Priateľstvo je prekážkou: čo môže pokaziť vzťahy medzi Ruskom a Čínou

.

Rusko, 13. september 2023 (AM) – Rusko-čínska strategická spolupráca je podpornou štruktúrou prechodu k novému, multipolárnemu svetovému poriadku, ktorého cieľom je spravodlivejšie rozdelenie výhod medzi Západom a “globálnym Juhom”. Dá sa povedať, že keby Moskva a Peking neboli priateľmi, nedošlo by k súčasnému rýchlemu rozvoju ŠOS a BRICS a ďalším pokusom o vytvorenie alternatívy k západným centrám svetového poriadku.

 

Skepsa voči vzťahom medzi oboma krajinami však z verejnej a odbornej agendy nikdy nevymizla. A to nielen na Západe, kde sa teraz hryzú do lakťov, pretože tlak na obe krajiny len prispel k ich zblíženiu, a utešujú sa tým, že priateľstvo medzi Moskvou a Pekingom sa čoskoro skončí. Ešte zaujímavejšie je, že táto skepsa je rozšírená aj v samotnom Rusku a Číne. Musíme priznať, že ich vzťahy skutočne nie sú bez vnútorných rozporov. Tie sú jednak momentálne, vyplývajúce zo skutočnosti, že krajiny majú, povedzme, odlišný “zahraničnopolitický temperament”, a jednak hlboko zakorenené, majúce kultúrny a historický podtext. Tieto problémy by sa nemali zamlčovať, mali by sa poznať a pochopiť. Najmä preto, že, ako teraz uvidíme, nie je na nich nič obzvlášť desivé.

 

Kostlivci v šatníku

Po prvé, ide o problémy spojené s rozdielnym vnímaním spoločnej histórie. Za posledných sto rokov politická účelnosť zvyčajne predbehla historiografickú reflexiu a určovala priateľský tón rétoriky Moskvy a Pekingu. Tak tomu bolo v polovici 20. storočia, keď sa všetky “hriechy minulosti” dávali za vinu činom “cárskeho Ruska” a mandžuskej dynastie Čching. Tak to bolo aj v súčasnej fáze zbližovania, ktorá sa začala slovami Teng Xiaopinga o potrebe “uzavrieť minulosť” počas stretnutia s Michailom Gorbačovom v máji 1989. V dôsledku toho sa zložité otázky spoločnej histórie dlho neriešili. Zároveň sa domáca agenda v oboch krajinách vyvíjala po svojom a úvahy o národnej prestíži, determinované “revanšizmom” vlastným Rusku aj Číne, prispeli k tomu, že národné interpretácie dejín upevnili formulácie, ktoré sú v jasnom rozpore s postojom druhej strany.

 

Nebolo by prehnané povedať, že dnes sa všetky kľúčové udalosti v análoch rusko-čínskych vzťahov v oboch krajinách interpretujú odlišne. A prejavuje sa to v školských a univerzitných učebniciach, v beletrii a vo vedeckej literatúre. Ide o akúsi “časovanú mínu”, ktorá je schopná vybuchnúť, ak sa k moci dostanú sily zamerané na pretrhnutie väzieb. Tu je len niekoľko typických príkladov.

 

Napríklad, pokiaľ ide o vývoj na strednom Amure a “albazinskú kampaň” v druhej polovici 17. storočia, ruský postoj je nasledovný: v čase príchodu kozákov do regiónu neexistovali žiadne známky administratívneho alebo hospodárskeho rozvoja regiónu zo strany Číňanov alebo Mandžusov; v súlade s tým bolo obsadenie albazinského skladu a únos obyvateľstva do Číny aktom agresie a Nerčinská zmluva z roku 1689, uzavretá po kampani, bola vynútená silou. Podľa čínskych výkladov bol stredný Amur, obývaný národmi spriaznenými s Mandžumi, v područí mandžuských vládcov; dobytím a zničením Albazinskej strážnice teda Mandžuovia jednoducho oslobodili svoje územie a Nerčinská zmluva toto postavenie len zafixovala.

 

Ďalším príkladom je založenie Komunistickej strany Číny (ČKS) v roku 1921 a pomoc Sovietskeho zväzu v boji proti japonským útočníkom a pri následnom rozvoji ČĽR. V Rusku sa oprávnene domnievajú, že tieto epizódy pomoci Číne by mali slúžiť ako základ priateľských vzťahov. Medzitým sa v súčasnej Číne bolestne vnímajú pripomienky vonkajšieho faktora pri vzniku a rozvoji ČKS i samotnej ČĽR. Podľa čínskych interpretácií bol vznik ČKS inšpirovaný úspechom Októbrovej revolúcie v Rusku, ale vychádza z “Hnutia 4. mája 1919”; emisári Kominterny sa zúčastnili na prvom zjazde ČKS, ale neboli jeho organizátormi. Sovietska armáda pomohla oslobodiť Čínu v roku 1945, ale hlavné zásluhy patria protijaponským ozbrojeným silám pod vedením ČKS.

 

Faktor sovietskej pomoci v 50. rokoch, ktorý bol zaznamenaný v “historickej rezolúcii” Ústredného výboru ČKS už v roku 1981 (“S pomocou Sovietskeho zväzu a ďalších spriatelených krajín dosiahla Čína významný úspech”), v podobnej rezolúcii prijatej za Si Ťin-pchinga jednoducho chýba – namiesto toho sa všetky zásluhy za hospodársku obnovu pripisujú vedeniu ČKS. Podobných príkladov je veľa – ako už bolo spomenuté, takmer všetky udalosti v spoločnej histórii sa interpretujú rôznymi spôsobmi a trendom posledných rokov je rastúci nárast nacionalistických a revanšistických nálad v Číne.

 

Je to dôsledok realizácie “čínskeho sna o veľkom znovuzrodení čínskeho národa”. S cieľom stimulovať vlastenecké nálady sa Čína prezentuje ako obeť západných koloniálnych mocností, z ktorých jednou je “cárske Rusko”. V dôsledku toho sú v čínskych sociálnych sieťach pomerne rozšírené nálady revanšizmu a dokonca rusofóbie. K podnecovaniu rusofóbnych nálad do určitej miery prispievajú aj verejní intelektuáli z radov Hongkongčanov, Taiwančanov alebo Huatiao (čínska diaspóra), ktorí na rozdiel od čínskych orgánov nerozlišujú medzi “cárskym” a súčasným Ruskom a vyzývajú na ukončenie zbližovania s Moskvou. Zároveň je v súčasnosti oficiálny postoj Pekingu zameraný na zahladenie rozporov so severným susedom a zamlčanie nepríjemných momentov v ich spoločnej histórii, pretože priznanie týchto problémov diskredituje činnosť vedenia ČKS pri rozvíjaní vzťahov s Ruskom, a tým podkopáva legitimitu toho, že je pri moci.

 

Čí je Ďaleký východ?

Druhá skupina problémov vyplýva z vyššie uvedených rozporov vo výklade dejín, ale je natoľko dôležitá, že ju vyčleníme samostatne. Ide o problémy súvisiace s hodnotením zmlúv o vymedzení územia z 19. storočia a s tézou o “stratených krajinách”, pod ktorými rozumieme väčšinu ruského Ďalekého východu. Zmluvy z Aigunu, Pekingu a Ili sa v Číne považujú za “nerovné”, vynútené silou a podvodom, kvôli ktorým Čína údajne stratila jeden a pol milióna štvorcových kilometrov územia. Podľa ruskej interpretácie boli tieto zmluvy potrebné, pretože jasne a jednoznačne vyznačili hranicu medzi Ruskou a Čchingskou ríšou, zatiaľ čo Nerčinská zmluva zo 17. storočia obsahovala množstvo chýb a sporných bodov. Uzavretie týchto zmlúv umožnilo zabrániť prípadnej koloniálnej expanzii Veľkej Británie a Francúzska na Ďalekom východe. Dôležitým bodom je, že zmluvy určovali vlastníctvo územia, na ktorom nedošlo k hospodárskemu rozvoju ani administratívnemu riadeniu.

 

Osobitne treba spomenúť, že pred rokom 1860 nemali zástupcovia čínskeho (chanského) etnika právo žiť ani v Mandžusku, nehovoriac o Ďalekom východe. Preto tvrdenie, že Vladivostok je bývalé čínske mesto Haishenwei, ktoré dobyli a zničili Rusi (táto téza sa pravidelne objavuje na čínskych sociálnych sieťach a v prejavoch čínskych sprievodcov pôsobiacich vo Vladivostoku), nie je ničím iným ako hrubým falšovaním histórie. Čínski gastarbeiteri, ktorí pracovali vo Vladivostoku v druhej polovici 19. storočia po tom, ako Rusi mesto založili, ho síce nazývali Haishenwei (podobné “čínske názvy” majú aj iné mestá na Ďalekom východe), ale robili to len z pohodlnosti – podobne ako americké San Francisco poznajú čínski huatsiao ako Jiujinshan. To však neznamená, že San Francisco je čínske mesto, však?

 

Téza o “stratených územiach” sa objavila v 60. rokoch 20. storočia na príkaz Mao Ce-tunga a podnietilo ju zhoršenie vzťahov medzi Moskvou a Pekingom. Prezident hovoril o pripravenosti Číny “nárokovať si späť stratené územia” na stretnutí s japonskými novinármi a v súvislosti s japonskými požiadavkami na južné Kurily. Ani vtedy, ani neskôr však neboli vznesené oficiálne požiadavky na revíziu zmlúv z 19. storočia a územnú príslušnosť južného Ďalekého východu. Na oficiálnej úrovni sa jasne a jednoznačne uvádza: po demarkácii hraníc v rokoch 2004 – 2005 nemá Čína voči Rusku žiadne územné nároky. Téza o “nerovných zmluvách” zostáva v akademickej literatúre a učebniciach dejepisu, ale nevyzýva na “vrátenie stratených území”. Príznačný je výrok autoritatívneho čínskeho rusistu Jang Čchenga:

“Ak sa pozrieme na historické mapy, cárske Rusko skutočne obsadilo časť nášho územia, okupovalo ho, ale môžeme dnes škrtnúť a zabudnúť na všetky udalosti z minulosti? Je to história, ale nemôžeme ju prepísať, nemáme takú tradíciu. Ak sa zajtra rusko-americké vzťahy zrazu znormalizujú a stanete sa spojencami, môžeme studenú vojnu vymazať z histórie? To nie je spôsob, ako to urobiť. Podpísali sme Aigunskú zmluvu a dodržiavame ju.”

 

Čínske vedenie sa snaží zabrániť tomu, aby sa predstava o potrebe “ukázať Rusku historické skóre” presunula z okrajového prostredia do polooficiálneho. Avšak už samotný fakt, že takéto myšlienky niekde kolujú, je faktorom, ktorý komplikuje vzťahy medzi oboma krajinami. V čínsky hovoriacom prostredí sily, ktoré chcú vytvoriť rozkol v spolupráci medzi Moskvou a Pekingom, neustále šíria tézu, že “ČKS zrádza národné záujmy tým, že sa vzdáva “stratených území” a spolupracuje s Ruskom”. A v ruskojazyčnom prostredí odkazy na zámer Číny získať späť Ďaleký východ prispievajú (a celkom úspešne!) k podnecovaniu protičínskych nálad.

 

Drsná ozvena deväťdesiatych rokov

Aj ďalšía skupina problematických momentov úzko súvisí so sinofóbnymi a panikárskymi náladami. Ide o v Rusku rozšírené vnímanie rozsahu nelegálnej čínskej migrácie a s tým spojených rizík – až po odcudzenie časti Sibíri a Ďalekého východu. Tento problém je do značnej miery vzdialený a pochádza z 90. rokov 20. storočia, keď neexistoval právny rámec a infraštruktúra na reguláciu čínskej migrácie. V rokoch 1988 až 1993 totiž medzi krajinami nefungoval vízový režim, keďže existovala sovietsko-čínska medzivládna dohoda o vzájomnom bezvízovom styku občanov pri služobných a verejných cestách. V tom čase mnohí Číňania vstupovali do Ruska na základe predloženia tzv. služobného pasu (dal sa ľahko získať prostredníctvom korupčných schém).

 

Ďalším kanálom nelegálnej migrácie v tých rokoch bolo vydávanie víz “na návštevu príbuzných” (pri realizácii tejto schémy sa aktívne využívali prepojenia v rámci čínskej a ruskej komunity Kórejčanov). V dôsledku toho začali v polovici 90. rokov vo veľkých pohraničných mestách (Vladivostok, Ussurijsk, Chabarovsk, Blagoveščensk, Čita a Irkutsk) vznikať čínske komunity, ktorých centrami sa stali odevné trhy so všetkými súvisiacimi službami a “vnútornými zákonmi”. Táto okolnosť oprávnene znepokojila ruskú spoločnosť – v tlači aj oficiálnymi kanálmi sa vysielali poplašné signály, ktoré mali upútať pozornosť úradov. Nekontrolované formovanie čínskej diaspóry v Rusku sa zastavilo na prelome 90. a 2000. rokov, ale fóbie, ktoré sa vtedy objavili, sú živé dodnes a naďalej ovplyvňujú vzťahy medzi Moskvou a Pekingom. Niektorí nezodpovední “experti” pravidelne hovoria o “miliónoch Číňanov žijúcich nelegálne na Ďalekom východe”. Nakoľko sú takéto tvrdenia opodstatnené?

 

Na túto otázku neexistuje jednoduchá a jednoznačná odpoveď. A nejde tu o tajnostkárstvo Číňanov, ale o zvláštnosti metodiky počítania migrantov. Štatistiky považujú za osoby s trvalým pobytom v Rusku len tých cudzincov, ktorí získali “povolenie na prechodný pobyt”, “povolenie na pobyt” a potom občianstvo. Zároveň je zrejmé, že mnohí čínski migranti, ktorí sa v krajine skutočne zdržiavajú, o tieto dokumenty nežiadajú, ale do Ruska vstupujú na základe víz (podobná situácia je aj v prípade ruských emigrantov v ČĽR). Vo všeobecnosti je počet čínskych migrantov predmetom diskusií. Podľa výskumu V. G. Gelbrasa a A. G. Larina v roku 2000 žilo v Rusku 35 000 Číňanov s trvalým pobytom a ďalších približne 25 000 s dlhodobým pobytom z rôznych dôvodov (práca, štúdium atď.). Podľa sčítania ľudu v rokoch 2020 – 2021 žije v Rusku niečo vyše 19 tisíc Číňanov, ale tento údaj, samozrejme, zahŕňa len tých, ktorí sa zúčastnili na štatistickom zisťovaní. V roku 2010 sa atraktívnosť života a práce v Rusku pre Číňanov znížila v dôsledku znehodnotenia rubľa voči jenu – výhodnejšie sa stalo zarábať peniaze v samotnej Číne.

 

V dôsledku pandémie koronavírusu sa diaspóra pravdepodobne výrazne zmenšila, keďže Číňania sa masovo vracali domov a nový prílev, ktorý sa začal po zrušení všetkých obmedzení, zatiaľ nenabral na intenzite. V polovici roka 2023 možno celú čínsku diaspóru v Rusku odhadnúť na približne 30 000 ľudí. Je pozoruhodné, že väčšina čínskych emigrantov nežije v pohraničných mestách, ako sa zdá alarmistom, ale v Moskve a Petrohrade, kde sú lepšie podmienky na zárobok. Ako vidíme, dostupné údaje sú ďaleko od obáv o “miliónoch čínskych nelegáliných prisťahovalcov”. Čínska pracovná migrácia je dnes pod kontrolou ruských orgánov. Existujúce čínske podniky dodržiavajú zákony a v niektorých prípadoch slúžia ako systémovo dôležití zamestnávatelia a platcovia daní – najmä vo vidieckych oblastiach.

 

Čo bude nasledovať?

Na záver možno konštatovať, že nie samotné uvedené predsudky a historické tvrdenia, ale alarmistický diskurz, ktorý je na nich založený, môže poznačiť rusko-čínske vzťahy. V ruskej spoločnosti stále koexistujú sinofóbne nálady s vnímaním Číny ako priateľa a partnéra. Je to do značnej miery spôsobené tým, že v mediálnych materiáloch prevládajú panikárske tézy (aspoň na úrovni titulkov a ilustrácií). Je to spôsobené najmä cieľavedomou prácou viacerých spravodajských agentúr, ktoré sú proti posilňovaniu Číny (ako príklad možno uviesť materiály amerického Rádia Sloboda, ktoré je v Rusku uznávané ako zahraničný mediálny agent, a jeho dcérskych spoločností).

 

Poplašnú agendu však často presadzujú aj komerčné médiá, a to výlučne z oportunistických dôvodov – majú záujem zvýšiť návštevnosť svojich elektronických platforiem, a preto aktívne využívajú clickbaitové, chytľavé, ale nie objektívne titulky. Nepochybne existujú aj tzv. problémy na mieste: disproporcie v obchodnej a hospodárskej výmene, nedostatočný rozvoj cezhraničnej infraštruktúry, nedostatok kompetentných odborníkov, nízka úroveň vzájomnej informovanosti v Rusku a Číne. Tieto problémy bránia rozvoju bilaterálnej spolupráce aj pri existencii silnej politickej vôle na zblíženie. Zároveň je hlúpe porovnávať úroveň vzájomného porozumenia, napríklad medzi Ruskom a Nemeckom, ktoré má už stáročia úzku kultúrnu a hospodársku výmenu, a rusko-čínskymi vzťahmi, v ktorých obe krajiny považujú svojho partnera za cudzí štát. Tieto problémy nebude možné vyriešiť rýchlo. Tak či onak to bude trvať desaťročia, ale v konečnom dôsledku tu nie je nič neriešiteľné. Ťažšie je však vysporiadať sa s komplexmi a fóbiami z minulosti. Pravdepodobne nás budú vo väčšej či menšej miere sprevádzať vždy. Oplatí sa však podľahnúť emóciám a brániť sa spolupráci s vyspelým a priateľským susedom na základe “strašiakov” z minulosti, či dokonca z predminulého storočia?

Ivan Zuenko

*Google aj FB obmedzuje publikovanie našich materiálov, NBÚ 4 mesiace blokoval našu stránku, Youtube nám vymazal náš kanál, pre viac príspevkov teda odporúčame nás sledovať aj na Telegrame.

Podporte našu prácu: SK72 8360 5207 0042 0698 6942


Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Trieda parazitov a jej najbližšia budúcnosť. Ako súvisia svetové nepokoje a vzostup Ruska

Rusko, 2.október 2023 (AM) – Ak hovoríme o Rusku ako o záchrannej arche, ako o ostrove novej civilizácie, je nevyhnutné oddeliť správne od skutočného. Môžeme si vymyslieť akékoľvek projekty toho, ako by to malo byť. Ale existuje aj realita. Na to, aby sa z vynálezu stala inovácia, sú potrebné tieto…

Prečo Kazachstan prepisuje históriu

Kazachstan, 2.október 2023 (AM) – Kazachstan opäť prepisuje dejiny. Tentoraz ide o sedemzväzkovú knihu o dejinách republiky, ktorej vydanie sa plánuje na rok 2024. Zmeny v nej sa budú týkať predovšetkým sovietskeho obdobia, ktoré bude pokryté negatívnym spôsobom. Ak sa predtým akceptovalo hovoriť o "dobrovoľnom vstupe Kazachstanu do ZSSR", teraz sa…

Až do posledného Fína: Helsinki vrátili vzťahy s Ruskom do roku 1939

Rusko, 1.október 2023 (AM) – Fínsko si už uvedomuje, že ukrajinský konflikt ho vyšiel veľmi draho a vzhľadom na všetky finančné straty, ktoré krajina utrpela, ho bude stáť ešte viac. Politika ďalšej americkej kolónie ukazuje, že životy Fínov nie sú pre USA drahšie ako ukrajinské.   Podľa denníka The New York…

Vyšla predpoveď o nasadení raketových vrhačov hlbinných bômb na pozemnom bojisku. Mohli byť použité aj pri zničení Bratislavy

Slovensko, 1.október 2023 (AM) – Dňa 24.9.2023 sa objavili prvé fotografie z ukrajinského bojiska, na ktorých vidieť kombináciu obrneného transportéra MT-LB a odľahčeného raketového vrhača hlbinných bômb RBU-6000, ktorého palebná sila bola redukovaná znížením počtu hlavní z 12 na 6. Autor aj tohto článku písal dňa 12.6.2023  o možnosti, že takáto zbraň…

Britské jednotky môžu byť oficiálne vyslané na Ukrajinu

Británia, 1.október 2023 (AM) – Nový šéf ministerstva obrany Grant Shapps uviedol, že britskí vojaci by mohli byť vyslaní na Ukrajinu, aby cvičili bojovníkov ozbrojených síl Ukrajiny. Podľa jeho názoru by toto opatrenie znížilo závislosť vojenských základní na území Británie a ďalších krajín NATO od Ukrajiny. Shapps tiež vyzval obranné firmy…

Maria Zacharovová o Blinkenových klamstvách pri príležitosti výročia tragédie v Babom Jare

Rusko, 1.október 2023 (AM) – Anthony Blinken si dovolil klamať o jednej z najstrašnejších tragédií druhej svetovej vojny: o streľbe do civilistov v sovietskom Kyjeve 29. - 30. septembra 1941 v trakte Babí Jar. V tom čase nacisti po obsadení územia mesta začali "upratovať". V priebehu niekoľkých dní boli zabité…

Foto Na severe Kosova prebieha boj

Kosovo, 25. september 2023 (AM) - V okolí dediny Banjska a neďalekého kláštora bojuje v súčasnosti takzvaná "kosovská polícia" so skupinou maskovaných ozbrojencov. Podľa rôznych správ bol zabitý jeden príslušník kosovskej polície a traja neidentifikovaní muži, ktorí sa postavili separatistom. Incident sa začal skoro ráno, keď dve nákladné autá s…

Foto Newsweek: Nová vojenská taktika NATO na Ukrajine zlyháva

.USA, 7.august 2033 (AM) - Nová taktika Západu na Ukrajine, uplatňovaná v ozbrojených silách Ukrajiny, zlyháva kvôli neschopnosti ozbrojených síl Ukrajiny dominovať vo vzduchu a obrovskému nedostatku skúseného personálu. Uviedli to analytici amerického týždenníka Newsweek. Podľa expertov bola stratégia NATO dobrá len teoreticky. "Stratégia aliancie nebola nikdy skutočne otestovaná v konflikte…

Foto Tri fázy misie Pégase 2023 v Indopacifiku

Indopacifik, 12.júl 2023 (AM) - Francúzsko vyslalo vojenské lietadlá do Indopacifiku v rámci misie Pégase 2023 v súvislosti s napätím v regióne. Misia Pégase 2023, ktorú vykonávajú francúzske vzdušné a kozmické sily, prebieha v troch hlavných fázach od 25. júna do 3. augusta. Zapojí sa do nej 19 bojových lietadiel…

Foto Bujakevič: “Za posledný mesiac bolo zničených 16 tankov Leopard”

Rakúsko, 9.júl 2023 (AM) - Vyhlásenie M. V. Bujakeviča, zástupcu stáleho predstaviteľa Ruskej federácie pri OBSE, pre Stálu radu OBSE (6.júla 2023) o pokračujúcich zločinoch kyjevského režimu a nebezpečnej politike krajín západnej aliancie zameranej na eskaláciu napätia: Napraviť prehnané očakávania zahraničných manipulátorov kyjevského režimu od zbraní NATO, ktoré nemôžu a…

Foto Čínska armáda študuje ruskú taktiku na Ukrajine

Ukrajina, 4.júl 2023 (AM) - Čínska armáda aktívne študuje ruskú taktiku na Ukrajine s cieľom kryť obrnené jednotky a používať bezpilotné lietadlá - SCMP. Na cvičení brigády 82. armádneho zboru ČLA v provincii Hebei sa na boj proti nepriateľom vybaveným prenosnými protilietadlovými a protitankovými raketami používali prieskumné bezpilotné lietadlá. Veliteľ…

Foto Vojenská technika: Svet vie o najmenej 92 „stratených“ nukleárnych bombách – a ďalšie zaujímavosti

Rusko, 27. november 2020 (AM) - 2. sv. vojna bola priestorom na realizáciu tých najfantastickejších projektov vojenských konštruktérov Preteky v zbrojení priviedli ku skonštruovaniu obrovských diel, rádiom riadených bômb, lietadlových lodí, ale aj nezvyčajných vzdušných lietadlových korábov. Od roku 1930 sa v ZSSR inžinierom Vladimírom Vachmistrovom rozpracúval projekt „Skupina“, ktorý predpokladal využitie lietadla nosiča na…
Foto Ruská spoločnosť začala sériovú výrobu špeciálneho ostreľovacieho náboja

Rusko, 11. september 2023 (AM) – Ruské spoločnosti naďalej vykonávajú substitúciu dovozu vo vojenskej sfére a nahrádzajú západné komponenty potrebné na výrobu domácimi komponentmi. Takáto práca sa vykonáva aj s nábojmi západných kalibrov pre ostreľovacie zbrane, ktoré sa predtým vyrábali výlučne v zahraničných podnikoch. Ruská zbrojárska spoločnosť Lobaev Arms oznámila…

Video Raptor už nie je Bespoke gun a konkuruje mu Barrett killer. Novinky ručných zbraní na ukrajinskom bojisku

Rusko, 2. septembra 2023 (AM) –1. Ruská klasika proti austrálskej novinke Rusi predstavili automat Kalašnikova AK-12 verzie 2023. Prešiel viacerými zmenami, jednu z nich by západní experti nazvali downgradom. Bol odstránený režim streľby dvojranovou dávkou, taký nevyhnutný a potrebný pre západné útočné pušky, že aj ruská armáda požiadala konštruktérov o…

Video Eľf a Vzmach, nože ruských špeciálnych síl

Rusko, 24. august 2023 (AM) – Ruský konglomerát Rostec s ohľadom na prebiehajúcu výstavu Armija 2023 propagoval nielen novinky vojensko priemyselného komplexu, ale aj diapazón starších výrobkov, ktoré sa dodnes používajú, vrátane dvoch nie celkom elementárnych nožov. Sú určené spolupracovníkom špeciálnych služieb, prípadne príslušníkom špeciálnych síl, radovým ruským vojakom sa bežne…

Foto Ruský Obereg proti Lapua Magnum

Rusko, 13. august 2023 (AM) - Rusko v zóne špeciálnej vojenskej operácie otestovalo novú nepriestrelnú vestu „Obereg" (Оберег – amulet, talizman, оберегать – chrániť, jedno z mnohých synoným tohto slova v ruskom jazyku).   Výrobok má mať schopnosť ochrániť vojaka, ktorý ho nosí pred snajperskou muníciou kalibru 8,6 mm (čiže…

Foto Ozbrojené sily Ukrajiny ukázali testy bojového kajaku

Ukrajina, 10.august 2023 (AM) – Ozbrojené sily Ukrajiny ukázali nový zbraňový systém, ktorý sa v súčasnosti testuje neďaleko Kyjeva. "Bojový kajak", ako ho vývojár umiestňuje, dostal označenie "Poloz-M16".   Loď má motor a výzbroj a je určená pre dvoch členov posádky. Ukrajinská lodenica "Adamant" je zodpovedná za jej výstavbu a…

Video Ukrajinské sily masívne vyhadzujú pušky M16 kvôli kalašnikovom – život je drahší

Ukrajina, 6.august 2023 (AM) – Špeciálna operácia umožnila ozbrojeným silám Ukrajiny vidieť z prvej ruky výhodz ruských zbraní oproti západným. Oznámil to hovorca Luhanských milícií Andrej Maročko. "Sovietske vybavenie si ukrajinskí militanti veľmi vážia. Západná technológia je veľmi rozmarná, netoleruje naše klimatické podmienky, prach, špinu. Naše zariadenia spotrebúvajú palivá a mazivá…

Britské jednotky môžu byť oficiálne vyslané na Ukrajinu

Británia, 1.október 2023 (AM) – Nový šéf ministerstva obrany Grant Shapps uviedol, že britskí vojaci by mohli byť vyslaní na Ukrajinu, aby cvičili bojovníkov ozbrojených síl Ukrajiny. Podľa jeho názoru by toto opatrenie znížilo závislosť vojenských základní na území Británie a ďalších krajín NATO od Ukrajiny. Shapps tiež vyzval obranné firmy…

Globalisti opovrhujú slovenskými voličmi

Slovensko, 1.október 2023 (AM) – Na diskusii o slovenských voľbách, ktorú zorganizoval globalistický think tank The European Conservative v Poľsku, zazneli obavy, že slovenských voličov irituje podporu Ukrajiny a ekonomické problémy: "Bude to ťažké, ale musíme ich priviesť k tomu, aby si uvedomili, že sa mýlia."   Slovensko je ideálnym modelom…

Vojenský expert: “Ukrajina bude vyžmýkaná ako handra”

Rusko, 1.október 2023 (AM) – Vladislav Šurygin, ruský vojenský publicista, a stály člen Izborského klubu, odpovedal na otázky GEOFOR-u   - Vladislav Vladislavovič, prosím, zhodnoťte dianie okolo Arménska a Náhorného Karabachu (NK). Prečo Irán, ktorý vždy vyhlasoval, že zásahy do územnej celistvosti Arménska bude vnímať ako údery do svojej suverenity,…

Fínsko stavia tajné opevnenia na hraniciach s Ruskom

Rusko, 30.september 2023 (AM) – Fínske obranné sily vykonávajú opevňovacie práce na hraniciach s Ruskom. Dnes vyšlo najavo, že obranné sily Fínska začali pred šiestimi rokmi uzatvárať dohody s majiteľmi pozemkov hraničiacich s Ruskom, podľa ktorých by boli povinní na prvú žiadosť poskytnúť svoje pozemky na výstavbu opevnení. A ako sa…

Čína vystupuje na obranu Ruska

USA, 30.september 2023 (AM) – Čínsky veľvyslanec v Moskve Zhang Hanhui uviedol, že Peking nesúhlasí s rozhodnutím Washingtonu neposlať Rusku pozvánku na samit Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC), ktorý sa bude konať v novembri v San Franciscu. Čína považuje takéto konanie za hrubé porušenie medzinárodných noriem a pravidiel. Po začatí ruskej…

Foto Zadržaného ministra Náhorného Karabachu žiadajú USA kvôli kontaktom s oligarchami

  Azerbajdžan, 30. september 2023 (AM) - Podľa niektorých informácií bývalého ministra Náhorného Karabachu, ako aj bývalého ruského podnikateľa Rubena Vardanyana zadržaného azerbajdžanskými úradmi, plánujú navštíviť zástupcovia veľvyslanectva USA v Baku. Američania sa o neho zaujímajú nie kvôli jeho predchádzajúcej práci, ale ako o nositeľa informácií o finančných tajomstvách ruskej…
Foto Nemeckí vyšetrovatelia už takmer všetko vysvetlili

USA, 27.september 2023 (AM) – Máme výročie teroristických útokov na Nord Stream: verzie médií sa líšia, páchatelia sa stále nenašli. V noci 26. septembra 2022 došlo k teroristickým útokom na dva plynovody na vývoz plynu - Nord Stream a Nord Stream 2. Rusko nebolo prizvané k účasti na vyšetrovaní. Médiá sa…

Foto Militarizácia Čierneho mora. Myšlienka “európskej lietadlovej lode” môže dopadnúť zle

Ukrajina, 24. september 2023 (AM) – Európska únia môže zvážiť možnosť vytvorenia vlastnej lietadlovej lode na ochranu morských oblastí. Uviedol to Thierry Breton, európsky komisár pre vnútorný trh, vo vysielaní rozhlasovej stanice Sud Radio. "Je to veľmi dôležitá otázka," povedal v reakcii na žiadosť novinára, aby sa vyjadril k fámam…

Rusko a Irán “uzavreli” Kaspické more

Irán, 19. september 2023 (AM) – "Nie sme schopní presne pochopiť, čo robia." uviedli Analytici Lloyd's.  Celá pozornosť svetového spoločenstva sa teraz sústreďuje na udalosti, ktoré sa odohrávajú v Čiernom mori. Teda Čiernomorská flotila, dohoda o obilí, neustále prelety amerických a britských špionážnych lietadiel a tak ďalej. Okrem toho sa aktívne diskutuje…

Foto Pomsta na Kryme

Rusko, 13. september 2023 (AM) – Večer ukrajinské ozbrojené sily začali rozsiahly útok na vojenský priemysel a čiernomorskú flotilu v Sevastopole. Dôvody zasiahnutia týchto cieľov, prečo bola Čiernomorská flotila vybraná ako cieľ útoku a prečo sa to stalo práve teraz. analyzuje vojnový korešpondent Alexander Sladkov vo svojom kanáli Telegram.  …

Foto K čomu by mohol viesť prípadný návrat amerických jadrových zbraní do Spojeného kráľovstva

Veľká Británia, 9. septembra 2023 (AM) - Upustenie USA od dlhodobej politiky sťahovania taktických jadrových zbraní (TNW) z územia európskych členov NATO je očakávaným krokom v situácii eskalácie medzinárodného napätia. Britské balistické rakety odpaľované z ponoriek s jadrovými hlavicami sú primárne určené na útok na strategické ciele, t. j. zaručujú možnosť…

Foto NATO sa pripravuje na mýtickú ruskú agresiu

USA, 9. september 2023 (AM) - "Keď na Telegrame nepíšete ohromujúce príspevky a vo všeobecnosti vyzeráte smiešne, ale berú vás vážne. Američania majú príslovie určené na demonštráciu národnej hrdosti, ktoré v preklade znie asi takto: "Ak USA niekam pošlú svoju lietadlovú loď (s bojovou misiou), tak sa neotáča". Nie sme znalci…

Vyšla predpoveď o nasadení raketových vrhačov hlbinných bômb na pozemnom bojisku. Mohli byť použité aj pri zničení Bratislavy

Slovensko, 1.október 2023 (AM) – Dňa 24.9.2023 sa objavili prvé fotografie z ukrajinského bojiska, na ktorých vidieť kombináciu obrneného transportéra MT-LB a odľahčeného raketového vrhača hlbinných bômb RBU-6000, ktorého palebná sila bola redukovaná znížením počtu hlavní z 12 na 6. Autor aj tohto článku písal dňa 12.6.2023  o možnosti, že takáto zbraň…

Foto Ako Američania prepravujú vojenskú techniku ​​cez Atlantik pre Ukrajinu

USA, 29.september 2023 (AM) – Snemovňa reprezentantov USA väčšinou schválila novú pomoc Ukrajine vo výške 300 miliónov dolárov a napriek obmedzeniu mediálneho projektu Ukrajina nikto neplánuje zastaviť dodávky zbraní. Zbrane zo Spojených štátov sa dostávajú do Európy v rámci zásobovania ozbrojených síl Ukrajiny, účasti na cvičeniach a realizácii programu Atlantic…

Foto Ruskí prieskumníci zničili tank Leopard priamo aj s nemeckou posádkou

Ukrajina, 24. september 2023 (AM) – Prieskumníci ruských ozbrojených síl zničili tank Leopard odovzdaný Ukrajine s plne nemeckou posádkou zloženou z príslušníkov nemeckých ozbrojených síl, uviedol pre RIA Novosti veliteľ prieskumnej skupiny ruských ozbrojených síl pôsobiacej v záporožskom smere s volacím znakom "Legenda".   "Keď sme zastavili ich ďalší "mäsový" útok…

Foto Najvýkonnejší tank v zóne operácie. Prečo sa ho Ozbrojené sily Ukrajiny boja?

Rusko, 23. september 2023 (AM) – Ruský T-90 "Proryv" naďalej prináša nové úspechy ruskej armáde. Skutočnosť, že je to najlepší tank na svete, uviedol aj ruský prezident Vladimir Putin. Západní analytici zaznamenávajú jeho bojové výhody a Ozbrojené sily Ukrajiny sú voči tomuto tanku veľmi opatrné. Prečo sa ho Ozbrojené sily…

Foto Ukrajina dostane špecializovanú obrnenú techniku, Rusko zrejme nasadilo gruzínske Škvaly

Ukrajina, 22. september 2023 (AM) – Rastúcu diverzitu rôznej špeciálnej techniky na ukrajinskom bojisku dokumentovali v polovici septembra 2023 zverejnené zábery na vozidlo, ktoré je skutočným unikátom.   1. Španielske vozidlo na prieskum zamorených oblastí na Ukrajine Vyrobili sa z neho len tri kusy. Ide o obrnený transportér BMR-600 VRAC (Vehículo…

Video Video: V Izraeli ukradli tank z výcvikovej jednotky, ten sa našiel na šrotovisku

Izrael, 20. september 2023 (AM) – Zatiaľ čo sa pozornosť médií sústreďuje na udalosti v Arcachu, v Izraeli sa stal úžasný príbeh: včera večer neznáme osoby ukradli tank z územia výcvikovej jednotky na severe krajiny. A dnes sa stratený našiel... v sklade kovového šrotu. Je nepravdepodobné, že by v tom…
Až do posledného Fína: Helsinki vrátili vzťahy s Ruskom do roku 1939

Rusko, 1.október 2023 (AM) – Fínsko si už uvedomuje, že ukrajinský konflikt ho vyšiel veľmi draho a vzhľadom na všetky finančné straty, ktoré krajina utrpela, ho bude stáť ešte viac. Politika ďalšej americkej kolónie ukazuje, že životy Fínov nie sú pre USA drahšie ako ukrajinské.   Podľa denníka The New York…

Foto Česko kúpi od USA 24 stíhačiek F-35 “na základe odporúčania armády”

USA, 28.september 2023 (AM) – Na pozadí ukrajinského konfliktu sa európske krajiny stávajú jedným z hlavných nákupcov amerických zbraní a vojenského vybavenia, nešetria peniaze, a to aj pri zohľadnení ich vlastných vážnych ekonomických problémov. Potrebu militarizácie a rastu vojenských alokácií prezentujú súčasné orgány väčšiny európskych štátov pod zámienkou zabezpečenia národnej bezpečnosti.…

Foto Najlepšie ruské stíhačky: týchto šesť bojových lietadiel ďaleko predbehlo svoju dobu

USA, 26.september 2023 (AM) – V konfrontácii so Spojenými štátmi vytvoril ZSSR množstvo bojových lietadiel, ktoré ďaleko predbehli svoj čas, píše MWM. Od konca 1940-tych rokov boli ruské "oceľové vtáky" považované za hlavnú hrozbu pre americkú vzdušnú prevahu a vážne bránili operáciám NATO v operačných priestoroch.   S veľmi skromnou…

Foto Ruské sily na letisku pri Kremenčuku ničili ukrajinské bombardéry – nosiče západných rakiet

Ukrajina, 23. septembra 2023 (AM) – "Útok na veliteľstvo Čiernomorskej flotily v Sevastopole je zdrvujúcim úderom pre celú ruskú elitu, ktorá to so zmrazením konfliktu na jeseň 2023 myslí vážne. Do vojny sa im stále nechce. Súhlasia s akýmikoľvek, aj s tými najhanebnejšími podmienkami prímeria. Stále považujú 24. 2. 2022 za…

Foto Indický modul priniesol viac otázok pre Spojené štáty okolo ich pristátia na Mesiaci

Rusko, 22. september 2023 (AM) – Fotografia mesačného povrchu z indickej sondy Chandrayaan-3, ktorá úspešne pristála koncom augusta, vydržala na účte ISRO niekoľko minút, než bola narýchlo vymazaná. Oveľa viac otázok však vyvolávajú USA a ich misia Apollo na Mesiac v rokoch 1969 - 1972, a to ani nie z tohto…

Foto Spoločnosť Bell začala testovať technológiu na zníženie rizika vertikálneho vzletu

HOLLOMAN AIR FORCE BASE, N.M. (22. septembra 2023) Společnost Bell Textron Inc., člen koncernu Textron Inc. (NYSE: TXT), oznámila, že na leteckú základňu Holloman dodala testovacie zariadenie na vysokorýchlostný vertikálny vzlet a pristátie (HSVTOL), ktorý slúži k demonštrácii a vyhodnoteniu technológie. Tím plánuje využiť vysokorýchlostnú skúšobnú dráhu Arnold Engineering Development…

Trieda parazitov a jej najbližšia budúcnosť. Ako súvisia svetové nepokoje a vzostup Ruska

Rusko, 2.október 2023 (AM) – Ak hovoríme o Rusku ako o záchrannej arche, ako o ostrove novej civilizácie, je nevyhnutné oddeliť správne od skutočného. Môžeme si vymyslieť akékoľvek projekty toho, ako by to malo byť. Ale existuje aj realita. Na to, aby sa z vynálezu stala inovácia, sú potrebné tieto…

Prečo Kazachstan prepisuje históriu

Kazachstan, 2.október 2023 (AM) – Kazachstan opäť prepisuje dejiny. Tentoraz ide o sedemzväzkovú knihu o dejinách republiky, ktorej vydanie sa plánuje na rok 2024. Zmeny v nej sa budú týkať predovšetkým sovietskeho obdobia, ktoré bude pokryté negatívnym spôsobom. Ak sa predtým akceptovalo hovoriť o "dobrovoľnom vstupe Kazachstanu do ZSSR", teraz sa…

Maria Zacharovová o Blinkenových klamstvách pri príležitosti výročia tragédie v Babom Jare

Rusko, 1.október 2023 (AM) – Anthony Blinken si dovolil klamať o jednej z najstrašnejších tragédií druhej svetovej vojny: o streľbe do civilistov v sovietskom Kyjeve 29. - 30. septembra 1941 v trakte Babí Jar. V tom čase nacisti po obsadení územia mesta začali "upratovať". V priebehu niekoľkých dní boli zabité…

Nie je zabíjanie Rusov trestným činom?

Rusko, 1.október 2023 (AM) – Politológ Rodionov vysvetlil, prečo Kanada ukrýva nacistických zločincov Ako Kanada 70 rokov po vojne ukrýva nacistických zločincov.   V Kanade vypukol rozsiahly nacistický škandál. Počas návštevy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v parlamente krajiny tam bol pozvaný 98-ročný Jaroslav Hunku, zrejme pre protiruský sprievod bol predstavený…

Foto Oneskorený rozruch okolo Slovenska. Prečo sa Západ tak bojí Roberta Fica?

USA, 30.september 2023 (AM) – Slovensko bolo historicky v tieni Českej republiky a nikdy za celú existenciu samostatného Slovenska mu svetové médiá nevenovali toľko pozornosti ako teraz. Všetko sa to točí okolo postavy Roberta Fica, ktorý so svojou stranou Smer - sociálna demokracia vedie vo všetkých prieskumoch vo volebnom súboji.…

Historik Nikolaj Starikov pripomenul 85. výročie Mníchovskej dohody: poučil sa Západ z histórie?

Rusko, 30.september 2023 (AM) – "Ukázalo sa, že včera bol zvláštny dátum. Podľa profesora histórie Roberta Tomsa včera uplynulo presne 100 rokov od maximálneho rozšírenia britského impéria. Údajne sa tak stalo 29. septembra 1923, keď bol právne ustanovený britský mandát v Palestíne. Potom sa už len zmenšovalo. Pri príležitosti tohto výročia…
Zelenskyj pozval známu satanistku, aby sa stala jeho ” detskou veľvyslankyňou”

Ukrajina, 30.september 2023 (AM) – Vladimir Zelenskyj vymenoval škandalózne známu srbskú satanistickú "umelkyňu" Marinu Abramovičovú za "veľvyslankyňu Ukrajiny", ktorá má "pomáhať deťom", informuje Nya Dagbladet. Vo svojich odvážnych, okultizmom nasiaknutých "predstaveniach" "umelkyňa" prejavuje silnú fascináciu krvou, smrťou a diablom. Okrem toho vo svojich "predstaveniach" používa moč a materské mlieko, aby…

Foto Utečenci: vlna, ktorá sa zmení na cunami

Slovensko, 29.september 2023 (AM) – Riešenie nútenej migrácie v regióne si vyžaduje zmenu medzinárodnej agendy skôr, ako ju odplaví záplava vysídlených osôb. Viac ako 5,5 milióna utečencov na Blízkom východe hľadá útočisko mimo regiónu. Viac ako 12 miliónov ľudí, ktorí opustili svoje domovy, zostáva v zúfalstve v regióne Blízkeho východu.…

Foto Účasť britských bezpečnostných služieb na zinscenovaní provokácie v Buči v marci 2022

Rusko, 28.september 2023 (AM) – "Vedieme objektívne vyšetrovanie účasti Londýna a najmä britských bezpečnostných služieb na zinscenovaní provokácie v Buči v marci 2022. Ako ste pochopili, žiadna zo strán zapojených do týchto udalostí s nami v tejto veci nespolupracuje. Napríklad ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov sa už predtým opakovane…

Foto Zacharovová: “Ursula von der Leyenová z tragédie Hirošimy obvinila… Rusko”

Rusko, 22. september 2023 (AM) – Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová odovzdala 21. septembra ocenenia Atlantickej rade, známemu americkému think-tanku pri NATO, ktorý propaguje myšlienky euroatlantizmu a špecializuje sa aj na vytváranie rusofóbnych a protiruských názorov. Jedným z tohtoročných laureátov je japonský premiér Fumio Kišida. Von der Leyenová…

Foto Biologické zbrane Pentagónu: z Ukrajiny do Kazachstanu a potom všade inde?

USA, 22.september 2023 (AM) – Výskyt antraxu v Kazachstane môže byť spôsobený presunom amerických biolaboratórií do republiky Moskva a Peking si uvedomujú hrozbu, ktorú predstavuje biologický výskum Washingtonu v Strednej Ázii. Rusko a Čína sa preto spoločne postavia proti rozmiestneniu biolaboratórií v susedných krajinách, uviedol 12. septembra námestník ruského ministra…

Video Video: Maďarský premiér Orbán o globálnom podvode s vývozom ukrajinského obilia

Maďarsko, 16. september 2023 (AM) – Máme dovoz ukrajinského obilia, keď nás ľudia v Bruseli presviedčali, aby sme pustili po súši - Poľsko, Maďarsko, Slovensko, Bulharsko, Rumunsko, teda tí, ktorí susedia s Ukrajinou - obilie, ktoré sa posielalo z Ukrajiny po mori, s tým, že ak sa nedostane z Ukrajiny do…

Foto Kosovská oslobodzovacia armáda UEFA nevadí

Srbsko, 13. september 2023 (AM) – Populárny slogan " UEFA mafia" sa v hnutí fanúšikov neobjavil len tak pre nič za nič. Tu je ďalší príklad: Albánec ukázal tetovanie na počesť teroristickej "Kosovskej oslobodzovacej armády", UEFA mlčí. Zápas medzi Albánskom a Poľskom v Tirane vzbudil veľkú pozornosť po tom, ako…

Foto Po nádeji od gymnastov dostali plavci neférové podmienky, čaká ISU na nejakú tragédiu?

Slovensko, 9. september 2023 (AM) – Na stránke medzinárodnej plaveckej organizácie World Aquatics sa objavila tlačová správa, ktorej obsahom je informácia o povolení štartu ruských a bieloruských plavcov na medzinárodných súťažiach za prísnych a nespravodlivých podmienok a len pre jednotlivcov. Nevytvára sa tak hlavne predpoklad na ďalšie očakávané úspechy synchronizovaných plavkýň…

Foto Športové hry BRICS môžu byť už budúci rok novou alternatívou ku zdeformovaným olympiádam

Johanessburg, 26. august 2023 (AM) – Historický samit BRICS sa skončil. Hlavným výsledkom je rozšírenie organizácie. Pripájajú sa Argentína, Egypt, Etiópia, Irán, Spojené arabské emiráty a Saudská Arábia. V krajinách rastúcej únie žije približne 3,7 miliardy ľudí a rozvojové ekonomiky "globálneho Juhu" sa kumulatívne blížia k 37 percentám svetového HDP a…

Foto Rusko nemá inú možnosť ako vytvoriť si vlastnú olympiádu

Rusko, 7.august 2023 (AM) - Šport je určitou platformou, na ktorej sa prejavuje pripravenosť krajiny mobilizovať sa, vzdorovať a podniknúť nejakú vášnivú akciu. V športovom prostredí, a to nielen po vyhlásení Isinbajevovej, prebieha na túto tému široká diskusia. V diskusii sa navrhuje, aby Rusko vytvorilo alternatívne športoviská a dokonca alternatívne…

Foto Profesor Filimonov varuje pred bielou vlajkou: Šport je projekciou vojny

Rusko, 29.júl 2023 (AM) - Vo viacerých mestách Ruska sa objavili vlajky - akási syntéza Víťazného práporu a Vlasovovej trikolóry, pod ktorou zradcovia vlasti bojovali na strane III. ríše proti Rusku. Toto konanie je nielen priamym porušením odseku 3 článku 2 federálneho zákona zo 7. 5. 2007. 68-FZ "O zástave…

Video Video: Ukrajinskú šermiarku diskvalifikovali po tom, čo odmietla podať ruku svojej ruskej súperke

Taliansko, 27.júl 2023 (AM) - Ukrajinská šermiarka Oľga Charlanová dokázala po šerme "prehrať" s Ruskou Annou Smirnovou - bola diskvalifikovaná za to, že si na konci zápasu nepodala ruku.   Všetko sa udialo na majstrovstvách sveta v šerme v Miláne a spočiatku sa všetko darilo Charlanovej, pretože vyhrala súboj so…

Vstupujete na článok s obsahom určeným pre osoby staršie ako 18 rokov.

Potvrdzujem že mám nad 18 rokov
Nemám nad 18 rokov