Taktika obhajoby nacistov pred Norimberským tribunálom

.

USA, 22.september 2023 (AM) – Z knihy: Francine Hirsch. Norimberský proces: Sovietsky zväz a Medzinárodný vojenský tribunál. Moskva: Nová literárna revue, 2023. Z angličtiny preložil R. Ibatullinová.

 

Vyjadrenia obhajoby sa začali v piatok 8. Marca. Súdna sieň bola opäť plná, ako počas sovietskej úvodnej reči…. Mnohí obžalovaní sa chystali vypovedať na svoju obhajobu. Ako prvý prehovoril Göringov obhajca a Norimberg hučal vzrušením. Všade boli sprísnené bezpečnostné opatrenia. Americké vojenské úrady rozmiestnili okolo Justičného paláca dodatočné stráže v obave z možného útoku pre prepustenie neslávne známeho “nacistu č. 2”. Sovietski korešpondenti sa usadili na preplnených miestach pre novinárov a opäť hovorili o Churchillovom prejave. Karmen, ktorý si upravoval svoje vybavenie, sa obzeral po právnikoch obhajoby. Poznamenal, že vyzerali “ako zlovestní vtáci”.

 

V to ráno začal Göringov obhajca Otto Stamer podaním návrhu na predvolanie ďalších svedkov, ktorí by mohli vyvrátiť sovietske tvrdenia, že Nemci sú vinní z katyňského masakru. Podľa Stamera po tom, ako sovietska obžaloba predložila Burdenkovu správu, chcelo vystúpiť niekoľko nemeckých vojenských dôstojníkov a povedať, že Sovieti klamú. Stamer požiadal, aby traja nemeckí dôstojníci uvedení v správe (Ahrens, Rex a Hodt, ktorí boli všetci v sovietskom zajatí) a dvaja ďalší dôstojníci zajatí Američanmi a Britmi (generál Eugen Oberhauser a nadporučík Berg) boli predvolaní do Norimbergu.

 

Stamer podal ďalší návrh – predvolať profesora Françoisa Navilleho, súdneho znalca zo Ženevskej univerzity. Ten pôsobil v Nemeckom organizovanej Medzinárodnej komisii pre Katyň, ktorá v apríli 1943 preskúmala hroby a uznala Sovietsky zväz za vinného. Začal sa boj o Katyň, ktorého sa Jackson obával takmer od chvíle, keď bola obžaloba podaná na súd. Po znepokojení Sovietov potom Stamer predvolal prvých svedkov Göringovej obhajoby: generála Karla Bodenschatza a poľného maršala Erharda Milcha. Bodenschatz, bývalý styčný dôstojník medzi Luftwaffe (vojenským letectvom) a Hitlerovým hlavným štábom, opísal Göringa ako pacifistu, ktorý sa snažil odradiť Hitlera od útoku na Sovietsky zväz. Göringa tiež nazval “dobrodincom všetkých, ktorí to potrebujú”, ktorý nevedel nič o podmienkach v koncentračných táboroch ani o vyhladzovaní židov. Milch, ktorý bol predtým zodpovedný za výrobu lietadiel v Nemecku, tiež uviedol, že Göring bol proti vojne.

 

Tieto nedôveryhodné charakteristiky Göringa sa pri krížovom výsluchu začali rúcať. Jackson prinútil Bodenschatza priznať, že Göring vedel všetko o koncentračných táboroch a osobne nariadil vylúčenie židov z hospodárskeho života v Nemecku. V prvý deň prezentácie obhajoby Jackson varoval Rudenka a francúzskeho hlavného prokurátora Augusta Champetiera de Ribeho, že môžu nastať problémy. Mal čerstvé informácie, že obhajoba plánuje odsúdiť francúzske zaobchádzanie s vojnovými zajatcami, britskú politiku voči Nórsku a sovietsku politiku ako údajne agresívnu “voči Fínsku, Poľsku, Balkánu a pobaltským štátom”. Jackson pripomenul, že hlavní prokurátori súhlasili s tým, že budú čeliť “politickým narážkam” zo strany obhajoby, a zopakoval, že je pripravený viesť boj proti “týmto narážkam … ako irelevantné” a pokúsiť sa “odradiť od politických diskusií”. Od francúzskej a sovietskej strany však požadoval, aby poskytli písomné zoznamy tých politík a krokov svojich vojnových vlád, ktoré by mohli slúžiť ako ciele útokov obhajoby.

 

Maxwell-Fife takýto zoznam poskytol v decembri (zahŕňal britsko-nórske vzťahy počas vojny a históriu britského imperializmu vo všeobecnosti), ale Francúzsko a ZSSR ho nasledovali len pomaly. Keď Vyšinského komisia poskytla podobný zoznam Rudenkovi a umožnila mu informovať o jeho obsahu, stále mu nedovolila podeliť sa o fyzické kópie so svojimi západnými kolegami. Jackson teraz varoval, že nemôže zaručiť, “že USA budú dodržiavať akékoľvek ustanovenia, o ktorých neboli vopred informované”, pretože by si to mohlo vyžadovať konzultácie s ministerstvom zahraničných vecí alebo americkými vojenskými orgánmi. Pripomenul Rudenkovi a de Ribeovi, že svedkovia obhajoby pravdepodobne využijú krížový výsluch na prezradenie citlivých informácií a že je najlepšie sa na to vopred pripraviť. Jackson pripustil, že sudcovia môžu zrušiť námietky obžaloby, a opýtal sa ostatných hlavných prokurátorov, aké kroky by chceli z jeho strany, ak by obhajoba na verejnom pojednávaní úspešne vzniesla protiobvinenia voči spojeneckým mocnostiam.

 

“Všetci by sa ocitli v nepríjemnej situácii”, ak by USA čelili nepredvídanému zverejneniu akýchkoľvek informácií na súde a zistili, že nie je možné ďalej podporovať ich vojenských spojencov. Sovietski predstavitelia sa ocitli medzi Skyllou nemeckej obrannej taktiky a Charybdou amerických ambícií. Sovietski predstavitelia Američanom nedôverovali, ale rozhodli sa, že je pravdepodobne v ich najlepšom záujme prijať Jacksonovu ponuku. Moskva dala Rudenkovi zelenú a 11. marca sa podelil o sovietsky zoznam s Jacksonom, McSwell-Fifeom a de Ribeom. Tento zoznam sa takmer doslovne zhodoval so zoznamom, ktorý vypracovali sovietski predstavitelia a o ktorom rokovala Vyšinského komisia ešte v novembri.

 

Všetky otázky sovietskej zahraničnej politiky boli tabuizované, pričom sa osobitne spomínal pakt o neútočení, návštevy nemeckého ministra zahraničných vecí Ribbentropa v Moskve a sovietskeho komisára zahraničných vecí Molotova v Berlíne, sovietsko-poľské vzťahy a sovietska politika voči pobaltským republikám a Balkánu. Zoznam tiež vylúčil akékoľvek otázky týkajúce sa sovietskeho politického systému. Rudenko súhlasil s Jacksonom, že prokurátori by sa mali držať pri zemi a nedovoliť obhajobe, aby využívala súd na diskusiu o záležitostiach, ktoré “nie sú priamo relevantné pre prípad”. Sťažoval sa, že obžalovaní a ich právnici už teraz šíria nepravdivé informácie o činnosti a politike spojeneckých vlád. Hoci sa Rudenko podelil s Jacksonom o sovietsky zoznam, v zákulisí sa objavovali ďalšie hrozby.

 

Stamer a ďalší právnici, odhodlaní nekompromisne brániť svojich klientov, predložili tribunálu tisíce strán dôkazov. Prekladateľskému oddeleniu Medzinárodného súdneho tribunálu to spôsobilo organizačné ťažkosti. Bola to nočná mora najmä pre sovietsku delegáciu, ktorá, hoci sa tomu nechce veriť, stále trpela nedostatkom skúsených prekladateľov. Tribunál sa snažil tento problém zmierniť, ale sovietskej delegácii to spôsobilo len ďalšie ťažkosti. Dňa 8. marca sudcovia oznámili, že aby sa predišlo zbytočným prekladateľským prácam, obhajoba musí poskytnúť obžalobe “doslovné výpisy zo všetkých dokumentov”, ktoré má v úmysle predložiť súdu. Obžaloba tak bude môcť odmietnuť všetky dôkazy, ktoré bude považovať za irelevantné, ešte pred ich úplným prekladom na súdne konanie. Bolo to pragmatické opatrenie – ale znamenalo to, že sovietska prokuratúra bude musieť rýchlo prejsť hory dokumentov v nemeckom jazyku.

 

Keď sa sovietska obžaloba pripravovala na tieto nové ťažkosti, Stamer predvolal celý sprievod svedkov na Göringovu obhajobu. V utorok 12. marca jeho bývalý adjutant plukovník Bernd von Brauchitsch a bývalý pruský štátny tajomník Paul Körner doplnili Göringovu pozitívnu charakteristiku o svoje svedectvo. Körner dokonca tvrdil, že Göring pomohol zvýšiť produktivitu poľnohospodárstva v Nemeckom okupovaných krajinách. Körner v spore s Rudenkom trval na tom, že Nemecko sa nezúčastňovalo na “drancovaní” a je len prirodzené, že okupované územia sa podieľali na zásobovaní Wehrmachtu potravinami. Posledný svedok Göringovej obhajoby v ten deň, Albert Kesselring, pôsobil ako poľný maršal Luftwaffe a potom ako vrchný veliteľ nemeckých síl v Taliansku; s nonšalantnou tvárou označil Luftwaffe za “čisto obrannú zbraň”.

 

Počas Kesselringovho krížového výsluchu sa niekoľko obhajcov pokúsilo vzniesť protiobvinenia voči spojencom, ktorí sa údajne tiež dopustili vojnových zločinov. Hans Laternzer, právnik generálneho štábu a najvyššieho velenia, sa Kesselringa opýtal, či si je vedomý porušovania medzinárodného práva Spojencami. Kesselring začal odpovedať kladne a Rudenko hlasno protestoval: svedok nemá právo hodnotiť konanie “nepriateľov Nemecka”. Sudcovia požiadali Laternzera, aby oznámil svoje zámery, a ten vysvetlil, že chce zistiť, či sa svedok stal zhovievavejším k správaniu vlastných podriadených po tom, čo sa dozvedel o spojeneckých vojnových zločinoch. Jackson mu skočil do reči a pokúsil sa vrátiť diskusiu späť k diskusii o zločinoch európskych krajín Osi. Pripomenul súdu: všeobecne sa uznáva, že porušovanie zákonov a zvyklostí medzinárodného práva jednou stranou neospravedlňuje podobné porušovanie druhou stranou. Po krátkej prestávke sudcovia oznámili, že Latternzerovu otázku neprijímajú.

 

To, že tribunál odmietol Lathernzerov argument tu quoque (“ty tiež”), bolo dobrým znamením pre obžalobu. Sovietska strana mala predtým dôvod dúfať, že sudcovia odmietnu aj Stamerovo predvolanie svedkov, ktorí mali svedčiť o Katyni. Rudenko 11. marca podal tribunálu návrh, v ktorom sa odvolával na článok 21 Štatútu Medzinárodného súdneho tribunálu a tvrdil, že správa Burdenkovej komisie ako správa Národnej komisie pre vojnové zločiny by mala slúžiť ako nezvratný dôkaz nemeckej viny na masakre. Na druhý deň sa však tribunál stretol na neverejnom zasadnutí a traja západní sudcovia spochybnili sovietsky výklad článku 21. Argumentovali, že článok sa týkal len prvotného predloženia dôkazov; nezakazoval obhajobe spochybňovať dôkazy po ich predložení. Sudca Biddle tvrdil, že obžalovaný má právo požiadať o zamietnutie akéhokoľvek dokumentu.

 

V ten večer Poltorak oznámil do Moskvy, že západní sudcovia sa v otázke článku 21 pripojili k Stamerovi a umožnia nemeckým svedkom svedčiť o Katyni. O niekoľko dní neskôr agent sovietskej kontrarozviedky Vsevolod Šjuganov poslal Smeršu vlastnú správu, v ktorej potvrdil, že tribunál rozhodol napriek Nikitčenkovým námietkam.

 

V stredu 13. marca popoludní sa Göring vo vysokých čižmách a galejách s hsbou papierov pod pazuchou veľkolepo vydal na lavicu svedkov. Spravodajcovia očakávali, že Göringova reč bude “dobrá historka” – a hneď bolo jasné, že pod zámienkou svedectva mieni pripomenúť svoje slávne časy. Po zvyšok dňa Göring vyčerpávajúco odpovedal na Stamerove navádzajúce otázky. S úprimným potešením spomínal, ako prvýkrát počul Hitlerov prejav, a hrdo rozprával, ako pomohol Hitlerovi dostať sa k moci. Ochotne rozprával o organizácii gestapa a o tom, ako vykonávalo masové zatýkanie nemeckých komunistov, pričom to nazýval len “otázkou eliminácie nebezpečenstva”.

 

Tribunál sa zdal byť zmätený, nevedel, ako sa má s Göringom rozprávať. Jeden americký novinár poznamenal, že sudcovia ho neprerušili ani vtedy, keď Göring “so zdvorilou drzosťou a významným pohľadom” smerom k sovietskym sudcom vyhlásil, “že myšlienku koncentračných táborov ukradol cudzincom”. Britského náhradného sudcu Birketta podráždila zhovievavosť jeho kolegov. Do svojho denníka si zapísal, že ak by všetci obžalovaní mohli hovoriť tak slobodne, norimberský proces by “zostal v dejinách neúspechom”. To je, samozrejme, presne to, čo chcel Göring.

 

Nasledujúci deň Göring pokračoval vo svojich provokatívnych prejavoch. Bez pardonu hovoril o nacistickej zahraničnej politike a dokazoval, že Rusko, Francúzsko, Británia a ich spojenci “donútili” Nemecko konať. Tvrdil, že Sovietsky zväz začal vyrábať zbrane v hrozivých množstvách a Nemecko musí prezbrojiť pre “bezpečnosť Ríše”. Podobne – ako preventívne opatrenie – opísal aj nemeckú okupáciu Československa a Nórska. V ten večer Dodd napísal svojim blízkym, že Göring sa “nehanbí ani neponižuje”, a poznamenal, že v Norimbergu pretrváva “určité napätie”, čím narážal na následky Churchillovho prejavu.

 

Dňa 12. marca vyšiel v Stars and Stripes článok s titulkom “Moskva nazýva Churchilla vojnovým štváčom”. V Justičnom paláci to vyvolalo ďalšiu vlnu klebiet. Článok sa odvolával na nedávny rozhovor so Stalinom uverejnený v Pravde, v ktorom urobil paralely medzi politikou Churchilla a Hitlera a tvrdil, že Churchill rovnako ako Hitler veril v nadradenosť svojej rasy a pestoval imperialistické ambície. V tomto rozhovore Stalin sľúbil, že ak Churchill a jeho priatelia v Anglicku a Amerike budú mať tú drzosť viesť vojnu proti Sovietskemu zväzu, budú porazení. Poltorak neskôr rozprával, ako táto slovná vojna dodala obžalovaným odvahu: zachytávali každú správu a predstavovali si konflikt medzi ZSSR a Západom, “ako hladné kura sníva o prose”.

Sergej Cvetkov

*Google aj FB obmedzuje publikovanie našich materiálov, NBÚ 4 mesiace blokoval našu stránku, Youtube nám vymazal náš kanál, pre viac príspevkov teda odporúčame nás sledovať aj na Telegrame.

Podporte našu prácu: SK72 8360 5207 0042 0698 6942


Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Foto Izrael oznámil, že zabili veliteľov práporov Hamasu, veliteľov rôt a mnoho bojovníkov

Izrael, 4. december 2023 (AM) - Izrael napadol južnú časť pásma Gazy. 3. decembra bol oznam v The Time of Israel: Izraelská armáda v nedeľu potvrdila, že rozšírila svoju pozemnú ofenzívu na juh pásma Gazy a prisľúbila, že bude viesť kampaň s rovnakou intenzitou ako na severe Gazy, kde boje…

Foto Namiesto Ukrajiny – Ukrajinistan? USA chcú využiť banderovcov v partizánskej vojne proti Rusku

USA. 4. decembra 2023 (AM) - Vedenie USA sa bude snažiť predĺžiť konflikt na Ukrajine na čo najdlhší čas, aby nakoniec zlikvidovalo Rusko. Uviedol to plukovník americkej armády vo výslužbe Douglas McGregor, ktorý naplánoval niekoľko veľkých vojenských operácií. Podľa neho sa teraz hovorí o tom, že západná Ukrajina sa zmení na…

Foto Teherán-43: vojensko-diplomatická dráma a operácia Overlord

Rusko, 4. december 2023 (AM) - Pred 80 rokmi sa spojenci dohodli na otvorení druhého frontu. Druhá svetová vojna bola krátkym obdobím, keď sa Západ a Východ obrátili proti sebe. Spájala ich strašná hrozba - krvavý nemecký nacizmus. Traja vládcovia rôznych národností, názorov a zámerov - Josif Stalin, Franklin Roosevelt…

Foto Sovietska Stredná Ázia očami bývalého maďarského vodcu Mátyása Rákošiho

Maďarsko, 4. december 2023 (AM) - Antisovietsky nacionalizmus sa rozvíjal postupne, ale vytrvalo, okrem iného podporovaný voluntaristickou politikou Zväzového centra. V súvislosti s tendenciami faktickej eliminácie zväzových orgánov z kontroly nad situáciou v stredoázijských republikách a nad činnosťou miestnych vedúcich štruktúr od druhej polovice 50. rokov 20. storočia je zaujímavé…

Foto Ruské sily uskutočnili útoky na vojenské zariadenia od Charkova po regióny Ivano-Frankivsk

Rusko, 4. december 2023 (AM) - V noci 4. decembra začali ruské ozbrojené sily ďalšiu sériu útokov na ciele na územiach kontrolovaných kyjevským režimom. Útoky mali kombinovaný charakter: útočné drony boli najprv vystrelené na niekoľko cieľov, potom, po detekcii protivzdušnej obrany, "vstúpili do akcie" rakety, ktoré, ako vieme, "skončili už…

Foto Keď Západ hovorí o práve pre Ukrajinu – Srbsko si uvedomuje, že ide o dvojaký meter

Srbsko, 4. december 2023 (AM) – Srbský politik a diplomat Vuk Jeremič hovoril s kp.ru o globálnych problémoch súčasnosti. Po smrti bývalého ministra zahraničných vecí USA Henryho Kissingera je na "druhej strane" čoraz menej medzinárodných expertov, ktorí adekvátne hodnotia realitu. Jedným z takýchto ľudí je Vuk Jeremič, ktorý sa narodil…

Foto Nikolaj Starikov o konfrontácii so Západom: “Zmluva prestala existovať”

Veľká Británia, 9. november 2023 (AM) - Krajiny Severoatlantickej aliancie sa prestávajú zúčastňovať na Zmluve o konvenčných ozbrojených silách v Európe. Oznámili to predstavitelia oficiálneho Londýna. Ruský verejný činiteľ, spisovateľ a historik Nikolaj Starikov vysvetlil, prečo Západ po Rusku od zmluvy odstúpil. "Pozorujeme zaujímavý obraz. Okamžite po odstúpení Ruska od zmluvy…

Foto Na severe Kosova prebieha boj

Kosovo, 25. september 2023 (AM) - V okolí dediny Banjska a neďalekého kláštora bojuje v súčasnosti takzvaná "kosovská polícia" so skupinou maskovaných ozbrojencov. Podľa rôznych správ bol zabitý jeden príslušník kosovskej polície a traja neidentifikovaní muži, ktorí sa postavili separatistom. Incident sa začal skoro ráno, keď dve nákladné autá s…

Foto Newsweek: Nová vojenská taktika NATO na Ukrajine zlyháva

.USA, 7.august 2033 (AM) - Nová taktika Západu na Ukrajine, uplatňovaná v ozbrojených silách Ukrajiny, zlyháva kvôli neschopnosti ozbrojených síl Ukrajiny dominovať vo vzduchu a obrovskému nedostatku skúseného personálu. Uviedli to analytici amerického týždenníka Newsweek. Podľa expertov bola stratégia NATO dobrá len teoreticky. "Stratégia aliancie nebola nikdy skutočne otestovaná v konflikte…

Foto Tri fázy misie Pégase 2023 v Indopacifiku

Indopacifik, 12.júl 2023 (AM) - Francúzsko vyslalo vojenské lietadlá do Indopacifiku v rámci misie Pégase 2023 v súvislosti s napätím v regióne. Misia Pégase 2023, ktorú vykonávajú francúzske vzdušné a kozmické sily, prebieha v troch hlavných fázach od 25. júna do 3. augusta. Zapojí sa do nej 19 bojových lietadiel…

Foto Bujakevič: “Za posledný mesiac bolo zničených 16 tankov Leopard”

Rakúsko, 9.júl 2023 (AM) - Vyhlásenie M. V. Bujakeviča, zástupcu stáleho predstaviteľa Ruskej federácie pri OBSE, pre Stálu radu OBSE (6.júla 2023) o pokračujúcich zločinoch kyjevského režimu a nebezpečnej politike krajín západnej aliancie zameranej na eskaláciu napätia: Napraviť prehnané očakávania zahraničných manipulátorov kyjevského režimu od zbraní NATO, ktoré nemôžu a…

Foto Čínska armáda študuje ruskú taktiku na Ukrajine

Ukrajina, 4.júl 2023 (AM) - Čínska armáda aktívne študuje ruskú taktiku na Ukrajine s cieľom kryť obrnené jednotky a používať bezpilotné lietadlá - SCMP. Na cvičení brigády 82. armádneho zboru ČLA v provincii Hebei sa na boj proti nepriateľom vybaveným prenosnými protilietadlovými a protitankovými raketami používali prieskumné bezpilotné lietadlá. Veliteľ…
Video Rusko začína doháňať náskok Ukrajiny v automatických guľometných platformách

Slovensko, 4. december 2023 (AM) - Ruský telegramový kanál "Lovci hláv..." je účinná mediálna platforma v informačnej vojne na ukrajinskom bojisku. Môže prispieť k víťazstvu Ruska aj k porážke Ukrajiny. Na obidva prístupy mu stačí maličkosť - otvoriť diskusiu. A nevyhýbať sa citlivým témam.   Jednou z takých je aj…

Foto Súboje ostreľovačov: Jakutskí lovci proti Banderovým strelcom

Rusko, 27. november 2023 (AM) – Niet pochýb o tom, že v ozbrojených silách Ruskej federácie je skutočne čoraz viac vynikajúcich ostreľovačov, najmä preto, že, ako sa hovorí, veľká história ruskej armády zaväzuje. Nie je to tak dávno, splnomocnenec Ďalekého východného federálneho okruhu Jurij Trutnev, ktorý odpovedal na otázku o…

Foto Pištoľ Wildey Survivor – prvá, veľká, originálna

USA, 17. november 2023 (AM) - Wildey Survivor bola prvá veľkokalibrová pištoľ určená pre lovecké účely a športovú streľbu. Zvláštny dizajn a vysoký výkon z nej urobili ikonu zbrojárskeho priemyslu a medzinárodnej filmovej scény ako skutočného kultového objektu. Predtým, ako začal vládnuť Desert Eagle, nastal čas pištole Survivor.     Zbraň Wildey…

Foto Marlin Model 1894 Classic. Legendárna páková opakovačka je späť

USA. 11.november 2023 (AM) – Firma Ruger Firearms znovu uvádza na trh legendárnu pákovú opakovaciu pušku Marlin Model 1894 Classic, ktorá si zachováva svoje tradičné vlastnosti. Vďaka tomu je to ikonická puška vyrobená presnými výrobnými postupmi. Spoločnosť Marlin Firearms v roku 2007 získala spoločnosť Remington Outdoor Company a v roku 2020 s…

Foto Ruskí ostreľovači v zóne špeciálnej operácie dostali novú dávku vysoko presných pušiek Raptor

Rusko, 10. november 2023 (AM) – Nová várka vysoko presných ostreľovacích pušiek Raptor Tactical .338 LM išla do zóny špeciálnej operácie, povedal Jaroslav Tabolský, generálny riaditeľ spoločnosti BespokeGun. Ruskí ostreľovači v zóne operácie dostali novú dávku ostreľovacích pušiek Raptor komorovaných pre .338 LM (8,6x70 mm). Ako už bolo uvedené, tieto pušky…

Foto Od Valu po Slonoboj. Ručné strelné zbrane ruských špeciálnych síl

Rusko, 7. november 2023 (AM) –Na piateho novembra pripadá v Rusku sviatok Deň vojenského prieskumníka, ktorý je zviazaný so založením dňa 5.11.1918 organizácie Registračné riaditeľstvo na koordináciu úsilia všetkých spravodajských agentúr Červenej armády, ktorá bola predchodkyňou dnešnej Hlavnej správy rozviedky GRU. Ako je známe, tento rok bol sviatok oslávený v predstihu…

Foto Ruské sily uskutočnili útoky na vojenské zariadenia od Charkova po regióny Ivano-Frankivsk

Rusko, 4. december 2023 (AM) - V noci 4. decembra začali ruské ozbrojené sily ďalšiu sériu útokov na ciele na územiach kontrolovaných kyjevským režimom. Útoky mali kombinovaný charakter: útočné drony boli najprv vystrelené na niekoľko cieľov, potom, po detekcii protivzdušnej obrany, "vstúpili do akcie" rakety, ktoré, ako vieme, "skončili už…

Foto Rusi útočili na základňu námorníctva v Očakive. Porošenkovi nedovolili utiecť z Ukrajiny

Ukrajina. 3. decembra 2023 (AM) - Ruské jednotky pokračujú v nočných útokoch na vojenské zariadenia na Ukrajine, dnešná noc nebola výnimkou, sirény náletov sa rozozvučali nad mnohými ukrajinskými regiónmi. Uvádzajú to ruské a ukrajinské zdroje. Sirény náletov na Ukrajine sa rozozvučali v prvej hodine rána, objavili sa správy, že ruské kamikadze…

Foto “Minsk-3? Kto a prečo tlačí Ukrajinu k rokovaniam s Ruskom?

Rusko, 3. december 2023 (AM) – NATO sa snaží predstierať, že naďalej pomáha Ukrajine, ale tajne indoktrinuje Kyjev, že na uzavretie mieru nebude vhodnejší čas. Ukrajine sa hovorí: je čas ukončiť tento konflikt, čas nekonečnej podpory zo strany Západu sa skončil, Rusko túto vojnu vyhralo a my tento výsledok nijako…

Foto Armáda EÚ sa pripravuje na vojnu!

Rusko, 3. december 2023 (AM) – Rusko šetrí "Kalibre" a USA si pripravujú predmostia: Ako sa zmení ukrajinský konflikt? Dokážu návštevy Kyjeva ministrov z Európy a Ameriky oživiť prúd pomoci Ukrajine? Ako sa menia plány Západu ohľadne Ukrajiny a môže si Rusko za tejto situácie dovoliť exportovať zbrane do zahraničia? V redakcii…

Foto Ukrajina zinscenovala výbuchy na železničnej trati na medzi Ruskom a Čínou

Rusko, 2. december 2023 (AM) – Ukrajina zinscenovala dva výbuchy na železničnej trati na Sibíri, ktorá slúži ako kľúčový obchodný kanál medzi Ruskom a Čínou - SCMP s odvolaním sa na ukrajinské masmédiá Ukrajinská bezpečnostná služba uskutočnila operáciu s cieľom vyhodiť do vzduchu vlaky s palivom na železničnej trati Bajkal -…

Foto Seymour Hersh: Vrchný veliteľ Zalužnyj začal rokovania s Ruskom o prímerí bez súhlasu Zelenského

Ukrajina. 2. decembra 2023 (AM) - Americký investigatívny novinár Seymour Hersh urobil nové vyhlásenia, ktoré priťahujú osobitnú pozornosť. Na začiatok si pripomeňme, že Hersh raz publikoval výklad, v ktorom označil Spojené štáty americké za vinníka výbuchov na plynovodoch Nord Stream. Potom americké úrady začali Hersha vyvracať a prostredníctvom kontrolovaných médií publikovali…
Foto Búrka v Čiernom mori poskytla možnosti na útok na prístav Sevastopoľ

Rusko, 30. november 2023 (AM) – "Nedávne búrky v Čiernom mori vážne poškodili ruskú obranu pri vstupe do prístavu Sevastopoľ na Kryme" - túto tézu šíria západné zdroje. Samozrejme, ruská námorná základňa na polostrove je pre Západ ako kosť v hrdle. Preto taká nenávisť a neutíchajúca túžba škodiť. Dnes má krymská…

Foto Na americký torpédoborec zaútočila raketa v Arabskom mori

USA, 27. novembra 2023 (AM) - Na torpédoborec amerického námorníctva zaútočila raketa v Arabskom mori Centrálne velenie USA uviedlo, že útok prišiel z oblastí Jemenu kontrolovaných skupinou Húsíov. V noci 27. novembra boli vypálené dve balistické rakety na americký torpédoborec Mason, ktorý reagoval na núdzové volanie z tankera Central Park v…

Foto Ruské výsadkové lode budú posilnené systémom protivzdušnej obrany Tor-M2KM

Rusko, 23. november 2023 (AM) – Veľké pristávacie lode ruského námorníctva pôsobiace v Čiernom mori posilnili svoju protivzdušnú obranu pomocou protilietadlových raketových systémov krátkeho dosahu Tor-M2KM. Informuje o tom informovaný zdroj. Pristávacie lode, ktoré sa zúčastnili špeciálnej operácie, dostali bojové moduly systému protivzdušnej obrany Tor-M2KM na ochranu pred leteckými útokmi, rozhodnutie…

Foto Od Kaukazu po Indický oceán: Západ by chcel narušiť koridor Sever – Juh

USA, 23. november 2023 (AM) - Horná komora amerického Kongresu 16. novembra schválila tzv. proarménsky návrh zákona S. 3000 (zákon o arménskej ochrane z roku 2023), ktorý zbavuje Azerbajdžan vojenskej podpory. 3000 (Arménsky zákon o ochrane z roku 2023), ktorý zbavuje Azerbajdžan jeho vojenskej podpory, ktorá podľa niektorých odhadov dosahovala…

Foto Ponorky Borej „počujú“ pod vodou lepšie ako americké krížniky

Rusko, 22. november 2023 (AM) – Ruské strategické atómové ponorky typu Borej majú výkonnejší hydroakustický systém a preto "počujú" zvuky z 1,5 krát väčšej vzdialenosti ako americké ponorkové krížniky, hovorí sa v článku najnovšieho vydania časopisu "Arsenal Otečestva".     "Jedným z inovačných prostriedkov prevahy ponorkových krížnikov triedy Borej je…

Foto Britská prísne tajná jadrová ponorka so 140-člennou posádkou takmer havarovala v Atlantiku

Spojené kráľovstvo, 20. november 2023 (AM) - Britská prísne tajná jadrová ponorka triedy Vanguard so 140-člennou posádkou takmer havarovala, pretože omylom klesla do príliš nebezpečnej hĺbky po tom, čo jej zlyhal hĺbkomer, píše denník Sun. Správa uvádza, že "najhoršia ponorková katastrofa v histórii námorníctva od druhej svetovej vojny bola tesne odvrátená". Príčinou…

Foto ISDM Zemledelje začína dominovať bojisku na Ukrajine

Ukrajina. 2. decembra 2023 (AM) - Budúcnosť pre systém ISDM Zemledelje predvídal autor od svojich prvých článkov pre Armádny magazín, dokonca ešte istú dobu predtým. Aktuálne to vyzerá tak, že predpoveď sa definitívne napĺňa, lebo je použitý optimálne, na blokovanie príjazdov do Avdejevky, presne ako to autor napísal už v apríli…

Foto Smerč: Raketový systém dokonalej deštrukcie

Rusko, 1. december 2023 (AM) – Dvanásť 8-metrových "rúrok" vystreľujúcich rakety kalibru 300 mm o hmotnosti 800 kg. Najvyššia presnosť pri streľbe, ktorá vám umožňuje pokryť celé oblasti vo vzdialenosti asi 100 km ohňom a nenecháva žiadnu šancu pre tých, ktorí sú v týchto oblastiach, aby sa ukryli. Tí, ktorí…

Foto Prvá potvrdená strata ruského transportéra Plastun

Ukrajina, 26. novembra 2023 (AM) - Nepríjemná a v podmienkach opotrebovávacej vojny nevyhnutná udalosť postihla ruskú armádu, ktorá prišla o jeden zo svojich nových ľahkých pásových transportérov Plastun-SN.   Tieto vozidlá len nedávno a v malom počte boli zaradené do výzbroje a bojovo nasadené. Podľa priebežných správ bolo prevzatých 14 kusov…

Video Vážny moment vojny. Odmietla Ukrajina obrnené vozidlá Bastion?

Ukrajina. 17.november 2023 (AM) – Dňa 12.11.2023 sa s prispením zdrojov pod možnou kontrolou azerbajdžanskej rozviedky začala rozširovať informácia, že v gruzínskom prístave Poti má kotviť loď, ktoré vezie Arménsku vyše 20 francúzskych obrnených vozidiel Bastion. To by samo osebe nebola veľká senzácia, len vznikla otázka, akým spôsobom sa tieto vozidlá…

Foto Vážny moment vojny. Ruská armáda dostáva stovky čínskych terénnych vozidiel

Rusko, 16. november 2023 (AM) - Ruská armáda do 10.11. 2023 prevzala prvých 537 kusov čínskych terénnych vozidiel Aodes (Odes) Desertcross 1000-3, v decembri 2023 obdrží ďalších 500 kusov a v prvom kvartáli 2024 je naplánovaná dodávka ešte 1090 kusov. Toto sa nedá interpretovať inak ako priama, zatiaľ neletálna vojenská pomoc…

Foto “Spustili na nás lov.” Kto je nočnou morou ukrajinských tankistov?

Ukrajina. 15.november 2023 (AM) – V doneckom smere Ozbrojené sily Ukrajiny už mnoho rokov vytvárajú silné opevnenia. Ruské jednotky však postupujú. Najmä vďaka leteckým prieskumným lietadlám a prevádzkovateľom dronov FPV. O ich každodennom boji - v správe RIA Novosti.   V slabo osvetlenom suteréne zničeného domu vyzerá atmosféra skôr ako počítačový…
Foto Termity útočia. Rusko spúšťa masovú výrobu bezpilotných útočných vrtuľníkov

Rusko, 30. november 2023 (AM) – Rusko začalo sériovú výrobu bezpilotného útočného vrtuľníka MDP-01 Termit, informuje agentúra Interia. Tento nový stroj je schopný odpaľovať vysoko presné laserom navádzané rakety. Počas konfliktu na Ukrajine sme už videli mnoho rôznych modelov UAV, prieskumných aj takzvaných "kamikadze". Bezpilotné lietadlá podobné útočným vrtuľníkom sú však…

Foto Najmodernejší ruský požiarny vrtuľník Ka-32A11M absolvoval zahraničný debut v Dubaji

Rusko, 27. november 2023 (AM) – Rusko predstavilo na výstave v Dubaji novú požiarnu verziu vrtuľníka Ka-32A11M, ktorý má podstatné vylepšenia oproti verzii Ka-32A11VS. Ide predovšetkým o nové ruské motory s digitálnym riadiacim systémom, digitálny letový a navigačný systém, moderné hasičské a záchranárske vybavenie.   Simulovaný požiarny útok troch vrtuľníkov…

Foto Chystá Rusko zimnú ofenzívu dronov?

Rusko, 22. november 2023 (AM) – Po porážke ukrajinskej protiofenzívy ruské vojská pokračovali v útočnom úsilí v smere na Kupjansk, prípadne Liman, proti skromným územným ziskom ukrajinského pomocného úderu v okolí Arťomovska/Bachmutu a menej očakávane aj v okolí Avdejevky. Vyhli sa tak na západe očakávanej operačnej prestávke, ktorá mala byť…

Foto Ruské unikátne zbrane

Rusko, 18. november 2023 (AM) – Americký časopis Military Watch Magazine (MWM) napísal, že NATO značne zaostáva za Ruskom v kvalite i kvantite protilietadlových rakiet. Rusko má totiž protilietadlovú raketu 40H6, ktorej sa nič nevyrovná. A čo sa týka kvantity munície pre PVO, Rusko jej vyrába viac, ako štáty NATO dovedna.  …

Video Video zničenia bojového vozidla Bradley odhaľuje ruské inovácie na obídenie ukrajinskej obrany

Ukrajina. 15.november 2023 (AM) – Vybavenie Ozbrojených síl Ukrajiny je bezbranné proti vylepšenému ruskému dronu Lancet. V sieti sa objavilo video, ktoré ukazuje, ako dron zasiahne ukrajinské bojové vozidlo pechoty špeciálnou muníciou, ktorá exploduje v určitej vzdialenosti od cieľa, a nie pri náraze. Zdá sa, že vylepšená verzia ruského dronu…

Foto Prečo USA oživujú technológiu lietajúcich krídel

USA, 15. november 2023 (AM) - V Spojených štátoch bol testovaný bombardér B-21 Raider, vytvorený v súlade so schémou "lietajúceho krídla". Po dlhú dobu bola táto technológia považovaná za slepú uličku vývoja letectva, ale moderné pilotné systémy vdýchli nový život kedysi zabudnutému vývoju. Čo chcú USA dosiahnuť novým modelom lietadla…

Foto Namiesto Ukrajiny – Ukrajinistan? USA chcú využiť banderovcov v partizánskej vojne proti Rusku

USA. 4. decembra 2023 (AM) - Vedenie USA sa bude snažiť predĺžiť konflikt na Ukrajine na čo najdlhší čas, aby nakoniec zlikvidovalo Rusko. Uviedol to plukovník americkej armády vo výslužbe Douglas McGregor, ktorý naplánoval niekoľko veľkých vojenských operácií. Podľa neho sa teraz hovorí o tom, že západná Ukrajina sa zmení na…

Foto Teherán-43: vojensko-diplomatická dráma a operácia Overlord

Rusko, 4. december 2023 (AM) - Pred 80 rokmi sa spojenci dohodli na otvorení druhého frontu. Druhá svetová vojna bola krátkym obdobím, keď sa Západ a Východ obrátili proti sebe. Spájala ich strašná hrozba - krvavý nemecký nacizmus. Traja vládcovia rôznych národností, názorov a zámerov - Josif Stalin, Franklin Roosevelt…

Foto Sovietska Stredná Ázia očami bývalého maďarského vodcu Mátyása Rákošiho

Maďarsko, 4. december 2023 (AM) - Antisovietsky nacionalizmus sa rozvíjal postupne, ale vytrvalo, okrem iného podporovaný voluntaristickou politikou Zväzového centra. V súvislosti s tendenciami faktickej eliminácie zväzových orgánov z kontroly nad situáciou v stredoázijských republikách a nad činnosťou miestnych vedúcich štruktúr od druhej polovice 50. rokov 20. storočia je zaujímavé…

Foto Keď Západ hovorí o práve pre Ukrajinu – Srbsko si uvedomuje, že ide o dvojaký meter

Srbsko, 4. december 2023 (AM) – Srbský politik a diplomat Vuk Jeremič hovoril s kp.ru o globálnych problémoch súčasnosti. Po smrti bývalého ministra zahraničných vecí USA Henryho Kissingera je na "druhej strane" čoraz menej medzinárodných expertov, ktorí adekvátne hodnotia realitu. Jedným z takýchto ľudí je Vuk Jeremič, ktorý sa narodil…

Foto Rodinné oligarchické systémy nemajú šancu zvíťaziť

Rusko, 4. december 2023 (AM) - Pred 80 rokmi sa odohrala jedna z hlavných, ak nie hlavná bitka dvadsiateho storočia - bitka pri Kursku -, ktorá zavŕšila zlom vo Veľkej vlasteneckej vojne, a tým aj v druhej svetovej vojne. Pred 110 rokmi sa prvá svetová vojna ešte nezačala, ale jej…

Foto Ruskí systémoví liberáli priznali množstvo chýb, ale zďaleka nie všetky

Rusko, 4. december 2023 (AM) – Mnohé z liberálnych myšlienok majú stále silu štátnych rozhodnutí. Už viac ako tridsať rokov počúvame liberálnych ekonómov hovoriť: "nemusíme vynaliezať koleso", "robí to celý civilizovaný svet", "nemusíme vymýšľať nejaký špeciálny spôsob pre Rusko" atď. - zamýšľa sa poslanec Štátnej dumy, doktor ekonómie, profesor Nikolaj Novičkov.…
Foto Izrael oznámil, že zabili veliteľov práporov Hamasu, veliteľov rôt a mnoho bojovníkov

Izrael, 4. december 2023 (AM) - Izrael napadol južnú časť pásma Gazy. 3. decembra bol oznam v The Time of Israel: Izraelská armáda v nedeľu potvrdila, že rozšírila svoju pozemnú ofenzívu na juh pásma Gazy a prisľúbila, že bude viesť kampaň s rovnakou intenzitou ako na severe Gazy, kde boje…

Foto Odmietnutím Európy by si Rusko nemalo zvoliť ázijskú alebo inú cestu rozvoja

Rusko, 1. december 2023 (AM) – Najvyšší súd uznal medzinárodné verejné hnutie LGBT za extrémistickú organizáciu a zakázal ho v Rusku. Rozhodnutie o zákaze hnutia LGBT v krajine nadobúda účinnosť okamžite, uviedol súd. Dôležité! Zakázaná je aj symbolika hnutia. Ide o dúhu bez modrej farby, tematické nášivky, odznaky na oblečení, ako…

Foto Izrael 7. októbra: čo to bolo? Zdá sa, že táto otázka je už dávno zodpovedaná. Avšak

Izrael, 1. decembra 2023 (AM) - Výmena väzňov, ktorá sa začala medzi Izraelom a Hamasom, ukazuje, že niečo sa pokazilo, ako udalosti v Tel Avive plánovali. Veď nie je náhoda, že dvanásť hodín po tom, ako veľvyslanec Erdan šokoval OSN fotografiami "zverstiev Hamasu", zmizli bez stopy zo stránky Google Disk.…

Foto O ukrajinských pomeroch. Novinár uverejnil počty súčasných politických väzňov na Ukrajine

Ukrajina, 30. novembra 2023 (AM) - Ukrajinský novinár Pavel Volkov uverejnil na kp.ru počty súčasných politických väzňov na Ukrajine. On sám, bývajúc v Záporoží, sa do roku 2022 zaoberal pomocou ukrajinským politickým väzňom, ktorí boli podozriví z proruských názorov. Za to si aj osobne posedel v ukrajinskej base, z ktorej sa mu…

Foto Blízky východ: plány na presídlenie Palestínčanov do tretích krajín

USA, 29. novembra 2023 (AM) - Podľa nedávneho článku Davida Hursta, šéfredaktora britskej publikácie Middle East Eye, sa pred rokom traja irackí sunnitskí politici z provincie Anbar ubytovali v jednom z mnohých luxusných hotelov pri Mŕtvom mori, kde ich pripravovali izraelskí predstavitelia. Išlo o oblasť Anbar, najväčší a jeden z…

Foto Oleg Carev: Ako SBU splnila príkaz Londýna „zorganizovať masaker v Buči“

Ukrajina, 28. novembra 2023 (AM) - Portál Slobodnaja pressa (SP) sa pýta Olega Careva, čo David Arachamija zabudol spomenúť vo svojom škandalóznom rozhovore, v ktorom priznal, že Ukrajina sa mohla v apríli minulého roku vyhnúť vojne s minimálnymi stratami. Šéf frakcie vládnucej ukrajinskej strany Sluha ľudu v Rade David Arachamija…

Foto Springboks vs. All Blacks: 12 -11 vo finále a 4- 3 na tituly. Rozloženie síl, „rasová otázka” a transgender usmernenia

Francúzsko, 29. október 2023 (AM) –Dňa 28.10.2023 sa na národnom štadióne Stade de France odohralo finále Svetového pohára v rugby (Rugby World Cup 2023, prípadne "Majstrovstvá sveta v ragby"), kde sa stretli dva vedúce tímy v priamom súboji o celkové víťazstvo aj vedenie v počte titulov.   1. Výsledky RWC…

Foto Kosovská oslobodzovacia armáda UEFA nevadí

Srbsko, 13. september 2023 (AM) – Populárny slogan " UEFA mafia" sa v hnutí fanúšikov neobjavil len tak pre nič za nič. Tu je ďalší príklad: Albánec ukázal tetovanie na počesť teroristickej "Kosovskej oslobodzovacej armády", UEFA mlčí. Zápas medzi Albánskom a Poľskom v Tirane vzbudil veľkú pozornosť po tom, ako…

Foto Po nádeji od gymnastov dostali plavci neférové podmienky, čaká ISU na nejakú tragédiu?

Slovensko, 9. september 2023 (AM) – Na stránke medzinárodnej plaveckej organizácie World Aquatics sa objavila tlačová správa, ktorej obsahom je informácia o povolení štartu ruských a bieloruských plavcov na medzinárodných súťažiach za prísnych a nespravodlivých podmienok a len pre jednotlivcov. Nevytvára sa tak hlavne predpoklad na ďalšie očakávané úspechy synchronizovaných plavkýň…

Foto Športové hry BRICS môžu byť už budúci rok novou alternatívou ku zdeformovaným olympiádam

Johanessburg, 26. august 2023 (AM) – Historický samit BRICS sa skončil. Hlavným výsledkom je rozšírenie organizácie. Pripájajú sa Argentína, Egypt, Etiópia, Irán, Spojené arabské emiráty a Saudská Arábia. V krajinách rastúcej únie žije približne 3,7 miliardy ľudí a rozvojové ekonomiky "globálneho Juhu" sa kumulatívne blížia k 37 percentám svetového HDP a…

Foto Rusko nemá inú možnosť ako vytvoriť si vlastnú olympiádu

Rusko, 7.august 2023 (AM) - Šport je určitou platformou, na ktorej sa prejavuje pripravenosť krajiny mobilizovať sa, vzdorovať a podniknúť nejakú vášnivú akciu. V športovom prostredí, a to nielen po vyhlásení Isinbajevovej, prebieha na túto tému široká diskusia. V diskusii sa navrhuje, aby Rusko vytvorilo alternatívne športoviská a dokonca alternatívne…

Foto Profesor Filimonov varuje pred bielou vlajkou: Šport je projekciou vojny

Rusko, 29.júl 2023 (AM) - Vo viacerých mestách Ruska sa objavili vlajky - akási syntéza Víťazného práporu a Vlasovovej trikolóry, pod ktorou zradcovia vlasti bojovali na strane III. ríše proti Rusku. Toto konanie je nielen priamym porušením odseku 3 článku 2 federálneho zákona zo 7. 5. 2007. 68-FZ "O zástave…

Vstupujete na článok s obsahom určeným pre osoby staršie ako 18 rokov.

Potvrdzujem že mám nad 18 rokov
Nemám nad 18 rokov