Tretia ríša proti Ježišovi Kristovi alebo Ako sa nacisti bili s cirkvou o duše Nemcov a prečo prehrali

Pamätník Martina Luthera na pozadí rozvalín chrámu Panny Márie (Frauenkirche), jedného z najvýznamnejších kostolov Drážďan, zničeného bombardovaním mesta v roku 1945

Nemecko. 17. november 2022 (AM) –Spočiatku sa Hitler snažil podriadiť si katolíkov i protestantov. Z kresťanstva chcel odobrať lásku a milosrdenstvo, Ježišovi Kristovi jeho židovstvo. Potom sa pokúsil vytvoriť novú cirkev pod krídlom NSDAP, v ktorej mal Mein Kampf vytlačiť Bibliu. A keď sa to nepodarilo, ideológovia nacizmu pristúpili k otvorenému útoku proti kresťanstvu i veriacim. Jeden národ, jedna ríša, jedna viera – tak sa nacisticky vysvetľovala sloboda svedomia. Aj Boh mal byť jeden – Führer.

 

„Árijské kresťanstvo“

Ideológia národného socializmu bola od začiatku hlboko nepriateľská voči kresťanstvu, ktoré má korene v židovskom náboženstve. Slová apoštola Pavla, že „v Ježišovi Kristovi nerozhoduje obriezka, ani neobriezka, ale viera činená prostredníctvom lásky,“ nebola zlučiteľná s nacistickou morálkou. Práve preto bol vzťah medzi nacistickou stranou a cirkvami napätý už pred uchopením moci Hitlerom.

 

Na druhej strane sú Nemci národom s hlbokými kresťanskými koreňmi. Nemecko bolo pokresťančené už v ranom stredoveku, z tohto národa vyšlo sedem rímskych pápežov a práve tu sa v roku 1517 začala reformácia. Na severe a v strede súčasného Nemecka sa utvrdilo luteránstvo, na juhu a západe katolicizmus. Medzi predstaviteľmi rôznych konfesií sa postupne vybudovali vzájomne úctivé vzťahy.

 

Obraz Márie s batoľaťom Ježišom z roku 1913 od Adolfa Hitlera

 

Toto protirečenie si uvedomoval jeden z ideológov nacizmu Alfred Rosenberg (od roku 1934 Führerov splnomocnenec na kontrolu všetkej duchovnej a svetonázorovej výchovy NSDAP). Práve on rozvíjal idey „árijského kresťanstva“, ktoré sa objavili v 19. storočí. Podľa nich bolo treba kresťanstvo očistiť od „židovského dedičstva“, transformujúc ho výlučne na rasové náboženstvo. Rosenberg tvrdil, že židia v podobe farizeja apoštola Pavla, prekrútili podstatu Kristovho učenia a že samotný Ježiš vôbec nebol židom.

 

Antropológ Victor Schnirelmann v knihe Árijský mýtus v súčasnom svete (voľný preklad) poznamenáva, že Rosenberg sa nazdával, že z kresťanstva treba vyčiarknuť všetky tézy o pokore a láske k slabším, v Kristovi treba vraj vidieť hrdinu, a nie mučeníka. Osobitne neprijateľným bol pre nacistov Starý zákon, ktorý Hitler nazýval „satanskou Bibliou“ a Rosenberg ho požadoval zakázať.

 

Oveľa radikálnejším stúpencom „árijského kresťanstva“ bol blízky človek Heinricha Himmlera, ezoterik a okultista Karl Maria Wiligut, ktorý rozpracoval rituály a symboliku SS. Wiligut sa považoval za potomka starobylých germánskych kráľov a tvrdil, že kresťanstvo pochádza z náboženstva starých Germánov, ktorý dávno pred Semitmi napísali pravú Bibliu.

 

Viera a „nemecká rasa“

Na začiatku svojej vlády nacisti kritizovali kresťanské cirkvi len veľmi mierne. Podpísal sa pod to fakt, že prenasledovanie náboženstva bolo vo vtedajšej Európe úzko spájané s boľševikmi. Adolf Hitler, ktorý vyrástol v katolíckej rodine, v knihe Mein Kampf pripomínal: „Politická strana v žiadnom prípade nesmie… strácať zo zreteľa, že, ako ukazuje predchádzajúca historická skúsenosť, žiadnej politickej strane sa ešte nepodarilo uskutočniť náboženskú reformáciu.“

 

Článok 24 straníckeho programu národných socialistov „požaduje slobodu všetkých náboženských vyznaní v štáte, ak neohrozujú jeho existenciu alebo sa neprehrešujú voči mravnosti a morálke germánskej rasy. Strana ako taká zastáva stanovisko pozitívneho kresťanstva“.

 

23. marca 1933 Hitler rečnil v Reichstagu. Kresťanské cirkvi nazval „dôležitým elementom zachovania duší nemeckého národa“, sľúbil ctiť si ich práva a vyslovil želanie „upevniť priateľské vzťahy so Svätou stolicou“. Takto si chcel zabezpečiť hlasy členov katolíckej strany stredu.

 

Vojna Vatikánu a Hitlera

20. júna 1933 nacistická vláda uzavrela s Vatikánom konkordát (dohodu), ktorá cirkvi zaručovala právo samostatne „spravovať si svoje vnútorné záležitosti“. Za Nemecko dohodu podpísal Franz von Papen, za Vatikán štátny tajomník Eugenio Pacelli, budúci pápež Pius XII.

 

Podpísanie konkordátu Vatikánu s nacistickým Nemeckom. Snímka Bundesarchiv, Bild 183-R24391.

 

„Nacistická vláda začala porušovať ustanovenia dohody už predtým, ako bol jej text napísaný na papieri,“ napísal americký novinár William Shirer, ktorý pôsobil v Tretej ríši a potom aj počas Norimberského tribunálu. Uznal, že napriek prvým excesom Nemecka „konkordát nepochybne pomohol pozdvihnúť prestíž Hitlerovej vlády, čo tá aj potrebovala“.

 

Mier medzi Ríšou a Svätou Stolicou netrval dlho. Už 14. júla 1933 nacistická vláda prijala Zákon o zamedzení narodenia potomstva s dedičnými chorobami, ktorý predpokladal nútenú sterilizáciu celých kategórií občanov Nemecka. Tento fakt hlboko urazil katolícku cirkev.

 

Katolícki predstavitelia Nemecka stratili všetky ilúzie o nacistickom režime k jari 1937. Pápež Pius XI. vydal 14. marca 1937 encykliku pod názvom Mitbrennender Sorge (S obrovským znepokojením resp. S hlbokým žiaľom). Napriek tradícii originál nebol napísaný po latinsky, ale po nemecky. Text, ktorý bol tajne dopravený do Nemecka, čítali ho vo všetkých farnostiach štátu po omši v kvetnú nedeľu.

 

Autori encykliky, vrátane kardinála Pacelliho, vyčítali nacistickej vláde rozširovanie „plevelu podozrievania, rozbrojov, nenávisti, ohovárania, skrytého i otvoreného nepriateľstva voči Kristovi i svätej cirkvi“.

 

Hitlera nemenovali, no všetkým bolo jasné, kto sa skrýva za epitetom „šialený prorok“, o ktorom sa podľa slov pápeža hovorilo v Písme. Hitler sa rozzúril a sľuboval cirkvi pomstu. Ako uvádza katolícky historik John Vidmar v knihe Katolícka cirkev naprieč storočiami (voľný preklad), prenasledovanie cirkvi v Nemecku začalo byť po vyhlásení encykliky drsnejšie. Zatknutých bolo tisíce kňazov, mníchov a laikov, pričom často to bolo na základe vyfabrikovaných obvinení z „nemorálnosti“ a „kontrabandu cudzej meny“. NSDAP začala rozpúšťať katolícke chlapčenské kluby a začleňovať ich do zostavy Hitlerjugend. Zakázané boli desiatky katolíckych vydavateľstiev, pod nátlakom gestapáckej agentúry bolo porušované dokonca aj spovedné tajomstvo.

 

V novinách nebola uverejnená ani jedna veta z encykliky. Na druhý deň gestapo navštívilo diecézy a skonfiškovalo tam všetky jej exempláre. Časopisy katolíckych diecéz boli zakázané, limit papiera pre cirkevné potreby bol výrazne znížený.

 

Ešte horšie dopadli vzťahy Hitlera s protestantskými cirkvami. V rakúskom katolíckom prostredí vychovaný Hitler protestantmi opovrhoval: „Môžeme ich skrúcať ako chceme,“ hovoril svojim stúpencom. „Sú to drobní ľudkovia, poslušní ako psi, potiaci sa od rozpakov, keď ich oslovíš.“

 

Nemeckí protestanti boli na rozdiel od katolíckej cirkvi pooddeľovaní a decentralizovaní, a to aj v rámci jednej konfesie. Zo 45 miliónov väčšina patrila do 28 luteránskych a reformátorských (kalvínskych) cirkví. Najväčšou bola cirkev Severonemeckého zväzu s 18 miliónmi farníkov.

 

Najfanatickejší nacisti – protestanti sa v roku 1932 združili do Hnutia nemeckých kresťanov. Ich najaktívnejším lídrom bol Ludvig Müller, kaplán z východopruského vojenského okruhu. Nemeckí kresťania (nazývali sa aj „bojovníci Ježiša Krista“) hlásali idey o rasovej prevahe a snažili sa stiahnuť všetkých protestantov do jednej kongregácie. V momente nástupu nacistov k moci bolo zo 17-tisíc protestantských pastorov okolo tritisíc „nemeckých kresťanov“.

 

Predvolebná agitácia pronacistických Nemeckých kresťanov v Berlíne, 1933. Snímka Bundesarchiv, Bild 183-1985-0109-502 / CC-BY-SA 3.0

 

Opačné stanovisko zastávala skupina, ktorá sa nazvala „spovedajúcou sa cirkvou“. Mala približne rovnaký počet pastorov. Vystupovala proti nacifikácii protestantských cirkví, odmietla rasové teórie a odsúdila antikresťanské idey Rosenberga a ďalších nacistických ideológov. Na čele „spovedajúcich sa“ bol pastor Martin Niemöller, bývalý veliteľ ponorky, ktorý vítal nástup Hitlera k moci, no rýchlo ho nacizmus rozčaroval.

 

Podľa zámeru nacistov mala zámenou federálnych krajských cirkví vzniknúť spoločná ríšska cirkev– Nemecká evanjelická. Začal sa tvrdý boj o kreslo ríšskeho biskupa. Hitler navrhol na tento post kaplána Müllera. Toho aj zvolili.

 

13. novembra 1933 Nemeckí kresťania uskutočnili v berlínskom Paláci športu míting. Zazneli na ňom výzvy na zrušenie Starého zákona „s jeho obchodníkmi s ovcami a kupliarmi“ a na prehodnotenie Nového zákona s cieľom uviesť učenie Krista „do plného súladu s požiadavkami národného socializmu“. Boli spracované texty rezolúcií s mottom „Jeden národ, jedna ríša, jedna viera“. Od pastorov bola požadovaná prísaha vernosti Hitlerovi a exkomunikácia novokonvertitov židov.

 

Otvorenie Národnej synody vo Wittenbergu, zvolanej z iniciatívy nacistov v roku 1933. V centre záberu je Hitlerovi blízky kaplán Ludvig Müller. Bundesarchiv, Bild 183-H25547 / CC-BY-SA 3.0

 

„Spovedajúca sa cirkev“ odmietla podriadiť sa kaplánovi Ludvigovi Müllerovi a na konci roku 1935 gestapo zatklo sedemsto jej pastorov. V máji 1936 predložila Hitlerovi memorandum. Autori tohto dokumentu protestovali proti protikresťanským tendenciám režimu, odsudzovali antisemitizmus a požadovali zastaviť zasahovanie štátu do vnútorných záležitostí cirkvi. Nemecký minister vnútra Wilhelm Frick na to odpovedal novými represiami: stovky pastorov „Spovedajúcej sa cirkvi“ bolo zatknutých, jedného z tých, ktorí podpísali memorandum, doktora Friedricha Weisslera zabili 19. februára 1937 v koncentračnom tábore Sachsenhausen, kasu s peniazmi cirkvi zhabali, ďalší zber milodarov zakázali.

 

V roku 1937 sa dostal do väzenia pastor, bývalý námorník Martin Niemöller. Hneď po ňom bolo zatknutých ďalších 807 kňazov a laikov zo „Spovedajúcej sa cirkvi“. A potom v priebehu dvoch rokov zavreli do basy niekoľko stovák jej prívržencov. Odpor bol zlomený, a väčšina protestantských pastorov sa nacistickému teroru podriadila.

 

Ríšsky minister pre záležitosti cirkví Hanns Kerrl: „Strana stojí na platforme pozitívneho kresťanstva, a pozitívne kresťanstvo je národný socializmus… Národný socializmus je prejavom vôle Pána Boha… Božia vôľa sa stelesnila s nemeckou krvou… Kresťanstvo nezávisí od apoštolskej náuky o viere… Pravým zosobnením kresťanstva je strana, a strana, v prvom rade Führer, vyzývajú nemecký národ na podporovanie pravého kresťanstva… Führer je hovorcom novej božskej vôle.“

 

Pastori sa klaňajú Führerovi

Na konci roku 1937 Kerrl prinútil všeobecne cteného biskupa Mazarenca z Hannoveru vystúpiť s verejným vyhlásením: „Národno-socialistický svetonázor, opierajúci sa o národné a politické učenie, určuje a charakterizuje nemeckú zrelosť. Ako také je povinné aj pre Nemeckých kresťanov.“ Na jar 1938 práve tento biskup nariadil všetkým pastorom svojej diecézy zložiť osobnú prísahu vernosti Führerovi. Čoskoro bola touto prísahou viazaná väčšina kňazov.

 

„Bolo by chybou myslieť si, že prenasledovanie protestantov a katolíkov zo strany nacistického štátu ranilo nemecký národ alebo žeby príliš znepokojovalo jeho široké vrstvy,“ píše novinár William Shirer. „Národ, ktorý sa ľahko vzdal slobôd v iných oblastiach – politickej, kultúrnej, ekonomickej, neusiloval sa, až na zriedkavé výnimky, ísť na smrť alebo vystavovať sa nebezpečenstvu v mene slobody vierovyznania. (…) Máloktorý Nemec sa trápil v spánku pre zatknutie niekoľkých tisícov kňazov alebo pre spory medzi rôznymi sektami protestantov. A ešte menej sa ich zamýšľalo nad tým, že nacistický režim sa pod vedením Rosenberga, Bormana a Himmlera s podporou Hitlera usiloval vykoreniť kresťanské vierovyznanie, zameniac ho za staré predkresťanské náboženstvo nemeckých kmeňov v súlade s novým pohanstvom nacistických extrémistov.“

 

Führer namiesto Boha

Na začiatku druhej svetovej vojny vyvstal pred nacistami nový problém: ako dosiahnuť, aby sa vojaci riadili nie kresťanskými prikázaniami, ale vôľou Führera a strany?

 

Takto sa menil emblém Nemeckých kresťanov podporujúcich Hitlera a NASDAP. (Ide o roky 1932 – 1935 – 1937)

 

„Takmer zo všetkých oblastí mi prichádzajú hlásenia o tom, že cirkvi oboch konfesií prejavujú neslabnúcu aktivitu pri poskytovaní duchovnej podpory vojakom ozbrojených síl,“ písal 17. januára 1940 budúci náčelník straníckej kancelárie Martin Borman Alfredovi Rosenbergovi. „Vyjadrovaná je tým, že vojaci dostávajú náboženské publikácie od pastorov tých konfesií, kde majú bydlisko. Takéto publikácie resp. ich časti sú veľkolepo napísané (…) Efektívne bojovať s vplyvom cirkvi na vojakov sa dá len jedným spôsobom. V čo najkratšom čase vydať veľa dobrých publikácií pod dozorom strany.“

 

V danom čase platila vyhláška, podľa ktorej členovia strany, ktorí sa stanú kňazmi alebo študujú teológiu, musia opustiť jej rady. Pod tlakom NSDAP boli vo väčšine škôl a v rôznych úradoch skrátené alebo úplne zrušené ranné modlitby. Namiesto nich zhromaždení vykrikovali národno-socialistické heslá.

 

V roku 1942 Martin Borman vydal tajný dekrét, v ktorom vyhlásil, že „národný socializmus a kresťanstvo sú nezlučiteľné“. „Tento obžalovaný nikdy nevyslovil spravodlivejší názor, no veľmi sa mýlil v predpovedi, ktorá z dvoch koncepcií zmizne ako prvá,“ poznamenal americký žalobca na Norimberskom procese Robert Storey.

 

Martin Borman, ríšsky vodca: „Naša národno-socialistická ideológia je omnoho vznešenejšia v porovnaní s koncepciami kresťanstva; ostatné zo svojich základných postulátov boli prevzaté od židov. My kresťanstvo nepotrebujeme aj z tohto dôvodu. Preto, ak sa v budúcnosti naša mládež už nič viac nedozvie o kresťanstve, ktorého doktríny sú omnoho slabšie ako naše, kresťanstvo zmizne samo.“

 

Nazi cirkev s Mein Kampfom namiesto Biblie

Obžalovaný Borman písal, že „ani jedna ľudská bytosť nemusí nič vedieť o kresťanstve a ani by nevedela, keby mu od detstva nebolo vtĺkané pastorom,“ citoval ho na Norimberskom procese právnik Frank Wallace. „A preto, ak naša mládež nebude v budúcnosti nič vedieť o kresťanstve, ktorého doktríny sú hlboko pod našimi, kresťanstvo zmizne.“

 

Rovnaký postoj zastával Alfred Rosenberg. V jednom z listov Bormanovi narážal na to, že nacizmus musí po ukončení vojny úplne zastaviť činnosť kresťanskej cirkvi.

 

Smerovanie pripravené pre Nemeckých kresťanov Rosenberg sformuloval počas vojny v programe Národnej cirkvi ríše. Jeho uvedeniu do života zabránila porážka Nemecka vo vojne. Nacistom sa nepodarilo premôcť ani katolíkov ani protestantov. Po vojne si Nemeckí kresťania dokázali obnoviť svoje postavenie a pochopiť chyby, ktorých sa dopustili v čase hitlerovskej diktatúry.

 

Z Programu Národnej cirkvi ríše od Alfreda Rosenberga:

1. Národná cirkev Nemeckej ríše kategoricky požaduje výnimočné práva a výnimočné plné moci kontrolovať všetky cirkvi, ktoré sa nachádzajú na území ríše (…)

5. Národná cirkev je plne rozhodnutá úplne vykoreniť… cudzie a inonárodné kresťanské vyznania, zavezené do Nemecka v neblahom 800. roku. (…)

7. Národná cirkev nemá kazateľov, pastorov, kaplánov a ďalších svätcov, má len národných orátorov ríše. (…)

13. Národná cirkev požaduje okamžite zastaviť v štáte vydávanie a rozširovanie Biblie. (…)

14. Národná cirkev vyhlasuje… nemeckému národu, že Mein Kampf je veľkolepý dokument. Táto kniha… zosobňuje najčistejšiu a absolútnu etiku života nášho národa v súčasnosti i v budúcnosti. (…)

18. Národná cirkev odstráni zo svojich oltárov všetky krucifixy, Biblie a obrazy svätých.

19. V oltároch nesmie byť nič iné, okrem Mein Kampfu a… meča.

30. V deň založenia národnej cirkvi musí byť kresťanský kríž odstránený zo všetkých kostolov, chrámov a kaplniek… a zamenený za jediný neporaziteľný symbol, za svastiku.

Vladimír Mikunda

*FB obmedzuje publikovanie našich príspevkov, odporúčame nás sledovať aj na Telegrame

*Podporte nás: SK72 8360 5207 0042 0698 6942

 


Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Foto Americkú základňu v Sýrii zasiahla raketová paľba

Sýria, 26.november 2022 (AM) – Podľa Pentagonu bola základňa koaličných síl, prevažne amerických, v Sýrii vystavená raketovej paľbe. Na základňu boli vypálené dve rakety. Zároveň, ako uviedlo americké velenie, v dôsledku ostreľovania nebol nikto zranený a nedošlo ani k poškodeniu majetku. Pentagon uviedol, že takéto údery ohrozujú koaličné sily a čo…

Foto Nikolaj Starikov: Západ chce zničiť Rusko prostredníctvom novej „Gorbačovovej perestrojky“

Rusko, 26.november 2022 (AM) – Európsky parlament prijal uznesenie, v ktorom uznal Rusko za „sponzora terorizmu“. Za akým účelom sa Európa rozhodla prijať takéto rozhodnutie?   Západ chce dotlačiť časť ruskej elity k zrade a ukázať, že údajne neexistuje iný spôsob, ako ukončiť konflikt. Z pohľadu Západu by dodávky zbraní mali Rusku…

Foto Česká zbrojovka predstavuje nový špeciál pre IPSC streľbu

Česko, 25. november 2022 (AM) – Česká zbrojovka a.s. uvádza na trh novú športovú pištoľ CZ TS 2 ORANGE, určenú predovšetkým pre športové použitie, na čele so streľbou podľa pravidiel IPSC. Súčasne sa jedná o prvú športovú zbraň autentizovanú na blockchaine. Preto si pre premiéru tohto modelu vybrala majstrovstvá sveta IPSC…

Foto V Charkovskej oblasti bolo zničených až 200 zahraničných žoldnierov. Prehľad bojovej operácie na Ukrajine

Ukrajina, 26. november 2022 (AM) – Uplynulých 24 hodín prešlo opäť v znamení úderov vysoko presnými zbraňami, tentoraz však nielen na energetickú štruktúru Ukrajiny. Hlavný dôraz ruského ministerstva obrany bol kladený na ničenie zahraničných žoldnierov. Straty "divých husí" sú podľa vojenského rezortu veľmi veľké. Podľa novej správy ministerstva obrany ruské ozbrojené…

Foto Francúzsko ako centrum čečenských teroristov

Francúzsko, 26. november 2022 (AM) – Zjednotená diaspóra Čečenskej republiky Ičkeria na čele s Džambulatom Suleimanovom a Anzorom Maschadovom usporiada 25.-26. novembra kongres neďaleko Paríža. Bude diskutovať o návrate nezávislosti Ičkerie a vypracuje stratégiu jej rozvoja po oddelení od Ruska. Správa o tom sa šíri prostredníctvom prostriedkov hnutia 1ADAT, ktorého priaznivci…

Video Výsadková loď taiwanského námorníctva sa potopila pri pobreží ostrova

Taiwan, 24. november 2022 (AM) – Podľa taiwanského velenia sa výsadkové plavidlo potopilo vo vodách patriacich do okresu Kinmen. Oficiálnou verziou dôvodov je zlé počasie: vysoké vlny, silný nárazový vietor.   "Vyloďovacie plavidlo pre vysoké vlny stratilo možnosť ďalšieho riadeného pohybu. Voda zaplavila kabínu, dostala sa do vnútorného priestoru. Členovia posádky výsadkovej…

Foto Vojenská technika: Svet vie o najmenej 92 „stratených“ nukleárnych bombách – a ďalšie zaujímavosti

Rusko, 27. november 2020 (AM) - 2. sv. vojna bola priestorom na realizáciu tých najfantastickejších projektov vojenských konštruktérov Preteky v zbrojení priviedli ku skonštruovaniu obrovských diel, rádiom riadených bômb, lietadlových lodí, ale aj nezvyčajných vzdušných lietadlových korábov. Od roku 1930 sa v ZSSR inžinierom Vladimírom Vachmistrovom rozpracúval projekt „Skupina“, ktorý predpokladal využitie lietadla nosiča na…

Foto Vyvíjajú Američania nového “nepriateľa” pre ruské tanky Armata?

USA, 23. november 2020 (AM) - Nie sme tak ďaleko od chvíle, kedy budú ľudia len istou opciou pre tank. Nie je síce potrebné brať tieto slová doslovne, avšak popredné svetové podniky vojenského priemyslu venujú veľkú pozornosť vývoju bezpilotných technológií, vrátane konštruovania tankov. Bolo by teda celkom nesprávne hovoriť o tom, že tieto…

Foto Francúzsko : Presadí sa laserový systém HELMA-P ako primárna laserová obrana pred bezpilotnými lietadlami?

Francúzsko, 15. november 2020 (AM) - Rovnako ako v severnej Sýrii a Líbyi, začiatkom tohto roka prebiehajúce boje v Náhornom Karabachu ukazujú dôležitosť vzdušných bezpilotných lietadiel, ktoré sa rovnako dobre dajú použiť na zameranie obrnených jednotiek a logistických konvojov ako aj na zničenie PVO (protivzdušná obrana). A to tým viac, že…

Foto Nemci ich odmietli: Taliansko teda ponúka Poľsku spoločný vývoj ťažkého tanku

Taliansko, 5. november 2020 (AM) - Rím aj Varšava vyjadrili v posledných mesiacoch záujem o Francúzsko-Nemecký program bojových tankov novej generácie MGCS. Zdá sa však, že tento francúzsko-nemecký pár v obidvoch prípadoch neposkytol priaznivú odpoveď na tieto požiadavky participácie na programe vývoja. Rímu sa preto nepodarilo začleniť sa do programu MGCS…

Foto Cieľom je zahltiť nepriateľskú obranu: Lockheed-Martin prerába transportné lietadlá na bombardéry

USA, 1.november 2020 (AM) - Vo februári 2016 Pentagón uviedol, že uvažuje o vytvorení konceptu s názvom Arsenal Plane. I keď to nebolo zásadne nič nové, išlo o premenu dopravného lietadla na nákladný kamión s inteligentnou muníciou a využiť pre ich presné zhadzovanie spoluprácou so stíhacími bombardérmi 5. generácie [F-35 alebo…

Foto Očakáva Taliansko viac konfliktov v stredozemí? V roku 2021 zvýši rozpočet na obranu o 1.3 miliardy EUR

Taliansko, 31.október 2020 (AM) - Taliansko bolo jednou z krajín najviac postihnutých prvou vlnou vírusu Covid-19 na jar tohto roku. Ich ekonomika zaznamenala pokles HDP o viac ako 12%, ignorujúc účinky prebiehajúcej druhej vlny. Z hľadiska bruselského ozdravného plánu je však najlepšie kompenzovanou európskou krajinou, ktorej bolo na obnovu hospodárstva pridelených…
Foto Česká zbrojovka predstavuje nový špeciál pre IPSC streľbu

Česko, 25. november 2022 (AM) – Česká zbrojovka a.s. uvádza na trh novú športovú pištoľ CZ TS 2 ORANGE, určenú predovšetkým pre športové použitie, na čele so streľbou podľa pravidiel IPSC. Súčasne sa jedná o prvú športovú zbraň autentizovanú na blockchaine. Preto si pre premiéru tohto modelu vybrala majstrovstvá sveta IPSC…

Foto Nová pištoľ od AREX

Slovinsko, 22. november 2022 (AM) – Firma AREX Defense of Slovenia sa pripravuje na uvedenie novej samonabíjacej pištole Zero 2 v kalibri 9 mm Luger, čo je evolúcia vlastného dizajnu ručnej zbrane s bicím kladivom, ktorá ponúka množstvo vylepšení pre služobné, obranné, taktické a športové strelecké účely.     Prvýkrát bola zbraň…

Foto Nová súťažná puška od SIG Sauer

USA, 16.november 2022 (AM) – SIG Sauer predstavuje samonabíjaciu pušku M400-DH3, vysoko prispôsobenú variantu AR-15 a špeciálne koncipovanú pre súťaže Multigun, s poznatkami od vlastného šampióna tímu SIG Daniela Hornera. SIG Sauer M400-DH3 je samonabíjacia súťažná puška s priamym odberom plynu. Ide o najnovší a najpokročilejší typ v portfóliu radu SIG M400 a variant…

Foto Kel-Tec predstavila vysokokapacitnú, ultratenkú pištoľ na skryté nosenie

Nemecko, 11.november 2022 (AM) – Začiatkom roka bola na SHOT Show 2022 – predstavená samonabíjacia pištoľ Kel-Tec P15. Ponúka úzky 22 mm profil vhodný pre skryté nosenie bez obmedzenia kapacity zásobníka a dĺžky hlavne.     Samonabíjacia pištoľ Kel-Tec P15 kalibru 9 mm, predstavená na SHOT Show 2022, je prvou 9 mm…

Foto Prečo ruské samopaly potrebujú nový náboj

Rusko, 7.november 2022 (AM) – Možno sa zmení hlavný kaliber ruských ručných zbraní, čo ovplyvní legendárne útočné pušky Kalašnikov. Prinajmenšom zbrojári vydávajú relevantné vyhlásenia. Prečo už v ZSSR menili kaliber automatických zbraní, aký by mohol byť nový kaliber a prečo sa predpokladá takáto reforma?   Jeden náboj pre dvoch - hlavným…

Foto Americká armáda po skúsenostiach z Ukrajiny zvažuje možnosti modernizácie svojich ručných zbraní

Nemecko, 1.november 2022 (AM) – Kyjevský nacionalistický režim, ktorý pravidelne dostáva zbrane NATO na ostreľovanie ruských regiónov, sa zameral na drony, delostrelectvo, taktické obrnené vozidlá a ďalšie platformy a systémy. Ručné zbrane však stále zohrávajú veľmi veľkú úlohu v boji. V rámci vojenského sponzorstva ukrajinských bojovníkov je armáda USA v zákulisí…

Foto Americkú základňu v Sýrii zasiahla raketová paľba

Sýria, 26.november 2022 (AM) – Podľa Pentagonu bola základňa koaličných síl, prevažne amerických, v Sýrii vystavená raketovej paľbe. Na základňu boli vypálené dve rakety. Zároveň, ako uviedlo americké velenie, v dôsledku ostreľovania nebol nikto zranený a nedošlo ani k poškodeniu majetku. Pentagon uviedol, že takéto údery ohrozujú koaličné sily a čo…

Foto Nikolaj Starikov: Západ chce zničiť Rusko prostredníctvom novej „Gorbačovovej perestrojky“

Rusko, 26.november 2022 (AM) – Európsky parlament prijal uznesenie, v ktorom uznal Rusko za „sponzora terorizmu“. Za akým účelom sa Európa rozhodla prijať takéto rozhodnutie?   Západ chce dotlačiť časť ruskej elity k zrade a ukázať, že údajne neexistuje iný spôsob, ako ukončiť konflikt. Z pohľadu Západu by dodávky zbraní mali Rusku…

Foto V Charkovskej oblasti bolo zničených až 200 zahraničných žoldnierov. Prehľad bojovej operácie na Ukrajine

Ukrajina, 26. november 2022 (AM) – Uplynulých 24 hodín prešlo opäť v znamení úderov vysoko presnými zbraňami, tentoraz však nielen na energetickú štruktúru Ukrajiny. Hlavný dôraz ruského ministerstva obrany bol kladený na ničenie zahraničných žoldnierov. Straty "divých husí" sú podľa vojenského rezortu veľmi veľké. Podľa novej správy ministerstva obrany ruské ozbrojené…

Foto Francúzsko ako centrum čečenských teroristov

Francúzsko, 26. november 2022 (AM) – Zjednotená diaspóra Čečenskej republiky Ičkeria na čele s Džambulatom Suleimanovom a Anzorom Maschadovom usporiada 25.-26. novembra kongres neďaleko Paríža. Bude diskutovať o návrate nezávislosti Ičkerie a vypracuje stratégiu jej rozvoja po oddelení od Ruska. Správa o tom sa šíri prostredníctvom prostriedkov hnutia 1ADAT, ktorého priaznivci…

Foto Vojenský expert: Washington sa aktívne snaží o globálny konflikt. Ktoré bojiská nás čakajú?

Rusko, 24. november 2022 (AM) – Vojenský expert Boris Rožin sa na svojom TG kanály vyjadril k možnosti priameho stretu Ruska s NATO a k pokusom Západu zničiť Irán a vynútiť si taiwanskú krízu.   „Horúci scenár“ pre „Poľský koridor“ Mimoriadne napätá situácia sa vyvíja v oblasti hraničného trojuholníka Poľsko –…

Foto Andrej Fursov: Pozrime sa na program 68. stretnutia skupiny Bilderberg

Rusko, 24. november 2022 (AM) – V skutočnosti ide aj o „mapu sveta“, z ktorej vyplýva určitý program akcií. Takže...   1. Vznik krajiny vyvrheľov. Vyhlásenie ju za nepriateľa civilizovaného sveta. (Teda čítaj - Postzápadu. Je jasné, že darebáckou krajinou je Rusko.) 2. Rozšírenie NATO na východ a dodávky jadrových zbraní.…
Video Výsadková loď taiwanského námorníctva sa potopila pri pobreží ostrova

Taiwan, 24. november 2022 (AM) – Podľa taiwanského velenia sa výsadkové plavidlo potopilo vo vodách patriacich do okresu Kinmen. Oficiálnou verziou dôvodov je zlé počasie: vysoké vlny, silný nárazový vietor.   "Vyloďovacie plavidlo pre vysoké vlny stratilo možnosť ďalšieho riadeného pohybu. Voda zaplavila kabínu, dostala sa do vnútorného priestoru. Členovia posádky výsadkovej…

Foto Vo Francúzsku spustili novú fregatu „chránenú pred kybernetickými hrozbami“

Francúzsko, 8.november 2022 (AM) –V Loriente sa konal slávnostný ceremoniál spustenia novej fregaty „Amiral Ronarc'h“. Je vedúcou loďou medzi piatimi „obrannými a útočnými“ fregatami, ktoré si objednalo francúzske námorníctvo. Pre poveternostné podmienky bola akcia neúplná, fregata nebola prinesená na vystrojovacie mólo. Ceremoniálu sa zúčastnili francúzsky minister obrany Sebastian Lecornu a grécky…

Foto NATO pripravilo novú úlohu pre Čiernomorskú flotilu

Ukrajina, 8.november 2022 (AM) – Vladimir Zelenskyj chce vytvoriť ukrajinskú flotilu námorných bezpilotných plavidiel. Tieto ambície môžu podporiť Spojené štáty a najmä Británia, ktorých drony už boli použité na teroristické útoky vo vodách Sevastopolu. Aké sú riziká pre Rusko v takýchto plánoch? A čo by proti tomu mohla postaviť Čiernomorská flotila…

Foto Kyjev oznámil plány na vytvorenie flotily námorných bezpilotných plavidiel. Vyhráža sa útokmi na Irán

Ukrajina, 6.november 2022 (AM) – Ukrajina sa najnovšie rozhodla zamerať na budovanie flotily námorných bezpilotných plavidiel. Minulo týždňový útok námorných bezpilotných lodí na ruské lode v Sevastopole priviedol Kyjev k presvedčeniu, že je to tá najlepšia možnosť. Zelenskyj urobil zodpovedajúce vyhlásenie.     Podľa ukrajinskej tlače sa finančná zbierka na nákup…

Foto Rusko počas testov odpálilo balistickú strelu Bulava

Rusko, 5.november 2022 (AM) – Ruské ministerstvo obrany vo štvrtok oznámilo, že jadrová ponorka odpálila počas testov balistickú strelu Bulava. Odpálenie rakiet bolo uskutočnené z Bieleho mora na pohorí Kura na polostrove Kamčatka, píše sa v správe. Let prebehol v normálnom režime a že spustenie vykonala posádka „najnovšieho strategického raketového ponorkového…

Foto Vojenský expert o obave Pentagonu – rakete P-700: „Tri letia na lietadlovú loď, jedna alebo dve ďalšie na krížnik a tak ďalej“

Rusko, 21.október 2022 (AM) – Pre každú zložitú maticu existuje skrutka so špeciálnym závitom. Táto „ľudová múdrosť“ platí aj pre trh so zbraňami. Akonáhle sa na ňom objaví ďalšia superprepracovaná novinka, zvyšok účastníkov pretekov v zbrojení okamžite vyvinie buď niečo, čo ho prekoná, alebo niečo, čo ho môže zničiť.   Pamätáte…

Foto Keď Ukrajine dôjde munícia

Rusko, 24. november 2022 (AM) – Ukrajine začala chýbať munícia – náboje, rakety a strely odlietajú ako „do pece“. Neexistuje žiadna vlastná výroba, staré sovietske zásoby sú prakticky vyčerpané a Západ uvádza, že Spojené štáty a európske krajiny „čelia výzve v dôsledku vyčerpania zásob zbraní, ktoré sa majú poslať na Ukrajinu“.…

Foto Český vojenský expert: Kyjev míňa príliš veľa munície na delostrelectvo západného typu. Prehľad operácie

Česko, 22. november 2022 (AM) –V západných publikáciách čoraz častejšie vychádzajú materiály o prohibičnom prekročení limitov na používanie munície ukrajinskou armádou. Predtým americkí experti, ktorí hodnotili situáciu, uviedli, že intenzita paľby z delostrelectva produkovaného krajinami NATO na Ukrajine je taká, že za pár týždňov zbraň vystrelí maximálny počet nábojov povolený na…

Foto Rusko prezbrojilo všetky raketové formácie na Iskandery

Rusko, 20. november 2022 (AM) – Raketové formácie Ozbrojených síl Ruskej federácie dokončili prezbrojenie na moderný komplex Iskander-M. Uviedlo to Ministerstvo obrany Ruskej federácie, pričom zdôraznilo jedinečnosť komplexu a absenciu jeho svetových analógov. Podľa otvorených zdrojov je dostrel Iskander-M až 300-500 kilometrov (údaje sa líšia). Takýto dosah robí rakety nepostrádateľnými pri…

Foto Raketu amerického komplexu HIMARS získala jedna z ruských konštrukčných kancelárií

Rusko, 13.november 2022 (AM) – Ruské špeciálne služby získali tajnými kanálmi prístup k celej rakete HIMARS, ktorá bola na územie Ruskej federácie prevezená cez územie tretej krajiny. Rakety americkej výroby - muníciu do univerzálneho raketometu HIMARS, ako je známe, používa ukrajinská armáda. Niekoľko sérií takýchto raketometov a tisíce rakiet pre ne dodala…

Foto Vojenský expert o slabine už dodaných raketometov NASAMS

Ukrajina, 12.november 2022 (AM) – NASAMS sú síce schopné pomôcť Kyjevu riešiť lokálne úlohy, no prikryť nimi celé územie Ukrajiny nedokážu. Navyše sú vraj bezmocné proti ruským Iskanderom.   „Protilietadlové raketové komplexy NASAMS by mohli podstatne zoslabiť útok na niektoré mesto, zostreliac nejakú časť ruských krídlatých rakiet a útočných dronov. Zároveň budú…

Foto “Kurganec-25”: Rusko testuje nové bojové vozidlo pechoty

Rusko, 31.október 2022 (AM) – Na webe sa objavilo video, ktoré údajne zobrazuje jednu z etáp testovania nového bojového vozidla pechoty vyvíjaného pre ruské jednotky. Odborníci naznačujú, že zábery ukazujú B-18, známy ako modernizovaný BMP-2 s neobývaným bojovým modulom Epocha.   "Epocha" sa začal vyvíjať v roku 2013, ale prvýkrát sa…
Foto Po riadených strelách Veľká Británia po prvý raz od začiatku konfliktu dodá Ukrajine aj vrtuľníky. Ako to súvisí?

Veľká Británia, 24.november 2022 (AM) – Prvýkrát od začiatku ruskej operácie na Ukrajine Spojené kráľovstvo dodá Kyjevu vojenské vrtuľníky. Oznámil to šéf rezortu obrany Ben Wallace. Ako zistila BBC , Ukrajine budú poskytnuté celkovo tri armádne helikoptéry Sea King, pričom jednu z nich už prevelili ukrajinskej armáde. Za posledných šesť týždňov…

Video Izrael vyvinul kamikadze dron s umelou inteligenciou. Video

Izrael, 23.november 2022 (AM) – Izraelská obranná firma Elbit Systems predstavila smrtiaci autonómny kamikadze dron riadený umelou inteligenciou. Podľa vývojárov je Lanius manévrovateľná vysokorýchlostná kvadrokoptéra s funkciami inteligencie, mapovania a klasifikácie cieľov založených na umelej inteligencii. V prípade potreby môže explodovať.     Lanius je vybavený množstvom senzorov, kamier, ako aj…

Foto Británia odovzdala Ukrajine laserom navádzané rakety Brimstone druhej generácie

Veľká Británia, 23.november 2022 (AM) – Spojené kráľovstvo odovzdalo Ukrajine vylepšenú laserom navádzanú strelu Brimstone. Dosah týchto rakiet je dvojnásobný oproti predchádzajúcemu modelu, píše The Telegraph.     Rakety Brimstone 2 sú zvyčajne odpaľované zo stíhačiek, ale ukrajinské jednotky používajú ako odpaľovaciu platformu upravené nákladné autá. Dosah letu po štarte z…

Foto Iba niektoré krajiny v Pacifiku zachvátila panika. Severná Kórea predviedla raketu schopnú zasiahnuť pevninu USA

Severná Kórea. 19. november 2022 (AM) – Severná Kórea v piatok odpálila ďalšiu medzikontinentálnu balistickú strelu, ktorá skončila v mori asi 200 kilometrov od japonského územia. Predstavitelia Japonska v odpovedi na otázky novinárov poznamenali, že testovaná strela mala dostatočný dosah na to, aby zasiahla pevninu Spojených štátov.     Okrem Tokia…

Foto Spojené kráľovstvo udelilo licenciu na prvý európsky kozmodróm. NASA úspešne vyslala kozmickú loď k Mesiacu

USA. 18. november 2022 (AM) – Po niekoľkých mesiacoch očakávaní a neúspechov sa uskutočnil štart americkej kozmickej lode na obežnú dráhu Mesiaca. Misia Artemis I sa po niekoľkých mesiacoch čakania a neúspechov napriek tomu začala. Táto udalosť znamenala začiatok programu, ktorý nakoniec pošle astronautov na Mesiac. Tím NASA narazil tesne pred štartom…

Foto Prečo sa ruské stíhačky MiG-35 nezúčastňujú na Ukrajine

USA. 16. november 2022 (AM) – Na čínskej medzinárodnej leteckej a vesmírnej výstave v Ču-chaji, ktorá sa konala od 8. do 13. novembra, Rusko ukázalo štyri svoje bojové lietadlá: ťažké Su-34, Su-35 a Su-57 a tiež ľahký MiG-35. Prítomnosť MiGu-35 tam však vyvolala otázku, prečo nie je najnovšia high-tech ruská stíhačka…

Foto Káhirská deklarácia má 79. výročie, no stále má nedoriešený problém

Čína, 23. november 2022 (AM) - V dňoch 22. až 26. novembra 1943 na ceste do Teheránu za Stalinom sa americký prezident F. Roosevelt a britský premiér W. Churchill zastavili v Káhire, kde sa stretli so šéfom čínskej vlády Čankajškom.   Ich konferencia nadväzovala na rokovanie medzi Churchillom a Rooseveltom v Casablance (14. - 26. januára…

Foto O vojnových reparáciách Nemecka

Nemecko, 19. november 2022 (AM) – Na parížskej konferencii, ktorá sa konala 9. novembra až 21. decembra 1946 si 18 víťazných štátov antihitlerovskej koalície bez účasti ZSSR a Poľska (USA, Veľká Británia, Francúzsko, Albánsko, Austrália, Belgicko, Československo, Grécko, Dánsko, Egypt, India, Juhoafrický zväz (od roku 1961 JAR), Juhoslávia, Kanada, Luxembursko, Holandsko, Nový…

Foto Tretia ríša proti Ježišovi Kristovi alebo Ako sa nacisti bili s cirkvou o duše Nemcov a prečo prehrali

Nemecko. 17. november 2022 (AM) –Spočiatku sa Hitler snažil podriadiť si katolíkov i protestantov. Z kresťanstva chcel odobrať lásku a milosrdenstvo, Ježišovi Kristovi jeho židovstvo. Potom sa pokúsil vytvoriť novú cirkev pod krídlom NSDAP, v ktorej mal Mein Kampf vytlačiť Bibliu. A keď sa to nepodarilo, ideológovia nacizmu pristúpili k otvorenému útoku proti kresťanstvu i veriacim. Jeden národ,…

Foto Seriál „Sedemnásť zastavení jari“ obišiel najtemnejšie počiny Anglosasov

  Rusko, 14.november 2022 (AM) – Aby ste pochopili, kto je na fotografii zobrazený a čo znamená priateľský výraz na tvárach účastníkov tohto fotenia, musíte poznať pozadie, ktoré naznačuje text z amerického vládneho archívu: „ Gero von Schulze - Gevernitz navštívil nemecké veliteľstvo v Bolzane 12. mája 1945, aby vyjadril vďaku…

Video Manfred Albrecht Freiherr von Richthofen alias Červený barón. Najúspešnejšie nemecké stíhacie eso I. svetovej vojny

Nemecko, 13.november 2022 (AM) – Manfred Albrecht Freiherr von Richthofen (2.5.1892 - 21.4.1918) bol nemeckým stíhacím pilotom a esom, ktorý zostrelil 84 nepriateľských lietadiel. Známy bol aj pod prezývkou Červený Barón, pomenovanie získal podľa trupu svojich lietadiel Albatros D. V a Fokker Dr.I, ktoré boli natreté jasnočervenou farbou. To aby nepriateľskí…

Foto Nikolaj Starikov: Múr je znakom slabosti. O vyhliadkach na normalizáciu vzťahov Ruska s Európou

Rusko, 11.november 2022 (AM) – Prečo sa Západ tak usilovne snaží „zrušiť“ Rusko? Sú Západ a Východ odsúdené na vzájomnú izoláciu? Čo znamená úspešné zavŕšenie špeciálnej vojenskej operácie pre americkú hegemóniu? Bude možné postaviť Rusko proti Číne? Na tieto a ďalšie „globálne“ otázky odpovedá spisovateľ Nikolaj Starikov.   – Je súčasný…
Foto Biela kniha o zabíjaní civilného obyvateľstva Afganistanu v dôsledku nezákonných činov USA a ich spojencov

Rusko, 18. november 2022 (AM) – Ministerstvom zahraničných vecí Ruskej federácie bola zverejnená Biela kniha o skutočnostiach smrti civilného obyvateľstva Afganistanu zapríčinených nezákonným konaním Spojených štátov a ich spojencov. Jej cieľom je upozorniť na rozsiahle vojnové zločiny spáchané počas pôsobenia USA, členských štátov NATO a ďalších medzinárodných aktérov v Afganistane v…

Foto Je na Slovensku reálna krízová situácia? Máte zabezpečenú rodinu ak nastane?

Slovensko, 15.november 2022 (AM, NO) – Poďme si predstaviť modelovú situáciu: „V celom meste nastane výpadok elektrického prúdu a infraštruktúry.“ Čo sa stane, ak to trvá dlhšie obdobie. Verejná doprava stojí, vlaky, či v tuneloch alebo po zemi. Doprava, najmä vo väčších mestách sa zastaví, zlyhajú semafory a závory. Výťahy sa zastavia. Rýchla pomoc ako zvyčajne…

Video Tréning baklanky priamo z ruského väzenia

Rusko, 7.október 2022 (AM) – Na našom portáli som už písal o baklanke - systéme bitky ruských chuligánov, ktorý je vo svojej podstate veľmi jednoduchý a pre niekoho nesmierne surový a nečestný. Každý ruský vor, chuligán, bandita alebo baklan však dobre pozná fakt, že vo svete však žiaľ nezvíťazia vždy tí…

Foto Ďalšie zasadnutie Národného obrodenia riešilo domobranu, potravinovú, zdrojovú a zdravotnícku bezpečnosť

Slovensko, 4.október 2022 (AM) – Koncom augusta viac ako sto delegátov zo slovenských spoločenstiev, občín, komunít, spolkov, vybraných hnutí a strán spustilo proces slovenského národného obrodenia. Delegáti Okrúhleho stola sa uzniesli na vzniku organizačnej štruktúry, ktorá postupne predstaví definované národné ciele a prirodzené práva národa. Budú informovať a usmerňovať národ v…

Foto Rusko odmietlo jadrovú katastrofu v Európe

Ukrajina, 12.september 2022 (AM) – Ráno 12. septembra agentúra Reuters informovala o „prvom údere osudu“ , ktorým bol masívny úder ruských rakiet na kritickú infraštruktúru Ukrajiny. „Ukrajina obvinila ruskú armádu z útoku na civilnú infraštruktúru v reakcii na víkendovú rýchlu ukrajinskú ofenzívu, ktorá prinútila Rusko stiahnuť sa zo svojej hlavnej bašty…

Foto Vyše sto zástupcov národných spolkov založilo spoločnú platformu pre sociálnu bezpečnosť v kritickej medzinárodnej situácii

Slovensko, 30.august 2022 (AM) – Viac ako sto delegátov zo Slovenských spoločenstiev, občín, komunít, spolkov, vybraných hnutí a strán sa 27.augusta 2022 stretlo pod Kriváňom za Okrúhlym stolom. Ich prvoradým záujmom je spustenie procesu Slovenského národného obrodenia. Situácia v spoločnosti dosiahla neudržateľnú úroveň. Súčasná vládna moc nie je schopná suverénne riadiť štát…

Video Bojový galavečer WARRIORS GAMES pokračuje aj v novembri

Slovensko, 9. november 2021 (AM) – Organizácia Warriors Games po úspešnom prvom kole, prináša ODVETU. Druhé kolo jedinečného konceptu boxerského zápolenia. V rámci Galavečera sa predstavia bojovníci zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. V tomto druhom kole si znova zmerajú sily dva boxerské tímy, ktoré pozostávajú z piatich členov vo váhovej kategórií – do…

Foto Bojový galavečer WARRIORS GAMES v septembri prinesie unikátny koncept boxerského turnaja

Slovensko, 25.August 2021 (AM) – Organizácia WARRIORS GAMES organizuje bojový galavečer pre všetkých fanúšikov boxu a kickboxu podľa pravidiel K1, ktorý sa uskutoční 14.9.2021 v Košiciach.     Prináša jedinečný koncept športového boxerského zápolenia na Slovensku. V rámci turnajov predstaví zaujímavé zápasy slovenských ako aj zahraničných borcov kickboxu podľa pravidiel K1. Jeden turnaj…

Foto The Race 2021 prinesie do Krásnej Hôrky akciu, adrenalín a nabitý program

Slovensko, 19.August 2021 (AM) – Dychberúce výkony, perfektná atmosféra, športové hviezdy, ale aj program, ktorý určite nemôžeš zmeškať! Práve tieto lákadlá prinesie 4. septembra pod hradby hradu Krásna Hôrka jedinečná športová akcia The Race 2021.   NOVÉ SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE PRE SKÚSENÝCH AJ ZAČIATOČNÍKOV Hlavnou časťou The Race je terénny prekážkový beh s traťou…

Video Ramzan Kadyrov rozdal Mercedesy bojovníkom svojho klubu. Video

Čečensko, 30. marec 2021 (AM) – Šéf Čečenska Ramzan Kadyrov ocenil troch športovcov vystupujúcich za bojový klub Achmat, ktorý mu patrí. Boxer Artur Beterbiev, bojovník zmiešaných bojových umení Magomed Bibulatov a rodák z Dagestanu zápasník Sambo - Magomedrasul Khasbulaev dostali každý Mercedes-Benz GLE, ktorého cena v Rusku začína na šiestich miliónoch rubľov.     Šéf Čečenska poznamenal,…

Foto Lady Kalašnikov: Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby

Rusko, 15.December 2020 (AM) - Psychický stav počas súťaže nie je o nič menej dôležitý ako fyzický. Maria Schwartz, kapitánka streleckého tímu Lady Kalašnikov, vysvetľuje, ako môžu techniky sebaregulácie pomôcť znížiť úzkosť a stres.   Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby Pojem „samoregulácia“, známy v domácej vede a praxi, hlavne vďaka…

Foto Tragédia počas športovej streľby: Na súťaži v praktickej streľbe v USA došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu

USA, 16. november 2020 (AM) - Prinášame tragickú informáciu zo zámoria kde behom preteku USPSA (Asociácia praktickej streľby USA) došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu a člena USPSA. Na strelnici v Penfielde 7.novembra ráno počas súťaže pretekárovi  behom povelu "Nabi a priprav sa!" spadla nabitá zbraň na zem (netrafil do puzdra), prišlo…