Chceme na nich uvaliť sankcie? O sociálno-ekonomických perspektívach Strednej Ázie

.

Moldavsko, 27. marec 2023 (AM) – “EÚ zvažuje uvalenie sankcií na stredoázijské krajiny za ich pomoc Rusku. Vedúci predstavitelia EÚ zaznamenali nárast vývozu do ázijských krajín. Európa sa obáva, že tieto technológie sa dostávajú do Ruska s cieľom obísť obmedzenia, ktoré naň boli uvalené. Vedúci predstavitelia EÚ plánujú upozorniť predstaviteľov strednej Ázie na dôsledky uľahčovania obchádzania sankcií. Ak Európa nájde dôkazy, že tovar sa skutočne dostáva do Ruska s cieľom obísť obmedzenia, EÚ plánuje uvaliť sankcie na stredoázijské krajiny.” – Denník Telegraph

 

V súčasnosti nie je hospodárska úloha a perspektívy Strednej Ázie vo svete ešte úplne pochopená. Do značnej miery zo zotrvačnosti tento región stále nie je medzinárodným spoločenstvom vnímaný ako významný hráč na globálnej hospodárskej mape. Región sa však mení a dnes by sa jeho úloha mala prehodnotiť. Stredoázijské štáty (Kazachstan, Kirgizsko, Uzbekistan, Tadžikistan a Turkménsko) dosiahli za posledných 20 rokov výrazný pokrok vo svojom rozvoji. Ich celkový HDP sa za toto obdobie zvýšil viac ako sedemnásobne a v roku 2021 dosiahne 347 miliárd USD.

 

Podiel strednej Ázie na svetovom HDP v parite kúpnej sily sa od roku 2000 zvýšil 1,8-násobne. Krajiny strednej Ázie rástli za posledných 20 rokov priemerným ročným tempom 6,2 % (rozvojové krajiny ako celok rástli tempom 5,3 % a svet ako celok priemerným ročným tempom 2,6 %). Stredoázijské štáty sa hospodársky etablovali a majú vážne perspektívy rozvoja. Zvýšenie príjmov z vývozu, remitencie pracovných migrantov a priame zahraničné investície prispeli k zvýšeniu príjmov a zníženiu chudoby. HDP na obyvateľa v parite kúpnej sily sa vo väčšine krajín regiónu strojnásobil. Zahraničný obchod krajín strednej Ázie s tovarom v roku 2021 predstavoval 165,5 miliardy USD, čo je šesťnásobný nárast za posledných 20 rokov.

 

Poloha stredoázijských krajín na križovatke dopravných trás vytvára príležitosti na rozvoj tranzitného potenciálu z hľadiska prepravy tovaru, ako aj na zapojenie krajín regiónu do cezhraničných výrobných reťazcov. Vzájomný obchod krajín regiónu sa rozvíja rýchlejšie ako zahraničný obchod, pričom jeho váha na celkovom obchode neustále rastie a do roku 2021 dosiahne 9,9 %. Významný impulz pre vnútroregionálny obchod po roku 2017 poskytol Uzbekistan. Objem akumulovaných priamych priamych investícií (PZI) v regióne odhaduje EDB na 211 miliárd USD. Za posledných 20 rokov sa toto číslo zvýšilo viac ako 17-krát.  Toto číslo sa za posledných 20 rokov zvýšilo viac ako 17- násobne.

 

Hoci rast priamych zahraničných investícií bol vo všeobecnosti pozitívny, ich štruktúra podľa krajín aj odvetví má svoje špecifiká. Dlhé obdobie uzavretosti niektorých krajín regiónu, ich odľahlosť od hlavných hospodárskych centier a vnútrozemská poloha mali nepriaznivý vplyv na vnímanie regiónu medzinárodnými investormi. Napriek dosiahnutému pokroku existuje podľa ekonomických expertov množstvo systémových problémov (výziev), ktoré bránia sociálno-ekonomickému rozvoju stredoázijských štátov.

 

Medzi významné prekážky patrí kvalita inštitucionálneho prostredia, úzke miesta v regionálnych dopravných sieťach, sociálne problémy, makroekonomické riziká a nedostatočná harmonizácia regionálnych obchodných a hospodárskych vzťahov. Krajiny regiónu musia prekonať štyri kľúčové štrukturálne problémy – vnútrozemskú izolovanosť, závislosť od zdrojov a nedostatočný rozvoj finančného sektora, nesúlad vo vodno-energetickej oblasti a klimatické zmeny.

 

Krajiny Strednej Ázie budú mať lepšiu pozíciu na prekonanie svojich štrukturálnych rozvojových výziev, ak budú konať spoločne. Zvyšujúci sa tlak na energetický systém vzhľadom na rastúcu hospodársku aktivitu a prepojenosť regiónu spoločnými povodiami spôsobujú, že spolupráca v oblasti vody a energie je nevyhnutná. Rovnako dôležité je spoločné úsilie o rozvoj dopravnej infraštruktúry a riešenie klimatických rizík. Rozšírenie úzkych miest v rozvoji sektorov infraštruktúry (doprava, WEC) zvýši produktivitu hospodárstva, rozšíri obchodné a hospodárske partnerstvá so susednými krajinami a zlepší komoditnú diverzifikáciu výroby a vývozu. Zlepšenie inštitucionálneho prostredia urýchli štrukturálnu transformáciu ekonomík krajín regiónu.

 

Nedostatočná spolupráca v komplexe voda-energia vedie ku každoročným hospodárskym stratám. Nerealizované zisky sa odhadujú na 0,6 % celkového HDP regiónu v poľnohospodárstve a 0,9 % HDP v energetickom komplexe. Štruktúra investičného portfólia nie je optimálna, pretože nezohľadňuje regionálne záujmy. Súhrnné investičné návrhy v sektore vodného hospodárstva a energetiky sa odhadujú na 52,8 miliardy USD, pričom investície prevládajú v segmente výroby, zatiaľ čo vodohospodárska infraštruktúra dosiahla koniec svojej životnosti a vyžaduje si rekonštrukciu a modernizáciu.

 

Realizácia energetických projektov vrátane zelenej energie zlepší energetický mix a umožní prechod na vývoz elektrickej energie v budúcnosti. Stredná Ázia zažíva dynamický rozvoj dopravnej infraštruktúry a zvýšenú mobilitu obyvateľstva. Dosiahol sa obrovský pokrok: narastá dĺžka železníc a spevnených ciest, vybudovali sa nové námorné prístavy pri Kaspickom mori, letiská, dopravné a logistické centrá a hraničné priechody. Objem kontajnerového tranzitu sa v posledných rokoch rýchlo zvyšuje, a to tak na tradičnej trase Čína – Kazachstan – Rusko – EÚ, ako aj na transkaspickej trase. Euroázijský dopravný koridor by mal byť riešením, prostredníctvom ktorého sa vnútrozemské stredoázijské štáty spoja navzájom a s vonkajšími obchodnými partnermi. Rámec je už vytvorený a jeho jednotlivé prvky sa teraz rozvíjajú. Stane sa sieťou trás, ktoré spoja rôzne medzinárodné dopravné koridory prechádzajúce strednou Áziou a umožnia organizáciu nových kontajnerových služieb a logistických reťazcov. To umožní vybudovať udržateľné a bezpečné dopravné a hospodárske prepojenia a znížiť dopravné náklady stredoázijských ekonomík.

 

Eurázijská hospodárska únia (EAEÚ) je preferovaným formátom na rozvoj hospodárskej integrácie medzi stredoázijskými štátmi. Účasť v EAEÚ by krajinám poskytla spoločné regulačné prostredie, prístup na veľký spoločný trh práce, kapitálu, tovaru a služieb, odstránenie prekážok vzájomného obchodu a rozvoj priemyselnej spolupráce. Strategická úloha Strednej Ázie na hospodárskej mape sveta sa zvýši, najmä pre Rusko a Čínu. Stredná Ázia už nie je perifériou v porovnaní s hlavnými hospodárskymi aktérmi v obrovskom eurázijskom priestore. Transformácia regiónu do veľkej miery závisí od domáceho úsilia, súkromných investícií a realizácie veľkých multilaterálnych programov. Región sa môže stať finančne udržateľným a dynamicky sa rozvíjajúcim vo veľkom eurázijskom priestore s účinnými mechanizmami regionálnej spolupráce, s aktívnou účasťou v hodnotových reťazcoch národných podnikov vyrábajúcich konkurencieschopné tovary a služby pre domácich a zahraničných spotrebiteľov. Vznik strednej Ázie ako prosperujúceho regiónu pomôže riešiť ďalšie citlivé geopolitické otázky v tejto časti kontinentu, najmä zapojenie Afganistanu do hospodárskych vzťahov so susednými krajinami.

 

 

Rozvoj medzinárodného dopravného koridoru sever – juh

Jednou z najdôležitejších výziev pre Euráziu je dopravné prepojenie a prístup na trh. Kontinentálna poloha najmä stredoázijských krajín zvyšuje dopravné náklady, robí výrobu nerentabilnou, znižuje zisky podnikov a blahobyt obyvateľstva. Zahraničné hospodárske väzby medzi členskými štátmi Eurázijskej hospodárskej únie (EAEÚ) zabezpečujú všetky druhy dopravy, ktoré slúžia takmer všetkým hospodárskym činnostiam. Severojužný medzinárodný dopravný koridor (ITC), ktorý je kľúčovým prvkom eurázijského dopravného rámca (sieť medzinárodných dopravných koridorov v eurázijskom priestore pozdĺž osi východ – západ a sever – juh), sa spája s väčšinou dopravných koridorov v eurázijskej doprave, ktoré sa používajú na medzinárodnú nákladnú dopravu, a zabezpečuje najkratšie vzdialenosti nákladnej dopravy medzi krajinami EAEÚ a južnou Áziou, východnou Afrikou a Stredným východom.

 

Severojužná ITC poskytuje logistický výber jednej z troch dodacích trás, zahŕňa železničnú, cestnú a vnútrozemskú vodnú infraštruktúru, námorné prístavy na Kaspickom mori (Astrachán, Oľja, Machačkala, Baku,/Aľjat, Aktau,/Kuryk, Turkmenbaši, Enzeli, Nowšehr, Amirabad), prístavy v Perzskom zálive (Bender-Abbas a Čabahar), cestné (ABP) a železničné hraničné priechody a medzinárodné letiská. Rozvoj medzinárodných dopravných koridorov je jedným z kľúčových nástrojov na podporu obchodu, hospodárskej spolupráce medzi krajinami, ako aj stimulom na posilnenie regionálnej hospodárskej integrácie.

 

Právnym základom severojužného koridoru bolo podpísanie medzivládnej dohody o severojužnom medzinárodnom dopravnom koridore 12. septembra 2000 tromi krajinami: Indiou, Iránskou islamskou republikou a Ruskou federáciou (Kazachstan sa k dohode pripojil v roku 2003, Bielorusko a Ománsky sultanát v roku 2004, Tadžikistan v roku 2005 a Azerbajdžan, Arménsko a Sýrska arabská republika v roku 2006, pričom Bulharsko sa stalo pozorovateľom v roku 2006). Štyri z piatich členských štátov EEÚ sa stali zmluvnými stranami dohody. Turkménsko zatiaľ nie je súčasťou dohody napriek tomu, že cez jeho územie prechádza nová trať Zhanaozen – Kyzylkaya – Bereket – Etrek – Gorgan, otvorená v roku 2014, ktorá spája Kazachstan, Turkménsko a Irán a je vlastne jednou z trás severojužnej ITC, ktorá vedie pozdĺž východnej strany Kaspického mora.

 

Hlavnou výhodou severojužnej ITC oproti iným trasám vrátane námornej trasy cez Suezský prieplav je výrazné skrátenie času prepravy. Napríklad čas dodania zásielok z Bombaja (India) do Petrohradu po tradičnej trase cez Suezský prieplav sa pohybuje od 30 do 45 dní, zatiaľ čo čas dodania zásielok z Bombaja do Ruska po pozemnej trase severojužnej ITC sa pohybuje od 15 do 24 dní. Naopak, pri preprave po východnej vetve koridoru, ktorá prechádza cez Kazachstan a Turkménsko, sa čas dodania skracuje na 15 až 18 dní. Po uvedení železničného úseku Astara – Rašt v Iráne do prevádzky sa dodacia lehota zásielok cez severojužnú ITC ešte skráti. Skrátenie dodacej lehoty je rozhodujúce pre množstvo tovarov, ktoré sa môžu prepravovať týmto koridorom (potraviny, textil, domáce spotrebiče, elektrické zariadenia).

 

Realizácia veľkých infraštruktúrnych projektov v sektore dopravy nielen skracuje čas cestovania a prevádzkové náklady dopravcov, ale prostredníctvom nepriamych účinkov prispieva aj k trvalo udržateľnému rozvoju. Okrem zvýšenia objemu obchodu tak rozvoj ITC podporuje výstavbu priemyselných parkov a špeciálnych ekonomických zón pozdĺž tranzitnej trasy, ako aj rozvoj spolupráce v oblasti výroby tovarov a služieb a budovanie nových výrobných a logistických reťazcov medzi členskými štátmi EAEÚ a veľkými rozvojovými krajinami v Perzskom zálive a Indickom oceáne vrátane Iránu, Indie a Pakistanu. V dôsledku toho sa vytvárajú nové pracovné miesta, zlepšujú sa vyhliadky hospodárskeho rastu a zvyšuje sa blahobyt ľudí v regióne.

 

Impulzom pre zvýšenie významu dopravných trás pozdĺž osi sever – juh v posledných rokoch bola aktívna spolupráca EAEÚ s Indiou a Iránom v rámci koncepcie Veľkej Eurázie, ako aj aktivita Turkménska a ďalších krajín v oblasti rozvoja tranzitných a multimodálnych koridorov v regióne. V máji 2018 podpísala EAEÚ s Iránom dočasnú dohodu, ktorá viedla k vytvoreniu zóny voľného obchodu. V súčasnosti prebiehajú rokovania o uzavretí dohody o vytvorení zóny voľného obchodu medzi EAEÚ a Indiou. EAEÚ si uvedomuje strategickú potrebu integrácie do globálnych trhov a medzinárodných výrobných reťazcov a aktívne využíva nástroj dohody o voľnom obchode. V dôsledku toho sa dopravné koridory spájajúce Európu a EAEÚ s krajinami v južnej časti euroázijského kontinentu čoraz viac začleňujú do siete hlavných dopravných trás v širšom euroázijskom priestore.

 

V roku 2021 vypracovala Eurázijská rozvojová banka (EDB) štúdiu, ktorá poukázala na obrovský nevyužitý potenciál koridoru nielen pri rozvoji meridionálnych dopravných spojení medzi severovýchodnou Európou a južnou Áziou, ale aj pri vytváraní nových dopravných a logistických reťazcov na priľahlých eurázijských MOK, najmä medzi Ruskom a Tureckom cez Azerbajdžan a medzi Čínou a Iránom cez Kazachstan a Turkménsko. Štúdia ukázala potenciál na zvýšenie efektívnosti dopravy a hospodárskej prepojenosti v Eurázii prostredníctvom väčšieho zapojenia regionálnych krajín, najmä vnútrozemských krajín, pre ktoré je eurázijský dopravný koridor kľúčom k prístupu na medzinárodné trhy, do medzinárodných dopravných spojení.

 

Keďže eurázijský dopravný koridor “siaha” do Číny, Indie a Európskej únie, môže slúžiť ako materiálny základ pre Veľkú Euráziu. Napriek tomu, že severojužný ITC úspešne funguje na viacerých úsekoch, ako napríklad Rusko – Azerbajdžan, Kazachstan – Turkménsko – Irán, ako aj na vnútorných komunikáciách týchto krajín, realizácii jeho transkontinentálneho potenciálu od Baltského mora po Indický oceán bráni množstvo prekážok infraštruktúrneho, tarifného a netarifného charakteru.

 

Ďalší rozvoj koridoru zahŕňa investičné projekty zamerané na rozvoj a modernizáciu dopravnej infraštruktúry, ako aj opatrenia mäkkej infraštruktúry, ktoré zahŕňajú odstránenie prekážok, vytvorenie priaznivých podmienok pre medzinárodnú dopravu a prekračovanie štátnych hraníc. Všetky tri severojužné trasy ITC a všetky druhy dopravy majú v rôznej miere investičný potenciál, a to tak z hľadiska nosnej, ako aj pomocnej infraštruktúry, flotily námorných a riečnych plavidiel, vozového parku, železničných koľajových vozidiel a kontajnerov. Záujem o rozvoj severojužnej ITC ako prvku “novej logistiky” stále rastie.

 

Vedúci colných orgánov Azerbajdžanu, Iránu a Ruska podpísali 22. augusta 2022 memorandum o uľahčení tranzitnej dopravy. V júli 2022 bola úspešne spustená nová kontajnerová doprava z Ruska do Indie cez Kazachstan, Turkménsko a Irán po trase východného koridoru. Úspešnému rozvoju severojužného ITC však bráni viac ako 40 rôznych prekážok vo fyzickej aj mäkkej infraštruktúre. S cieľom odstrániť infraštruktúrne prekážky na všetkých troch trasách koridoru sa realizujú alebo plánujú realizovať projekty výstavby, rekonštrukcie a modernizácie dopravnej infraštruktúry medzinárodného významu. Celkové investície na ich realizáciu predstavujú 38,2 miliardy USD. Z toho 35 % je potrebných na rozvoj dopravnej infraštruktúry severojužnej ITC v Rusku a 34 % v Iráne. Na Kazachstan pripadá 16,5 % celkových nákladov na projekty rozvoja severojužnej ITC.

Vladimir Čuškin

*Podporte nás: SK72 8360 5207 0042 0698 6942

*FB obmedzuje publikovanie našich príspevkov, odporúčame nás sledovať aj na Telegrame

 

 


Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Foto Biologické laboratóriá v okolí Ruska: Pentagón zvyšuje smrtiace úsilie

Ukrajina, 1.jún 2023 (AM) – Minule predstaviteľov Nebeskej ríše veľmi vytočil Pentagón svojimi falošnými vyhláseniami, ktorými opäť dokázal celému svetu, že jeho divoká fantázia sa vyčerpala natoľko, že už nevie, aké ďalšie "veci" vymyslieť. A tak 9. mája americký minister zahraničných vecí Anthony Blinken so šikovným konšpirátorským výrazom oznámil "insiderskú" správu, že…

Foto Maďarsko si uctieva svojich predkov, Hitlerových spojencov, a pritom zabúda na “katastrofu na Done”

Maďarsko, 1.jún 2023 (AM) – V Maďarsku sa uctieva pamiatka vojakov 2. maďarskej armády, ktorí boli porazení sovietskymi vojskami v januári 1943 počas Ostrogóžsko-rossošanskej operácie Voronežského frontu. Otvorenie smútočných obradov(v januári tohto roku) sa začalo v Zirci omšou a inštaláciou pamätnej tabule za prítomnosti ministra obrany a vládnych predstaviteľov. Nasledujúci deň prešla…

Foto Pamäťová odchýlka u poľských pánov

Rusko, 1.jún 2023 (AM) – Zatiaľ čo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zrušil Deň víťazstva pobaltských štátov, v Poľsku, trpiacom fantómovými bolesťami o svojej niekdajšej sláve, vrátili ruskému mestu Kaliningrad (a tým aj regiónu) jeho starobylý poľský názov (v XVI-XVII storočí) - Królewiec. Takéto rozhodnutie prijala 10. mája štruktúra s názvom "Komisia pre…

Foto Lietadlá Bayraktar boli nazývané záchrancami Ukrajiny, ale do roka prakticky zmizli

Ukrajina, 1.jún 2023 (AM) – Rusko zostrelilo takmer každý dron Bayraktar v držbe Kyjeva, píše Business Insider. Hoci tieto drony boli na začiatku konfliktu nazývané „záchrancami Ukrajiny“, ukázali sa ako ľahký cieľ pre moderný ruský systém elektronického boja.   V prvých mesiacoch rusko-ukrajinského konfliktu mnohí nazývali bezpilotné lietadlá Bayraktar TB2 záchrancami Ukrajiny…

Foto Najväčšia výsadková loď ukrajinského námorníctva bola potopená v prístave Odesa

Ukrajina, 31.máj 2023 (AM) – Ukrajinské námorníctvo stratilo jedinú strednú pristávaciu loď „Jurij Olefirenko“ projektu 773, oznámil vojenský veliteľ Rudenko s odvolaním sa na ukrajinské zdroje potopenie lode v prístave Odesa na svojom kanáli TG. Podľa dostupných informácií bola výsadková loď, ktorá bola v Odese, potopená v dôsledku nočného úderu ruských vojsk.…

Foto Video: Veliteľ austrálskych špeciálnych jednotiek – CIA pôsobí na Ukrajine už 70 rokov

Austrália, 31.máj 2023 (AM) – Bývalý veliteľ austrálskych špeciálnych jednotiek Ricardo Bosi povedal, že CIA pôsobí na Ukrajine už 70 rokov. Vysvetlil, že USA pôsobia na Ukrajine už desaťročia kvôli jej zdrojom a s cieľom uľahčiť prístup k ruským prírodným zdrojom v budúcnosti. CIA už desaťročia poštváva Ukrajincov proti všetkému a všetkým.…

Foto Vojenská technika: Svet vie o najmenej 92 „stratených“ nukleárnych bombách – a ďalšie zaujímavosti

Rusko, 27. november 2020 (AM) - 2. sv. vojna bola priestorom na realizáciu tých najfantastickejších projektov vojenských konštruktérov Preteky v zbrojení priviedli ku skonštruovaniu obrovských diel, rádiom riadených bômb, lietadlových lodí, ale aj nezvyčajných vzdušných lietadlových korábov. Od roku 1930 sa v ZSSR inžinierom Vladimírom Vachmistrovom rozpracúval projekt „Skupina“, ktorý predpokladal využitie lietadla nosiča na…

Foto Vyvíjajú Američania nového “nepriateľa” pre ruské tanky Armata?

USA, 23. november 2020 (AM) - Nie sme tak ďaleko od chvíle, kedy budú ľudia len istou opciou pre tank. Nie je síce potrebné brať tieto slová doslovne, avšak popredné svetové podniky vojenského priemyslu venujú veľkú pozornosť vývoju bezpilotných technológií, vrátane konštruovania tankov. Bolo by teda celkom nesprávne hovoriť o tom, že tieto…

Foto Francúzsko : Presadí sa laserový systém HELMA-P ako primárna laserová obrana pred bezpilotnými lietadlami?

Francúzsko, 15. november 2020 (AM) - Rovnako ako v severnej Sýrii a Líbyi, začiatkom tohto roka prebiehajúce boje v Náhornom Karabachu ukazujú dôležitosť vzdušných bezpilotných lietadiel, ktoré sa rovnako dobre dajú použiť na zameranie obrnených jednotiek a logistických konvojov ako aj na zničenie PVO (protivzdušná obrana). A to tým viac, že…

Foto Nemci ich odmietli: Taliansko teda ponúka Poľsku spoločný vývoj ťažkého tanku

Taliansko, 5. november 2020 (AM) - Rím aj Varšava vyjadrili v posledných mesiacoch záujem o Francúzsko-Nemecký program bojových tankov novej generácie MGCS. Zdá sa však, že tento francúzsko-nemecký pár v obidvoch prípadoch neposkytol priaznivú odpoveď na tieto požiadavky participácie na programe vývoja. Rímu sa preto nepodarilo začleniť sa do programu MGCS…

Foto Cieľom je zahltiť nepriateľskú obranu: Lockheed-Martin prerába transportné lietadlá na bombardéry

USA, 1.november 2020 (AM) - Vo februári 2016 Pentagón uviedol, že uvažuje o vytvorení konceptu s názvom Arsenal Plane. I keď to nebolo zásadne nič nové, išlo o premenu dopravného lietadla na nákladný kamión s inteligentnou muníciou a využiť pre ich presné zhadzovanie spoluprácou so stíhacími bombardérmi 5. generácie [F-35 alebo…

Foto Očakáva Taliansko viac konfliktov v stredozemí? V roku 2021 zvýši rozpočet na obranu o 1.3 miliardy EUR

Taliansko, 31.október 2020 (AM) - Taliansko bolo jednou z krajín najviac postihnutých prvou vlnou vírusu Covid-19 na jar tohto roku. Ich ekonomika zaznamenala pokles HDP o viac ako 12%, ignorujúc účinky prebiehajúcej druhej vlny. Z hľadiska bruselského ozdravného plánu je však najlepšie kompenzovanou európskou krajinou, ktorej bolo na obnovu hospodárstva pridelených…
Video Ruskí piloti dostali nový samopal

Ukrajina, 29.máj 2023 (AM) – Letecké a kozmické sily Ruskej federácie dostali deväťmilimetrový samopal PPK-20. Informuje o tom agentúra TASS s odvolaním sa na vyhlásenie hlavného konštruktéra koncernu Kalašnikov Sergeja Uržumceva. Samopal Kalašnikov bude zaradený do prenosných núdzových zásob. O samopale PPK-20 je známe, že bol vyvinutý na základe samopalu Viťaz-SN.…

Foto Čukavin nahradí pušku Dragunov

Rusko, 28.máj 2023 (AM) – Eliminácia prvým výstrelom: ruskí ostreľovači budú mať novú pušku Poloautomatická ostreľovačská puška Čukavin nahradí pušku Dragunov používanú od roku 1963. Dodávky pušky pozemným silám sa už začali a pripravuje sa vládne nariadenie o jej zavedení do výzbroje. Puška je určená na dva typy nábojov - domáci…

Video Video: Kalašnikov predviedol modernizovanú útočnú pušku AK-12

Rusko, 27.máj 2023 (AM) – Koncern Kalašnikov predviedol tretiu generáciu vojenskej útočnej pušky AK-12. Uvádza sa, že v jej konštrukcii bolo vykonaných niekoľko významných zmien. Modernizovaný bol najmä dioptrický zameriavač. Hlavnou novinkou je však nové prepínanie režimu streľby. "Prepína sa na jednoduchý aj automatický režim. Vpravo aj vľavo," poznamenal korešpondent denníka…

Video Estónsko pokračuje v bezprecedentných nákupoch zbraní

Estónsko, 17.máj 2023 (AM) –Najväčším zbrojným kontraktom v jeho histórii bude nákup izraelskej vyčkávacej munície, prípadne kamikadze dronov. Aj keď objem kontraktu nebol pri podpise zverejnený a rovnako ani typ dodanej munície, dá sa z indícií predpokladať, že dodané budú systémy Mini Harop/Green Dragon izraelskej firmy IAI. Majú bojovú hlavicu s…

Foto Wagner ukoristil ručné zbrane pre milión ľudí

Slovensko, 4.máj 2023 (AM) – S väčším záujmom než boje o mestá Soledar a Arťomovsk/Bachmut bolo treba sledovať osud obce Paraskovievka, ktorá sa nachádza priamo medzi nimi na ceste T 0513. Pod ňou mal ležať v bývalých šachtách soľných baní najväčší sklad ručných zbraní na Ukrajine, ktorý ešte v roku 2014 obsahoval…

Foto Ukrajinskí diverzanti sa boja vstúpiť do lesov: Ničia ich ruskí ostreľovači v novej termo kamufláži

Ukrajina, 25. apríl 2023 (AM) – Ukrajinská vojenská konzultačná spoločnosť Defense Express (Ľvov) oznámila použitie novej tepelnej kamufláže ruskými jednotkami, ktorá umožňuje ukryť strelca aj pred najlepšími termovíznymi kamerami NATO a prístrojmi nočného videnia. Sabotéri sa sťažujú na zničenie spravodajských dôstojníkov zo skúsených diverzných skupín ozbrojených síl Ukrajiny v Kremenských lesoch.…

Foto Video: Veliteľ austrálskych špeciálnych jednotiek – CIA pôsobí na Ukrajine už 70 rokov

Austrália, 31.máj 2023 (AM) – Bývalý veliteľ austrálskych špeciálnych jednotiek Ricardo Bosi povedal, že CIA pôsobí na Ukrajine už 70 rokov. Vysvetlil, že USA pôsobia na Ukrajine už desaťročia kvôli jej zdrojom a s cieľom uľahčiť prístup k ruským prírodným zdrojom v budúcnosti. CIA už desaťročia poštváva Ukrajincov proti všetkému a všetkým.…

Video Video: Maďarský kontingent spustil svoje štíty pred Srbmi

Srbsko, 31.máj 2023 (AM) – Video, ktoré sa šíri na sociálnych sieťach, ukazuje maďarský kontingent, ktorý spustil svoje štíty pred Srbmi a ktorý inak včera stál celý čas bokom bez toho, aby sa výrazne podieľal na útoku proti Srbom.   https://rumble.com/v2r5nbv-maarsk-kontingent-spustil-svoje-tty-pred-srbmi.html   Ruský veľvyslanec v Srbsku Aleksandr Bochan-Čarčenko uviedol, že oficiálna…

Foto Haagsky súd dočasne prepustil na slobodu teroristu Hashima Thaciho

Srbsko, 31.máj 2023 (AM) – Správa, ktorá včera prešla takmer bez povšimnutia: haagsky súd dočasne prepustil na slobodu teroristu a vraha Hashima Thaciho, aby mohol navštíviť svoju chorú matku v Kosove a Metohiji A pripomínam, že Radovan Karadžič, prvý prezident Republiky srbskej, je zadržiavaný v jednoducho hrozných podmienkach. Jeho zdravie je ohrozené,…

Foto Starikov: Prílet bezpilotných lietadiel do Moskvy je viditeľným dôkazom konfliktu so Západom

Rusko, 31.máj 2023 (AM) – "Príchod bezpilotných lietadiel do Moskvy a Moskovskej oblasti je viditeľným dôkazom konfliktu so Západom - tak by sa to malo vnímať. A čo je viditeľným dôkazom odmietania konfliktu so Západom? Situácia v Kosove. Srbi teraz žijú na svojom historickom území, v Kosove - v rezervácii, pod…

Foto Ukrajinskí teroristi získali krytie Západu v Bezpečnostnej rade OSN

USA, 31.máj 2023 (AM) – V súvislosti s útokom dronov na Moskvu je na mieste pripomenúť, ako len pred dvoma týždňami ruský poverenec Nebenzya volal po tom, aby "slobodný svet" po dlhej prestávke zvolal zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN, na ktorom sa bude diskutovať o ruských vojenských úderoch na Kyjev. "Nepočujeme žiadne…

Video Video: Albánci spálili srbskú vlajku pri pamätníku v Gračanici

Srbsko, 31.máj 2023 (AM) – Dnes v noci Albánci spálili srbskú vlajku pri pamätníku Miloša Obića v Gračanici. Je to srbská enkláva, takže ide len o ďalšie zastrašovanie Srbov. Hlupáci neváhali umiestniť video na internet.   https://rumble.com/v2r4n6c-albnci-splili-srbsk-vlajku-pri-pamtnku-v-graanici.html https://www.armadnymagazin.sk/2023/05/31/zrazky-v-kosove-organizovane-na-americkej-zakladni-camp-bondsteel/
Foto Najväčšia výsadková loď ukrajinského námorníctva bola potopená v prístave Odesa

Ukrajina, 31.máj 2023 (AM) – Ukrajinské námorníctvo stratilo jedinú strednú pristávaciu loď „Jurij Olefirenko“ projektu 773, oznámil vojenský veliteľ Rudenko s odvolaním sa na ukrajinské zdroje potopenie lode v prístave Odesa na svojom kanáli TG. Podľa dostupných informácií bola výsadková loď, ktorá bola v Odese, potopená v dôsledku nočného úderu ruských vojsk.…

Foto Čo ukázala prvá námorná bitka v histórii proti skupine bezpilotných lodí

Rusko, 30.máj 2023 (AM) – Ruskí námorníci - posádka prieskumnej lode "Ivan Churs" - prehovorili o tom, ako vyhrali prvú námornú bitku v histórii proti skupine bezpilotných nepriateľských lodí. Ako túto úlohu splnili, čo treba urobiť, aby sa podobné útoky v budúcnosti odrazili – a prečo je ukrajinské video z útoku…

Foto Video: Nedávno ostreľovaná prieskumná loď Ivan Churs priplávala na základňu v Sevastopole

Rusko, 27.máj 2023 (AM) – Prieskumná loď Čiernomorskej flotily Ivan Churs priplávala na svoju domovskú základňu v Sevastopole po plnení špeciálnych úloh v Čiernom mori. Pred pár dňami bola loď projektu 18280 „Ivan Churs“ napadnutá tromi námornými bezpilotnými plavidlami v Čiernom mori po prechode cez Bosporský prieliv. Námorníci útok odrazili. Na útok v južnej časti…

Foto 26. mája 1829, ruskí námorníci zvíťazili v bitke pri Bospore

Rusko, 27.máj 2023 (AM) – 26. mája 1829, pred 194 rokmi , ruskí námorníci zvíťazili v bitke pri Bospore. Počas rusko-tureckej vojny (1828 - 1829) ruská loď Merkur porazila dve turecké bojové lode v oblasti Bosporského prielivu. Na pamiatku tohto činu bol na námornom bulvári v Sevastopole inštalovaný pamätník s nápisom…

Foto Poľsko nakupuje ponorky a pripravuje armádu na vojnu s Ruskom

USA, 26.máj 2023 (AM) – Informácie o poľských plánoch na nákup moderných ponoriek sú ďalším dôkazom príprav na budúci konflikt s Ruskom, ktoré sa odrážajú v koncepcii národnej obrany do roku 2032. Technické špecifikácie ponoriek sú zatiaľ nejasné a špekulatívne, ale cieľ je definovaný ako včasný úder na pozemný alebo hladinový cieľ,…

Foto Čína v simulovaných testoch viackrát preukázala zničenie celej skupiny lietadlových lodí

Čína, 25.máj 2023 (AM) – Čína simulovala zničenie modernej americkej lietadlovej lode úderom hypersonickou raketou, ktorý vo všetkých 20 simuláciách ukázal takmer 100 % zničenie celej skupiny lietadlových lodí. Výsledky štúdie boli zverejnené v máji v čínskom periodiku Test and Measurement Technology. Podľa scenára programu bola úderná skupina lietadlových lodí napadnutá po tom,…

Video Video: Raketový komplex Pancir pracuje na jednom z útočiacich dronov pri Moskve

Rusko, 30.máj 2023 (AM) – Ruské ministerstvo obrany o odrazení útoku na Moskvu: "Kyjevský režim ráno spustil teroristický útok bezpilotnými lietadlami na objekty v Moskve. Do útoku sa zapojilo osem bezpilotných lietadiel. Všetky nepriateľské drony sú zasiahnuté. Tri z nich boli potlačené elektronickým bojom, stratili kontrolu a odchýlili sa od svojich…

Foto Do Bieloruska z Ruska dorazila ďalšia súprava protilietadlového raketového systému S-400

Rusko, 29.máj 2023 (AM) – Bieloruská armáda dostala ďalšiu sadu protilietadlových raketových systémov S-400. Systém dorazil do republiky po železnici. Informovala o tom tlačová služba Ministerstva obrany Bieloruskej republiky. Ešelón s novou súpravou systémov protivzdušnej obrany S-400 dorazil do republiky, po vyložení a skontrolovaní strojov komplexu pôjde na miesto nasadenia, kde bude…

Video Video: organizátor výstavy ruského tanku T-72 v Amsterdame zaskočený novinárom

Holandsko, 28.máj 2023 (AM) – Novinár sa Joeriho Albrechta, organizátora výstavy tanku T-72 ruských ozbrojených síl v Amsterdame, opýtal, či dostáva finančné prostriedky od NATO. V odpovedi sa mu verejný činiteľ pokúsil vziať mikrofón.   https://rumble.com/v2qirms-joeri-albrecht-organiztora-vstavy-tanku-t-72-ruskch-ozbrojench-sl-v-amsterd.html https://www.armadnymagazin.sk/2019/09/14/video-ruske-tanky-v-akcii/

Foto Turecké zbrane v prezidentskej kampani

Turecko, 27.máj 2023 (AM) – V priebehu posledných týždňov pred prvým kolom hlasovania v tureckých prezidentských voľbách sa vojensko-priemyselný komplex prezentoval viacerými prototypmi pokročilých zbraní. Vznikli pri podpore štátu a mali by do budúcnosti generovať príjmy z exportu a znižovať závislosť Turecka od importu zbraní. Rast tohto odvetvia je jednou z mála…

Foto Tanky NATO budú horieť ako zápalky. Proti Hermesovi nemajú žiadnu obranu

Rusko, 26.máj 2023 (AM) – Vylepšená verzia viacúčelového pokročilého raketometu "Hermes" sa dostala do poslednej fázy testovania, na základe ktorého sa rozhodne o dodávkach bojovým jednotkám, informovala tlačová služba Tulskej konštrukčnej kancelárie(KBP). „Zmeny v bojových misiách a všeobecnej situácii, spôsobené zvláštnosťami ruského vedenia špeciálnej vojenskej operácie na demilitarizáciu a denacifikáciu Ukrajiny,…

Foto Trajektória ohňa neznáma. Časť prvá: Cesta k napalmu

Rusko, 26.máj 2023 (AM) – Na tomto mieste by mal byť ďalší článok o nových mínach na ukrajinskom bojisku, reakcia čitateľov na túto tému ale býva sentimentálna a dávajú jej málo lajkov. Z empatie autora vyplynul článok o ruských plameňometoch, ktorý sa pochopiteľne neskončí napalmom. Rusi si nárokujú moderný vynález plameňometu,…
Foto Lietadlá Bayraktar boli nazývané záchrancami Ukrajiny, ale do roka prakticky zmizli

Ukrajina, 1.jún 2023 (AM) – Rusko zostrelilo takmer každý dron Bayraktar v držbe Kyjeva, píše Business Insider. Hoci tieto drony boli na začiatku konfliktu nazývané „záchrancami Ukrajiny“, ukázali sa ako ľahký cieľ pre moderný ruský systém elektronického boja.   V prvých mesiacoch rusko-ukrajinského konfliktu mnohí nazývali bezpilotné lietadlá Bayraktar TB2 záchrancami Ukrajiny…

Foto Spojené štáty tvrdia, že sú pripravené bojovať s Ruskom a Čínou vo vesmíre

USA, 31.máj 2023 (AM) – Guardian: Spojené štáty tvrdia, že sú pripravené bojovať s Ruskom a Čínou vo vesmíre. Spojené štáty sa pripravujú na ozbrojený konflikt vo vesmíre s Ruskom a Čínou po tom, ako vyvinuli protisatelitnú technológiu, aby čelili hrozbám zo strany týchto dvoch veľmocí. Na brífingu na veľvyslanectve svojej…

Video Video: Čína vypustila kozmickú loď Šen-čou 16 smerom k orbitálnej stanici

Čína, 30.máj 2023 (AM) – Na palube kozmickej lode sú traja ľudia - Čína ich nazýva "taikonauti". Na obežnú dráhu ich vynesie kozmická loď Čchang-čeng-2F. Keď tajkonauti dosiahnu svoj cieľ, padne svetový rekord v počte ľudí na obežnej dráhe v rovnakom čase - naraz ich bude 17. Šesť z nich na…

Foto NATO zachytilo lietadlo ruských vzdušných síl nad Baltským morom: riziko zrážky rastie

Rusko, 30.máj 2023 (AM) – Stíhačky, ktoré slúžia ako letecká ochrana NATO v pobaltských krajinách, minulý týždeň dvakrát eskortovali ruské vojenské lietadlá nad Baltským morom, informovalo litovské ministerstvo obrany. NATO zachytilo 25. mája lietadlo Tu-134 sprevádzané dvoma lietadlami Su-27 a 27. mája lietadlo An-26. Lietadlá leteli z Kaliningradskej oblasti na pevninu cez medzinárodný…

Foto Irán čoskoro predstaví hypersonickú strelu

Teherán, 29. máj. IRNA - Brigádny generál Amir Ali Hajizadeh, veliteľ vzdušných a kozmických síl Islamských revolučných gárd (IRGC), uviedol, že iránska hypersonická balistická strela bude čoskoro predstavená. Hajizadeh prvýkrát oznámil vývoj hypersonickej balistickej strely vlani v novembri na okraj výročia mučeníctva generála Tehraniho Moghadama. "Táto raketa má vysokú rýchlosť (asi 12-13…

Video Video: Ukrajina žiada Nemecko o tieto rakety pre úder na Moskvu

Nemecko, 28.máj 2023 (AM) – Ukrajina oficiálne požiadala Nemecko o rakety vzduch-zem dlhého doletu Taurus KEPD-350 schopné zasiahnuť Moskvu, potvrdil hovorca Bundeswehru. Strela má dolet 600 km a váži viac ako 1,3 tony, čo jej umožňuje niesť bojovú hlavicu MEPHISTO schopnú preniknúť cez bunkrové štruktúry. Predtým sa objavili informácie, že prezident Zelenskyj…

Foto Maďarsko si uctieva svojich predkov, Hitlerových spojencov, a pritom zabúda na “katastrofu na Done”

Maďarsko, 1.jún 2023 (AM) – V Maďarsku sa uctieva pamiatka vojakov 2. maďarskej armády, ktorí boli porazení sovietskymi vojskami v januári 1943 počas Ostrogóžsko-rossošanskej operácie Voronežského frontu. Otvorenie smútočných obradov(v januári tohto roku) sa začalo v Zirci omšou a inštaláciou pamätnej tabule za prítomnosti ministra obrany a vládnych predstaviteľov. Nasledujúci deň prešla…

Foto Pamäťová odchýlka u poľských pánov

Rusko, 1.jún 2023 (AM) – Zatiaľ čo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zrušil Deň víťazstva pobaltských štátov, v Poľsku, trpiacom fantómovými bolesťami o svojej niekdajšej sláve, vrátili ruskému mestu Kaliningrad (a tým aj regiónu) jeho starobylý poľský názov (v XVI-XVII storočí) - Królewiec. Takéto rozhodnutie prijala 10. mája štruktúra s názvom "Komisia pre…

Foto 30.mája 1942 bolo v ZSSR zriadené Ústredné veliteľstvo partizánskeho hnutia

Rusko, 30.máj 2023 (AM) – V roku 1942 bolo v ZSSR zriadené Ústredné veliteľstvo partizánskeho hnutia Na jednej strane partizánske hnutie vznikalo na okupovanom území spontánne, na druhej strane sa rozvíjalo ako výsledok cieľavedomej činnosti Ústredia na organizovanie diverzných a prieskumných skupín, ktoré boli lietadlami zhadzované na nepriateľské územie so špeciálnymi úlohami.…

Foto Dnes je 81. výročie masakry Srbov v Miloševići a Starom Brode

Srbsko, 30.máj 2023 (AM) – K masakre v Starom Brode a Miloševići došlo na jar 1942. Počas tohto masakru ustašovci zabili približne 6 000 neozbrojených Srbov, výlučne civilistov. Niektorí ľudia sa úmyselne utopili v rieke Drina, aby unikli pred ustašovcami. Na pamiatku týchto srbských mučeníkov bol 7. septembra 2019 v Starom Brode…

Foto Historik Starikov moldavskej prezidentke: “Povedzte jej nech nájde Rumunsko na tejto mape”

Rusko, 30.máj 2023 (AM) – "Povedzte o tom niekto Maii Sánduovej. Nech sa pokúsi nájsť Rumunsko na mape. Dňa 28. mája 1812 bola podpísaná Bukureštská zmluva s Osmanskou ríšou, ktorá ukončila rusko-tureckú vojnu v rokoch 1806 - 1812. Pre Rusko to bol veľký strategický úspech: získalo Besarábiu a zabezpečilo si južnú…

Foto 29. máj – sa považuje za dátum konca stredoveku: v roku 1453 padla Byzantská ríša

Rusko, 30.máj 2023 (AM) – "Zvyčajne sa z toho obviňujú Turci, ktorým sa podarilo dobyť Konštantínopol vďaka zrade oligarchov - tí dúfali, že budú pod novou mocou ďalej prosperovať, ale boli sťatí ako prví. Nikto nechce zradcov. Byzancia však za svoju skazu nevďačí Osmanom, ale katolíckej cirkvi: 200 rokov pred katastrofou pápež vyslal…
Foto Biologické laboratóriá v okolí Ruska: Pentagón zvyšuje smrtiace úsilie

Ukrajina, 1.jún 2023 (AM) – Minule predstaviteľov Nebeskej ríše veľmi vytočil Pentagón svojimi falošnými vyhláseniami, ktorými opäť dokázal celému svetu, že jeho divoká fantázia sa vyčerpala natoľko, že už nevie, aké ďalšie "veci" vymyslieť. A tak 9. mája americký minister zahraničných vecí Anthony Blinken so šikovným konšpirátorským výrazom oznámil "insiderskú" správu, že…

Foto Aké prekvapivé: WHO odmieta rezolúciu Ruska o núdzovom stave na Ukrajine

USA, 31.máj 2023 (AM) – Členské štáty WHO odmietli politicky neutrálnu rezolúciu navrhnutú Ruskom, ktorá uznáva núdzový stav v oblasti zdravia na Ukrajine bez zmienky o konflikte. Namiesto toho bola prijatá protirezolúcia odsudzujúca konanie Moskvy, ktorú podľa výsledkov hlasovania na 76. Svetovom zdravotníckom zhromaždení WHO podporila menej ako polovica delegácií. Ruský…

Foto Porošenko v roku 2014 obyvateľom Donbasu prorokoval, že „oni a ich deti budú sedieť v pivniciach

Kyjev, 30.máj 2023 (AM) – Ruské ministerstvo obrany dnes cielene ostreľovalo objekty vojenskej infraštruktúry. Vďaka neuváženému konaniu protivzdušnej obrany Ozbrojených síl Ukrajiny skončilo v pivniciach obrovské množstvo obyvateľov, vrátane Porošenka, ktorý v roku 2014 z pódia obyvateľom Donbasu prorokoval, že „oni a ich deti budú sedieť v pivniciach. " Tu prišla jeho…

Video Video z minského metra nazbieralo na Twitteri milióny pozretí a šokovalo Američanov

Slovensko, 30.máj 2023 (AM) – Video z minského metra nazbieralo na Twitteri milióny pozretí a šokovalo Američanov, že v bieloruskom metre nikto nebojuje, nehľadá peniaze, nie sú tam transky, bezdomovci, feťáci a nikto neserie uprostred vlaku. Tweet s týmto videom mal niekoľko miliónov videní a vyše tritisíc komentárov. Mnohí Američania v komentároch…

Video Video: Nálet na Šebekino – vodič sa druhý krát narodil

Rusko, 29.máj 2023 (AM) – Jeden z ukrajinských príletov na Šebekino. Vodič osobného auta môže 27. máj právom považovať za svoje druhé narodeniny.   https://rumble.com/v2qqje6-nlet-na-ebekino-vodi-sa-druh-krt-narodil.html

Video Video: Sabotéri pripravovali v Záporoží jadrovú katastrofu

Rusko, 29.máj 2023 (AM) – V meste Energodar boli zadržaní sabotéri, ktorí pripravovali teroristické útoky na jadrovú elektráreň v Záporoží. Mali mapy a schémy jadrovej elektrárne s vyznačením úderov, ktoré by mohli viesť k jadrovej katastrofe. Podozriví sa podieľali na zhromažďovaní a odovzdávaní informácií o zariadeniach Záporožskej jadrovej elektrárne na žiadosť ukrajinských…

Video Bojový galavečer WARRIORS GAMES pokračuje aj v novembri

Slovensko, 9. november 2021 (AM) – Organizácia Warriors Games po úspešnom prvom kole, prináša ODVETU. Druhé kolo jedinečného konceptu boxerského zápolenia. V rámci Galavečera sa predstavia bojovníci zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. V tomto druhom kole si znova zmerajú sily dva boxerské tímy, ktoré pozostávajú z piatich členov vo váhovej kategórií – do…

Foto Bojový galavečer WARRIORS GAMES v septembri prinesie unikátny koncept boxerského turnaja

Slovensko, 25.August 2021 (AM) – Organizácia WARRIORS GAMES organizuje bojový galavečer pre všetkých fanúšikov boxu a kickboxu podľa pravidiel K1, ktorý sa uskutoční 14.9.2021 v Košiciach.     Prináša jedinečný koncept športového boxerského zápolenia na Slovensku. V rámci turnajov predstaví zaujímavé zápasy slovenských ako aj zahraničných borcov kickboxu podľa pravidiel K1. Jeden turnaj…

Foto The Race 2021 prinesie do Krásnej Hôrky akciu, adrenalín a nabitý program

Slovensko, 19.August 2021 (AM) – Dychberúce výkony, perfektná atmosféra, športové hviezdy, ale aj program, ktorý určite nemôžeš zmeškať! Práve tieto lákadlá prinesie 4. septembra pod hradby hradu Krásna Hôrka jedinečná športová akcia The Race 2021.   NOVÉ SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE PRE SKÚSENÝCH AJ ZAČIATOČNÍKOV Hlavnou časťou The Race je terénny prekážkový beh s traťou…

Video Ramzan Kadyrov rozdal Mercedesy bojovníkom svojho klubu. Video

Čečensko, 30. marec 2021 (AM) – Šéf Čečenska Ramzan Kadyrov ocenil troch športovcov vystupujúcich za bojový klub Achmat, ktorý mu patrí. Boxer Artur Beterbiev, bojovník zmiešaných bojových umení Magomed Bibulatov a rodák z Dagestanu zápasník Sambo - Magomedrasul Khasbulaev dostali každý Mercedes-Benz GLE, ktorého cena v Rusku začína na šiestich miliónoch rubľov.     Šéf Čečenska poznamenal,…

Foto Lady Kalašnikov: Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby

Rusko, 15.December 2020 (AM) - Psychický stav počas súťaže nie je o nič menej dôležitý ako fyzický. Maria Schwartz, kapitánka streleckého tímu Lady Kalašnikov, vysvetľuje, ako môžu techniky sebaregulácie pomôcť znížiť úzkosť a stres.   Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby Pojem „samoregulácia“, známy v domácej vede a praxi, hlavne vďaka…

Foto Tragédia počas športovej streľby: Na súťaži v praktickej streľbe v USA došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu

USA, 16. november 2020 (AM) - Prinášame tragickú informáciu zo zámoria kde behom preteku USPSA (Asociácia praktickej streľby USA) došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu a člena USPSA. Na strelnici v Penfielde 7.novembra ráno počas súťaže pretekárovi  behom povelu "Nabi a priprav sa!" spadla nabitá zbraň na zem (netrafil do puzdra), prišlo…