizovať ako vysoko intelektuálnu a vysoko duchovnú skupinu? V žiadnom prípade. Intelektuálna sféra sa stala intelektuálnym trhom. Podobne došlo k marketingu duchovnej oblasti. Výsledkom je vznik celej vrstvy “tvorcov v oblasti podnikania”, “podnikateľov-poloumelcov”, “podnikateľov z oblasti vedy”, “manažérov správ” atď. Výsledkom je degradácia umenia, ktoré je nahradené rôznymi druhmi inštalácií, a intelektuálnej sféry.

 

Brooks píše, že intelektuáli sa v prostredí novej vyššej triedy nepredávajú ani tak vreciam s peniazmi, ako skôr masovému nemému publiku; kreativitu nahrádza hľadanie trhových ník; vedu, dodal by som, nahrádza hľadanie grantov. Inými slovami, novým informačným poriadkom neoburžoázie je “nenávisť k mysleniu” (D. Duclos), z čoho okrem iného vyplýva prudký pokles intelektuálnej úrovne médií a strata tváre a individuality mnohých publikácií.

 

“Sediac” na anglicky a francúzsky písaných vedeckých a spoločensko-politických informáciách môžem dosvedčiť: ak v rokoch 1975 – 1995 bolo dôležité a zaujímavé čítať 50 – 60 týždenníkov, mesačníkov a štvrťročníkov, dnes stačí 10 – 15 publikácií. Po prvé, väčšina časopisov sa stala navzájom podobnými. Po druhé, intelektuálna úroveň väčšiny z nich nielenže klesla – ona sa zrútila. Samozrejme, existuje niekoľko vynikajúcich publikácií, ale sú to ostrovy v mori. Neoburžoázna kultúra znetvorila aj také sféry intelektu, ako je veda a vzdelávanie.

 

Korporatívna kontrola, ako správne upozornil K. Lash, vedie k posadnutosti vedcov kvantitatívnymi metódami a k de-teoretizácii vedy o spoločnosti, vlastne k jej zničeniu. Nehovorím o “bolonskom systéme” – výplode neo-buržoáznych byrokratov z vedy -, ktorý zabíja skutočné vzdelávanie. V USA ducha novoburžoáznej bobo-elity najlepšie stelesnila Clintonova administratíva a samotní manželia Clintonovci. Obaja sú typickí baby boomeri s typickým životopisom tejto generácie: v 60. rokoch – účasť v protivojnovom hnutí, ľahké drogy, promiskuitné vzťahy s oboma pohlaviami; V 80. rokoch – politická kariéra, obchody s futures. Bobo, samozrejme, volí demokratov.

 

“Politika” novej vyššej triedy je však v skutočnosti o depolitizácii. Kľúčový rozpor dnes nie je medzi (slobodnými) šesťdesiatymi a (konzervatívnymi) osemdesiatymi rokmi, ale medzi tými, ktorí spojili hodnoty oboch období, a tými, ktorí to odmietli.” Ako sme videli, produktom prekrývania je nová vyššia trieda; nemalo by teda ísť ani tak o politickú (nanajvýš formálnu), ako o sociálnu konfrontáciu.

 

“V období 80. – 90. rokov 20. storočia bola sociálno-ekonomická agenda Západu, tak pre domácu, ako aj zahraničnú spotrebu, prísne pravicová. Privatizácia všetkého, znižovanie sociálnych výdavkov, opustenie akýchkoľvek stôp socializmu, obetovanie božstvám finančných trhov – to je to, čo západný intelektuálny mainstream presadzoval od konca 70. rokov približne do začiatku alebo polovice roka 2000. Koncom roka 2000 sa v USA začala rýchla polemika. Hlboké zlyhania “voľného trhu”, ktoré sa prejavili vo “veľkej recesii” v rokoch 2007 – 2009, podkopali vieru v kapitalizmus ako celok. “Tvrdý boj proti zločinu” už voličov neoslovoval, najmä preto, že bežná pouličná kriminalita sa v predchádzajúcich 10 – 15 rokoch výrazne znížila. Začalo sa “zmierňovanie mravov” na všetkých frontoch, ktoré sa nezaobišlo bez sprievodného “vymývania mozgov”. Ako zvyčajne, sprevádzalo ho šírenie a dokonca glorifikácia predtým marginalizovaných názorov. Existuje mnoho náznakov, že to, čo sa teraz deje v Spojených štátoch a na Západe ako celku, nie je len ďalší posun vo vedomí a morálnom vnímaní, ktorý zašiel príliš ďaleko a po ktorom bude nasledovať odraz opačným smerom. Môže ísť o skutočnú, nezvratnú degradáciu, ku ktorej už viackrát došlo v prezretých civilizáciách.”

 

Ak to zhrnieme: najpravdepodobnejším vektorom vývoja novoburžoázie je sociálna degradácia, ako sa to vždy stáva pri uzavretých skupinách, kapitulácia pred behom života, prípadne – pred obyčajnými ľuďmi, voči ktorým prívrženci novej vyššej triedy prestávajú byť tvorivou menšinou, nielenže strácajú kultúrnu hegemóniu, ale prijímajú a napodobňujú subkultúru obyčajných ľudí. Ďalším logickým krokom nasledujúcim po bohemizácii buržoázie je jej barbarizácia/buržoázizácia. Tu môžeme povedať, že na konci kapitalizmu, v jeho hodine smrti, sa nižšie triedy systému, ktoré sú rovnako nesympatické ako vyššie triedy (hra bola rovnocenná – hrali dvaja…), pomstia na novej vyššej triede. Pravda, táto pomsta je ako posledná plavba, šialený beh “opitého korábu” Artura Rimbauda – “medzi zvratkami, žlčou a vínnymi fľašami”.

 

Ako uvádza C. Marri, v roku 2001 zažil veľký šok, keď si uvedomil, že nová vyššia trieda a “vyššia stredná trieda” čoraz viac preberajú, a vlastne už aj prevzali ako model správania, módu obliekania a verbálneho vyjadrovania emócií to, čo je charakteristické pre americkú nižšiu triedu, najmä jej černošskú časť. Dodávam, že v tomto ohľade multikulturalizmus, podobne ako politická korektnosť, zdôrazňovanie práv sexuálnych menšín atď. nielenže rieši triedne problémy vyššej triedy, ale je zároveň výrazom a zásterkou vulgarizácie kultúry vyššej triedy a straty vlastnej kultúrnej hegemónie (porov. šírenie východných protirímskych kultov v neskorom Ríme). Hollywood k týmto procesom aktívne prispieva. Rap (subkultúra černošskej kriminálnej spodiny), vulgárne speváčky ako Beyoncé a Rihanna atď., prenikanie vulgárnych výrazov na stránky Glamour aj tzv. intelektuálnych časopisov, móda “prostitútskeho vzhľadu” dievčat z bohatých predmestí a mnohé ďalšie – to všetko svedčí o vážnej kríze menšiny, ktorá má udávať tón v kultúrnej sfére.

 

Poznanie histórie a diel takých rôznych mysliteľov, ako sú A. Toynbee a A. Gramsci, nám umožňuje lepšie pochopiť tento jav. Toynbee má pojem “schizma duše”. Ide o situáciu, keď sa zo života tvorivej menšiny vytráca cnosť, štýl a cieľavedomosť a dochádza k vulgarizácii jazyka, mravov, správania a kultúry. Klasickým príkladom je neskorý Rím, v ktorom sa mužská móda stala imitáciou hrubosti barbarov a matróny začali napodobňovať správanie žien z nižších vrstiev vrátane prostitútok z lacných lupanární. Rozkol duše mení tvorivú menšinu na obyčajnú dominantnú menšinu, zbavenú obsahu, jadra, a preto odsúdenú na spoločenskú skazu.

 

Jedným z ústredných Gramsciho pojmov je kultúrna hegemónia. Tá sa vzťahuje na dominanciu vládnucej triedy (v Gramsciho prípade buržoázie) vo sfére hodnôt, ideí a kultúry. Masová kultúra, to, čo Zb. Brzezinski nazval “tittytainment”, zmiešaná s holým konzumom, t. j. spotrebou, a používaná americkou špičkou na ovládnutie vedomia a podvedomia národov iných krajín, ako aj vlastného obyvateľstva, sa jej vrátila ako bumerang. “Vezmeme si vaše deti,” povedal Gramsci buržoázii. Tým “my” myslel komunistov ako nositeľov vysokej kultúry a morálky. Komunistom sa to nepodarilo. Podarilo sa to nižším vrstvám, bielej a čiernej spodine.

 

“Američania boli vždy individualisti. Po kovbojsky, chlieb a soľ, a vy stojíte okolo. Ale v poslednom štvrťstoročí tento individualizmus prešiel transformáciou od sebectva k egocentrizmu, od toho, čo ‘potrebujem’, k tomu, čo ‘mám rád’, od materialistickej realistickej pragmatickej sebalásky v štýle Ayn Randovej k idealistickému šialenému nepraktickému sústredeniu sa na vlastný pupok s ligotavými vlasmi. Tam, kde sa kedysi deti učili hnať sa za vlastným ziskom, sa teraz učia hnať sa za svojimi emóciami.”

 

Napodobňovanie kultúrnych a psychologických foriem nižších vrstiev predstaviteľmi veľkej časti novej vyššej triedy znamená nielen deštrukciu kódexov slušného správania, ale predovšetkým úpadok kultúrneho a psychologického sebavedomia vyšších vrstiev. A čo čakať, ak sú nové špičky odtrhnuté od koreňov, žijú v uzavretom svete bez obsahu – uzavreté systémy, opakujem, spravidla degenerujú a rozkladajú sa. Stačí sa pozrieť na politických lídrov Západu za posledných 20 – 25 rokov. Predovšetkým sú v porovnaní so svojimi predchodcami bez tváre. Dá sa o nich povedať slovami K. Čapka o salamandrách (“Prichádzajú ako tisíc masiek bez tváre”) a slovami M. Bulgakova o hadoch v Osudových vajciach. Okrem toho je to tá istá “prázdna elita”, o ktorej písal C. Murray – vulgárna elita, ktorá stratila kultúrne a psychologické sebavedomie a preberá formy od degenerujúcich nižších vrstiev.

 

Výsledok tu môže byť len jeden – rastúca sociálna impotencia nových vrchností a nových spodín. Medzi nimi sa nachádza odsúdená stará “stredná trieda”, ktorá volila Trumpa, lebo v ňom videla svoju spásu. Možno sa čudovať, že práve medzi bielou americkou “strednou triedou” získavajú na popularite pravicové myšlienky, myšlienky samosegregácie bielych na pacifickom severozápade v štátoch ako Washington, Oregon a Idaho? Úradníci ich označujú za nacistov, ale to problém nerieši, skôr to pôsobí na dozrievanie hromád hnevu na oboch stranách triednej a rasovej barikády. Zdá sa, že financializovaný kapitalizmus privádza Systém na koniec cesty, na konci ktorej, ako spieval Vysockij, je “plieskanie sekerami”.

 

Financializácia určite slúži kapitalistom ako prostriedok na disciplinovanie robotníckej triedy. Porážky, ktoré robotnícka trieda Západu, a predovšetkým USA a Veľkej Británie, utrpela v 80. rokoch 20. storočia, úzko súvisia s obnovením/zvýšením ziskovosti korporácií; spotreba pracujúcich ľudí sa stala závislou od úverov, čo ešte viac zvýšilo ich závislosť od korporácií. To všetko rúca mnohé mýty kapitalizmu, napríklad mýtus o americkom sne. Nie nadarmo bolo jedným z hesiel hnutia Occupy Wall Street: “Nazývajú to americký sen, pretože musíte snívať, aby ste tomu uverili.

 

Inými slovami, aby ste unikli Matrixu, musíte sa zobudiť a vziať si správnu pilulku. Ďalším mýtom je možnosť spojenectva medzi pracujúcimi z jadra kapsystému a buržoáziou zo semiperiférie a periférie, t. j. najmä z málo rozvinutých krajín. V skutočnosti na semiperiférii a periférii s ich rozšírenými klanovo-oligarchickými režimami neexistuje národná (národne orientovaná) buržoázia, s ktorou by sa robotnícka trieda mohla solidarizovať. Poloperiférna a periférna (kvázi)buržoázia má pri všetkých svojich vonkajších rozporoch s pánmi jadra k nim triedne oveľa bližšie ako k robotníkom Západu a k svojim. Tým sa mimochodom rúca ďalší mýtus – o možnosti národného kapitalizmu 70. – 80. rokov.

 

Dnes otázka znie takto: buď globálny kapitalizmus, alebo globálny antikapitalizmus. Marx raz poznamenal: čím viac kapitalizmus nadobúda svetový (dnes globálny) charakter, tým častejšie a akútnejšie sú krízy kapitalizmu. Globalizácia sa stáva permanentnou krízou, ktorú neoburžoázia zhadzuje na nižšie poschodia čoraz viac sa demokratizujúcej spoločnosti, ako aj na dominantné vrstvy periférie a semiperiférie – “veľké ryby požierajú malé ryby”; prvými obeťami krízy kapitalizmu budú “slabé články”, ale je to zároveň ich šanca uniknúť z kapitalistickej pasce.

 

Nemožno nesúhlasiť s tými bádateľmi, ktorí zaznamenávajú: politika v USA sa v povojnových desaťročiach formálne zdemokratizovala, ale politický vplyv podnikania od 70. rokov 20. storočia natoľko vzrástol, že akákoľvek zmysluplná demokracia sa zastavila. Deregulácia, sloboda finančného sektora, globalizácia voľného obchodu, rozvoj súkromného vlastníctva domov, využívanie federálnych peňazí na podporu impéria, zatiaľ čo fyzická a sociálna infraštruktúra sa zhoršovala – tieto politiky podporovali obe strany počas štvrťstoročia.

 

Všetky reakcie na hospodársku krízu z roku 2008, o ktorých sa v Amerike uvažovalo, uprednostňovali zachovanie existujúcich hierarchií bohatstva a moci. Obama to jasne naznačil Pánom svetovej hry, ktorí ho dosadili do Bieleho domu, tým, že vymenoval Timothyho Gainera za ministra financií (pokladníka) a Larryho Summersa za hlavného ekonomického poradcu, pričom obaja boli horlivými zástancami deregulácie, ktorá bola zdrojom veľkej časti problémov deväťdesiatych rokov vrátane krízy z roku 2008.

 

Amerika upadá a bude pokračovať v obohacovaní 1 %. Bohatí sa nikdy dobrovoľne nevzdajú svojho “majetku”. Tí, ktorí fixujú, majú pravdu: svetová ekonomika sa dnes rozrástla na okraj peňažnej bubliny, ktorá sa vytvárala posledných 40 rokov. Ďalšia “záchranná” fáza tlače peňazí môže byť posledná, pretože všetky hlavné “starnúce konzumné ekonomiky” – USA, EÚ, Japonsko – zlyhajú. Hospodársky rast sa v podstate zastavil, politická a sociálno-kultúrna paralýza je v plnom prúde. Jedno percento zatiaľ vyhráva, ale jeho čas sa kráti – príde chvíľa a bude koniec. Keďže v centre peňažnej bubliny, ktorá sa chystá prasknúť, sú USA, americké impérium ako garant reprodukcie globálneho kapitalizmu, výbuch bubliny spôsobí prasknutie aj tohto impéria, alebo možno naopak: udalosti v USA budú rozbuškou pre výbuch bubliny.

 

Buržoázia sa môže pokúsiť vyriešiť problém prostredníctvom rozsiahlej (novej svetovej?) vojny, ako to urobila v rokoch 1938 – 1939, ale pri súčasnom pomere vojenských a politických síl vo svete je to v podstate samovražedné. Financializácia, ktorá bola záchranou kapitalizmu 50 rokov (t. j. jednu alebo dve generácie), ho zahnala do slepej uličky, za ktorou je priepasť. V tomto ohľade je novoburžoázia terminátorom kapitalizmu, jeho – a svojím vlastným – katom. Mali by sme sa len snažiť, aby sme spolu s ňou nespadli pod sekeru dejín, a čo najviac využiť nevyhnutné sociálne otrasy v jadre kapsystému, v ktorom sa triedne, rasové a náboženské otázky prepletajú do jedného klbka.

 

Na záver by som chcel poznamenať, že nekultúrnosť nových vyšších a nových nižších tried je jedným z faktorov veľmi pravdepodobného víťazstva tých druhých nad prvými. Nehovoríme však o víťazstve pracujúceho ľudu a budovaní socializmu, ako sa to stalo v Rusku po októbrovej revolúcii, ale o niečom inom – o tom, ako ďalší barbari opäť dobíjajú ďalší Rím, ktorý je zvnútra prehnitý a zbesilý. Mali by sme to ľutovať? Sotva. Nemôžete zachrániť niekoho, kto je pohltený vôľou zomrieť.

 

“Ďalšou možnosťou konca dejín nie je celý tento čas, ale len dejiny Západu, osobitný kultúrny svet a zvláštny typ človeka. Od istého bodu (bodu, z ktorého sa vyvinula modernita) sa západný človek naučil dôverovať hodnotám s konkrétnym cieľom, so ziskom, naučil sa plánovať a kalkulovať s dôsledkami – a to bolo to zaujímavé. Teraz sa však s ním niečo stalo. Stratil schopnosť uvažovať o prospechu, ustálil sa na hodnote rovnosti, ktorá, ak sa ňou bude riadiť vždy a vo všetkom, neprinesie tomuto človeku žiadny prospech. Človek môže zrovnávať cudziu divokosť so svojou zdvorilosťou, patológiu s normálnosťou, chorobu so zdravím, ak je to výhodné, ale zrovnávať ich a znášať príslušné náklady v mene hodnoty rovnosti je degradácia. Pre Západ, samozrejme, degradácia a v tomto zmysle samostatný koniec dejín.” 

 

My sa musíme starať o niečo iné – o to, aby nás spolu s týmto “Rímom” nezmietol, aby sme sa spolu s ním neutopili vo víre Dejín a nestali sa obeťou neobarbaristov, ktorých objektívnym spojencom – bez ohľadu na to, či z vlastnej vôle, proti nej, z vlastného záujmu alebo z nevedomosti spôsobenej krátkymi gesčnými myšlienkami – je neoburžoázia na celom svete, vrátane Ruskej federácie. Financializmus, multikulturalizmus, politická korektnosť, sexualizmus – to sú jazdci kapitalistickej apokalypsy. Presnejšie povedané, jazdec je len jeden – neoburžoázia, a toto všetko sú jej masky, pod ktorými je ako v Tolkienovom Nazgulovi prázdnota.

Andrej Fursov

*Google aj FB obmedzuje publikovanie našich materiálov, NBÚ 4 mesiace blokoval našu stránku, Youtube nám vymazal náš kanál, pre viac príspevkov teda odporúčame nás sledovať aj na Telegrame.

Podporte našu prácu: SK72 8360 5207 0042 0698 6942


Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Foto Fašistické pochodňové sprievody vo Fínsku

Fínsko, 7. decembra 2023 (AM) - Polícia počas pochodňového sprievodu vo Fínsku rozháňala autobus s protinacistickými demonštrantami. V Helsinkách sa včera pri príležitosti Dňa nezávislosti konalo niekoľko demonštrácií vrátane akcie "Fínsko, zobuď sa" a pochodňového sprievodu "612" (názov je odvodený od dátumu 6. decembra), na ktorom sa zúčastnilo približne 500…

Foto V Jasenovaci v Chorvátsku bolo zabitých milión ľudí, väčšina z nich boli Srbi

Chorvátsko, 7. december 2023 (AM) - 35 krajín žiadalo, aby bol Jasenovac zapísaný na zoznam UNESCO. Celých šesť mesiacov nebolo známe, aké odporúčania dala chorvátskej vláde skupina expertov vytvorená Medzinárodnou alianciou pre pripomínanie holokaustu (IHRA), keď začiatkom júna navštívila pamätné miesto v Jasenovaci. Chorvátski úradníci tieto odporúčania pred širokou verejnosťou zatajili.…

Foto Vzácna udalosť v dejinách vojenského letectva a v dejinách Ruska počas Putinovej návštevy

Rusko, 7. december 2023 (AM) – Dnes sa odohrala vzácna udalosť v dejinách vojenského letectva a v dejinách Ruska. Lietadlo ruského najvyššieho veliteľa uskutočnilo bez medzipristátia let do Spojených arabských emirátov v sprievode stíhacieho krídla ruského letectva so zbraňami. Raritou je, že takýchto prípadov je na svete v zásade málo, ak…

Foto Ruské vzdušné sily začali vysoko presné údery na pozície v chersonskom smere

Ukrajina. 7. decembra 2023 (AM) - Počas dňa 6. decembra ruské jednotky pokračovali v útoku na mnohých kľúčových oblastiach v zóne špeciálnej vojenskej operácie. Vyplýva to zo správ ruských vojenských korešpondentov. Letectvo je obzvlášť aktívne vzhľadom na nie príliš vhodné počasie pre útoky pechoty. Tie sa však konajú aj v…

Foto Pred 200 rokmi vznikla Monroeova doktrína. Je ešte stále živá?

USA. 7. decembra 2023 (AM) - Minulosť ani súčasnú zahraničnú politiku Spojených štátov amerických nemožno pochopiť bez zohľadnenia takého fenoménu, akým je Monroeova doktrína. Dnes sa v ruských médiách Monroeova doktrína často nespomína (myslím, že v sovietskych časoch to bolo častejšie). Má však zmysel doktrínu pripomínať. Navyše na to existuje…

Foto Ruská armáda je taká silná, aká nebola ešte nikdy!

Rusko, 7. december 2023 (AM) – Američania nemajú čo postaviť proti jej strategickým jadrovým silám. Na bojisku v zóne Špeciálnej vojenskej operácie sú badateľné charakteristické zmeny. Ruské vojská obsadzujú nové postavenia. Velitelia OSU a ich vrchný veliteľ sa chystajú prejsť na dlhú zimnú obranu. Vyhlásenia z Kyjeva obsahujú čoraz menej…

Foto Nikolaj Starikov o konfrontácii so Západom: “Zmluva prestala existovať”

Veľká Británia, 9. november 2023 (AM) - Krajiny Severoatlantickej aliancie sa prestávajú zúčastňovať na Zmluve o konvenčných ozbrojených silách v Európe. Oznámili to predstavitelia oficiálneho Londýna. Ruský verejný činiteľ, spisovateľ a historik Nikolaj Starikov vysvetlil, prečo Západ po Rusku od zmluvy odstúpil. "Pozorujeme zaujímavý obraz. Okamžite po odstúpení Ruska od zmluvy…

Foto Na severe Kosova prebieha boj

Kosovo, 25. september 2023 (AM) - V okolí dediny Banjska a neďalekého kláštora bojuje v súčasnosti takzvaná "kosovská polícia" so skupinou maskovaných ozbrojencov. Podľa rôznych správ bol zabitý jeden príslušník kosovskej polície a traja neidentifikovaní muži, ktorí sa postavili separatistom. Incident sa začal skoro ráno, keď dve nákladné autá s…

Foto Newsweek: Nová vojenská taktika NATO na Ukrajine zlyháva

.USA, 7.august 2033 (AM) - Nová taktika Západu na Ukrajine, uplatňovaná v ozbrojených silách Ukrajiny, zlyháva kvôli neschopnosti ozbrojených síl Ukrajiny dominovať vo vzduchu a obrovskému nedostatku skúseného personálu. Uviedli to analytici amerického týždenníka Newsweek. Podľa expertov bola stratégia NATO dobrá len teoreticky. "Stratégia aliancie nebola nikdy skutočne otestovaná v konflikte…

Foto Tri fázy misie Pégase 2023 v Indopacifiku

Indopacifik, 12.júl 2023 (AM) - Francúzsko vyslalo vojenské lietadlá do Indopacifiku v rámci misie Pégase 2023 v súvislosti s napätím v regióne. Misia Pégase 2023, ktorú vykonávajú francúzske vzdušné a kozmické sily, prebieha v troch hlavných fázach od 25. júna do 3. augusta. Zapojí sa do nej 19 bojových lietadiel…

Foto Bujakevič: “Za posledný mesiac bolo zničených 16 tankov Leopard”

Rakúsko, 9.júl 2023 (AM) - Vyhlásenie M. V. Bujakeviča, zástupcu stáleho predstaviteľa Ruskej federácie pri OBSE, pre Stálu radu OBSE (6.júla 2023) o pokračujúcich zločinoch kyjevského režimu a nebezpečnej politike krajín západnej aliancie zameranej na eskaláciu napätia: Napraviť prehnané očakávania zahraničných manipulátorov kyjevského režimu od zbraní NATO, ktoré nemôžu a…

Foto Čínska armáda študuje ruskú taktiku na Ukrajine

Ukrajina, 4.júl 2023 (AM) - Čínska armáda aktívne študuje ruskú taktiku na Ukrajine s cieľom kryť obrnené jednotky a používať bezpilotné lietadlá - SCMP. Na cvičení brigády 82. armádneho zboru ČLA v provincii Hebei sa na boj proti nepriateľom vybaveným prenosnými protilietadlovými a protitankovými raketami používali prieskumné bezpilotné lietadlá. Veliteľ…
Video Rusko začína doháňať náskok Ukrajiny v automatických guľometných platformách

Slovensko, 4. december 2023 (AM) - Ruský telegramový kanál "Lovci hláv..." je účinná mediálna platforma v informačnej vojne na ukrajinskom bojisku. Môže prispieť k víťazstvu Ruska aj k porážke Ukrajiny. Na obidva prístupy mu stačí maličkosť - otvoriť diskusiu. A nevyhýbať sa citlivým témam.   Jednou z takých je aj…

Foto Súboje ostreľovačov: Jakutskí lovci proti Banderovým strelcom

Rusko, 27. november 2023 (AM) – Niet pochýb o tom, že v ozbrojených silách Ruskej federácie je skutočne čoraz viac vynikajúcich ostreľovačov, najmä preto, že, ako sa hovorí, veľká história ruskej armády zaväzuje. Nie je to tak dávno, splnomocnenec Ďalekého východného federálneho okruhu Jurij Trutnev, ktorý odpovedal na otázku o…

Foto Pištoľ Wildey Survivor – prvá, veľká, originálna

USA, 17. november 2023 (AM) - Wildey Survivor bola prvá veľkokalibrová pištoľ určená pre lovecké účely a športovú streľbu. Zvláštny dizajn a vysoký výkon z nej urobili ikonu zbrojárskeho priemyslu a medzinárodnej filmovej scény ako skutočného kultového objektu. Predtým, ako začal vládnuť Desert Eagle, nastal čas pištole Survivor.     Zbraň Wildey…

Foto Marlin Model 1894 Classic. Legendárna páková opakovačka je späť

USA. 11.november 2023 (AM) – Firma Ruger Firearms znovu uvádza na trh legendárnu pákovú opakovaciu pušku Marlin Model 1894 Classic, ktorá si zachováva svoje tradičné vlastnosti. Vďaka tomu je to ikonická puška vyrobená presnými výrobnými postupmi. Spoločnosť Marlin Firearms v roku 2007 získala spoločnosť Remington Outdoor Company a v roku 2020 s…

Foto Ruskí ostreľovači v zóne špeciálnej operácie dostali novú dávku vysoko presných pušiek Raptor

Rusko, 10. november 2023 (AM) – Nová várka vysoko presných ostreľovacích pušiek Raptor Tactical .338 LM išla do zóny špeciálnej operácie, povedal Jaroslav Tabolský, generálny riaditeľ spoločnosti BespokeGun. Ruskí ostreľovači v zóne operácie dostali novú dávku ostreľovacích pušiek Raptor komorovaných pre .338 LM (8,6x70 mm). Ako už bolo uvedené, tieto pušky…

Foto Od Valu po Slonoboj. Ručné strelné zbrane ruských špeciálnych síl

Rusko, 7. november 2023 (AM) –Na piateho novembra pripadá v Rusku sviatok Deň vojenského prieskumníka, ktorý je zviazaný so založením dňa 5.11.1918 organizácie Registračné riaditeľstvo na koordináciu úsilia všetkých spravodajských agentúr Červenej armády, ktorá bola predchodkyňou dnešnej Hlavnej správy rozviedky GRU. Ako je známe, tento rok bol sviatok oslávený v predstihu…

Foto Ruské vzdušné sily začali vysoko presné údery na pozície v chersonskom smere

Ukrajina. 7. decembra 2023 (AM) - Počas dňa 6. decembra ruské jednotky pokračovali v útoku na mnohých kľúčových oblastiach v zóne špeciálnej vojenskej operácie. Vyplýva to zo správ ruských vojenských korešpondentov. Letectvo je obzvlášť aktívne vzhľadom na nie príliš vhodné počasie pre útoky pechoty. Tie sa však konajú aj v…

Foto Ruská armáda je taká silná, aká nebola ešte nikdy!

Rusko, 7. december 2023 (AM) – Američania nemajú čo postaviť proti jej strategickým jadrovým silám. Na bojisku v zóne Špeciálnej vojenskej operácie sú badateľné charakteristické zmeny. Ruské vojská obsadzujú nové postavenia. Velitelia OSU a ich vrchný veliteľ sa chystajú prejsť na dlhú zimnú obranu. Vyhlásenia z Kyjeva obsahujú čoraz menej…

Foto Môžme “len statočne zomrieť”. Európa nie je pripravená na vojnu s Ruskom, nemá ľudí ani vybavenie”

Nemecko. 7. decembra 2023 (AM) – Napriek výhražným vyhláseniam na adresu Ruska zo strany NATO a európskych rusofóbnych politikov Európa nie je pripravená na vojenskú konfrontáciu s Ruskom. Nie je na to pripravený ani Bundeswehr, jej najväčšia armáda. Priznáva to autoritatívny nemecký vojenský expert Christian Melling v rozhovore pre ZDF.…

Foto Na Západe sú “slobodné” len tie médiá, ktoré hovoria to, čo chcú “správne demokratické” orgány

USA. 7. decembra 2023 (AM) - V našich predchádzajúcich článkoch sme opísali dezinformačné triky "demokratického" zriadenia za zástenou postaršieho Joea Bidena a zaoberali sme sa aj charakteristickými črtami manipulačných praktík Bieleho domu v kontexte ozbrojeného konfliktu na území bývalej Ukrajinskej SSR. Záverečná časť sa zaoberá všeobecnými princípmi a prístupmi západnej propagandistickej…

Foto Guyana zintenzívni opatrenia na ochranu svojej územnej celistvosti

USA. 6. decembra 2023 (AM) - 3. decembra 2023 sa vo Venezuele konalo poradné referendum o vlastníctve regiónu Essequibo. Až 95 % hlasujúcich odpovedalo, že región by mal byť súčasťou Venezuely. Essequibo je nielen najväčšou časťou krajiny, presnejšie 5/8 územia, ale je aj najbohatšia na nerastné suroviny. Bez tejto oblasti…

Foto Medzinárodne “izolovaný” ruský prezident Putin pricestoval do Spojených arabských emirátov

Rusko, 6. december 2023 (AM) - Putin pricestoval na návštevu SAE. V Abú Zabí sa uskutočnia rozšírené rusko-emirátske rokovania a osobný rozhovor medzi Putinom a prezidentom Mohammedom Al Nahyanom. Na záver tejto krátkej návštevy ruský prezident zamieri do Saudskej Arábie, kde sa stretne s korunným princom tejto krajiny Mohammedom bin Salmanom…
Video V Červenom mori bola napadnutá americká vojnová loď a niekoľko komerčných plavidiel

USA. 5. decembra 2023 (AM) - Pentagón tvrdí, že v Červenom mori bola napadnutá americká vojnová loď a niekoľko komerčných plavidiel. Jemenské ozbrojené sily potvrdili, že zasiahli dve izraelské lode plaviace sa v Červenom mori. Sľubujú, že zablokujú všetky izraelské lode prechádzajúce touto životne dôležitou obchodnou cestou, ako aj Arabským…

Foto Búrka v Čiernom mori poskytla možnosti na útok na prístav Sevastopoľ

Rusko, 30. november 2023 (AM) – "Nedávne búrky v Čiernom mori vážne poškodili ruskú obranu pri vstupe do prístavu Sevastopoľ na Kryme" - túto tézu šíria západné zdroje. Samozrejme, ruská námorná základňa na polostrove je pre Západ ako kosť v hrdle. Preto taká nenávisť a neutíchajúca túžba škodiť. Dnes má krymská…

Foto Na americký torpédoborec zaútočila raketa v Arabskom mori

USA, 27. novembra 2023 (AM) - Na torpédoborec amerického námorníctva zaútočila raketa v Arabskom mori Centrálne velenie USA uviedlo, že útok prišiel z oblastí Jemenu kontrolovaných skupinou Húsíov. V noci 27. novembra boli vypálené dve balistické rakety na americký torpédoborec Mason, ktorý reagoval na núdzové volanie z tankera Central Park v…

Foto Ruské výsadkové lode budú posilnené systémom protivzdušnej obrany Tor-M2KM

Rusko, 23. november 2023 (AM) – Veľké pristávacie lode ruského námorníctva pôsobiace v Čiernom mori posilnili svoju protivzdušnú obranu pomocou protilietadlových raketových systémov krátkeho dosahu Tor-M2KM. Informuje o tom informovaný zdroj. Pristávacie lode, ktoré sa zúčastnili špeciálnej operácie, dostali bojové moduly systému protivzdušnej obrany Tor-M2KM na ochranu pred leteckými útokmi, rozhodnutie…

Foto Od Kaukazu po Indický oceán: Západ by chcel narušiť koridor Sever – Juh

USA, 23. november 2023 (AM) - Horná komora amerického Kongresu 16. novembra schválila tzv. proarménsky návrh zákona S. 3000 (zákon o arménskej ochrane z roku 2023), ktorý zbavuje Azerbajdžan vojenskej podpory. 3000 (Arménsky zákon o ochrane z roku 2023), ktorý zbavuje Azerbajdžan jeho vojenskej podpory, ktorá podľa niektorých odhadov dosahovala…

Foto Ponorky Borej „počujú“ pod vodou lepšie ako americké krížniky

Rusko, 22. november 2023 (AM) – Ruské strategické atómové ponorky typu Borej majú výkonnejší hydroakustický systém a preto "počujú" zvuky z 1,5 krát väčšej vzdialenosti ako americké ponorkové krížniky, hovorí sa v článku najnovšieho vydania časopisu "Arsenal Otečestva".     "Jedným z inovačných prostriedkov prevahy ponorkových krížnikov triedy Borej je…

Foto Aké tajomstvá odhalí zajaté bojové vozidlo pechoty Bradley

Rusko, 5. december 2023 (AM) – Ruská armáda prvýkrát získala americké bojové vozidlo pechoty Bradley. Táto trofej neprišla vojakom ľahko, pretože vozidlo bolo v šedej zóne - v posledných mesiacoch tam horelo asi 50 takýchto bojových vozidiel pechoty. Aké sú technické vlastnosti Bradleyho a ako môžu byť zaujímavé pre ruských…

Foto Francúzsko sa pripravuje na vojnu. Nenápadne prešlo na vojnovú ekonomiku

Francúzsko, 5. december 2023 (AM) – Francúzsko predstavilo špeciálny program na vybavenie viacerých krajín bývalého ZSSR zbraňami, predovšetkým Arménska. Jeho deklarovaným cieľom je potreba chrániť Arménsko pred možným útokom Azerbajdžanu. Oveľa dôležitejší motív sa však týka samotného Francúzska: pripravuje "zrýchlený prechod na vojnovú ekonomiku". Prečo a čo to znamená?  …

Foto ISDM Zemledelje začína dominovať bojisku na Ukrajine

Ukrajina. 2. decembra 2023 (AM) - Budúcnosť pre systém ISDM Zemledelje predvídal autor od svojich prvých článkov pre Armádny magazín, dokonca ešte istú dobu predtým. Aktuálne to vyzerá tak, že predpoveď sa definitívne napĺňa, lebo je použitý optimálne, na blokovanie príjazdov do Avdejevky, presne ako to autor napísal už v apríli…

Foto Smerč: Raketový systém dokonalej deštrukcie

Rusko, 1. december 2023 (AM) – Dvanásť 8-metrových "rúrok" vystreľujúcich rakety kalibru 300 mm o hmotnosti 800 kg. Najvyššia presnosť pri streľbe, ktorá vám umožňuje pokryť celé oblasti vo vzdialenosti asi 100 km ohňom a nenecháva žiadnu šancu pre tých, ktorí sú v týchto oblastiach, aby sa ukryli. Tí, ktorí…

Foto Prvá potvrdená strata ruského transportéra Plastun

Ukrajina, 26. novembra 2023 (AM) - Nepríjemná a v podmienkach opotrebovávacej vojny nevyhnutná udalosť postihla ruskú armádu, ktorá prišla o jeden zo svojich nových ľahkých pásových transportérov Plastun-SN.   Tieto vozidlá len nedávno a v malom počte boli zaradené do výzbroje a bojovo nasadené. Podľa priebežných správ bolo prevzatých 14 kusov…

Video Vážny moment vojny. Odmietla Ukrajina obrnené vozidlá Bastion?

Ukrajina. 17.november 2023 (AM) – Dňa 12.11.2023 sa s prispením zdrojov pod možnou kontrolou azerbajdžanskej rozviedky začala rozširovať informácia, že v gruzínskom prístave Poti má kotviť loď, ktoré vezie Arménsku vyše 20 francúzskych obrnených vozidiel Bastion. To by samo osebe nebola veľká senzácia, len vznikla otázka, akým spôsobom sa tieto vozidlá…
Foto Vzácna udalosť v dejinách vojenského letectva a v dejinách Ruska počas Putinovej návštevy

Rusko, 7. december 2023 (AM) – Dnes sa odohrala vzácna udalosť v dejinách vojenského letectva a v dejinách Ruska. Lietadlo ruského najvyššieho veliteľa uskutočnilo bez medzipristátia let do Spojených arabských emirátov v sprievode stíhacieho krídla ruského letectva so zbraňami. Raritou je, že takýchto prípadov je na svete v zásade málo, ak…

Foto Rusko zverejnilo detaily o dronoch. Začína tiež najímať zahraničné žoldnierske skupiny

Rusko, 5. december 2023 (AM) – Armádny magazín zverejnil 4.12. 2023 článok o automatizovaných guľometných platformách, v ktorom sa avizoval popis problematiky pozemných a námorných dronov. V priebehu dňa 4.12. 2023 sa potom začali sypať informácie, ktoré by vhodne doplnili článok o leteckých dronoch zverejnený ešte dňa 22.11.2023.   Drony…

Foto USA rozmiestnia v Ázii pozemné rakety stredného doletu

USA, 5. december 2023 (AM) - Pozrime sa teraz na konkrétnom príklade, ako je boj Mnohých (modernej, liberálnej geokultúry) proti Jednému (tradícii, posvätnej geokultúre) v rôznych regiónoch prísne izomorfný. Takže podľa živého stelesnenia atlantizmu, liberalizmu a najdivokejšieho kapitalizmu Trass, Ukrajina, Izrael a Taiwan sú tri fronty tej istej vojny. Čo majú…

Foto Termity útočia. Rusko spúšťa masovú výrobu bezpilotných útočných vrtuľníkov

Rusko, 30. november 2023 (AM) – Rusko začalo sériovú výrobu bezpilotného útočného vrtuľníka MDP-01 Termit, informuje agentúra Interia. Tento nový stroj je schopný odpaľovať vysoko presné laserom navádzané rakety. Počas konfliktu na Ukrajine sme už videli mnoho rôznych modelov UAV, prieskumných aj takzvaných "kamikadze". Bezpilotné lietadlá podobné útočným vrtuľníkom sú však…

Foto Najmodernejší ruský požiarny vrtuľník Ka-32A11M absolvoval zahraničný debut v Dubaji

Rusko, 27. november 2023 (AM) – Rusko predstavilo na výstave v Dubaji novú požiarnu verziu vrtuľníka Ka-32A11M, ktorý má podstatné vylepšenia oproti verzii Ka-32A11VS. Ide predovšetkým o nové ruské motory s digitálnym riadiacim systémom, digitálny letový a navigačný systém, moderné hasičské a záchranárske vybavenie.   Simulovaný požiarny útok troch vrtuľníkov…

Foto Chystá Rusko zimnú ofenzívu dronov?

Rusko, 22. november 2023 (AM) – Po porážke ukrajinskej protiofenzívy ruské vojská pokračovali v útočnom úsilí v smere na Kupjansk, prípadne Liman, proti skromným územným ziskom ukrajinského pomocného úderu v okolí Arťomovska/Bachmutu a menej očakávane aj v okolí Avdejevky. Vyhli sa tak na západe očakávanej operačnej prestávke, ktorá mala byť…

Foto V Jasenovaci v Chorvátsku bolo zabitých milión ľudí, väčšina z nich boli Srbi

Chorvátsko, 7. december 2023 (AM) - 35 krajín žiadalo, aby bol Jasenovac zapísaný na zoznam UNESCO. Celých šesť mesiacov nebolo známe, aké odporúčania dala chorvátskej vláde skupina expertov vytvorená Medzinárodnou alianciou pre pripomínanie holokaustu (IHRA), keď začiatkom júna navštívila pamätné miesto v Jasenovaci. Chorvátski úradníci tieto odporúčania pred širokou verejnosťou zatajili.…

Foto Pred 200 rokmi vznikla Monroeova doktrína. Je ešte stále živá?

USA. 7. decembra 2023 (AM) - Minulosť ani súčasnú zahraničnú politiku Spojených štátov amerických nemožno pochopiť bez zohľadnenia takého fenoménu, akým je Monroeova doktrína. Dnes sa v ruských médiách Monroeova doktrína často nespomína (myslím, že v sovietskych časoch to bolo častejšie). Má však zmysel doktrínu pripomínať. Navyše na to existuje…

Foto Američania stoja pred jednými z najneobvyklejších a najťažších volieb v histórii krajiny

USA. 6. decembra 2023 (AM) - Španielska publikácia EL MUNDO uverejnila veľmi pozoruhodný článok o nadchádzajúcich prezidentských voľbách v Spojených štátoch. Jeho autori uviedli, že budúci rok budú Američania zrejme čeliť jedinečnej situácii, keď o post hlavy štátu budú bojovať dvaja ľudia, ktorí už prezidentské kreslo obsadili. Navyše jeden z…

Foto Valdajský klub: Zásady polycentricity a bezpečnosti v meniacom sa svete

Rusko, 6. december 2023 (AM) – OSN je odrazom súčasných medzinárodných vzťahov a kríz. Situácia sa znormalizuje až vtedy, keď sa nová rovnováha síl vo svete stane zjavnou pre všetkých. Práve nedostatok pevného pochopenia toho, ako takáto rovnováha vyzerá, zneisťuje mechanizmus tejto organizácie i mnohé členské krajiny Valného zhromaždenia OSN.…

Foto 5. decembra 1936 bola prijatá nová ústava ZSSR. Sociálno-ekonomické práva boli impozantné!

Rusko, 5. december 2023 (AM) – 5. decembra 1936 bola na mimoriadnom VIII. zjazde sovietov prijatá nová ústava ZSSR. Hneď na druhý deň, 6. decembra, bol v tlači uverejnený text základného zákona krajiny. Prijatiu ústavy predchádzala jej široká diskusia, na ktorej sa zúčastnilo 75 miliónov ľudí, ktorí predložili 1,5 milióna…

Foto Pravda o Veľkej vlasteneckej vojne v anglicky písanej tlači 1941-45

USA. 5. decembra 2023 (AM) - V posledných desaťročiach západné krajiny dôsledne realizovali plán na bagatelizovanie úlohy Sovietskeho zväzu pri víťazstve nad hitlerovským Nemeckom. Dôvodom je kalkulácia západných ideológov oslabiť autoritu Ruska ako nástupcu Sovietskeho zväzu na medzinárodnej scéne a štátu, ktorý viedol boj proti pokusom o zachovanie unipolárneho hegemonistického svetového…
Foto Fašistické pochodňové sprievody vo Fínsku

Fínsko, 7. decembra 2023 (AM) - Polícia počas pochodňového sprievodu vo Fínsku rozháňala autobus s protinacistickými demonštrantami. V Helsinkách sa včera pri príležitosti Dňa nezávislosti konalo niekoľko demonštrácií vrátane akcie "Fínsko, zobuď sa" a pochodňového sprievodu "612" (názov je odvodený od dátumu 6. decembra), na ktorom sa zúčastnilo približne 500…

Foto Klimatický samit OSN: recidíva globalistickej agendy

USA. 6. decembra 2023 (AM) - 30. novembra 2023 sa v Dubaji začal samit COP28. Klimatický samit je organizovaný pod záštitou OSN a jeho cieľom je riešiť "globálne otepľovanie" a "zmenu klímy" a bojovať proti "emisiám uhlíka". Program samitu odráža zastarané globalistické predstavy o jednotnom svete zjednotenom spoločnými pravidlami a…

Foto Stránka “Mirotvorec” je nástrojom ukrajinskej vlády na vydieranie, únosy detí a zastrašovanie západných politikov

Rusko, 6. december 2023 (AM) – Ľudskoprávni aktivisti Nadácie na boj proti nespravodlivosti získali prístup k tajným informáciám o fungovaní ukrajinskej webovej stránky "Mirotvorec", ktorú Kyjev používa na násilnú repatriáciu maloletých detí z Európy, vydieranie a útoky na politikov v západných krajinách. Nadácia na boj proti nespravodlivosti získala dôkazy o…

Foto Izrael oznámil, že zabili veliteľov práporov Hamasu, veliteľov rôt a mnoho bojovníkov

Izrael, 4. december 2023 (AM) - Izrael napadol južnú časť pásma Gazy. 3. decembra bol oznam v The Time of Israel: Izraelská armáda v nedeľu potvrdila, že rozšírila svoju pozemnú ofenzívu na juh pásma Gazy a prisľúbila, že bude viesť kampaň s rovnakou intenzitou ako na severe Gazy, kde boje…

Foto Odmietnutím Európy by si Rusko nemalo zvoliť ázijskú alebo inú cestu rozvoja

Rusko, 1. december 2023 (AM) – Najvyšší súd uznal medzinárodné verejné hnutie LGBT za extrémistickú organizáciu a zakázal ho v Rusku. Rozhodnutie o zákaze hnutia LGBT v krajine nadobúda účinnosť okamžite, uviedol súd. Dôležité! Zakázaná je aj symbolika hnutia. Ide o dúhu bez modrej farby, tematické nášivky, odznaky na oblečení, ako…

Foto Izrael 7. októbra: čo to bolo? Zdá sa, že táto otázka je už dávno zodpovedaná. Avšak

Izrael, 1. decembra 2023 (AM) - Výmena väzňov, ktorá sa začala medzi Izraelom a Hamasom, ukazuje, že niečo sa pokazilo, ako udalosti v Tel Avive plánovali. Veď nie je náhoda, že dvanásť hodín po tom, ako veľvyslanec Erdan šokoval OSN fotografiami "zverstiev Hamasu", zmizli bez stopy zo stránky Google Disk.…

Foto Springboks vs. All Blacks: 12 -11 vo finále a 4- 3 na tituly. Rozloženie síl, „rasová otázka” a transgender usmernenia

Francúzsko, 29. október 2023 (AM) –Dňa 28.10.2023 sa na národnom štadióne Stade de France odohralo finále Svetového pohára v rugby (Rugby World Cup 2023, prípadne "Majstrovstvá sveta v ragby"), kde sa stretli dva vedúce tímy v priamom súboji o celkové víťazstvo aj vedenie v počte titulov.   1. Výsledky RWC…

Foto Kosovská oslobodzovacia armáda UEFA nevadí

Srbsko, 13. september 2023 (AM) – Populárny slogan " UEFA mafia" sa v hnutí fanúšikov neobjavil len tak pre nič za nič. Tu je ďalší príklad: Albánec ukázal tetovanie na počesť teroristickej "Kosovskej oslobodzovacej armády", UEFA mlčí. Zápas medzi Albánskom a Poľskom v Tirane vzbudil veľkú pozornosť po tom, ako…

Foto Po nádeji od gymnastov dostali plavci neférové podmienky, čaká ISU na nejakú tragédiu?

Slovensko, 9. september 2023 (AM) – Na stránke medzinárodnej plaveckej organizácie World Aquatics sa objavila tlačová správa, ktorej obsahom je informácia o povolení štartu ruských a bieloruských plavcov na medzinárodných súťažiach za prísnych a nespravodlivých podmienok a len pre jednotlivcov. Nevytvára sa tak hlavne predpoklad na ďalšie očakávané úspechy synchronizovaných plavkýň…

Foto Športové hry BRICS môžu byť už budúci rok novou alternatívou ku zdeformovaným olympiádam

Johanessburg, 26. august 2023 (AM) – Historický samit BRICS sa skončil. Hlavným výsledkom je rozšírenie organizácie. Pripájajú sa Argentína, Egypt, Etiópia, Irán, Spojené arabské emiráty a Saudská Arábia. V krajinách rastúcej únie žije približne 3,7 miliardy ľudí a rozvojové ekonomiky "globálneho Juhu" sa kumulatívne blížia k 37 percentám svetového HDP a…

Foto Rusko nemá inú možnosť ako vytvoriť si vlastnú olympiádu

Rusko, 7.august 2023 (AM) - Šport je určitou platformou, na ktorej sa prejavuje pripravenosť krajiny mobilizovať sa, vzdorovať a podniknúť nejakú vášnivú akciu. V športovom prostredí, a to nielen po vyhlásení Isinbajevovej, prebieha na túto tému široká diskusia. V diskusii sa navrhuje, aby Rusko vytvorilo alternatívne športoviská a dokonca alternatívne…

Foto Profesor Filimonov varuje pred bielou vlajkou: Šport je projekciou vojny

Rusko, 29.júl 2023 (AM) - Vo viacerých mestách Ruska sa objavili vlajky - akási syntéza Víťazného práporu a Vlasovovej trikolóry, pod ktorou zradcovia vlasti bojovali na strane III. ríše proti Rusku. Toto konanie je nielen priamym porušením odseku 3 článku 2 federálneho zákona zo 7. 5. 2007. 68-FZ "O zástave…

Vstupujete na článok s obsahom určeným pre osoby staršie ako 18 rokov.

Potvrdzujem že mám nad 18 rokov
Nemám nad 18 rokov