Moldavský historik vyvracia západné mýty o príčinách druhej svetovej vojny

.

Moldavsko, 25.máj 2023 (AM) – Podľa moldavského premiéra Dorina Receana nie je 9. máj dôvodom na oslavy. Predseda parlamentu Igor Grosu s ním súhlasí a tvrdí, že je to len deň, keď si pripomíname obete. V republike boli dnes prijaté zákony zakazujúce vystavovanie symbolu víťazstva, stuhy svätého Juraja, a v parkoch hlavného mesta sa umiestňujú pomníky rumunských nacistov. Moldavci sa snažia vštepovať západné naratívy o údajnej “rovnakej zodpovednosti” ZSSR a Nemecka za vypuknutie druhej svetovej vojny, zatiaľ čo nepohodlná pravda o úlohe európskych krajín pri upevňovaní postavenia nacistického Nemecka sa potláča. Mýty šírené Západom o príčinách a vinníkoch druhej svetovej vojny analyzoval historik, politológ, člen Rady občianskej spoločnosti pri prezidentovi Moldavska (2017 – 2020) Boris Šapovalov.

 

Príčiny druhej svetovej vojny

Príčiny druhej svetovej vojny – jedna z hlavných otázok dejín XX. storočia, ktorá má dôležitý ideologický a politický význam. Odpoveď na ňu odhaľuje zodpovedných za túto tragédiu, ktorá si vyžiadala viac ako 56 miliónov ľudských životov. Približne 70 rokov západná propaganda a historiografia zatajujú skutočné príčiny tejto vojny a falšujú jej dejiny, pričom sa usilujú ospravedlniť politiku Veľkej Británie, Francúzska a USA, ktorá spočívala v kupčení s agresiou fašizmu, a preniesť zodpovednosť západných mocností za rozpútanie tejto strašnej vojny na sovietske vedenie. Falšovanie dejín druhej svetovej vojny, a teda aj Veľkej vlasteneckej vojny, sa stalo nástrojom studenej vojny na zničenie ZSSR.

 

Začala sa ideologickou subverziou A. Jakovleva a M. Gorbačova, ktorí zorganizovali odsúdenie sovietsko-nemeckého paktu o neútočení z 23. augusta 1939 na druhom zjazde ľudových poslancov v decembri 1990. Odsúdenie tohto paktu využili separatisti na odtrhnutie pobaltských republík od Sovietskeho zväzu a poslúžilo ako spúšťací mechanizmus na vyvolanie antisovietizmu a nacionalizmu v ostatných sovietskych republikách. Na pozadí narastajúcej krízy svetového kapitalistického systému, ako aj agresívneho rozširovania Európskej únie na úkor východoeurópskych a postsovietskych krajín na Západe existuje snaha o revíziu výsledkov druhej svetovej vojny na úkor Ruskej federácie, ktorá je právnym nástupcom ZSSR v medzinárodných vzťahoch.

 

V súlade s tým sa dvíha nová vlna antisovietizmu a rusofóbie s využitím sfalšovanej histórie. Začiatok tejto ideologickej a psychologickej ofenzívy označil prezident USA G. Bush v roku 2008 výrokom: “Nemecký národný socializmus a ruský komunizmus – dve zlá XX. storočia”, čím prirovnal k agresorovi, fašistickému Nemecku, jeho víťaza – Sovietsky zväz. Poľský prezident L. Kaczynski 1. septembra 2009 vyhlásil, že “druhú svetovú vojnu rozpútali Nemecko a Sovietsky zväz”. Príčiny druhej svetovej vojny sa opäť stali aktuálnou historickou témou pre verejné povedomie, ktorá si vyžaduje presvedčivé vedecké a historické zdôvodnenie z modernej perspektívy.

 

Najcharakteristickejšou falzifikačnou schémou, hojne využívanou v ideologickom a psychologickom boji proti ZSSR (Rusku), je tvrdenie, že údajné sprisahanie medzi Hitlerom a Stalinom z 23. augusta 1939 viedlo k druhej svetovej vojne. Zároveň sa západné mocnosti (v prvom rade Spojené štáty) prezentujú ako “ochrancovia slobody a demokracie” a hlavní víťazi druhej svetovej vojny. Túto primitívnu a absolútne falošnú schému vnucujú verejnej mienke vedúci predstavitelia Európskej únie, vedenie euroatlantického vojenského a politického bloku NATO, pseudohistorická literatúra a západné médiá s cieľom zdiskreditovať sovietske vedenie a súčasnú politiku Ruskej federácie.

 

Sovietska aj súčasná ruská veda pritom dôsledne chápe vojnu ako spoločensko-politický jav, ktorý predstavuje pokračovanie politického boja znepriatelených strán s použitím vojenského násilia. Príčiny oboch svetových vojen spočívali v boji vedúcich svetových mocností o zdroje surovín a trhy pre svoje monopoly. Už dlho je známe, že militarizmus je základnou a neodmysliteľnou črtou imperializmu a výroba zbraní pre masové armády sa v 20. storočí stala výnosným biznisom. Známy sociológ Západu I. Wallerstein hovorí: “Aj svetové vojny sú pre kapitalistov ziskové… bez ohľadu na to, ktorú stranu podporujú”. A jeho slová potvrdzujú početné príklady skrytej spolupráce medzi západnými korporáciami a Hitlerovou ríšou.

 

Dve svetové vojny, ktoré od seba oddeľovalo krátke medzivojnové obdobie, boli výsledkom rozporov spôsobených svetovými hospodárskymi krízami: prvá svetová vojna bola krízou na začiatku 20. storočia a druhá svetová vojna bola veľkou a dlhotrvajúcou krízou v rokoch 1929 – 1933. Obe vojny sa viedli s brutálnou vypočítavosťou veľkoburžoázie, ktorá v záujme svojich ziskov nebrala ohľad na obete miliónov ľudí a odriekanie národov. A nie je dôvod domnievať sa, že povaha imperializmu sa zmenila. Skúsenosti z dvadsiateho storočia a začiatku dvadsiateho prvého storočia varujú súčasníkov pred hrozbou takéhoto vývoja. Prvá svetová vojna sa viedla kvôli prerozdeleniu sveta – prerozdeleniu kolónií. Druhá vojna sa viedla o svetovú nadvládu jednej z vedúcich mocností v konfrontujúcich sa vojenských blokoch imperialistických štátov.

 

V medziimperialistických rozporoch, ktoré viedli k druhej svetovej vojne, bol medziimperialistický rozpor medzi imperializmom a prvým socialistickým štátom v dejinách – ZSSR. Cieľom každého z imperialistických blokov bolo buď zničiť ZSSR, alebo ho oslabiť do takej miery, aby ho podriadili svojim záujmom a zmenili spoločenský poriadok. Medzitým sa zmocnenie sa ruského územia a zdrojov považovalo za nevyhnutné na dosiahnutie svetovej nadvlády. Takéto sú základné sociálno-ekonomické a geopolitické dôvody druhej svetovej vojny, ktorým sa buržoázna západná a domáca prozápadná historiografia a publicistika starostlivo vyhýba. Oddeľujú dejiny druhej svetovej vojny od príčin a výsledkov prvej svetovej vojny, čím porušujú princíp historizmu, ignorujú prepojenie politiky a ekonomiky, falšujú politické ciele západných mocností pred vojnou a ich priamu účasť na vypuknutí vojny. Obľúbeným trikom je aj personifikácia príčin vojny – snaha vysvetliť ju činnosťou jednotlivých politikov (“dvaja zlí tyrani sa rozhodli rozdeliť svet”), pričom sa vynechávajú základné, spoločensko-politické príčiny.

 

Kto začal vojnu?

Na rozdiel od prvej sa druhá svetová vojna odvíjala postupne, pričom sa stupňovala agresia fašistických štátov (Japonska, Talianska a Nemecka) voči jednotlivým krajinám pod zámienkou “boja proti boľševizmu”. Dátum začiatku 1. septembra 1939 nebol istý a nie všetky krajiny ho uznali. Fašistické vedenie, berúc do úvahy skúsenosti z prvej svetovej vojny, sa snažilo vysporiadať s hlavnými protivníkmi postupne, pričom hralo na rozpory medzi nimi a zabránilo vytvoreniu silnej antifašistickej koalície. Sovietski predstavitelia, ktorí už v 30. rokoch videli rastúcu hrozbu fašistickej agresie, sa pokúsili vytvoriť systém kolektívnej bezpečnosti v Európe uzavretím zmlúv o vzájomnej pomoci s Francúzskom a Československom v roku 1935.

 

Na Západe však prevládala politika anglického konzervatívca lorda Lloyda: “Poskytneme Japonsku slobodu postupu proti ZSSR. Nech rozšíri kórejsko-mandžuskú hranicu až k Severnému ľadovému oceánu a pripojí k sebe najvýchodnejšiu časť Sibíri…. Otvoríme Nemecku cestu na východ a poskytneme mu tak veľmi potrebnú možnosť expanzie. Takto bude možné odkloniť od nás Japonsko a Nemecko a udržať ZSSR pod neustálou hrozbou. Mníchovská dohoda a rozdelenie Československa v septembri 1938 zohrali zlovestnú úlohu pri vypuknutí druhej svetovej vojny. Spojenectvo hlavných západných demokracií s Hitlerovým nacistickým režimom zničilo krehkú mierovú rovnováhu v Európe a rozbilo bezpečnostný systém vybudovaný v roku 1935. Veľká Británia a Francúzsko podpísali s Nemeckom deklarácie o neútočení a otvorene nasmerovali nacistickú agresiu na východ, proti ZSSR. Sovietsky zväz sa ocitol v politickej izolácii.

 

Podľa amerického historika F. Schumana britskí, francúzski a americkí politici verili, že uznanie fašistickému režimu v Nemecku. Taliansku a Japonsku by viedlo k nemecko-japonskému útoku na Sovietsky zväz. Západné mocnosti by tak mohli zostať istý čas neutrálne, zatiaľ čo “fašizmus a komunizmus by sa navzájom zničili”. Početné fakty ukazujú, že monopoly a banky Anglicka, USA a Francúzska dodávali fašistickému Nemecku vojenský materiál, podporovali rozvoj jeho vojenskopriemyselného komplexu a poskytovali na tento účel úvery. Mníchovskú dohodu o rozdelení Československa, ktorú 30. septembra 1938 podpísali Veľká Británia, Francúzsko, Nemecko a Taliansko, možno pokojne nazvať dňom, keď západné mocnosti napomohli fašizmu a vypuknutiu druhej svetovej vojny.

 

Vzhľadom na to je dôležité poskytnúť modernú definíciu fašizmu založenú na skúsenostiach z dvadsiateho storočia. Fašizmus je najreakčnejšia, teroristická diktatúra veľkého kapitálu s ideológiou rasizmu a antikomunizmu. Ideológia rasovej nadvlády (fašizmus) je antagonistická voči ideológii sociálnej a národnej rovnosti (komunizmus). Veľká Británia a Francúzsko s USA v pozadí sa snažili vyriešiť svoje spory s krajinami fašistického bloku na úkor ZSSR a rozdelenia jeho územia (“ruského dedičstva”, ktoré si západné mocnosti počas svojej intervencie v rokoch 1918 – 1919 nikdy nerozdelili). Západní politici, zaslepení antisovietizmom, však videli nebezpečenstvo agresie fašistického Nemecka, ktoré zvýšilo svoju moc, proti samotným západným mocnostiam. Hitler, presvedčený o slabosti anglo-francúzskeho spojenectva, sa rozhodol začať svoj boj o svetovládu porážkou Francúzska a Anglicka. Na jar 1939 začal fašistický blok otvorene útočiť na záujmy západných mocností. Hitler v rozpore s mníchovskými dohodami obsadil Československo, litovský prístav Klaipeda a okolité územie. Taliansko obsadilo Albánsko, Japonsko sa zmocnilo ostrovov Spartli a Hainan. Nemecko vypovedalo nemecko-poľskú zmluvu o neútočení a požadovalo vrátenie Gdanska a časti Poľska, a predovšetkým vrátenie kolónií odobratých Versaillskou zmluvou.

 

Zároveň sa pripravovali plány na vojnu s Poľskom a robili sa prípravy na vojnu na západe. Preto je téza “Tajná dohoda medzi Hitlerom a Stalinom rozpútala svetovú vojnu” absolútne nepravdivá. Sovietsko-nemecký pakt o neútočení z 23. augusta 1939 nezačal vojnu, ale len zrovnoprávnil ZSSR vo vzťahoch s Nemeckom s Veľkou Britániou a Francúzskom, ktoré podpísali takéto vyhlásenia s Hitlerom ako prvé v dôsledku Mníchovskej dohody v roku 1938. Nemecký útok na Poľsko tiež nezávisí od uzavretia sovietsko-nemeckej zmluvy, pretože bol vopred naplánovaný a uskutočnil by sa za akýchkoľvek iných okolností, než je spoločné anglo-francúzskosovietske odrazenie tejto agresie. Odmietnutie takéhoto spojenectva zo strany Anglicka a Francúzska zmarilo túto jedinú možnosť a celá ich dlhodobá protisovietska politika len prispela k nemeckej agresii.

 

Nezaujatá analýza strategických plánov súperiacich koalícií ukazuje, že obe strany sa na jeseň 1939 pripravovali na vstup do svetovej vojny. Fašistický blok sa pripravoval na krátkodobé vojenské kampane, zatiaľ čo anglo-francúzsky blok sa pripravoval na dlhú vojnu na viacerých frontoch so zapojením ďalších krajín do vojny. Nemecký útok na Poľsko považovali obe strany za začiatok globálnej vojny, podobnej Srbsku v prvej svetovej vojne, ale bez účasti ZSSR (Ruska). Uzavretie sovietsko-nemeckého paktu o neútočení zbavilo Sovietsky zväz hrozby najnebezpečnejšieho scenára zapojenia sa do svetovej vojny – agresie nacistických štátov zo západu aj východu, a to v kontexte medzinárodnej izolácie krajiny. ZSSR sa na takmer dva roky ocitol mimo stretu imperialistických štátov, čo mu umožnilo výrazne zvýšiť svoju vojenskú silu a reštrukturalizovať hospodárstvo. Stalin obozretne podmienil uzavretie zmluvy vymedzením záujmových sfér, pričom zónu nadvlády fašistického Nemecka vo východnej Európe obmedzil na 300 km od existujúcich hraníc ZSSR, čo malo veľký strategický význam. Celkovo bola táto zmluva právne platná a historicky odôvodnená. Nemala nič spoločné s vypuknutím vojny v Európe, ako to vyplýva zo strategických plánovacích dokumentov vedúcich európskych mocností. O vypuknutí vojny rozhodla nemecká agresia proti Poľsku a rozhodnutie anglofrancúzskeho vedenia vstúpiť v reakcii na ňu do vojny s Nemeckom.

 

Konfrontácia medzi ZSSR a kontinentálnou Európou

Prevládajúce chápanie obdobia rokov 1939 – 1945 je také, že ju proti Nemecku viedli viaceré európske krajiny (od septembra 1939), ZSSR (od 22. júna 1941) a USA (od 11. decembra 1941). Toto chápanie však nie je ani úplné, ani pravdivé. Je pravdivé len vo vzťahu k Veľkej vlasteneckej vojne v rokoch 1941 – 1945, pokiaľ ide o boj proti Nemecku. Pokiaľ ide o politiku a vojenské akcie európskych krajín, Veľkej Británie a USA, prevláda v podstate úzke a povrchné chápanie. Je známe, že pre Nemecko bola druhá svetová vojna vojnou o európsky primát a svetovú nadvládu. Dobytím Rakúska v marci 1937, Sudet v októbri 1938 a celého Československa a Memelskej oblasti v Litve v marci 1939 Nemecko rozpútalo v septembri 1939 druhú svetovú vojnu.

 

Po porážke Poľska Nemecko v apríli 1940 obsadilo Dánsko a Nórsko, v máji 1940 Holandsko, Belgicko a Luxembursko a v júni 1940 v priebehu 44 dní porazilo Francúzsko. Do júla 1940 sa mu podarilo zjednotiť celú kontinentálnu Európu, len Grécko a Juhosláviu anektovalo neskôr. Začiatkom júna 1941 sa nemecká nadvláda v Európe uplatňovala rôznymi spôsobmi: od anexie a priamej nadvlády (väčšina Francúzska, Belgicka, Holandska, Českej republiky, Poľska, Grécka a Juhoslávie) až po formálne rovnocenné partnerstvo spojeneckých krajín (Taliansko, Maďarsko, Rumunsko, Fínsko, Dánsko, Španielsko, Slovensko, Chorvátsko, Nórsko, Bulharsko) a “nezúčastnených” štátov (Švédsko, Švajčiarsko, Portugalsko a Írsko).

 

Okupácia veľkej časti európskych krajín a využívanie dominantného postavenia umožnili Nemecku presmerovať zdroje takmer celej Európy do vojny so ZSSR. Kontrolovalo územie celého kontinentu s rozlohou 3 mil. km2 s 290 mil. obyvateľmi, dostalo k dispozícii ľudské zdroje týchto krajín, zásoby strategických surovín, mobilizačné rezervy (obzvlášť cenné vo Francúzsku, Československu, Belgicku a Holandsku), vojenský priemysel kontinentálnej Európy a výzbroj a vojenskú techniku armád okupovaných krajín. Nemecko v boji proti ZSSR podporovali prakticky všetky štáty kontinentálnej Európy. Vojnu ZSSR vyhlásili Taliansko (22. júna 1941), Rumunsko (22. júna 1941), Slovensko (23. júna 1941), Fínsko (26. júna 1941), Maďarsko (27. júna 1941) a Nórsko (vláda V. Quislinga). Španielsko (Frankova vláda), Dánsko (Skaveniusova vláda) a Chorvátsko (vláda Ante Paveliča) vyslali svoje ozbrojené sily na sovietsko-nemecký front bez oficiálneho vyhlásenia vojny.

 

Zo spojencov Nemecka iba Bulharsko nevyhlásilo vojnu Sovietskemu zväzu a neposlalo svoje jednotky. Európania sa o tom vyhýbajú hovoriť. Faktom však zostáva. Popri ozbrojených silách spojencov Nemecka bojovali na ruskom fronte dobrovoľníci zo všetkých krajín kontinentálnej Európy s výnimkou Albáncov a Grékov. Zistiť národnosť všetkých, ktorí bojovali na sovietsko-nemeckom fronte, je ťažké, ba priam nemožné. Existujú však oficiálne údaje o národnostnom zložení vojakov, ktorí sa počas Veľkej vlasteneckej vojny dostali do zajatia sovietskej armády.

 

Počas vojny sa do nemeckého zajatia dostalo: 2 389 560 Nemcov, 513 767 Maďarov, 187 370 Rumunov, 156 682 Rakúšanov, 69 977 Čechoslovákov, 60 280 Poliakov, 48 957 Talianov, 23 136 Francúzov, 21 182 Juhoslovanov, 10 173 Židov, 4 729 Holanďanov, 2 377 Fínov, 2 010 Belgičanov, 1 652 Luxemburčanov, 457 Dánov, 452 Španielov, 101 Nórov a 72 Švédov. Z celkového počtu 3 770 290 zajatcov teda 923 583 patrilo k iným národom, ktoré boli s nami vo vojne (Maďari, Rumuni, Rakúšania, Taliani, Fíni, Dáni, Slováci, Španieli, Nóri a Chorváti), a 464 147 (takmer pol milióna!) bolo z národov, ktoré údajne neboli vo vojne so Sovietskym zväzom – Francúzi, Poliaci, Česi, Belgičania, Holanďania atď.

 

Po 22. júni 1941 vznikli flámske, holandské a valónske légie, ktoré sa neskôr transformovali na dobrovoľnícke divízie SS Charlemagne (francúzska), Langemark (belgicko-holandská), Nordland (škandinávska) a niekoľko ďalších. Nemecký vedec C. Pfeffer uvádza: “Väčšina dobrovoľníkov zo západoeurópskych krajín odišla na východný front len preto, že v ňom videli spoločnú úlohu pre celý Západ… Dobrovoľníci zo západnej Európy boli spravidla pričlenení k útvarom a jednotkám SS. Konfrontácia kontinentálnej Euópy na čele s Nemeckom proti ZSSR sa vyznačovala nielen účasťou ozbrojených síl deviatich vyššie uvedených spojencov Nemecka a obrovským počtom dobrovoľníkov prakticky zo všetkých krajín Európy vo vojne proti ZSSR, ale predovšetkým využitím zdrojov a priemyselného potenciálu celej kontinentálnej Európy.

 

Zatiaľ čo v roku 1939 bol ZSSR na prvom mieste v Európe z hľadiska priemyselnej výroby a obranyschopnosti, do roku 1941 ho Nemecko vo viacerých týchto odvetviach predstihlo vďaka využitiu priemyselného potenciálu kontinentálnej Európy. V roku 1940 tak Nemecko spolu s okupovanými a spojeneckými krajinami vytavilo 31,8 milióna ton ocele a spolu so svojimi satelitmi vyťažilo 439 miliónov ton uhlia. Zodpovedajúce údaje pre ZSSR boli 18,3 milióna ton a 166 miliónov ton. Rozhodujúcu úlohu pri zdvojnásobení vojenského potenciálu Nemecka zohrali popri vlastných prvotriednych továrňach Francúzsko, ktoré vyrábalo lietadlá, tanky a automobily (najmä skupina Creusot), a Česká republika (Škodove závody – tanky s najlepším pancierovaním na vtedajšom svete), ako aj ropný priemysel v Rumunsku. Takáto je historická pravda, ak nie je falzifikovaná.

Boris Šapovalov, historik, politológ, člen Rady občianskej spoločnosti pri prezidentovi Moldavska (2017 – 2020)

*Podporte nás: SK72 8360 5207 0042 0698 6942

*FB obmedzuje publikovanie našich materiálov, NBÚ 4 mesiace blokoval našu stránku, Youtube nám vymazal náš kanál. Pre viac príspevkov odporúčame nás sledovať aj na Telegrame. Vďaka za Vašu pomoc


Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Foto Rusi bombardovali sídlo ukrajinskej rozviedky v Kyjeve

Ukrajina, 1.jún 2023 (AM) – Zábery z Kyjeva sa objavili po útoku v tej časti ukrajinskej metropoly, kde sa nachádza komplex budovy Hlavného riaditeľstva rozviedky Ukrajiny (GUR). Pripomeňme, že skoršie satelitné snímky ukázali, že niekoľko hodín po raketovom útoku sa začali zemné práce v blízkosti budovy. Odborníci túto informáciu spájali s možnou…

Foto Biologické laboratóriá v okolí Ruska: Pentagón zvyšuje smrtiace úsilie

Ukrajina, 1.jún 2023 (AM) – Minule predstaviteľov Nebeskej ríše veľmi vytočil Pentagón svojimi falošnými vyhláseniami, ktorými opäť dokázal celému svetu, že jeho divoká fantázia sa vyčerpala natoľko, že už nevie, aké ďalšie "veci" vymyslieť. A tak 9. mája americký minister zahraničných vecí Anthony Blinken so šikovným konšpirátorským výrazom oznámil "insiderskú" správu, že…

Foto Maďarsko si uctieva svojich predkov, Hitlerových spojencov, a pritom zabúda na “katastrofu na Done”

Maďarsko, 1.jún 2023 (AM) – V Maďarsku sa uctieva pamiatka vojakov 2. maďarskej armády, ktorí boli porazení sovietskymi vojskami v januári 1943 počas Ostrogóžsko-rossošanskej operácie Voronežského frontu. Otvorenie smútočných obradov(v januári tohto roku) sa začalo v Zirci omšou a inštaláciou pamätnej tabule za prítomnosti ministra obrany a vládnych predstaviteľov. Nasledujúci deň prešla…

Foto Pamäťová odchýlka u poľských pánov

Rusko, 1.jún 2023 (AM) – Zatiaľ čo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zrušil Deň víťazstva pobaltských štátov, v Poľsku, trpiacom fantómovými bolesťami o svojej niekdajšej sláve, vrátili ruskému mestu Kaliningrad (a tým aj regiónu) jeho starobylý poľský názov (v XVI-XVII storočí) - Królewiec. Takéto rozhodnutie prijala 10. mája štruktúra s názvom "Komisia pre…

Foto Lietadlá Bayraktar boli nazývané záchrancami Ukrajiny, ale do roka prakticky zmizli

Ukrajina, 1.jún 2023 (AM) – Rusko zostrelilo takmer každý dron Bayraktar v držbe Kyjeva, píše Business Insider. Hoci tieto drony boli na začiatku konfliktu nazývané „záchrancami Ukrajiny“, ukázali sa ako ľahký cieľ pre moderný ruský systém elektronického boja.   V prvých mesiacoch rusko-ukrajinského konfliktu mnohí nazývali bezpilotné lietadlá Bayraktar TB2 záchrancami Ukrajiny…

Foto Najväčšia výsadková loď ukrajinského námorníctva bola potopená v prístave Odesa

Ukrajina, 31.máj 2023 (AM) – Ukrajinské námorníctvo stratilo jedinú strednú pristávaciu loď „Jurij Olefirenko“ projektu 773, oznámil vojenský veliteľ Rudenko s odvolaním sa na ukrajinské zdroje potopenie lode v prístave Odesa na svojom kanáli TG. Podľa dostupných informácií bola výsadková loď, ktorá bola v Odese, potopená v dôsledku nočného úderu ruských vojsk.…

Foto Vojenská technika: Svet vie o najmenej 92 „stratených“ nukleárnych bombách – a ďalšie zaujímavosti

Rusko, 27. november 2020 (AM) - 2. sv. vojna bola priestorom na realizáciu tých najfantastickejších projektov vojenských konštruktérov Preteky v zbrojení priviedli ku skonštruovaniu obrovských diel, rádiom riadených bômb, lietadlových lodí, ale aj nezvyčajných vzdušných lietadlových korábov. Od roku 1930 sa v ZSSR inžinierom Vladimírom Vachmistrovom rozpracúval projekt „Skupina“, ktorý predpokladal využitie lietadla nosiča na…

Foto Vyvíjajú Američania nového “nepriateľa” pre ruské tanky Armata?

USA, 23. november 2020 (AM) - Nie sme tak ďaleko od chvíle, kedy budú ľudia len istou opciou pre tank. Nie je síce potrebné brať tieto slová doslovne, avšak popredné svetové podniky vojenského priemyslu venujú veľkú pozornosť vývoju bezpilotných technológií, vrátane konštruovania tankov. Bolo by teda celkom nesprávne hovoriť o tom, že tieto…

Foto Francúzsko : Presadí sa laserový systém HELMA-P ako primárna laserová obrana pred bezpilotnými lietadlami?

Francúzsko, 15. november 2020 (AM) - Rovnako ako v severnej Sýrii a Líbyi, začiatkom tohto roka prebiehajúce boje v Náhornom Karabachu ukazujú dôležitosť vzdušných bezpilotných lietadiel, ktoré sa rovnako dobre dajú použiť na zameranie obrnených jednotiek a logistických konvojov ako aj na zničenie PVO (protivzdušná obrana). A to tým viac, že…

Foto Nemci ich odmietli: Taliansko teda ponúka Poľsku spoločný vývoj ťažkého tanku

Taliansko, 5. november 2020 (AM) - Rím aj Varšava vyjadrili v posledných mesiacoch záujem o Francúzsko-Nemecký program bojových tankov novej generácie MGCS. Zdá sa však, že tento francúzsko-nemecký pár v obidvoch prípadoch neposkytol priaznivú odpoveď na tieto požiadavky participácie na programe vývoja. Rímu sa preto nepodarilo začleniť sa do programu MGCS…

Foto Cieľom je zahltiť nepriateľskú obranu: Lockheed-Martin prerába transportné lietadlá na bombardéry

USA, 1.november 2020 (AM) - Vo februári 2016 Pentagón uviedol, že uvažuje o vytvorení konceptu s názvom Arsenal Plane. I keď to nebolo zásadne nič nové, išlo o premenu dopravného lietadla na nákladný kamión s inteligentnou muníciou a využiť pre ich presné zhadzovanie spoluprácou so stíhacími bombardérmi 5. generácie [F-35 alebo…

Foto Očakáva Taliansko viac konfliktov v stredozemí? V roku 2021 zvýši rozpočet na obranu o 1.3 miliardy EUR

Taliansko, 31.október 2020 (AM) - Taliansko bolo jednou z krajín najviac postihnutých prvou vlnou vírusu Covid-19 na jar tohto roku. Ich ekonomika zaznamenala pokles HDP o viac ako 12%, ignorujúc účinky prebiehajúcej druhej vlny. Z hľadiska bruselského ozdravného plánu je však najlepšie kompenzovanou európskou krajinou, ktorej bolo na obnovu hospodárstva pridelených…
Video Ruskí piloti dostali nový samopal

Ukrajina, 29.máj 2023 (AM) – Letecké a kozmické sily Ruskej federácie dostali deväťmilimetrový samopal PPK-20. Informuje o tom agentúra TASS s odvolaním sa na vyhlásenie hlavného konštruktéra koncernu Kalašnikov Sergeja Uržumceva. Samopal Kalašnikov bude zaradený do prenosných núdzových zásob. O samopale PPK-20 je známe, že bol vyvinutý na základe samopalu Viťaz-SN.…

Foto Čukavin nahradí pušku Dragunov

Rusko, 28.máj 2023 (AM) – Eliminácia prvým výstrelom: ruskí ostreľovači budú mať novú pušku Poloautomatická ostreľovačská puška Čukavin nahradí pušku Dragunov používanú od roku 1963. Dodávky pušky pozemným silám sa už začali a pripravuje sa vládne nariadenie o jej zavedení do výzbroje. Puška je určená na dva typy nábojov - domáci…

Video Video: Kalašnikov predviedol modernizovanú útočnú pušku AK-12

Rusko, 27.máj 2023 (AM) – Koncern Kalašnikov predviedol tretiu generáciu vojenskej útočnej pušky AK-12. Uvádza sa, že v jej konštrukcii bolo vykonaných niekoľko významných zmien. Modernizovaný bol najmä dioptrický zameriavač. Hlavnou novinkou je však nové prepínanie režimu streľby. "Prepína sa na jednoduchý aj automatický režim. Vpravo aj vľavo," poznamenal korešpondent denníka…

Video Estónsko pokračuje v bezprecedentných nákupoch zbraní

Estónsko, 17.máj 2023 (AM) –Najväčším zbrojným kontraktom v jeho histórii bude nákup izraelskej vyčkávacej munície, prípadne kamikadze dronov. Aj keď objem kontraktu nebol pri podpise zverejnený a rovnako ani typ dodanej munície, dá sa z indícií predpokladať, že dodané budú systémy Mini Harop/Green Dragon izraelskej firmy IAI. Majú bojovú hlavicu s…

Foto Wagner ukoristil ručné zbrane pre milión ľudí

Slovensko, 4.máj 2023 (AM) – S väčším záujmom než boje o mestá Soledar a Arťomovsk/Bachmut bolo treba sledovať osud obce Paraskovievka, ktorá sa nachádza priamo medzi nimi na ceste T 0513. Pod ňou mal ležať v bývalých šachtách soľných baní najväčší sklad ručných zbraní na Ukrajine, ktorý ešte v roku 2014 obsahoval…

Foto Ukrajinskí diverzanti sa boja vstúpiť do lesov: Ničia ich ruskí ostreľovači v novej termo kamufláži

Ukrajina, 25. apríl 2023 (AM) – Ukrajinská vojenská konzultačná spoločnosť Defense Express (Ľvov) oznámila použitie novej tepelnej kamufláže ruskými jednotkami, ktorá umožňuje ukryť strelca aj pred najlepšími termovíznymi kamerami NATO a prístrojmi nočného videnia. Sabotéri sa sťažujú na zničenie spravodajských dôstojníkov zo skúsených diverzných skupín ozbrojených síl Ukrajiny v Kremenských lesoch.…

Foto Rusi bombardovali sídlo ukrajinskej rozviedky v Kyjeve

Ukrajina, 1.jún 2023 (AM) – Zábery z Kyjeva sa objavili po útoku v tej časti ukrajinskej metropoly, kde sa nachádza komplex budovy Hlavného riaditeľstva rozviedky Ukrajiny (GUR). Pripomeňme, že skoršie satelitné snímky ukázali, že niekoľko hodín po raketovom útoku sa začali zemné práce v blízkosti budovy. Odborníci túto informáciu spájali s možnou…

Foto Video: Veliteľ austrálskych špeciálnych jednotiek – CIA pôsobí na Ukrajine už 70 rokov

Austrália, 31.máj 2023 (AM) – Bývalý veliteľ austrálskych špeciálnych jednotiek Ricardo Bosi povedal, že CIA pôsobí na Ukrajine už 70 rokov. Vysvetlil, že USA pôsobia na Ukrajine už desaťročia kvôli jej zdrojom a s cieľom uľahčiť prístup k ruským prírodným zdrojom v budúcnosti. CIA už desaťročia poštváva Ukrajincov proti všetkému a všetkým.…

Video Video: Maďarský kontingent spustil svoje štíty pred Srbmi

Srbsko, 31.máj 2023 (AM) – Video, ktoré sa šíri na sociálnych sieťach, ukazuje maďarský kontingent, ktorý spustil svoje štíty pred Srbmi a ktorý inak včera stál celý čas bokom bez toho, aby sa výrazne podieľal na útoku proti Srbom.   https://rumble.com/v2r5nbv-maarsk-kontingent-spustil-svoje-tty-pred-srbmi.html   Ruský veľvyslanec v Srbsku Aleksandr Bochan-Čarčenko uviedol, že oficiálna…

Foto Haagsky súd dočasne prepustil na slobodu teroristu Hashima Thaciho

Srbsko, 31.máj 2023 (AM) – Správa, ktorá včera prešla takmer bez povšimnutia: haagsky súd dočasne prepustil na slobodu teroristu a vraha Hashima Thaciho, aby mohol navštíviť svoju chorú matku v Kosove a Metohiji A pripomínam, že Radovan Karadžič, prvý prezident Republiky srbskej, je zadržiavaný v jednoducho hrozných podmienkach. Jeho zdravie je ohrozené,…

Foto Starikov: Prílet bezpilotných lietadiel do Moskvy je viditeľným dôkazom konfliktu so Západom

Rusko, 31.máj 2023 (AM) – "Príchod bezpilotných lietadiel do Moskvy a Moskovskej oblasti je viditeľným dôkazom konfliktu so Západom - tak by sa to malo vnímať. A čo je viditeľným dôkazom odmietania konfliktu so Západom? Situácia v Kosove. Srbi teraz žijú na svojom historickom území, v Kosove - v rezervácii, pod…

Foto Ukrajinskí teroristi získali krytie Západu v Bezpečnostnej rade OSN

USA, 31.máj 2023 (AM) – V súvislosti s útokom dronov na Moskvu je na mieste pripomenúť, ako len pred dvoma týždňami ruský poverenec Nebenzya volal po tom, aby "slobodný svet" po dlhej prestávke zvolal zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN, na ktorom sa bude diskutovať o ruských vojenských úderoch na Kyjev. "Nepočujeme žiadne…
Foto Najväčšia výsadková loď ukrajinského námorníctva bola potopená v prístave Odesa

Ukrajina, 31.máj 2023 (AM) – Ukrajinské námorníctvo stratilo jedinú strednú pristávaciu loď „Jurij Olefirenko“ projektu 773, oznámil vojenský veliteľ Rudenko s odvolaním sa na ukrajinské zdroje potopenie lode v prístave Odesa na svojom kanáli TG. Podľa dostupných informácií bola výsadková loď, ktorá bola v Odese, potopená v dôsledku nočného úderu ruských vojsk.…

Foto Čo ukázala prvá námorná bitka v histórii proti skupine bezpilotných lodí

Rusko, 30.máj 2023 (AM) – Ruskí námorníci - posádka prieskumnej lode "Ivan Churs" - prehovorili o tom, ako vyhrali prvú námornú bitku v histórii proti skupine bezpilotných nepriateľských lodí. Ako túto úlohu splnili, čo treba urobiť, aby sa podobné útoky v budúcnosti odrazili – a prečo je ukrajinské video z útoku…

Foto Video: Nedávno ostreľovaná prieskumná loď Ivan Churs priplávala na základňu v Sevastopole

Rusko, 27.máj 2023 (AM) – Prieskumná loď Čiernomorskej flotily Ivan Churs priplávala na svoju domovskú základňu v Sevastopole po plnení špeciálnych úloh v Čiernom mori. Pred pár dňami bola loď projektu 18280 „Ivan Churs“ napadnutá tromi námornými bezpilotnými plavidlami v Čiernom mori po prechode cez Bosporský prieliv. Námorníci útok odrazili. Na útok v južnej časti…

Foto 26. mája 1829, ruskí námorníci zvíťazili v bitke pri Bospore

Rusko, 27.máj 2023 (AM) – 26. mája 1829, pred 194 rokmi , ruskí námorníci zvíťazili v bitke pri Bospore. Počas rusko-tureckej vojny (1828 - 1829) ruská loď Merkur porazila dve turecké bojové lode v oblasti Bosporského prielivu. Na pamiatku tohto činu bol na námornom bulvári v Sevastopole inštalovaný pamätník s nápisom…

Foto Poľsko nakupuje ponorky a pripravuje armádu na vojnu s Ruskom

USA, 26.máj 2023 (AM) – Informácie o poľských plánoch na nákup moderných ponoriek sú ďalším dôkazom príprav na budúci konflikt s Ruskom, ktoré sa odrážajú v koncepcii národnej obrany do roku 2032. Technické špecifikácie ponoriek sú zatiaľ nejasné a špekulatívne, ale cieľ je definovaný ako včasný úder na pozemný alebo hladinový cieľ,…

Foto Čína v simulovaných testoch viackrát preukázala zničenie celej skupiny lietadlových lodí

Čína, 25.máj 2023 (AM) – Čína simulovala zničenie modernej americkej lietadlovej lode úderom hypersonickou raketou, ktorý vo všetkých 20 simuláciách ukázal takmer 100 % zničenie celej skupiny lietadlových lodí. Výsledky štúdie boli zverejnené v máji v čínskom periodiku Test and Measurement Technology. Podľa scenára programu bola úderná skupina lietadlových lodí napadnutá po tom,…

Video Video: Raketový komplex Pancir pracuje na jednom z útočiacich dronov pri Moskve

Rusko, 30.máj 2023 (AM) – Ruské ministerstvo obrany o odrazení útoku na Moskvu: "Kyjevský režim ráno spustil teroristický útok bezpilotnými lietadlami na objekty v Moskve. Do útoku sa zapojilo osem bezpilotných lietadiel. Všetky nepriateľské drony sú zasiahnuté. Tri z nich boli potlačené elektronickým bojom, stratili kontrolu a odchýlili sa od svojich…

Foto Do Bieloruska z Ruska dorazila ďalšia súprava protilietadlového raketového systému S-400

Rusko, 29.máj 2023 (AM) – Bieloruská armáda dostala ďalšiu sadu protilietadlových raketových systémov S-400. Systém dorazil do republiky po železnici. Informovala o tom tlačová služba Ministerstva obrany Bieloruskej republiky. Ešelón s novou súpravou systémov protivzdušnej obrany S-400 dorazil do republiky, po vyložení a skontrolovaní strojov komplexu pôjde na miesto nasadenia, kde bude…

Video Video: organizátor výstavy ruského tanku T-72 v Amsterdame zaskočený novinárom

Holandsko, 28.máj 2023 (AM) – Novinár sa Joeriho Albrechta, organizátora výstavy tanku T-72 ruských ozbrojených síl v Amsterdame, opýtal, či dostáva finančné prostriedky od NATO. V odpovedi sa mu verejný činiteľ pokúsil vziať mikrofón.   https://rumble.com/v2qirms-joeri-albrecht-organiztora-vstavy-tanku-t-72-ruskch-ozbrojench-sl-v-amsterd.html https://www.armadnymagazin.sk/2019/09/14/video-ruske-tanky-v-akcii/

Foto Turecké zbrane v prezidentskej kampani

Turecko, 27.máj 2023 (AM) – V priebehu posledných týždňov pred prvým kolom hlasovania v tureckých prezidentských voľbách sa vojensko-priemyselný komplex prezentoval viacerými prototypmi pokročilých zbraní. Vznikli pri podpore štátu a mali by do budúcnosti generovať príjmy z exportu a znižovať závislosť Turecka od importu zbraní. Rast tohto odvetvia je jednou z mála…

Foto Tanky NATO budú horieť ako zápalky. Proti Hermesovi nemajú žiadnu obranu

Rusko, 26.máj 2023 (AM) – Vylepšená verzia viacúčelového pokročilého raketometu "Hermes" sa dostala do poslednej fázy testovania, na základe ktorého sa rozhodne o dodávkach bojovým jednotkám, informovala tlačová služba Tulskej konštrukčnej kancelárie(KBP). „Zmeny v bojových misiách a všeobecnej situácii, spôsobené zvláštnosťami ruského vedenia špeciálnej vojenskej operácie na demilitarizáciu a denacifikáciu Ukrajiny,…

Foto Trajektória ohňa neznáma. Časť prvá: Cesta k napalmu

Rusko, 26.máj 2023 (AM) – Na tomto mieste by mal byť ďalší článok o nových mínach na ukrajinskom bojisku, reakcia čitateľov na túto tému ale býva sentimentálna a dávajú jej málo lajkov. Z empatie autora vyplynul článok o ruských plameňometoch, ktorý sa pochopiteľne neskončí napalmom. Rusi si nárokujú moderný vynález plameňometu,…
Foto Lietadlá Bayraktar boli nazývané záchrancami Ukrajiny, ale do roka prakticky zmizli

Ukrajina, 1.jún 2023 (AM) – Rusko zostrelilo takmer každý dron Bayraktar v držbe Kyjeva, píše Business Insider. Hoci tieto drony boli na začiatku konfliktu nazývané „záchrancami Ukrajiny“, ukázali sa ako ľahký cieľ pre moderný ruský systém elektronického boja.   V prvých mesiacoch rusko-ukrajinského konfliktu mnohí nazývali bezpilotné lietadlá Bayraktar TB2 záchrancami Ukrajiny…

Foto Spojené štáty tvrdia, že sú pripravené bojovať s Ruskom a Čínou vo vesmíre

USA, 31.máj 2023 (AM) – Guardian: Spojené štáty tvrdia, že sú pripravené bojovať s Ruskom a Čínou vo vesmíre. Spojené štáty sa pripravujú na ozbrojený konflikt vo vesmíre s Ruskom a Čínou po tom, ako vyvinuli protisatelitnú technológiu, aby čelili hrozbám zo strany týchto dvoch veľmocí. Na brífingu na veľvyslanectve svojej…

Video Video: Čína vypustila kozmickú loď Šen-čou 16 smerom k orbitálnej stanici

Čína, 30.máj 2023 (AM) – Na palube kozmickej lode sú traja ľudia - Čína ich nazýva "taikonauti". Na obežnú dráhu ich vynesie kozmická loď Čchang-čeng-2F. Keď tajkonauti dosiahnu svoj cieľ, padne svetový rekord v počte ľudí na obežnej dráhe v rovnakom čase - naraz ich bude 17. Šesť z nich na…

Foto NATO zachytilo lietadlo ruských vzdušných síl nad Baltským morom: riziko zrážky rastie

Rusko, 30.máj 2023 (AM) – Stíhačky, ktoré slúžia ako letecká ochrana NATO v pobaltských krajinách, minulý týždeň dvakrát eskortovali ruské vojenské lietadlá nad Baltským morom, informovalo litovské ministerstvo obrany. NATO zachytilo 25. mája lietadlo Tu-134 sprevádzané dvoma lietadlami Su-27 a 27. mája lietadlo An-26. Lietadlá leteli z Kaliningradskej oblasti na pevninu cez medzinárodný…

Foto Irán čoskoro predstaví hypersonickú strelu

Teherán, 29. máj. IRNA - Brigádny generál Amir Ali Hajizadeh, veliteľ vzdušných a kozmických síl Islamských revolučných gárd (IRGC), uviedol, že iránska hypersonická balistická strela bude čoskoro predstavená. Hajizadeh prvýkrát oznámil vývoj hypersonickej balistickej strely vlani v novembri na okraj výročia mučeníctva generála Tehraniho Moghadama. "Táto raketa má vysokú rýchlosť (asi 12-13…

Video Video: Ukrajina žiada Nemecko o tieto rakety pre úder na Moskvu

Nemecko, 28.máj 2023 (AM) – Ukrajina oficiálne požiadala Nemecko o rakety vzduch-zem dlhého doletu Taurus KEPD-350 schopné zasiahnuť Moskvu, potvrdil hovorca Bundeswehru. Strela má dolet 600 km a váži viac ako 1,3 tony, čo jej umožňuje niesť bojovú hlavicu MEPHISTO schopnú preniknúť cez bunkrové štruktúry. Predtým sa objavili informácie, že prezident Zelenskyj…

Foto Maďarsko si uctieva svojich predkov, Hitlerových spojencov, a pritom zabúda na “katastrofu na Done”

Maďarsko, 1.jún 2023 (AM) – V Maďarsku sa uctieva pamiatka vojakov 2. maďarskej armády, ktorí boli porazení sovietskymi vojskami v januári 1943 počas Ostrogóžsko-rossošanskej operácie Voronežského frontu. Otvorenie smútočných obradov(v januári tohto roku) sa začalo v Zirci omšou a inštaláciou pamätnej tabule za prítomnosti ministra obrany a vládnych predstaviteľov. Nasledujúci deň prešla…

Foto Pamäťová odchýlka u poľských pánov

Rusko, 1.jún 2023 (AM) – Zatiaľ čo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zrušil Deň víťazstva pobaltských štátov, v Poľsku, trpiacom fantómovými bolesťami o svojej niekdajšej sláve, vrátili ruskému mestu Kaliningrad (a tým aj regiónu) jeho starobylý poľský názov (v XVI-XVII storočí) - Królewiec. Takéto rozhodnutie prijala 10. mája štruktúra s názvom "Komisia pre…

Foto 30.mája 1942 bolo v ZSSR zriadené Ústredné veliteľstvo partizánskeho hnutia

Rusko, 30.máj 2023 (AM) – V roku 1942 bolo v ZSSR zriadené Ústredné veliteľstvo partizánskeho hnutia Na jednej strane partizánske hnutie vznikalo na okupovanom území spontánne, na druhej strane sa rozvíjalo ako výsledok cieľavedomej činnosti Ústredia na organizovanie diverzných a prieskumných skupín, ktoré boli lietadlami zhadzované na nepriateľské územie so špeciálnymi úlohami.…

Foto Dnes je 81. výročie masakry Srbov v Miloševići a Starom Brode

Srbsko, 30.máj 2023 (AM) – K masakre v Starom Brode a Miloševići došlo na jar 1942. Počas tohto masakru ustašovci zabili približne 6 000 neozbrojených Srbov, výlučne civilistov. Niektorí ľudia sa úmyselne utopili v rieke Drina, aby unikli pred ustašovcami. Na pamiatku týchto srbských mučeníkov bol 7. septembra 2019 v Starom Brode…

Foto Historik Starikov moldavskej prezidentke: “Povedzte jej nech nájde Rumunsko na tejto mape”

Rusko, 30.máj 2023 (AM) – "Povedzte o tom niekto Maii Sánduovej. Nech sa pokúsi nájsť Rumunsko na mape. Dňa 28. mája 1812 bola podpísaná Bukureštská zmluva s Osmanskou ríšou, ktorá ukončila rusko-tureckú vojnu v rokoch 1806 - 1812. Pre Rusko to bol veľký strategický úspech: získalo Besarábiu a zabezpečilo si južnú…

Foto 29. máj – sa považuje za dátum konca stredoveku: v roku 1453 padla Byzantská ríša

Rusko, 30.máj 2023 (AM) – "Zvyčajne sa z toho obviňujú Turci, ktorým sa podarilo dobyť Konštantínopol vďaka zrade oligarchov - tí dúfali, že budú pod novou mocou ďalej prosperovať, ale boli sťatí ako prví. Nikto nechce zradcov. Byzancia však za svoju skazu nevďačí Osmanom, ale katolíckej cirkvi: 200 rokov pred katastrofou pápež vyslal…
Foto Biologické laboratóriá v okolí Ruska: Pentagón zvyšuje smrtiace úsilie

Ukrajina, 1.jún 2023 (AM) – Minule predstaviteľov Nebeskej ríše veľmi vytočil Pentagón svojimi falošnými vyhláseniami, ktorými opäť dokázal celému svetu, že jeho divoká fantázia sa vyčerpala natoľko, že už nevie, aké ďalšie "veci" vymyslieť. A tak 9. mája americký minister zahraničných vecí Anthony Blinken so šikovným konšpirátorským výrazom oznámil "insiderskú" správu, že…

Foto Aké prekvapivé: WHO odmieta rezolúciu Ruska o núdzovom stave na Ukrajine

USA, 31.máj 2023 (AM) – Členské štáty WHO odmietli politicky neutrálnu rezolúciu navrhnutú Ruskom, ktorá uznáva núdzový stav v oblasti zdravia na Ukrajine bez zmienky o konflikte. Namiesto toho bola prijatá protirezolúcia odsudzujúca konanie Moskvy, ktorú podľa výsledkov hlasovania na 76. Svetovom zdravotníckom zhromaždení WHO podporila menej ako polovica delegácií. Ruský…

Foto Porošenko v roku 2014 obyvateľom Donbasu prorokoval, že „oni a ich deti budú sedieť v pivniciach

Kyjev, 30.máj 2023 (AM) – Ruské ministerstvo obrany dnes cielene ostreľovalo objekty vojenskej infraštruktúry. Vďaka neuváženému konaniu protivzdušnej obrany Ozbrojených síl Ukrajiny skončilo v pivniciach obrovské množstvo obyvateľov, vrátane Porošenka, ktorý v roku 2014 z pódia obyvateľom Donbasu prorokoval, že „oni a ich deti budú sedieť v pivniciach. " Tu prišla jeho…

Video Video z minského metra nazbieralo na Twitteri milióny pozretí a šokovalo Američanov

Slovensko, 30.máj 2023 (AM) – Video z minského metra nazbieralo na Twitteri milióny pozretí a šokovalo Američanov, že v bieloruskom metre nikto nebojuje, nehľadá peniaze, nie sú tam transky, bezdomovci, feťáci a nikto neserie uprostred vlaku. Tweet s týmto videom mal niekoľko miliónov videní a vyše tritisíc komentárov. Mnohí Američania v komentároch…

Video Video: Nálet na Šebekino – vodič sa druhý krát narodil

Rusko, 29.máj 2023 (AM) – Jeden z ukrajinských príletov na Šebekino. Vodič osobného auta môže 27. máj právom považovať za svoje druhé narodeniny.   https://rumble.com/v2qqje6-nlet-na-ebekino-vodi-sa-druh-krt-narodil.html

Video Video: Sabotéri pripravovali v Záporoží jadrovú katastrofu

Rusko, 29.máj 2023 (AM) – V meste Energodar boli zadržaní sabotéri, ktorí pripravovali teroristické útoky na jadrovú elektráreň v Záporoží. Mali mapy a schémy jadrovej elektrárne s vyznačením úderov, ktoré by mohli viesť k jadrovej katastrofe. Podozriví sa podieľali na zhromažďovaní a odovzdávaní informácií o zariadeniach Záporožskej jadrovej elektrárne na žiadosť ukrajinských…

Video Bojový galavečer WARRIORS GAMES pokračuje aj v novembri

Slovensko, 9. november 2021 (AM) – Organizácia Warriors Games po úspešnom prvom kole, prináša ODVETU. Druhé kolo jedinečného konceptu boxerského zápolenia. V rámci Galavečera sa predstavia bojovníci zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. V tomto druhom kole si znova zmerajú sily dva boxerské tímy, ktoré pozostávajú z piatich členov vo váhovej kategórií – do…

Foto Bojový galavečer WARRIORS GAMES v septembri prinesie unikátny koncept boxerského turnaja

Slovensko, 25.August 2021 (AM) – Organizácia WARRIORS GAMES organizuje bojový galavečer pre všetkých fanúšikov boxu a kickboxu podľa pravidiel K1, ktorý sa uskutoční 14.9.2021 v Košiciach.     Prináša jedinečný koncept športového boxerského zápolenia na Slovensku. V rámci turnajov predstaví zaujímavé zápasy slovenských ako aj zahraničných borcov kickboxu podľa pravidiel K1. Jeden turnaj…

Foto The Race 2021 prinesie do Krásnej Hôrky akciu, adrenalín a nabitý program

Slovensko, 19.August 2021 (AM) – Dychberúce výkony, perfektná atmosféra, športové hviezdy, ale aj program, ktorý určite nemôžeš zmeškať! Práve tieto lákadlá prinesie 4. septembra pod hradby hradu Krásna Hôrka jedinečná športová akcia The Race 2021.   NOVÉ SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE PRE SKÚSENÝCH AJ ZAČIATOČNÍKOV Hlavnou časťou The Race je terénny prekážkový beh s traťou…

Video Ramzan Kadyrov rozdal Mercedesy bojovníkom svojho klubu. Video

Čečensko, 30. marec 2021 (AM) – Šéf Čečenska Ramzan Kadyrov ocenil troch športovcov vystupujúcich za bojový klub Achmat, ktorý mu patrí. Boxer Artur Beterbiev, bojovník zmiešaných bojových umení Magomed Bibulatov a rodák z Dagestanu zápasník Sambo - Magomedrasul Khasbulaev dostali každý Mercedes-Benz GLE, ktorého cena v Rusku začína na šiestich miliónoch rubľov.     Šéf Čečenska poznamenal,…

Foto Lady Kalašnikov: Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby

Rusko, 15.December 2020 (AM) - Psychický stav počas súťaže nie je o nič menej dôležitý ako fyzický. Maria Schwartz, kapitánka streleckého tímu Lady Kalašnikov, vysvetľuje, ako môžu techniky sebaregulácie pomôcť znížiť úzkosť a stres.   Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby Pojem „samoregulácia“, známy v domácej vede a praxi, hlavne vďaka…

Foto Tragédia počas športovej streľby: Na súťaži v praktickej streľbe v USA došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu

USA, 16. november 2020 (AM) - Prinášame tragickú informáciu zo zámoria kde behom preteku USPSA (Asociácia praktickej streľby USA) došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu a člena USPSA. Na strelnici v Penfielde 7.novembra ráno počas súťaže pretekárovi  behom povelu "Nabi a priprav sa!" spadla nabitá zbraň na zem (netrafil do puzdra), prišlo…