Tretia ríša proti Ježišovi Kristovi alebo Ako sa nacisti bili s cirkvou o duše Nemcov a prečo prehrali

Pamätník Martina Luthera na pozadí rozvalín chrámu Panny Márie (Frauenkirche), jedného z najvýznamnejších kostolov Drážďan, zničeného bombardovaním mesta v roku 1945

Nemecko. 17. november 2022 (AM) –Spočiatku sa Hitler snažil podriadiť si katolíkov i protestantov. Z kresťanstva chcel odobrať lásku a milosrdenstvo, Ježišovi Kristovi jeho židovstvo. Potom sa pokúsil vytvoriť novú cirkev pod krídlom NSDAP, v ktorej mal Mein Kampf vytlačiť Bibliu. A keď sa to nepodarilo, ideológovia nacizmu pristúpili k otvorenému útoku proti kresťanstvu i veriacim. Jeden národ, jedna ríša, jedna viera – tak sa nacisticky vysvetľovala sloboda svedomia. Aj Boh mal byť jeden – Führer.

 

„Árijské kresťanstvo“

Ideológia národného socializmu bola od začiatku hlboko nepriateľská voči kresťanstvu, ktoré má korene v židovskom náboženstve. Slová apoštola Pavla, že „v Ježišovi Kristovi nerozhoduje obriezka, ani neobriezka, ale viera činená prostredníctvom lásky,“ nebola zlučiteľná s nacistickou morálkou. Práve preto bol vzťah medzi nacistickou stranou a cirkvami napätý už pred uchopením moci Hitlerom.

 

Na druhej strane sú Nemci národom s hlbokými kresťanskými koreňmi. Nemecko bolo pokresťančené už v ranom stredoveku, z tohto národa vyšlo sedem rímskych pápežov a práve tu sa v roku 1517 začala reformácia. Na severe a v strede súčasného Nemecka sa utvrdilo luteránstvo, na juhu a západe katolicizmus. Medzi predstaviteľmi rôznych konfesií sa postupne vybudovali vzájomne úctivé vzťahy.

 

Obraz Márie s batoľaťom Ježišom z roku 1913 od Adolfa Hitlera

 

Toto protirečenie si uvedomoval jeden z ideológov nacizmu Alfred Rosenberg (od roku 1934 Führerov splnomocnenec na kontrolu všetkej duchovnej a svetonázorovej výchovy NSDAP). Práve on rozvíjal idey „árijského kresťanstva“, ktoré sa objavili v 19. storočí. Podľa nich bolo treba kresťanstvo očistiť od „židovského dedičstva“, transformujúc ho výlučne na rasové náboženstvo. Rosenberg tvrdil, že židia v podobe farizeja apoštola Pavla, prekrútili podstatu Kristovho učenia a že samotný Ježiš vôbec nebol židom.

 

Antropológ Victor Schnirelmann v knihe Árijský mýtus v súčasnom svete (voľný preklad) poznamenáva, že Rosenberg sa nazdával, že z kresťanstva treba vyčiarknuť všetky tézy o pokore a láske k slabším, v Kristovi treba vraj vidieť hrdinu, a nie mučeníka. Osobitne neprijateľným bol pre nacistov Starý zákon, ktorý Hitler nazýval „satanskou Bibliou“ a Rosenberg ho požadoval zakázať.

 

Oveľa radikálnejším stúpencom „árijského kresťanstva“ bol blízky človek Heinricha Himmlera, ezoterik a okultista Karl Maria Wiligut, ktorý rozpracoval rituály a symboliku SS. Wiligut sa považoval za potomka starobylých germánskych kráľov a tvrdil, že kresťanstvo pochádza z náboženstva starých Germánov, ktorý dávno pred Semitmi napísali pravú Bibliu.

 

Viera a „nemecká rasa“

Na začiatku svojej vlády nacisti kritizovali kresťanské cirkvi len veľmi mierne. Podpísal sa pod to fakt, že prenasledovanie náboženstva bolo vo vtedajšej Európe úzko spájané s boľševikmi. Adolf Hitler, ktorý vyrástol v katolíckej rodine, v knihe Mein Kampf pripomínal: „Politická strana v žiadnom prípade nesmie… strácať zo zreteľa, že, ako ukazuje predchádzajúca historická skúsenosť, žiadnej politickej strane sa ešte nepodarilo uskutočniť náboženskú reformáciu.“

 

Článok 24 straníckeho programu národných socialistov „požaduje slobodu všetkých náboženských vyznaní v štáte, ak neohrozujú jeho existenciu alebo sa neprehrešujú voči mravnosti a morálke germánskej rasy. Strana ako taká zastáva stanovisko pozitívneho kresťanstva“.

 

23. marca 1933 Hitler rečnil v Reichstagu. Kresťanské cirkvi nazval „dôležitým elementom zachovania duší nemeckého národa“, sľúbil ctiť si ich práva a vyslovil želanie „upevniť priateľské vzťahy so Svätou stolicou“. Takto si chcel zabezpečiť hlasy členov katolíckej strany stredu.

 

Vojna Vatikánu a Hitlera

20. júna 1933 nacistická vláda uzavrela s Vatikánom konkordát (dohodu), ktorá cirkvi zaručovala právo samostatne „spravovať si svoje vnútorné záležitosti“. Za Nemecko dohodu podpísal Franz von Papen, za Vatikán štátny tajomník Eugenio Pacelli, budúci pápež Pius XII.

 

Podpísanie konkordátu Vatikánu s nacistickým Nemeckom. Snímka Bundesarchiv, Bild 183-R24391.

 

„Nacistická vláda začala porušovať ustanovenia dohody už predtým, ako bol jej text napísaný na papieri,“ napísal americký novinár William Shirer, ktorý pôsobil v Tretej ríši a potom aj počas Norimberského tribunálu. Uznal, že napriek prvým excesom Nemecka „konkordát nepochybne pomohol pozdvihnúť prestíž Hitlerovej vlády, čo tá aj potrebovala“.

 

Mier medzi Ríšou a Svätou Stolicou netrval dlho. Už 14. júla 1933 nacistická vláda prijala Zákon o zamedzení narodenia potomstva s dedičnými chorobami, ktorý predpokladal nútenú sterilizáciu celých kategórií občanov Nemecka. Tento fakt hlboko urazil katolícku cirkev.

 

Katolícki predstavitelia Nemecka stratili všetky ilúzie o nacistickom režime k jari 1937. Pápež Pius XI. vydal 14. marca 1937 encykliku pod názvom Mitbrennender Sorge (S obrovským znepokojením resp. S hlbokým žiaľom). Napriek tradícii originál nebol napísaný po latinsky, ale po nemecky. Text, ktorý bol tajne dopravený do Nemecka, čítali ho vo všetkých farnostiach štátu po omši v kvetnú nedeľu.

 

Autori encykliky, vrátane kardinála Pacelliho, vyčítali nacistickej vláde rozširovanie „plevelu podozrievania, rozbrojov, nenávisti, ohovárania, skrytého i otvoreného nepriateľstva voči Kristovi i svätej cirkvi“.

 

Hitlera nemenovali, no všetkým bolo jasné, kto sa skrýva za epitetom „šialený prorok“, o ktorom sa podľa slov pápeža hovorilo v Písme. Hitler sa rozzúril a sľuboval cirkvi pomstu. Ako uvádza katolícky historik John Vidmar v knihe Katolícka cirkev naprieč storočiami (voľný preklad), prenasledovanie cirkvi v Nemecku začalo byť po vyhlásení encykliky drsnejšie. Zatknutých bolo tisíce kňazov, mníchov a laikov, pričom často to bolo na základe vyfabrikovaných obvinení z „nemorálnosti“ a „kontrabandu cudzej meny“. NSDAP začala rozpúšťať katolícke chlapčenské kluby a začleňovať ich do zostavy Hitlerjugend. Zakázané boli desiatky katolíckych vydavateľstiev, pod nátlakom gestapáckej agentúry bolo porušované dokonca aj spovedné tajomstvo.

 

V novinách nebola uverejnená ani jedna veta z encykliky. Na druhý deň gestapo navštívilo diecézy a skonfiškovalo tam všetky jej exempláre. Časopisy katolíckych diecéz boli zakázané, limit papiera pre cirkevné potreby bol výrazne znížený.

 

Ešte horšie dopadli vzťahy Hitlera s protestantskými cirkvami. V rakúskom katolíckom prostredí vychovaný Hitler protestantmi opovrhoval: „Môžeme ich skrúcať ako chceme,“ hovoril svojim stúpencom. „Sú to drobní ľudkovia, poslušní ako psi, potiaci sa od rozpakov, keď ich oslovíš.“

 

Nemeckí protestanti boli na rozdiel od katolíckej cirkvi pooddeľovaní a decentralizovaní, a to aj v rámci jednej konfesie. Zo 45 miliónov väčšina patrila do 28 luteránskych a reformátorských (kalvínskych) cirkví. Najväčšou bola cirkev Severonemeckého zväzu s 18 miliónmi farníkov.

 

Najfanatickejší nacisti – protestanti sa v roku 1932 združili do Hnutia nemeckých kresťanov. Ich najaktívnejším lídrom bol Ludvig Müller, kaplán z východopruského vojenského okruhu. Nemeckí kresťania (nazývali sa aj „bojovníci Ježiša Krista“) hlásali idey o rasovej prevahe a snažili sa stiahnuť všetkých protestantov do jednej kongregácie. V momente nástupu nacistov k moci bolo zo 17-tisíc protestantských pastorov okolo tritisíc „nemeckých kresťanov“.

 

Predvolebná agitácia pronacistických Nemeckých kresťanov v Berlíne, 1933. Snímka Bundesarchiv, Bild 183-1985-0109-502 / CC-BY-SA 3.0

 

Opačné stanovisko zastávala skupina, ktorá sa nazvala „spovedajúcou sa cirkvou“. Mala približne rovnaký počet pastorov. Vystupovala proti nacifikácii protestantských cirkví, odmietla rasové teórie a odsúdila antikresťanské idey Rosenberga a ďalších nacistických ideológov. Na čele „spovedajúcich sa“ bol pastor Martin Niemöller, bývalý veliteľ ponorky, ktorý vítal nástup Hitlera k moci, no rýchlo ho nacizmus rozčaroval.

 

Podľa zámeru nacistov mala zámenou federálnych krajských cirkví vzniknúť spoločná ríšska cirkev– Nemecká evanjelická. Začal sa tvrdý boj o kreslo ríšskeho biskupa. Hitler navrhol na tento post kaplána Müllera. Toho aj zvolili.

 

13. novembra 1933 Nemeckí kresťania uskutočnili v berlínskom Paláci športu míting. Zazneli na ňom výzvy na zrušenie Starého zákona „s jeho obchodníkmi s ovcami a kupliarmi“ a na prehodnotenie Nového zákona s cieľom uviesť učenie Krista „do plného súladu s požiadavkami národného socializmu“. Boli spracované texty rezolúcií s mottom „Jeden národ, jedna ríša, jedna viera“. Od pastorov bola požadovaná prísaha vernosti Hitlerovi a exkomunikácia novokonvertitov židov.

 

Otvorenie Národnej synody vo Wittenbergu, zvolanej z iniciatívy nacistov v roku 1933. V centre záberu je Hitlerovi blízky kaplán Ludvig Müller. Bundesarchiv, Bild 183-H25547 / CC-BY-SA 3.0

 

„Spovedajúca sa cirkev“ odmietla podriadiť sa kaplánovi Ludvigovi Müllerovi a na konci roku 1935 gestapo zatklo sedemsto jej pastorov. V máji 1936 predložila Hitlerovi memorandum. Autori tohto dokumentu protestovali proti protikresťanským tendenciám režimu, odsudzovali antisemitizmus a požadovali zastaviť zasahovanie štátu do vnútorných záležitostí cirkvi. Nemecký minister vnútra Wilhelm Frick na to odpovedal novými represiami: stovky pastorov „Spovedajúcej sa cirkvi“ bolo zatknutých, jedného z tých, ktorí podpísali memorandum, doktora Friedricha Weisslera zabili 19. februára 1937 v koncentračnom tábore Sachsenhausen, kasu s peniazmi cirkvi zhabali, ďalší zber milodarov zakázali.

 

V roku 1937 sa dostal do väzenia pastor, bývalý námorník Martin Niemöller. Hneď po ňom bolo zatknutých ďalších 807 kňazov a laikov zo „Spovedajúcej sa cirkvi“. A potom v priebehu dvoch rokov zavreli do basy niekoľko stovák jej prívržencov. Odpor bol zlomený, a väčšina protestantských pastorov sa nacistickému teroru podriadila.

 

Ríšsky minister pre záležitosti cirkví Hanns Kerrl: „Strana stojí na platforme pozitívneho kresťanstva, a pozitívne kresťanstvo je národný socializmus… Národný socializmus je prejavom vôle Pána Boha… Božia vôľa sa stelesnila s nemeckou krvou… Kresťanstvo nezávisí od apoštolskej náuky o viere… Pravým zosobnením kresťanstva je strana, a strana, v prvom rade Führer, vyzývajú nemecký národ na podporovanie pravého kresťanstva… Führer je hovorcom novej božskej vôle.“

 

Pastori sa klaňajú Führerovi

Na konci roku 1937 Kerrl prinútil všeobecne cteného biskupa Mazarenca z Hannoveru vystúpiť s verejným vyhlásením: „Národno-socialistický svetonázor, opierajúci sa o národné a politické učenie, určuje a charakterizuje nemeckú zrelosť. Ako také je povinné aj pre Nemeckých kresťanov.“ Na jar 1938 práve tento biskup nariadil všetkým pastorom svojej diecézy zložiť osobnú prísahu vernosti Führerovi. Čoskoro bola touto prísahou viazaná väčšina kňazov.

 

„Bolo by chybou myslieť si, že prenasledovanie protestantov a katolíkov zo strany nacistického štátu ranilo nemecký národ alebo žeby príliš znepokojovalo jeho široké vrstvy,“ píše novinár William Shirer. „Národ, ktorý sa ľahko vzdal slobôd v iných oblastiach – politickej, kultúrnej, ekonomickej, neusiloval sa, až na zriedkavé výnimky, ísť na smrť alebo vystavovať sa nebezpečenstvu v mene slobody vierovyznania. (…) Máloktorý Nemec sa trápil v spánku pre zatknutie niekoľkých tisícov kňazov alebo pre spory medzi rôznymi sektami protestantov. A ešte menej sa ich zamýšľalo nad tým, že nacistický režim sa pod vedením Rosenberga, Bormana a Himmlera s podporou Hitlera usiloval vykoreniť kresťanské vierovyznanie, zameniac ho za staré predkresťanské náboženstvo nemeckých kmeňov v súlade s novým pohanstvom nacistických extrémistov.“

 

Führer namiesto Boha

Na začiatku druhej svetovej vojny vyvstal pred nacistami nový problém: ako dosiahnuť, aby sa vojaci riadili nie kresťanskými prikázaniami, ale vôľou Führera a strany?

 

Takto sa menil emblém Nemeckých kresťanov podporujúcich Hitlera a NASDAP. (Ide o roky 1932 – 1935 – 1937)

 

„Takmer zo všetkých oblastí mi prichádzajú hlásenia o tom, že cirkvi oboch konfesií prejavujú neslabnúcu aktivitu pri poskytovaní duchovnej podpory vojakom ozbrojených síl,“ písal 17. januára 1940 budúci náčelník straníckej kancelárie Martin Borman Alfredovi Rosenbergovi. „Vyjadrovaná je tým, že vojaci dostávajú náboženské publikácie od pastorov tých konfesií, kde majú bydlisko. Takéto publikácie resp. ich časti sú veľkolepo napísané (…) Efektívne bojovať s vplyvom cirkvi na vojakov sa dá len jedným spôsobom. V čo najkratšom čase vydať veľa dobrých publikácií pod dozorom strany.“

 

V danom čase platila vyhláška, podľa ktorej členovia strany, ktorí sa stanú kňazmi alebo študujú teológiu, musia opustiť jej rady. Pod tlakom NSDAP boli vo väčšine škôl a v rôznych úradoch skrátené alebo úplne zrušené ranné modlitby. Namiesto nich zhromaždení vykrikovali národno-socialistické heslá.

 

V roku 1942 Martin Borman vydal tajný dekrét, v ktorom vyhlásil, že „národný socializmus a kresťanstvo sú nezlučiteľné“. „Tento obžalovaný nikdy nevyslovil spravodlivejší názor, no veľmi sa mýlil v predpovedi, ktorá z dvoch koncepcií zmizne ako prvá,“ poznamenal americký žalobca na Norimberskom procese Robert Storey.

 

Martin Borman, ríšsky vodca: „Naša národno-socialistická ideológia je omnoho vznešenejšia v porovnaní s koncepciami kresťanstva; ostatné zo svojich základných postulátov boli prevzaté od židov. My kresťanstvo nepotrebujeme aj z tohto dôvodu. Preto, ak sa v budúcnosti naša mládež už nič viac nedozvie o kresťanstve, ktorého doktríny sú omnoho slabšie ako naše, kresťanstvo zmizne samo.“

 

Nazi cirkev s Mein Kampfom namiesto Biblie

Obžalovaný Borman písal, že „ani jedna ľudská bytosť nemusí nič vedieť o kresťanstve a ani by nevedela, keby mu od detstva nebolo vtĺkané pastorom,“ citoval ho na Norimberskom procese právnik Frank Wallace. „A preto, ak naša mládež nebude v budúcnosti nič vedieť o kresťanstve, ktorého doktríny sú hlboko pod našimi, kresťanstvo zmizne.“

 

Rovnaký postoj zastával Alfred Rosenberg. V jednom z listov Bormanovi narážal na to, že nacizmus musí po ukončení vojny úplne zastaviť činnosť kresťanskej cirkvi.

 

Smerovanie pripravené pre Nemeckých kresťanov Rosenberg sformuloval počas vojny v programe Národnej cirkvi ríše. Jeho uvedeniu do života zabránila porážka Nemecka vo vojne. Nacistom sa nepodarilo premôcť ani katolíkov ani protestantov. Po vojne si Nemeckí kresťania dokázali obnoviť svoje postavenie a pochopiť chyby, ktorých sa dopustili v čase hitlerovskej diktatúry.

 

Z Programu Národnej cirkvi ríše od Alfreda Rosenberga:

1. Národná cirkev Nemeckej ríše kategoricky požaduje výnimočné práva a výnimočné plné moci kontrolovať všetky cirkvi, ktoré sa nachádzajú na území ríše (…)

5. Národná cirkev je plne rozhodnutá úplne vykoreniť… cudzie a inonárodné kresťanské vyznania, zavezené do Nemecka v neblahom 800. roku. (…)

7. Národná cirkev nemá kazateľov, pastorov, kaplánov a ďalších svätcov, má len národných orátorov ríše. (…)

13. Národná cirkev požaduje okamžite zastaviť v štáte vydávanie a rozširovanie Biblie. (…)

14. Národná cirkev vyhlasuje… nemeckému národu, že Mein Kampf je veľkolepý dokument. Táto kniha… zosobňuje najčistejšiu a absolútnu etiku života nášho národa v súčasnosti i v budúcnosti. (…)

18. Národná cirkev odstráni zo svojich oltárov všetky krucifixy, Biblie a obrazy svätých.

19. V oltároch nesmie byť nič iné, okrem Mein Kampfu a… meča.

30. V deň založenia národnej cirkvi musí byť kresťanský kríž odstránený zo všetkých kostolov, chrámov a kaplniek… a zamenený za jediný neporaziteľný symbol, za svastiku.

Vladimír Mikunda

*FB obmedzuje publikovanie našich príspevkov, odporúčame nás sledovať aj na Telegrame

*Podporte nás: SK72 8360 5207 0042 0698 6942

 


Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Foto Húfnice CAESAR sa Ukrajine nehodia!

Francúzsko, 7.jún 2023 (AM) – Vraj je to pre ich zraniteľnosť, teda pre ich rýchle opotrebúvanie a nemožnosť opráv, tvrdí francúzsky aktivista Xavier Moreau. Donedávna sa však na Ukrajine hovorilo o samohybných húfniciach CAESAR trochu inak, pyšnejšie. Napr. ukrajinský minister obrany Aleksej Reznikov vyhlasoval, že vďaka dodávkam z Francúzska a Dánska má Ukrajina druhý najväčší park…

Foto CIA vás špehuje prostredníctvom vášho smartfónu

Nemecko, 7.jún 2023 (AM) – Federálna bezpečnostná služba spoločne s ruskou FSO odhalila spravodajskú operáciu amerických tajných služieb, ktoré využívali mobilné zariadenia Apple (USA). "Bezpečnosť ruskej telekomunikačnej infraštruktúry odhalila anomálie špecifické len pre používateľov mobilných telefónov Apple a spôsobené pôsobením doteraz neznámeho škodlivého softvéru (VPO) využívajúceho zraniteľnosti softvéru predpokladané výrobcom," uviedla…

Foto Západ testuje na Ukrajine tie typy zbraní, ktoré potom použije v priamej vojne s Ruskom

Rusko, 7.jún 2023 (AM) – Ako informovalo ruské ministerstvo obrany deň predtým, ruská armáda pri odrazení ofenzívy ukrajinskej armády na južnom Donecku zničila 28 tankov Ozbrojených síl Ukrajiny vrátane ôsmich nemeckých Leopardov. Podľa vojenského analytika Jurija Kotenoka budú západné krajiny naďalej zásobovať Kyjev, aj keď nie najnovším, ale osvedčeným vybavením.   Podľa ruského vojenského…

Foto Rusku hrozí čierna známka FATF. Pridá sa ku Kimovi?

USA, 7.jún 2023 (AM) – Nepriatelia Ruska sa domnievajú, že sankčná vojna proti krajine by sa nemala obmedzovať na trestné opatrenia jednotlivých štátov, ale je potrebné medzinárodné úsilie. Samozrejme, ideálne by bolo, keby sa rozhodnutie o sankciách voči Rusku prijalo na úrovni Bezpečnostnej rady OSN, ale to sa nedeje a pravdepodobne ani…

Foto Zacharovová kvôli prímeriu naložila Ursule von der Leyenovej

Nemecko, 6.jún 2023 (AM) – "V nedávnom prejave predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej, ktorá je hlavnou predstaviteľkou EÚ v otázke podkopávania nezávislosti a energetickej bezpečnosti, zaznela táto téza: žiadne prímerie. "V súčasnosti sa veľa diskutuje o mierových plánoch a prímeriach. Ale prímerie vedúce k zmrazenému konfliktu neprinesie trvalý mier.…

Foto Prehrali, no nemajú morálku, aby si to priznali!!!

Slovensko, 6.jún 2023 (AM) – V nedeľu 21. mája som si prečítal stručnú a všetkými potrebnými faktami naplnenú oficiálnu tlačovú správu o XVIII. zjazde Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, v ktorej bolo uvedené kto sa stal novým predsedom SZPB, kto tajomníkom ÚR SZPB, kto sa stal členom nového predsedníctva ÚR SZPB, ktorí hostia sa rokovania zjazdu zúčastnili…

Foto Vojenská technika: Svet vie o najmenej 92 „stratených“ nukleárnych bombách – a ďalšie zaujímavosti

Rusko, 27. november 2020 (AM) - 2. sv. vojna bola priestorom na realizáciu tých najfantastickejších projektov vojenských konštruktérov Preteky v zbrojení priviedli ku skonštruovaniu obrovských diel, rádiom riadených bômb, lietadlových lodí, ale aj nezvyčajných vzdušných lietadlových korábov. Od roku 1930 sa v ZSSR inžinierom Vladimírom Vachmistrovom rozpracúval projekt „Skupina“, ktorý predpokladal využitie lietadla nosiča na…

Foto Vyvíjajú Američania nového “nepriateľa” pre ruské tanky Armata?

USA, 23. november 2020 (AM) - Nie sme tak ďaleko od chvíle, kedy budú ľudia len istou opciou pre tank. Nie je síce potrebné brať tieto slová doslovne, avšak popredné svetové podniky vojenského priemyslu venujú veľkú pozornosť vývoju bezpilotných technológií, vrátane konštruovania tankov. Bolo by teda celkom nesprávne hovoriť o tom, že tieto…

Foto Francúzsko : Presadí sa laserový systém HELMA-P ako primárna laserová obrana pred bezpilotnými lietadlami?

Francúzsko, 15. november 2020 (AM) - Rovnako ako v severnej Sýrii a Líbyi, začiatkom tohto roka prebiehajúce boje v Náhornom Karabachu ukazujú dôležitosť vzdušných bezpilotných lietadiel, ktoré sa rovnako dobre dajú použiť na zameranie obrnených jednotiek a logistických konvojov ako aj na zničenie PVO (protivzdušná obrana). A to tým viac, že…

Foto Nemci ich odmietli: Taliansko teda ponúka Poľsku spoločný vývoj ťažkého tanku

Taliansko, 5. november 2020 (AM) - Rím aj Varšava vyjadrili v posledných mesiacoch záujem o Francúzsko-Nemecký program bojových tankov novej generácie MGCS. Zdá sa však, že tento francúzsko-nemecký pár v obidvoch prípadoch neposkytol priaznivú odpoveď na tieto požiadavky participácie na programe vývoja. Rímu sa preto nepodarilo začleniť sa do programu MGCS…

Foto Cieľom je zahltiť nepriateľskú obranu: Lockheed-Martin prerába transportné lietadlá na bombardéry

USA, 1.november 2020 (AM) - Vo februári 2016 Pentagón uviedol, že uvažuje o vytvorení konceptu s názvom Arsenal Plane. I keď to nebolo zásadne nič nové, išlo o premenu dopravného lietadla na nákladný kamión s inteligentnou muníciou a využiť pre ich presné zhadzovanie spoluprácou so stíhacími bombardérmi 5. generácie [F-35 alebo…

Foto Očakáva Taliansko viac konfliktov v stredozemí? V roku 2021 zvýši rozpočet na obranu o 1.3 miliardy EUR

Taliansko, 31.október 2020 (AM) - Taliansko bolo jednou z krajín najviac postihnutých prvou vlnou vírusu Covid-19 na jar tohto roku. Ich ekonomika zaznamenala pokles HDP o viac ako 12%, ignorujúc účinky prebiehajúcej druhej vlny. Z hľadiska bruselského ozdravného plánu je však najlepšie kompenzovanou európskou krajinou, ktorej bolo na obnovu hospodárstva pridelených…
Video Video: Ruské jednotky zapojené do špeciálnej operácie sú masívne vybavené útočnými puškami AK-12

Rusko, 4.jún 2023 (AM) – Približne pred rokom sa rozhodlo o vylepšení týchto zbraní s prihliadnutím na skúsenosti z ich reálneho bojového použitia. 26. mája v parku Patriot neďaleko Moskvy koncern Kalašnikov predviedol niekoľko najnovších noviniek v oblasti ručných zbraní. Konkrétne sa konala oficiálna prezentácia modelu AK-12, model 2023 alebo AK-12/23.…

Foto Nemecko dodá Ukrajine 300 dronov Vector

Ukrajina, 3.jún 2023 (AM) – Nemecká spoločnosť Quantum Systems dostala od ukrajinského ministerstva obrany objednávku na dodávku 300 prieskumných dronov stredného doletu Vector. Ide o tretiu objednávku Ukrajiny na tento typ bezpilotných lietadiel - v auguste bolo ukrajinským ozbrojeným silám dodaných 33 systémov a v januári 105 systémov. Všetky dodávky boli…

Video Ruské ozbrojené sily nadviazali spoluprácu s ďalším výrobcom odstreľovacích pušiek

Rusko, 2.jún 2023 (AM) – Ruské ozbrojené sily nadviazali spoluprácu s ďalším výrobcom odstreľovacích pušiek, moskovskou firmou Bespoke Gun. Vyplynulo to správ Tichooceánskej flotily ruského námorníctva. Odstreľovač (s prezývkou horlivý - я́рый) pacifickej námornej pechoty sa pochválil na kameru zaznamenaným zásahom ukrajinského pozorovateľa zo vzdialenosti 1700 metrov, prvou ranou z pušky Bespoke…

Foto Ruská armáda objednala rekordnú dávku špeciálnych nábojov na prerážanie pancierovania

Rusko, 2.jún 2023 (AM) – Ústredný výskumný ústav presného strojárstva (Cnitočmaš) uzavrel zmluvu na výrobu a presun rekordnej šarže nábojov na prerazenie pancierovania „pištole“ kalibru 9x21 mm do armády. Podľa tlačovej služby Kalašnikova bola šarža kaziet objednaných armádou najväčšia za posledné roky.     Cnitočmaš, ktorý dodáva jednotkám pištoľové náboje 9x21…

Video Ruskí piloti dostali nový samopal

Ukrajina, 29.máj 2023 (AM) – Letecké a kozmické sily Ruskej federácie dostali deväťmilimetrový samopal PPK-20. Informuje o tom agentúra TASS s odvolaním sa na vyhlásenie hlavného konštruktéra koncernu Kalašnikov Sergeja Uržumceva. Samopal Kalašnikov bude zaradený do prenosných núdzových zásob. O samopale PPK-20 je známe, že bol vyvinutý na základe samopalu Viťaz-SN.…

Foto Čukavin nahradí pušku Dragunov

Rusko, 28.máj 2023 (AM) – Eliminácia prvým výstrelom: ruskí ostreľovači budú mať novú pušku Poloautomatická ostreľovačská puška Čukavin nahradí pušku Dragunov používanú od roku 1963. Dodávky pušky pozemným silám sa už začali a pripravuje sa vládne nariadenie o jej zavedení do výzbroje. Puška je určená na dva typy nábojov - domáci…

Foto Rusku hrozí čierna známka FATF. Pridá sa ku Kimovi?

USA, 7.jún 2023 (AM) – Nepriatelia Ruska sa domnievajú, že sankčná vojna proti krajine by sa nemala obmedzovať na trestné opatrenia jednotlivých štátov, ale je potrebné medzinárodné úsilie. Samozrejme, ideálne by bolo, keby sa rozhodnutie o sankciách voči Rusku prijalo na úrovni Bezpečnostnej rady OSN, ale to sa nedeje a pravdepodobne ani…

Foto Zacharovová kvôli prímeriu naložila Ursule von der Leyenovej

Nemecko, 6.jún 2023 (AM) – "V nedávnom prejave predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej, ktorá je hlavnou predstaviteľkou EÚ v otázke podkopávania nezávislosti a energetickej bezpečnosti, zaznela táto téza: žiadne prímerie. "V súčasnosti sa veľa diskutuje o mierových plánoch a prímeriach. Ale prímerie vedúce k zmrazenému konfliktu neprinesie trvalý mier.…

Foto Protiofenzíva Kyjeva trvá už druhý deň. Mlčanie Zelenského, Stoltenberga a Bidena nie je náhoda

USA, 6.jún 2023 (AM) – Protiofenzíva kyjevského režimu trvá už druhý deň. Mlčanie Zelenského, Stoltenberga a Bidena o tom nie je náhoda. Žiadne úspechy sa nedostavili. Ciele a úlohy sa nedosahujú, straty sú obrovské. Len za posledný deň naše ozbrojené sily zničili asi 2000 ukrajinských ozbrojencov a zahraničných žoldnierov, spálili 32 tankov…

Video Video: Vyše 900 vojenských základní USA a Veľkej Británie po celom svete

USA, 6.jún 2023 (AM) – Plukovník Richard Black o vojenských základniach USA a Veľkej Británie po celom svete   https://rumble.com/v2sfpwe-plukovnk-richard-black-ovojenskch-zkladniach-usa-a-vekej-britnie-po-celom-s.html

Foto Čo sa stalo s Nemcami?

Nemecko, 6.jún 2023 (AM) – Vzťahy Ruska s Nemeckom sa dlhodobo zhoršujú a v súčasnosti sú najhoršie v povojnovom období. Prešlo obdobie, keď Nemecko bolo v mnohých ohľadoch vlajkovou loďou Európy, keď k nemu vzhliadali mnohé iné krajiny nášho kontinentu. Dnes je to inak. Nemecké hospodárstvo pomaly degraduje, ako je to…

Video Video: Viete o plánoch, ktoré Západ nielenže pripravuje, ale aj otvorene ohlásil proti Rusku?

Rusko, 6.jún 2023 (AM) – Šéf ruskej diplomacie Lavrov: "Viete o plánoch, ktoré Západ nielenže pripravuje, ale aj otvorene ohlásil proti našej krajine? Tak ako to urobil za Napoleona a Hitlera. Takmer celú Európu postavili pod "zbraň", vyvesili nacistické zástavy a heslá. Lenže tentoraz pustili na slobodu Zelenského režim, ktorý si…
Video Rosoboronexport predstavil nový podvodný dron

Rusko, 6.jún 2023 (AM) – Rosoboronexport vystavuje na počas tohtoročnej 11. medzinárodnej výstavy námornej obrany – IMDS-2023 v Petrohrade bezpilotné podvodné vozidlo Klavesin-1RE (po slovensky čembalo alebo klavičembalo – klávesový hudobný nástroj). Špičkové robotické vozidlo tohto druhu bude žiadané na domácom trhu aj v zahraničí. Klavesin-1RE je určený na vykonávanie prieskumných a…

Video Video: Čínsko-americký incident je ako detská hra v porovnaní s bojovými loďami Indie a Pakistanu

India, 6.jún 2023 (AM) – Blízky prejazd čínskej lode a amerického torpédoborca v oblasti Taiwanu vyzerá v porovnaní s incidentom medzi vojnovými loďami indického a pakistanského námorníctva v Indickom oceáne ako detský žart. V tejto epizóde pracovali v plnom kontakte.   https://rumble.com/v2sfrze-incident-medzi-vojnovmi-loami-indickho-a-pakistanskho-nmornctva-v-indickom-.html

Foto Čína sa trpezlivo plaví na Blízky východ

Irán,5.jún 2023 (AM) – Podľa katarského denníka Al-Jadid začala Čína rokovať s Iránom, Saudskou Arábiou, Ománom a SAE o spojení síl s cieľom posilniť námornú bezpečnosť v Perzskom zálive. Informácie o rozhovoroch boli zverejnené po tom, ako ministerstvo zahraničných vecí SAE oficiálne oznámilo svoje vystúpenie z kombinovaných námorných síl (CMF), ktoré zabezpečovali…

Video Video: Vyše 60 lodí ruskej Tichomorskej flotily začína cvičenia v Japonskom mori

Rusko, 5.jún 2023 (AM) – V priebehu cvičení budú taktické skupiny plniť úlohy zahŕňajúce vyhľadávanie a sledovanie ponoriek patriacich potenciálnemu protivníkovi a precvičovať ostrú streľbu proti plávajúcim a vzdušným cieľom vrátane raketovej a delostreleckej paľby. Na mori teraz operuje viac ako 60 vojnových a podporných lodí a približne 11 000 vojakov, ako aj…

Foto Srbská spoločnosť predstavila riadenú plošinu na vypúšťanie bezpilotných lietadiel

Srbsko,4.jún 2023 (AM) – Srbská spoločnosť PR-DC predstavila plávajúcu riadenú plošinu na vypúšťanie bezpilotných lietadiel. Platforma má tvar škatule, v ktorej je umiestnené bezpilotné lietadlo. Po otvorení vodotesných dverí sa aktivuje hydraulická podpora, ktorá dron zdvihne do východiskovej polohy na štart. Bezpilotné lietadlo má dolet do 20 km, pričom výrobca tvrdí, že platforma…

Foto Čínska loď prinútila zmeniť kurz americký torpédoborec v Taiwanskom prielive

USA,4.jún 2023 (AM) – Čínska vojnová loď sa "takmer zrazila" s americkým torpédoborcom USS Chung-Hoon v Taiwanskom prielive - priblížila sa na 137 metrov. Informovalo o tom kanadské vydanie Global News. V čase incidentu sa v blízkosti nachádzala kanadská fregata HMCS Montreal, ktorá sa zúčastňuje na spoločnej misii s USS Chung-Hoon. Podľa…

Foto Húfnice CAESAR sa Ukrajine nehodia!

Francúzsko, 7.jún 2023 (AM) – Vraj je to pre ich zraniteľnosť, teda pre ich rýchle opotrebúvanie a nemožnosť opráv, tvrdí francúzsky aktivista Xavier Moreau. Donedávna sa však na Ukrajine hovorilo o samohybných húfniciach CAESAR trochu inak, pyšnejšie. Napr. ukrajinský minister obrany Aleksej Reznikov vyhlasoval, že vďaka dodávkam z Francúzska a Dánska má Ukrajina druhý najväčší park…

Foto Západ testuje na Ukrajine tie typy zbraní, ktoré potom použije v priamej vojne s Ruskom

Rusko, 7.jún 2023 (AM) – Ako informovalo ruské ministerstvo obrany deň predtým, ruská armáda pri odrazení ofenzívy ukrajinskej armády na južnom Donecku zničila 28 tankov Ozbrojených síl Ukrajiny vrátane ôsmich nemeckých Leopardov. Podľa vojenského analytika Jurija Kotenoka budú západné krajiny naďalej zásobovať Kyjev, aj keď nie najnovším, ale osvedčeným vybavením.   Podľa ruského vojenského…

Foto Chorvátske raletomety RAK prijali ozbrojené sily Ukrajiny

Ukrajina, 6.jún 2023 (AM) – Ukrajinské zdroje zverejňujú reklamné snímky chorvátskych raketometov RAK-SA-12, ktoré prijali ozbrojené sily Ukrajiny. Maximálny dostrel tohto zariadenia je 8,5 km. Rýchlosť streľby - 9,6 s. s paketovou salvou a 1 s. s jednotlivými výstrelmi. Očividne to nie je wunderwaffe, ale banderovskú dušu hreje fakt, že dodávka je od…

Video Jordánske sklady môžu byť esom západu proti Rusku

USA, 6.jún 2023 (AM) – Obrovský problém pre Rusko môže vznikať v Jordánsku. Americké ministerstvo obrany udelilo kontrakt v hodnote 118 375 740 USD firme Global Military Products na dodávku 60 protilietadlových tankov Gepard z výzbroje Jordánska Ukrajine. Firma má dodávku zrealizovať do 30.5.2024. Jordánsko kúpilo 60 svojich Gepardov od Holandska…

Foto Holandsko kúpi tanky Leopard od Švajčiarska, aby obišlo parlamentný zákaz

Holandsko, 5.jún 2023 (AM) – Holandská verejnoprávna televízia informovala o plánoch vlády kúpiť 96 tankov Leopard 1 v troch verziách od švajčiarskej spoločnosti RUAG, ktoré boli v minulosti v bojovej službe v talianskych ozbrojených silách. Zakúpené tanky plánuje previesť do ukrajinských ozbrojených síl ako doplnok k existujúcej technike - Holandsko, Dánsko a…

Video Nemecko dodá Ukrajine ďalšie obrnené vozidlá

USA, 5.jún 2023 (AM) – Nemecko plánovalo dodávať Ukrajine svoje kolesové obrnené transportéry 6x6 Fuchs, ale plán stroskotal na vysokých cenách novovyrobených, prípadne opravených vozidiel, ktoré si stanovila spoločnosť Rheinmetall. Náhrada na seba nenechala dlho čakať. Iná nemecká spoločnosť Flensburger Fahrzeugbau GmbH (FFG) začne licenčne vyrábať americké obrnené automobily 4x4 BATT UMG a…
Video Holandsko posilňuje vzdušné sily vrtuľníkmi Caracal a strelami AARGM-ER

Holandsko, 6.jún 2023 (AM) – Holandské ministerstvo obrany oznámilo akvizíciu 14 nových vrtuľníkov H225M Caracal pre špeciálne operácie, ktoré nahradia dopravné vrtuľníky Cougar. Podľa plánu sa má prechod na nové stroje začať v úvode roka 2028 a nové vrtuľníky budú mať základňu na leteckej základni Gilze-Rijen. Súčasťou akvizície je nový balík vybavenia…

Foto Irán sa oficiálne pripojil ku klubu hypersonických veľmocí

Irán, 6.jún 2023 (AM) – Irán sa predstavením pokročilej rakety Fattah oficiálne pripojil ku klubu hypersonických veľmocí. Deklarovaný dolet produktu je 1400 kilometrov. Fattah má vysokú rýchlosť, zvýšenú manévrovateľnosť a je schopný prekonať odpor moderných systémov protivzdušnej obrany a protiraketovej obrany. Izrael má o čom premýšľať. Ako ukazuje vojna na Ukrajine, moderné…

Foto Austrália a Ukrajina rokujú o dodávke 41 stíhačiek ktoré budú riadiť austrálski piloti

Ukrajina, 6.jún 2023 (AM) – Austrália zareagovala na výzvu ukrajinského ministra obrany Oleksija Reznikova a je pripravená dodať Kyjevu obrnené vozidlá Hawkei aj napriek tomu, že austrálska armáda je proti. Píše o tom Sydney Morning Herald. Austrálska publikácia s odvolaním sa na nemenované zdroje tvrdí, že vláda krajiny plánuje poslať na Ukrajinu…

Foto Záhada vzdorovitého dronu. Umelá inteligencia nie je až taká skvelá

USA,5.jún 2023 (AM) – Počas testovacej prevádzky americkej armády sa dron riadený umelou inteligenciou (AI) rozhodol zabiť operátora, aby mu neprekážal v plnení úloh, informoval denník The Guardian. Znie to strašidelne.   Niektorým to pripomína hru Karla Čapka "R.U.R", iným fantasy poviedku Valerija Briusova "Vzostup strojov". O zlovestnej udalosti sa diskutovalo…

Video Nigéria obstaráva 24 lietadiel M-346FA

Nigéria, 5.jún 2023 (AM) –Nigéria oficiálne potvrdila akvizíciu 24 ľahkých podzvukových bojových lietadiel Leonardo M-346FA, ktorými vyzbrojí dve letky. Bojový variant lietadla je vybavený viacúčelovým radarom Grifo-M-346, ktorý vyvinula firma Leonardo a je optimalizovaný na inštaláciu do M-346FA. Ľahké bojové lietadlo M-346FA tiež obsahuje obranný podsystém (DASS), integrovaný komunikačný systém a…

Foto R-37 “Strela”: ukrajinské Su a MiGy padajú ako zrelé hrušky. F-16 bude čeliť rovnakému osudu

Rusko, 4.jún 2023 (AM) – Ruská protivzdušná obrana pokračuje v ničení zvyškov ukrajinských vzdušných síl. Len za posledných šesť mesiacov bolo podľa Ministerstva obrany Ruskej federácie v zóne špeciálnej operácie zostrelených 5 ukrajinských lietadiel a 2 vrtuľníky. Oba vrtuľníky Mi-8, boli zničené v blízkosti obce Lozovoye na hranici DĽR a Charkovskej oblasti…

Foto Prehrali, no nemajú morálku, aby si to priznali!!!

Slovensko, 6.jún 2023 (AM) – V nedeľu 21. mája som si prečítal stručnú a všetkými potrebnými faktami naplnenú oficiálnu tlačovú správu o XVIII. zjazde Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, v ktorej bolo uvedené kto sa stal novým predsedom SZPB, kto tajomníkom ÚR SZPB, kto sa stal členom nového predsedníctva ÚR SZPB, ktorí hostia sa rokovania zjazdu zúčastnili…

Foto Historik Starikov: Marshallov plán “pomoci” povojnovej Európe bol výhodný hlavne pre Ameriku

USA, 6.jún 2023 (AM) – Dňa 5. júna 1947 americký minister zahraničných vecí George Marshall predstavil program "pomoci" povojnovej Európe s názvom Marshallov plán. Po vojne bola Európa v troskách, hospodárska štruktúra regiónu bola zničená a milióny ľudí zostali bez domova. Potreba tohto programu bola odôvodnená tým, že nedostatok stability v…

Foto Andrej Fursov: Stalin trikrát prekazil plány globalizátorov

Rusko, 6.jún 2023 (AM) – Vo vnútri strany počas Stalinovho života, ho nenávideli dve skupiny. Jednu by sme mohli konvenčne nazvať ľavicovými globalistami: boli to tí, ktorí sa usilovali o svetovú revolúciu, boli to strážcovia kardinálov svetovej revolúcie, Lenina a Trockého. Boli presvedčení, že Stalin zradil vec revolúcie, keď začal rozbíjať štruktúry…

Foto Volodin vysvetlil prečo sa Poľsko správa podlo voči Rusku

Rusko, 4.jún 2023 (AM) – Viačeslav Viktorovič Volodin je ruský politik a člen Štátnej rady Ruskej federácie. RT mu adresoval otázku: "Opakovane ste povedali, že Poľsko sa správa voči našej krajine podlo, hulvátsky. Prečo sa to deje?". - "Dnešní lídri Poľska vyznávajú ideológiu diktátora Jozefa Pilsudského, ktorého politika bola založená na nenávisti voči Rusku.…

Foto Komu vďačí svet za vytvorenie padáka?

Rusko, 4.jún 2023 (AM) – Francúzsky balónista Blanchard predviedol 3. júna 1785 v Londýne svoj návrh na zoskok z balóna. O tom, ako veľmi sa tento prototyp líšil od dnešnej reality, svedčí fakt, že bol testovaný... na psovi! A tu sa 6. júna 1912 na cvičisku pri Gatčine uskutočnila prvá skúška…

Foto USA prostredníctvom Poliakov a pobaltských štátov provokujú Rusko k veľkej vojne

USA,3.jún 2023 (AM) –  Tallinn je Revel, Liepaja je Libava, Daugavpils je Dvinsk... Kaunas môže vrátiť názov Kovno, Klaipeda - Memel, maličké litovské okresné centrum Zarasai na hranici s Lotyšskom - Novo-Alexandrovsk. Pre Vilnius existujú alternatívy: buď Vilna ako za čias ruského impéria, alebo Wilno ako v rokoch 1920-1939 v "poľskom…
Foto CIA vás špehuje prostredníctvom vášho smartfónu

Nemecko, 7.jún 2023 (AM) – Federálna bezpečnostná služba spoločne s ruskou FSO odhalila spravodajskú operáciu amerických tajných služieb, ktoré využívali mobilné zariadenia Apple (USA). "Bezpečnosť ruskej telekomunikačnej infraštruktúry odhalila anomálie špecifické len pre používateľov mobilných telefónov Apple a spôsobené pôsobením doteraz neznámeho škodlivého softvéru (VPO) využívajúceho zraniteľnosti softvéru predpokladané výrobcom," uviedla…

Foto Ako poškodenie priehrady Kachovka ohrozí jadrovú elektráreň Záporožie?

Ukrajina, 6.jún 2023 (AM) – Čitatelia sa obávajú, ako poškodenie vodnej priehrady Kachovka ovplyvní jadrovú elektráreň Záporizhzhya, ktorá odoberá vodu z nádrže podoprenej touto priehradou. Je to skrátka jedno, všetko je v poriadku. Jadrový reaktor vyžaduje počas prevádzky veľký objem vody na chladenie. Na ZNPP je šesť reaktorov (v schéme 1), na ich…

Foto Bezpečnejšie je uzavrieť dohodu s kolumbijským drogovým kartelom ako s WHO

USA, 6.jún 2023 (AM) – WHO organizuje 2. júna vo svojom sídle v Ženeve slávnostnú oslavu 75. výročia svojho vzniku. Pozvaní musia povinne predložiť očkovací preukaz. To je posolstvo, ktoré je určené všetkým, vzhľadom na plány WHO uzurpovať si globálnu moc pod zámienkou novej "pandémie" oznámenej na 76. Svetovom zdravotníckom zhromaždení,…

Foto Rusko zaznamenalo v apríli medziročný pokles cien potravín

Rusko, 5.jún 2023 (AM) – V Rusku bola zverejnená zábavná štatistika tlačovou agentúrou RIA Novosti. Poukazuje na výskyt deflácie v cenách potravín v Rusku na úrovni 0,2%. Podobný fenomén bol predtým zaznamenaný len v júni roku 2018 na úrovni 0,4%. Rusko je samozrejme jedinou krajinou Európy, kde ceny potravín klesali. V…

Video Video: Ukrajinci zaútočili z HIMARS na obytný blok v Kremennej

Rusko, 5.jún 2023 (AM) – Ozbrojené sily Ukrajiny zaútočili z raketometom HIMARS na viacposchodovú obytnú budovu v Kremennej v Luganskej ľudovej republike. Nosná konštrukcia budovy bola poškodená – štyri z piatich poschodí v jednom z vchodov boli úplne zničené. Podľa predbežných informácií zomrela dôchodkyňa, jej manžel môže byť pod troskami. V súčasnosti…

Foto Kniha: Ako banky tvoria peniaze zo vzduchu

Slovensko, 5.jún 2023 (AM) – „Bankové lúpeže sú pre diletantov. Skutoční profíci založia banku.“ Bertolt Brecht. Aký je najväčší zločin bánk? Známy ruský autor (a nie len on) tvrdí, že sú to „peniaze zo vzduchu“. Práve tie sa stali základom pre obohatenie majiteľov bánk. Tvrdí tiež, že práca bánk je v skutočnosti falšovaním. Čo…

Video Bojový galavečer WARRIORS GAMES pokračuje aj v novembri

Slovensko, 9. november 2021 (AM) – Organizácia Warriors Games po úspešnom prvom kole, prináša ODVETU. Druhé kolo jedinečného konceptu boxerského zápolenia. V rámci Galavečera sa predstavia bojovníci zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. V tomto druhom kole si znova zmerajú sily dva boxerské tímy, ktoré pozostávajú z piatich členov vo váhovej kategórií – do…

Foto Bojový galavečer WARRIORS GAMES v septembri prinesie unikátny koncept boxerského turnaja

Slovensko, 25.August 2021 (AM) – Organizácia WARRIORS GAMES organizuje bojový galavečer pre všetkých fanúšikov boxu a kickboxu podľa pravidiel K1, ktorý sa uskutoční 14.9.2021 v Košiciach.     Prináša jedinečný koncept športového boxerského zápolenia na Slovensku. V rámci turnajov predstaví zaujímavé zápasy slovenských ako aj zahraničných borcov kickboxu podľa pravidiel K1. Jeden turnaj…

Foto The Race 2021 prinesie do Krásnej Hôrky akciu, adrenalín a nabitý program

Slovensko, 19.August 2021 (AM) – Dychberúce výkony, perfektná atmosféra, športové hviezdy, ale aj program, ktorý určite nemôžeš zmeškať! Práve tieto lákadlá prinesie 4. septembra pod hradby hradu Krásna Hôrka jedinečná športová akcia The Race 2021.   NOVÉ SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE PRE SKÚSENÝCH AJ ZAČIATOČNÍKOV Hlavnou časťou The Race je terénny prekážkový beh s traťou…

Video Ramzan Kadyrov rozdal Mercedesy bojovníkom svojho klubu. Video

Čečensko, 30. marec 2021 (AM) – Šéf Čečenska Ramzan Kadyrov ocenil troch športovcov vystupujúcich za bojový klub Achmat, ktorý mu patrí. Boxer Artur Beterbiev, bojovník zmiešaných bojových umení Magomed Bibulatov a rodák z Dagestanu zápasník Sambo - Magomedrasul Khasbulaev dostali každý Mercedes-Benz GLE, ktorého cena v Rusku začína na šiestich miliónoch rubľov.     Šéf Čečenska poznamenal,…

Foto Lady Kalašnikov: Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby

Rusko, 15.December 2020 (AM) - Psychický stav počas súťaže nie je o nič menej dôležitý ako fyzický. Maria Schwartz, kapitánka streleckého tímu Lady Kalašnikov, vysvetľuje, ako môžu techniky sebaregulácie pomôcť znížiť úzkosť a stres.   Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby Pojem „samoregulácia“, známy v domácej vede a praxi, hlavne vďaka…

Foto Tragédia počas športovej streľby: Na súťaži v praktickej streľbe v USA došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu

USA, 16. november 2020 (AM) - Prinášame tragickú informáciu zo zámoria kde behom preteku USPSA (Asociácia praktickej streľby USA) došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu a člena USPSA. Na strelnici v Penfielde 7.novembra ráno počas súťaže pretekárovi  behom povelu "Nabi a priprav sa!" spadla nabitá zbraň na zem (netrafil do puzdra), prišlo…