Pravda a výmysly o trestaneckých práporoch

Nemeckí vojenskí trestanci.

Slovensko, 30.september 2022 (AM) – Pred 80 rokmi 28. 7. 1942 sa v Rusku zrodil Ľudovým komisárom obrany ZSSR, teda Stalinom, podpísaný rozkaz č. 227, ktorý je verejnosti známy aj pod názvom „Ani krok späť!“. Vznikol tým nový druh vojsk Červenej armády tzv. „štrafnikov“ (vojenské trestanecké útvary) a spolu s ním sa zjavila hromada báchoriek, ktoré sa šíria dodnes. Hoci aj objektívna pravda o vojenských trestancoch je pôsobivá.

 

Poštová známka z čias vojny s nápisom „Ani krok späť!“

 

V Stalinovom rozkaze sa charakterizuje kritická situácia pre štát, vyvolaná ústupom Červenej armády, a výzva zastaviť ju. Na obnovenie disciplíny nariadil sformovať v každom fronte od jedného do troch trestaneckých práporov (po 800 ľudí) z veliteľov a v každej armáde 5-10 trestaneckých rôt (po 150-200 ľudí) z nižšieho veliteľského zboru a mužstva Červenej armády a tie stavať na najchúlostivejšie úseky frontu, čím im dať príležitosť „vykúpiť si krvou svoje zločiny pred vlasťou“. Málo sa však vie, že sovietsky rozkaz č. 227 nebol vo vojenstve novinkou, opieral sa napr. aj o skúsenosti Wehrmachtu, ktorý na východnom fronte vlastné trestanecké jednotky vytvoril už pred 2. sv. vojnou.

 

V momente vydania rozkazu č. 227 sa začali písať dejiny trestaneckých útvarov Veľkej vlasteneckej vojny. Za 80 rokov obrástli neuveriteľným množstvom mýtov, pretože v povojnových časoch sa im ako téme nevenovalo dostatok objektívnej bádateľskej pozornosti. Aj preto sa v čase rozpadu ZSSR stali trestanecké útvary obľúbenou témou bojovníkov so sovietskou minulosťou. V médiách, vo filmoch a v literatúre sa o vojenských trestancoch nehovorilo nič kladné, získali si len obraz frontových otrokov, ktorých osud nikoho netrápil.
Takýto názor vhodne zapadal do vtedy existujúcej koncepcie „potravy pre delá“, v súlade s ktorou Červená armáda dokázala víťaziť práve vďaka trestancom, vrhnutým do boja bez ohľadu na straty. Preto verejnosť až dodnes vníma trestanecké prápory nie ako prostriedok upevnenia disciplíny na fronte, ale ako represívny mechanizmus, nútiaci Červenú armádu víťaziť. Ale bolo to naozaj tak?

 

Ako sa plnil Stalinov rozkaz č. 227?
Vo vojskách ho spočiatku prijímali nie príliš povinne. O mesiac, 15. 8. 1942, na to reagoval náčelník Hlavnej politickej správy Červenej armády Aleksandr Ščerbakov, keď vo svojej direktíve poznamenal, že na fronte sa k tomuto rozkazu postavili formálne, nazdávajúc sa, že je len „ďalšou kampaňou“ a preto velitelia jeho podstatu ani nedoviedli do povedomia mužstva. Politické orgány a vojenské rady často neposkytovali pomoc pri formovaní trestaneckých útvarov, presúvajúc zodpovednosť za ne druhoradým funkcionárom. Podľa Ščerbakova mnohí politickí pracovníci očividne nepochopili, že Stalinov rozkaz je „základným vojensko-politickým dokumentom“, určujúcim bojové úlohy Červenej armáde.

 

Naozaj, bojujúc o realizačnú disciplínu podľa rozkazu č. 227 zavádzaním trestaneckých útvarov do vojsk si vrchné velenie samo sebe vytvorilo bolehlav. Možno bol rozkaz aktuálny, no nebol pripravený na jasné plnenie, pretože informácií o ňom bolo nedostatok. Stalin nariadil sformovať trestanecké útvary z „previnilcov disciplíny zo zbabelosti a nedostatočnej mužnosti“, k tomu určil počty ľudí v nich a tým sa to skončilo. Takáto situácia dospela do vzniku dvoch situácií s trestancami.

 

 

V prvom prípade sa v armádach vytvárali trestanecké roty, lenže trestancov bolo tak málo, že ich nebolo kým sformovať. Napríklad, v 54. armáde bolo k dispozícii na vytvorenie 10 rôt len 19 potrestaných vojakov. A tých do času sformovania trestaneckých rôt vyradili z účasti v bojoch.

 

Alebo iný prípad. 137. trestanecká rota bola v tyle vyše troch mesiacov. Preto mali jej trestanci lepšie podmienky, ako vojaci v prvej línii. Takýchto príkladov je viac.

 

V druhom prípade boli trestanecké útvary sformované rýchlo, no na úkor porušenia rozkazu č. 227. Napríklad, v 64. armáde do nich okrem zbabelcov a dezertérov zaraďovali aj odsúdencov vojenským tribunálom za vlastizradu, za politické zločiny alebo za spánok počas služby a istého obuvníka dokonca za „všeobecnú nedisciplinovanosť“.

 

 

K štatútu „štrafnikov“
Velenie Červenej armády bojovalo s takouto praxou a pomôcť mu v tom mal rozkaz Ľudového komisára obrany č. 298 z 28. 9. 1942, ktorý vysvetľuje postavenie trestaneckých útvarov. V súlade s ním velitelia a mužstvo, ktorí prejavia v boji zbabelosť alebo nedostatočnú odolnosť, vysielajú sa do trestaneckých práporov alebo do trestaneckých rôt na obdobie 1 až 3 mesiacov, aby si v nich vykúpili svoju vinu. „Štrafnikmi“ sa mohli stať aj odsúdenci vojenským tribunálom, ktorým bol trest podmienečne odložený. Toto bolo neskôr uzákonené rozkazom Ľudového komisára obrany č. 323 zo 16. 10. 1942. Odsúdenému vojenským tribunálom mohol byť trest prepáčený za hrdinský čin.

 

 

Vojenskí trestanci boli zbavení všetkých hodností a vyznamenaní, no mohli byť ustanovení do veliteľskej funkcie s prisúdením hodnosti slobodník až seržant. Za nesplnenie rozkazu, za sebapoškodzovanie, za útek z boja alebo za pokus prebehnúť k nepriateľovi sa dával trest, vrátane do zastrelenia na mieste. Avšak za bojové hrdinstvo mohol byť trestanec predčasne oslobodený alebo aj vyznamenaný.
Po uplynutí určeného trestu boli trestanci prepúšťaní z trestaneckých útvarov s obnovením ich hodností a všetkých práv. A tí, ktorí boli v boji ranení, boli automaticky považovaní, že si trest vykonali. Posielaní boli do lazaretov a po vyliečení pokračovali v ďalšej službe s plnými obnovenými právami.

 

Tí, ktorí sa stali invalidmi, dostávali penziu. Rodiny padlých vojenských trestancov dostávali penziu podľa všeobecných pravidiel.
Za roky Veľkej vlasteneckej vojny prešlo cez trestanecké útvary 427 910 ľudí. Pričom zďaleka nie všetci padli v boji, pretože po službe v nich sa vracali späť do útvarov bojujúcej armády.

 

Príkladom toho môže byť aj osud prieskumníka 68. tankovej brigády staršieho seržanta V. M. Korobka, ktorý bol na jar 1943 poslaný do 151. trestaneckej roty. Dňa 11. 5. 1943 si v bojoch vykúpil svoji vinu a vrátil sa späť do svojej brigády. Bola mu vrátená hodnosť i medaila Za odvahu. Neskôr si v boji vyslúžil dva rady: Rad Červenej hviezdy a Rad Slávy 3. stupňa.

 

Z trestaneckých do disciplinárnych
Dejiny vojenských trestancov Veľkej vlasteneckej vojny majú dve etapy. Začiatkom prvej je rozkaz č. 227. V tom čase sa vojenskými trestancami stávali zbabelci a dezertéri, ktorým trestanecké jednotky dávali šancu vykúpiť si vinu. Pre štát a armádu to boli ťažké časy, pretože nepriateľa bolo nutné zastaviť za každú cenu.

 

K augustu 1943 sa však situácia na fronte zmenila: Wehrmacht utrpel porážku pri Stalingrade a v Kurskom oblúku a Červená armáda ho začala hnať na západ. V tom čase už nebol rozkaz č. 227 potrebný („Ani krok späť“), pretože bojaschopnosť a bojový duch sovietskych vojsk vzrástol. Stále však bolo nutné podporovať vojenskú disciplínu.

 

Druhá etapa sa začala z rozkazu Ľudového komisára obrany č. 413 z 21. 8. 1943, ktorým sa Stalin rozhodol podporovať ju pomocou trestaneckých útvarov, zmeniac ich de facto na disciplinárne. Dal právo veliteľom útvarov a zväzkov posielať v rámci svojich právomocí bez súdu do trestaneckých rôt poddôstojníkov a mužstvo, ktorí sa previnili spáchaním niektorých priestupkov. Konkrétne za: „svojvoľné opustenie postu, dezerciu, nesplnenie rozkazu, premárnenie a krádež vojenského majetku, porušenie stanovených pravidiel strážnej služby a za ďalšie vojenské priestupky v prípadoch, ak bol obyčajný disciplinárny trest za ne nedostatočný“.

 

Avšak aj takáto právomoc bola obmedzená rozkazom Ľudového komisára obrany č. 357, podľa ktorého tieto priestupky museli byť podporené priznaním obvineného. Až takéhoto previnilca posielali do trestnej roty alebo ho postavili pred súd.

 

Na jednej strane táto novinka umožnila previnilým červenoarmejcom vyhnúť sa vojenskému tribunálu, na druhej umožňovala veliteľom niektorých útvarov porušovať rozkaz č. 413. K decembru 1943 generálny štáb zistil, že niektorí velitelia prevyšujú svoje právomoci a do trestaneckých rôt posielajú: bez priznania si viny; na čas dlhší ako tri mesiace a dokonca bez určenia termínov; za malé priestupky, ktoré mohli byť riešené disciplinárne; za nevhodnosť na výkon vojenskej služby; trestne odsúdených; ženy.

 

Na zastavenie takejto praxe Stalin zaviazal veliteľov frontov a armád aby preverovali rozhodnutia svojich veliteľov a prijímali opatrenia na odstránenie týchto narušení. Previerky plnenia rozkazu č. 413 a poriadku v trestaneckých útvaroch sa uskutočňovali do konca vojny a ich narušiteľov čakali tvrdé tresty. Napríklad, v decembri 1944 maršal G. Žukov poslal pred súd dvoch veliteľov trestaneckých rôt 47. armády za „nezákonné konanie voči podriadeným vojenským trestancom“. Takéto opatrenia boli nutné, pretože bojaschopnosť trestaneckých útvarov sa začala znižovať a začala v nich prekvitať dezercia.

 

Potrava pre delá alebo dobrí vojaci?
Existuje ustálený názor, že trestanci boli na fronte spotrebným materiálom, ktorý nebolo treba ľutovať. No bolo to naozaj tak? V duchu rozkazu č. 227 vojenskí trestanci pôsobili na „najťažších úsekoch frontu“. Veľmi často im zverovali rôzne nebezpečné úlohy, také ako prieskum bojom alebo prieskumné vyhľadávanie, stavajúc úlohu získania zajatcov. Vyslanie na plnenie takejto úlohy si vyžadovalo bojovú prípravu. No a vojenskí trestanci ju absolvovali.

 

Už v auguste 1942 vojaci, ktorí sa dostali do trestaneckých jednotiek, museli pred odoslaním na front povinne absolvovať prípravný kurz. Napríklad, 20. 8. 1942 štáb 53. armády Severozápadného frontu schválil dvojtýždňový program prípravy vojakov trestaneckých rôt. Zaradená sem bola ich taktická, palebná, ženijná, ošetrovateľská príprava a boj z blízka.

 

Ďalším príkladom prípravy trestaneckých vojakov môže byť výcvikový program 3. údernej armády Kalininského frontu, ku ktorému pristúpili s ešte väčšou vážnosťou. V súlade s ním vyčlenili „štrafnikom“ 200 hodín prípravy za 20 dní, v rámci ktorých sa 70 hodín venovalo taktike, 90 hodín streleckej a palebnej príprave a ostatný čas bol vyčlenený na politickú prípravu a štúdium vojenských predpisov.

 

Štáb 257. streleckej divízie stanovil, že príprava potrestaných vojakov plnila nasledovné ciele: „Osobitú pozornosť venovať výchove mužstva a nižších veliteľov iniciatíve, smelosti a tvrdej vôle pri plnení úlohy za každých podmienok bojovej situácie. Dôsledne vychovávať potrebu vzájomnej pomoci, smelosť, vytrvalosť, neohrozenosť a pripravenosť na sebaobetovanie. Cvičiť len to, čo je potrebné pre vojnu. Na zamestnaniach nepripúšťať žiadne podmienečnosti. Dosahovať, aby 100 % výcvikového času bolo využitých na zamestnaniach“.

 

Tieto slová by robili česť aj súčasnému specnazu. No v prípade roka 1942, kedy nové útvary vstupovali okamžite do boja, znejú prekvapivo. Pretože v tých časoch nebol na dlhý výcvik čas. Aj z toho vyplýva, že sovietske velenie považovalo úlohy trestaneckých jednotiek za veľmi dôležité, keďže toľko času vyčleňovalo na ich prípravu. V decembri 1943 Stalin stvrdil túto pozíciu, stanoviac termín pobytu „štarafnikov“ v tyle do času ich vyslania na front „pre tých, ktorí majú vojenskú prípravu, nie viac ako mesiac, a pre nevycvičených do troch mesiacov“.

 

Ako bojovať s mýtom?
Vojnové dokumenty vyvracajú názor, že vojenskí trestanci boli potravou pre delá a frontovými otrokmi. Skôr to boli vojaci dočasne obmedzení v právach, ktorí dostali príležitosť vykúpiť si vlastnú vinu za zbabelosť a potom aj za narušenia disciplíny. Nachádzanie sa v trestaneckých útvaroch im bolo ťažkým obdobím služby, osobitne, ak sa v jednotkách nedodržiavali ustanovenia, vytýčené príkazmi Ľudového komisariátu obrany o „štrafnikoch“. Velenie sa však usilovalo kontrolovať tento proces a bojovať s jeho porušovateľmi.
Hovorí sa, že s mýtmi je zbytočné bojovať. Jediný efektívny spôsob boja s nimi je vysvetľovať ich. Pretože mýty o „štrafnikoch“ falzifikujú chápanie 2. svetovej vojny i víťazstvo Červenej armády a spojencov v nej.

 

Prvé trestanecké jednotky Wehrmachtu
Disciplinárne prápory sa v nemeckej armáde objavili ešte pred vypuknutím 2. svetovej vojny. V roku 1939 ich bolo osem. Boli v nich vojaci, ktorí sa dopustili rôznych priestupkov. Používali sa najmä ako vojenské stavebné a ženijné jednotky. Po víťaznom poľskom ťažení boli disciplinárne prápory rozpustené, zrejme s ohľadom na to, že vo Wehrmachte nikdy nebudú zbabelci, lajdáci a zločinci.

 

Ale vypuknutie vojny so ZSSR ukázalo, že morálku mnohých vojakov a dôstojníkov treba posilniť nielen povzbudením a vyznamenaním. Protiofenzíva sovietskych vojsk pri Moskve v decembri 1941 prerástla do generálnej ofenzívy Červenej armády. Skupina armád „Stred“ bola istý čas na okraji priepasti. V niektorých oblastiach nemecké jednotky v panike ustupovali a ponechali napospas osudu stovky aut, diel a tankov. Hitler zúril. Preto vydal 16. decembra 1941 rozkaz, ktorý zakazoval vzdať sa pozícií bez povolenia zhora. Vojaci, ktorí dezertovali z frontovej línie, boli na mieste zastrelení.

 

Po nastolení základného poriadku nacistické vedenie vytvorilo na východnom fronte 100 trestaneckých jednotiek. Podmienky v nich boli stanovené na čas od šiestich mesiacov do piatich rokov. Ich trestanci museli slúžiť „od zvonenia do zvonenia“.

 

Nerušilo to ani zranenie, ani hrdinské činy. Čiže nemecký vojak, na rozdiel od Sovietov, nemohol krvou odčiniť svoju vinu. Aj z nemocnice sa vyliečení opäť vracali do svojho trestného práporu. Počet nemeckých „štrafnikov“ na východnom fronte bol presne stanovený – 16 500 ľudí, čo zodpovedalo stavu pešej divízie. 100 trestaneckých jednotiek bolo rovnomerne rozmiestnených pozdĺž celého sovietsko-nemeckého frontu.

 

Zároveň sa prísne dodržiaval princíp kasty: existovali dôstojnícke trestanecké roty, poddôstojníci a vojaci. Niekedy ich z taktických dôvodov spájali do práporu. Je jasné, že tieto jednotky boli v boji často bez krytia delostrelectvom, tankami a lietadlami.
SS-áci mali vlastné trestanecké jednotky. Najznámejším z nich bol prápor Dirlewanger, „preslávený“ zverstvami na civilnom obyvateľstve. Aj u nás počas SNP.

 

Prevažná väčšina nemeckých trestancov bola na východnom fronte. Ale v októbri 1942 sa aj vo Francúzsku objavila trestná formácia, 999. brigáda. Je zvláštne, že bola sformovaná z komunistov, sociálnych demokratov, zločincov a homosexuálov, ktorí boli v koncentračných táboroch. Podľa oficiálnych údajov prešlo počas druhej svetovej vojny systémom nemeckých trestaneckých práporov 198 tisíc ľudí.
Vladimír Mikunda

 

 


Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Foto Americkú základňu v Sýrii zasiahla raketová paľba

Sýria, 26.november 2022 (AM) – Podľa Pentagonu bola základňa koaličných síl, prevažne amerických, v Sýrii vystavená raketovej paľbe. Na základňu boli vypálené dve rakety. Zároveň, ako uviedlo americké velenie, v dôsledku ostreľovania nebol nikto zranený a nedošlo ani k poškodeniu majetku. Pentagon uviedol, že takéto údery ohrozujú koaličné sily a čo…

Foto Nikolaj Starikov: Západ chce zničiť Rusko prostredníctvom novej „Gorbačovovej perestrojky“

Rusko, 26.november 2022 (AM) – Európsky parlament prijal uznesenie, v ktorom uznal Rusko za „sponzora terorizmu“. Za akým účelom sa Európa rozhodla prijať takéto rozhodnutie?   Západ chce dotlačiť časť ruskej elity k zrade a ukázať, že údajne neexistuje iný spôsob, ako ukončiť konflikt. Z pohľadu Západu by dodávky zbraní mali Rusku…

Foto Česká zbrojovka predstavuje nový špeciál pre IPSC streľbu

Česko, 25. november 2022 (AM) – Česká zbrojovka a.s. uvádza na trh novú športovú pištoľ CZ TS 2 ORANGE, určenú predovšetkým pre športové použitie, na čele so streľbou podľa pravidiel IPSC. Súčasne sa jedná o prvú športovú zbraň autentizovanú na blockchaine. Preto si pre premiéru tohto modelu vybrala majstrovstvá sveta IPSC…

Foto V Charkovskej oblasti bolo zničených až 200 zahraničných žoldnierov. Prehľad bojovej operácie na Ukrajine

Ukrajina, 26. november 2022 (AM) – Uplynulých 24 hodín prešlo opäť v znamení úderov vysoko presnými zbraňami, tentoraz však nielen na energetickú štruktúru Ukrajiny. Hlavný dôraz ruského ministerstva obrany bol kladený na ničenie zahraničných žoldnierov. Straty "divých husí" sú podľa vojenského rezortu veľmi veľké. Podľa novej správy ministerstva obrany ruské ozbrojené…

Foto Francúzsko ako centrum čečenských teroristov

Francúzsko, 26. november 2022 (AM) – Zjednotená diaspóra Čečenskej republiky Ičkeria na čele s Džambulatom Suleimanovom a Anzorom Maschadovom usporiada 25.-26. novembra kongres neďaleko Paríža. Bude diskutovať o návrate nezávislosti Ičkerie a vypracuje stratégiu jej rozvoja po oddelení od Ruska. Správa o tom sa šíri prostredníctvom prostriedkov hnutia 1ADAT, ktorého priaznivci…

Video Výsadková loď taiwanského námorníctva sa potopila pri pobreží ostrova

Taiwan, 24. november 2022 (AM) – Podľa taiwanského velenia sa výsadkové plavidlo potopilo vo vodách patriacich do okresu Kinmen. Oficiálnou verziou dôvodov je zlé počasie: vysoké vlny, silný nárazový vietor.   "Vyloďovacie plavidlo pre vysoké vlny stratilo možnosť ďalšieho riadeného pohybu. Voda zaplavila kabínu, dostala sa do vnútorného priestoru. Členovia posádky výsadkovej…

Foto Vojenská technika: Svet vie o najmenej 92 „stratených“ nukleárnych bombách – a ďalšie zaujímavosti

Rusko, 27. november 2020 (AM) - 2. sv. vojna bola priestorom na realizáciu tých najfantastickejších projektov vojenských konštruktérov Preteky v zbrojení priviedli ku skonštruovaniu obrovských diel, rádiom riadených bômb, lietadlových lodí, ale aj nezvyčajných vzdušných lietadlových korábov. Od roku 1930 sa v ZSSR inžinierom Vladimírom Vachmistrovom rozpracúval projekt „Skupina“, ktorý predpokladal využitie lietadla nosiča na…

Foto Vyvíjajú Američania nového “nepriateľa” pre ruské tanky Armata?

USA, 23. november 2020 (AM) - Nie sme tak ďaleko od chvíle, kedy budú ľudia len istou opciou pre tank. Nie je síce potrebné brať tieto slová doslovne, avšak popredné svetové podniky vojenského priemyslu venujú veľkú pozornosť vývoju bezpilotných technológií, vrátane konštruovania tankov. Bolo by teda celkom nesprávne hovoriť o tom, že tieto…

Foto Francúzsko : Presadí sa laserový systém HELMA-P ako primárna laserová obrana pred bezpilotnými lietadlami?

Francúzsko, 15. november 2020 (AM) - Rovnako ako v severnej Sýrii a Líbyi, začiatkom tohto roka prebiehajúce boje v Náhornom Karabachu ukazujú dôležitosť vzdušných bezpilotných lietadiel, ktoré sa rovnako dobre dajú použiť na zameranie obrnených jednotiek a logistických konvojov ako aj na zničenie PVO (protivzdušná obrana). A to tým viac, že…

Foto Nemci ich odmietli: Taliansko teda ponúka Poľsku spoločný vývoj ťažkého tanku

Taliansko, 5. november 2020 (AM) - Rím aj Varšava vyjadrili v posledných mesiacoch záujem o Francúzsko-Nemecký program bojových tankov novej generácie MGCS. Zdá sa však, že tento francúzsko-nemecký pár v obidvoch prípadoch neposkytol priaznivú odpoveď na tieto požiadavky participácie na programe vývoja. Rímu sa preto nepodarilo začleniť sa do programu MGCS…

Foto Cieľom je zahltiť nepriateľskú obranu: Lockheed-Martin prerába transportné lietadlá na bombardéry

USA, 1.november 2020 (AM) - Vo februári 2016 Pentagón uviedol, že uvažuje o vytvorení konceptu s názvom Arsenal Plane. I keď to nebolo zásadne nič nové, išlo o premenu dopravného lietadla na nákladný kamión s inteligentnou muníciou a využiť pre ich presné zhadzovanie spoluprácou so stíhacími bombardérmi 5. generácie [F-35 alebo…

Foto Očakáva Taliansko viac konfliktov v stredozemí? V roku 2021 zvýši rozpočet na obranu o 1.3 miliardy EUR

Taliansko, 31.október 2020 (AM) - Taliansko bolo jednou z krajín najviac postihnutých prvou vlnou vírusu Covid-19 na jar tohto roku. Ich ekonomika zaznamenala pokles HDP o viac ako 12%, ignorujúc účinky prebiehajúcej druhej vlny. Z hľadiska bruselského ozdravného plánu je však najlepšie kompenzovanou európskou krajinou, ktorej bolo na obnovu hospodárstva pridelených…
Foto Česká zbrojovka predstavuje nový špeciál pre IPSC streľbu

Česko, 25. november 2022 (AM) – Česká zbrojovka a.s. uvádza na trh novú športovú pištoľ CZ TS 2 ORANGE, určenú predovšetkým pre športové použitie, na čele so streľbou podľa pravidiel IPSC. Súčasne sa jedná o prvú športovú zbraň autentizovanú na blockchaine. Preto si pre premiéru tohto modelu vybrala majstrovstvá sveta IPSC…

Foto Nová pištoľ od AREX

Slovinsko, 22. november 2022 (AM) – Firma AREX Defense of Slovenia sa pripravuje na uvedenie novej samonabíjacej pištole Zero 2 v kalibri 9 mm Luger, čo je evolúcia vlastného dizajnu ručnej zbrane s bicím kladivom, ktorá ponúka množstvo vylepšení pre služobné, obranné, taktické a športové strelecké účely.     Prvýkrát bola zbraň…

Foto Nová súťažná puška od SIG Sauer

USA, 16.november 2022 (AM) – SIG Sauer predstavuje samonabíjaciu pušku M400-DH3, vysoko prispôsobenú variantu AR-15 a špeciálne koncipovanú pre súťaže Multigun, s poznatkami od vlastného šampióna tímu SIG Daniela Hornera. SIG Sauer M400-DH3 je samonabíjacia súťažná puška s priamym odberom plynu. Ide o najnovší a najpokročilejší typ v portfóliu radu SIG M400 a variant…

Foto Kel-Tec predstavila vysokokapacitnú, ultratenkú pištoľ na skryté nosenie

Nemecko, 11.november 2022 (AM) – Začiatkom roka bola na SHOT Show 2022 – predstavená samonabíjacia pištoľ Kel-Tec P15. Ponúka úzky 22 mm profil vhodný pre skryté nosenie bez obmedzenia kapacity zásobníka a dĺžky hlavne.     Samonabíjacia pištoľ Kel-Tec P15 kalibru 9 mm, predstavená na SHOT Show 2022, je prvou 9 mm…

Foto Prečo ruské samopaly potrebujú nový náboj

Rusko, 7.november 2022 (AM) – Možno sa zmení hlavný kaliber ruských ručných zbraní, čo ovplyvní legendárne útočné pušky Kalašnikov. Prinajmenšom zbrojári vydávajú relevantné vyhlásenia. Prečo už v ZSSR menili kaliber automatických zbraní, aký by mohol byť nový kaliber a prečo sa predpokladá takáto reforma?   Jeden náboj pre dvoch - hlavným…

Foto Americká armáda po skúsenostiach z Ukrajiny zvažuje možnosti modernizácie svojich ručných zbraní

Nemecko, 1.november 2022 (AM) – Kyjevský nacionalistický režim, ktorý pravidelne dostáva zbrane NATO na ostreľovanie ruských regiónov, sa zameral na drony, delostrelectvo, taktické obrnené vozidlá a ďalšie platformy a systémy. Ručné zbrane však stále zohrávajú veľmi veľkú úlohu v boji. V rámci vojenského sponzorstva ukrajinských bojovníkov je armáda USA v zákulisí…

Foto Americkú základňu v Sýrii zasiahla raketová paľba

Sýria, 26.november 2022 (AM) – Podľa Pentagonu bola základňa koaličných síl, prevažne amerických, v Sýrii vystavená raketovej paľbe. Na základňu boli vypálené dve rakety. Zároveň, ako uviedlo americké velenie, v dôsledku ostreľovania nebol nikto zranený a nedošlo ani k poškodeniu majetku. Pentagon uviedol, že takéto údery ohrozujú koaličné sily a čo…

Foto Nikolaj Starikov: Západ chce zničiť Rusko prostredníctvom novej „Gorbačovovej perestrojky“

Rusko, 26.november 2022 (AM) – Európsky parlament prijal uznesenie, v ktorom uznal Rusko za „sponzora terorizmu“. Za akým účelom sa Európa rozhodla prijať takéto rozhodnutie?   Západ chce dotlačiť časť ruskej elity k zrade a ukázať, že údajne neexistuje iný spôsob, ako ukončiť konflikt. Z pohľadu Západu by dodávky zbraní mali Rusku…

Foto V Charkovskej oblasti bolo zničených až 200 zahraničných žoldnierov. Prehľad bojovej operácie na Ukrajine

Ukrajina, 26. november 2022 (AM) – Uplynulých 24 hodín prešlo opäť v znamení úderov vysoko presnými zbraňami, tentoraz však nielen na energetickú štruktúru Ukrajiny. Hlavný dôraz ruského ministerstva obrany bol kladený na ničenie zahraničných žoldnierov. Straty "divých husí" sú podľa vojenského rezortu veľmi veľké. Podľa novej správy ministerstva obrany ruské ozbrojené…

Foto Francúzsko ako centrum čečenských teroristov

Francúzsko, 26. november 2022 (AM) – Zjednotená diaspóra Čečenskej republiky Ičkeria na čele s Džambulatom Suleimanovom a Anzorom Maschadovom usporiada 25.-26. novembra kongres neďaleko Paríža. Bude diskutovať o návrate nezávislosti Ičkerie a vypracuje stratégiu jej rozvoja po oddelení od Ruska. Správa o tom sa šíri prostredníctvom prostriedkov hnutia 1ADAT, ktorého priaznivci…

Foto Vojenský expert: Washington sa aktívne snaží o globálny konflikt. Ktoré bojiská nás čakajú?

Rusko, 24. november 2022 (AM) – Vojenský expert Boris Rožin sa na svojom TG kanály vyjadril k možnosti priameho stretu Ruska s NATO a k pokusom Západu zničiť Irán a vynútiť si taiwanskú krízu.   „Horúci scenár“ pre „Poľský koridor“ Mimoriadne napätá situácia sa vyvíja v oblasti hraničného trojuholníka Poľsko –…

Foto Andrej Fursov: Pozrime sa na program 68. stretnutia skupiny Bilderberg

Rusko, 24. november 2022 (AM) – V skutočnosti ide aj o „mapu sveta“, z ktorej vyplýva určitý program akcií. Takže...   1. Vznik krajiny vyvrheľov. Vyhlásenie ju za nepriateľa civilizovaného sveta. (Teda čítaj - Postzápadu. Je jasné, že darebáckou krajinou je Rusko.) 2. Rozšírenie NATO na východ a dodávky jadrových zbraní.…
Video Výsadková loď taiwanského námorníctva sa potopila pri pobreží ostrova

Taiwan, 24. november 2022 (AM) – Podľa taiwanského velenia sa výsadkové plavidlo potopilo vo vodách patriacich do okresu Kinmen. Oficiálnou verziou dôvodov je zlé počasie: vysoké vlny, silný nárazový vietor.   "Vyloďovacie plavidlo pre vysoké vlny stratilo možnosť ďalšieho riadeného pohybu. Voda zaplavila kabínu, dostala sa do vnútorného priestoru. Členovia posádky výsadkovej…

Foto Vo Francúzsku spustili novú fregatu „chránenú pred kybernetickými hrozbami“

Francúzsko, 8.november 2022 (AM) –V Loriente sa konal slávnostný ceremoniál spustenia novej fregaty „Amiral Ronarc'h“. Je vedúcou loďou medzi piatimi „obrannými a útočnými“ fregatami, ktoré si objednalo francúzske námorníctvo. Pre poveternostné podmienky bola akcia neúplná, fregata nebola prinesená na vystrojovacie mólo. Ceremoniálu sa zúčastnili francúzsky minister obrany Sebastian Lecornu a grécky…

Foto NATO pripravilo novú úlohu pre Čiernomorskú flotilu

Ukrajina, 8.november 2022 (AM) – Vladimir Zelenskyj chce vytvoriť ukrajinskú flotilu námorných bezpilotných plavidiel. Tieto ambície môžu podporiť Spojené štáty a najmä Británia, ktorých drony už boli použité na teroristické útoky vo vodách Sevastopolu. Aké sú riziká pre Rusko v takýchto plánoch? A čo by proti tomu mohla postaviť Čiernomorská flotila…

Foto Kyjev oznámil plány na vytvorenie flotily námorných bezpilotných plavidiel. Vyhráža sa útokmi na Irán

Ukrajina, 6.november 2022 (AM) – Ukrajina sa najnovšie rozhodla zamerať na budovanie flotily námorných bezpilotných plavidiel. Minulo týždňový útok námorných bezpilotných lodí na ruské lode v Sevastopole priviedol Kyjev k presvedčeniu, že je to tá najlepšia možnosť. Zelenskyj urobil zodpovedajúce vyhlásenie.     Podľa ukrajinskej tlače sa finančná zbierka na nákup…

Foto Rusko počas testov odpálilo balistickú strelu Bulava

Rusko, 5.november 2022 (AM) – Ruské ministerstvo obrany vo štvrtok oznámilo, že jadrová ponorka odpálila počas testov balistickú strelu Bulava. Odpálenie rakiet bolo uskutočnené z Bieleho mora na pohorí Kura na polostrove Kamčatka, píše sa v správe. Let prebehol v normálnom režime a že spustenie vykonala posádka „najnovšieho strategického raketového ponorkového…

Foto Vojenský expert o obave Pentagonu – rakete P-700: „Tri letia na lietadlovú loď, jedna alebo dve ďalšie na krížnik a tak ďalej“

Rusko, 21.október 2022 (AM) – Pre každú zložitú maticu existuje skrutka so špeciálnym závitom. Táto „ľudová múdrosť“ platí aj pre trh so zbraňami. Akonáhle sa na ňom objaví ďalšia superprepracovaná novinka, zvyšok účastníkov pretekov v zbrojení okamžite vyvinie buď niečo, čo ho prekoná, alebo niečo, čo ho môže zničiť.   Pamätáte…

Foto Keď Ukrajine dôjde munícia

Rusko, 24. november 2022 (AM) – Ukrajine začala chýbať munícia – náboje, rakety a strely odlietajú ako „do pece“. Neexistuje žiadna vlastná výroba, staré sovietske zásoby sú prakticky vyčerpané a Západ uvádza, že Spojené štáty a európske krajiny „čelia výzve v dôsledku vyčerpania zásob zbraní, ktoré sa majú poslať na Ukrajinu“.…

Foto Český vojenský expert: Kyjev míňa príliš veľa munície na delostrelectvo západného typu. Prehľad operácie

Česko, 22. november 2022 (AM) –V západných publikáciách čoraz častejšie vychádzajú materiály o prohibičnom prekročení limitov na používanie munície ukrajinskou armádou. Predtým americkí experti, ktorí hodnotili situáciu, uviedli, že intenzita paľby z delostrelectva produkovaného krajinami NATO na Ukrajine je taká, že za pár týždňov zbraň vystrelí maximálny počet nábojov povolený na…

Foto Rusko prezbrojilo všetky raketové formácie na Iskandery

Rusko, 20. november 2022 (AM) – Raketové formácie Ozbrojených síl Ruskej federácie dokončili prezbrojenie na moderný komplex Iskander-M. Uviedlo to Ministerstvo obrany Ruskej federácie, pričom zdôraznilo jedinečnosť komplexu a absenciu jeho svetových analógov. Podľa otvorených zdrojov je dostrel Iskander-M až 300-500 kilometrov (údaje sa líšia). Takýto dosah robí rakety nepostrádateľnými pri…

Foto Raketu amerického komplexu HIMARS získala jedna z ruských konštrukčných kancelárií

Rusko, 13.november 2022 (AM) – Ruské špeciálne služby získali tajnými kanálmi prístup k celej rakete HIMARS, ktorá bola na územie Ruskej federácie prevezená cez územie tretej krajiny. Rakety americkej výroby - muníciu do univerzálneho raketometu HIMARS, ako je známe, používa ukrajinská armáda. Niekoľko sérií takýchto raketometov a tisíce rakiet pre ne dodala…

Foto Vojenský expert o slabine už dodaných raketometov NASAMS

Ukrajina, 12.november 2022 (AM) – NASAMS sú síce schopné pomôcť Kyjevu riešiť lokálne úlohy, no prikryť nimi celé územie Ukrajiny nedokážu. Navyše sú vraj bezmocné proti ruským Iskanderom.   „Protilietadlové raketové komplexy NASAMS by mohli podstatne zoslabiť útok na niektoré mesto, zostreliac nejakú časť ruských krídlatých rakiet a útočných dronov. Zároveň budú…

Foto “Kurganec-25”: Rusko testuje nové bojové vozidlo pechoty

Rusko, 31.október 2022 (AM) – Na webe sa objavilo video, ktoré údajne zobrazuje jednu z etáp testovania nového bojového vozidla pechoty vyvíjaného pre ruské jednotky. Odborníci naznačujú, že zábery ukazujú B-18, známy ako modernizovaný BMP-2 s neobývaným bojovým modulom Epocha.   "Epocha" sa začal vyvíjať v roku 2013, ale prvýkrát sa…
Foto Po riadených strelách Veľká Británia po prvý raz od začiatku konfliktu dodá Ukrajine aj vrtuľníky. Ako to súvisí?

Veľká Británia, 24.november 2022 (AM) – Prvýkrát od začiatku ruskej operácie na Ukrajine Spojené kráľovstvo dodá Kyjevu vojenské vrtuľníky. Oznámil to šéf rezortu obrany Ben Wallace. Ako zistila BBC , Ukrajine budú poskytnuté celkovo tri armádne helikoptéry Sea King, pričom jednu z nich už prevelili ukrajinskej armáde. Za posledných šesť týždňov…

Video Izrael vyvinul kamikadze dron s umelou inteligenciou. Video

Izrael, 23.november 2022 (AM) – Izraelská obranná firma Elbit Systems predstavila smrtiaci autonómny kamikadze dron riadený umelou inteligenciou. Podľa vývojárov je Lanius manévrovateľná vysokorýchlostná kvadrokoptéra s funkciami inteligencie, mapovania a klasifikácie cieľov založených na umelej inteligencii. V prípade potreby môže explodovať.     Lanius je vybavený množstvom senzorov, kamier, ako aj…

Foto Británia odovzdala Ukrajine laserom navádzané rakety Brimstone druhej generácie

Veľká Británia, 23.november 2022 (AM) – Spojené kráľovstvo odovzdalo Ukrajine vylepšenú laserom navádzanú strelu Brimstone. Dosah týchto rakiet je dvojnásobný oproti predchádzajúcemu modelu, píše The Telegraph.     Rakety Brimstone 2 sú zvyčajne odpaľované zo stíhačiek, ale ukrajinské jednotky používajú ako odpaľovaciu platformu upravené nákladné autá. Dosah letu po štarte z…

Foto Iba niektoré krajiny v Pacifiku zachvátila panika. Severná Kórea predviedla raketu schopnú zasiahnuť pevninu USA

Severná Kórea. 19. november 2022 (AM) – Severná Kórea v piatok odpálila ďalšiu medzikontinentálnu balistickú strelu, ktorá skončila v mori asi 200 kilometrov od japonského územia. Predstavitelia Japonska v odpovedi na otázky novinárov poznamenali, že testovaná strela mala dostatočný dosah na to, aby zasiahla pevninu Spojených štátov.     Okrem Tokia…

Foto Spojené kráľovstvo udelilo licenciu na prvý európsky kozmodróm. NASA úspešne vyslala kozmickú loď k Mesiacu

USA. 18. november 2022 (AM) – Po niekoľkých mesiacoch očakávaní a neúspechov sa uskutočnil štart americkej kozmickej lode na obežnú dráhu Mesiaca. Misia Artemis I sa po niekoľkých mesiacoch čakania a neúspechov napriek tomu začala. Táto udalosť znamenala začiatok programu, ktorý nakoniec pošle astronautov na Mesiac. Tím NASA narazil tesne pred štartom…

Foto Prečo sa ruské stíhačky MiG-35 nezúčastňujú na Ukrajine

USA. 16. november 2022 (AM) – Na čínskej medzinárodnej leteckej a vesmírnej výstave v Ču-chaji, ktorá sa konala od 8. do 13. novembra, Rusko ukázalo štyri svoje bojové lietadlá: ťažké Su-34, Su-35 a Su-57 a tiež ľahký MiG-35. Prítomnosť MiGu-35 tam však vyvolala otázku, prečo nie je najnovšia high-tech ruská stíhačka…

Foto Káhirská deklarácia má 79. výročie, no stále má nedoriešený problém

Čína, 23. november 2022 (AM) - V dňoch 22. až 26. novembra 1943 na ceste do Teheránu za Stalinom sa americký prezident F. Roosevelt a britský premiér W. Churchill zastavili v Káhire, kde sa stretli so šéfom čínskej vlády Čankajškom.   Ich konferencia nadväzovala na rokovanie medzi Churchillom a Rooseveltom v Casablance (14. - 26. januára…

Foto O vojnových reparáciách Nemecka

Nemecko, 19. november 2022 (AM) – Na parížskej konferencii, ktorá sa konala 9. novembra až 21. decembra 1946 si 18 víťazných štátov antihitlerovskej koalície bez účasti ZSSR a Poľska (USA, Veľká Británia, Francúzsko, Albánsko, Austrália, Belgicko, Československo, Grécko, Dánsko, Egypt, India, Juhoafrický zväz (od roku 1961 JAR), Juhoslávia, Kanada, Luxembursko, Holandsko, Nový…

Foto Tretia ríša proti Ježišovi Kristovi alebo Ako sa nacisti bili s cirkvou o duše Nemcov a prečo prehrali

Nemecko. 17. november 2022 (AM) –Spočiatku sa Hitler snažil podriadiť si katolíkov i protestantov. Z kresťanstva chcel odobrať lásku a milosrdenstvo, Ježišovi Kristovi jeho židovstvo. Potom sa pokúsil vytvoriť novú cirkev pod krídlom NSDAP, v ktorej mal Mein Kampf vytlačiť Bibliu. A keď sa to nepodarilo, ideológovia nacizmu pristúpili k otvorenému útoku proti kresťanstvu i veriacim. Jeden národ,…

Foto Seriál „Sedemnásť zastavení jari“ obišiel najtemnejšie počiny Anglosasov

  Rusko, 14.november 2022 (AM) – Aby ste pochopili, kto je na fotografii zobrazený a čo znamená priateľský výraz na tvárach účastníkov tohto fotenia, musíte poznať pozadie, ktoré naznačuje text z amerického vládneho archívu: „ Gero von Schulze - Gevernitz navštívil nemecké veliteľstvo v Bolzane 12. mája 1945, aby vyjadril vďaku…

Video Manfred Albrecht Freiherr von Richthofen alias Červený barón. Najúspešnejšie nemecké stíhacie eso I. svetovej vojny

Nemecko, 13.november 2022 (AM) – Manfred Albrecht Freiherr von Richthofen (2.5.1892 - 21.4.1918) bol nemeckým stíhacím pilotom a esom, ktorý zostrelil 84 nepriateľských lietadiel. Známy bol aj pod prezývkou Červený Barón, pomenovanie získal podľa trupu svojich lietadiel Albatros D. V a Fokker Dr.I, ktoré boli natreté jasnočervenou farbou. To aby nepriateľskí…

Foto Nikolaj Starikov: Múr je znakom slabosti. O vyhliadkach na normalizáciu vzťahov Ruska s Európou

Rusko, 11.november 2022 (AM) – Prečo sa Západ tak usilovne snaží „zrušiť“ Rusko? Sú Západ a Východ odsúdené na vzájomnú izoláciu? Čo znamená úspešné zavŕšenie špeciálnej vojenskej operácie pre americkú hegemóniu? Bude možné postaviť Rusko proti Číne? Na tieto a ďalšie „globálne“ otázky odpovedá spisovateľ Nikolaj Starikov.   – Je súčasný…
Foto Biela kniha o zabíjaní civilného obyvateľstva Afganistanu v dôsledku nezákonných činov USA a ich spojencov

Rusko, 18. november 2022 (AM) – Ministerstvom zahraničných vecí Ruskej federácie bola zverejnená Biela kniha o skutočnostiach smrti civilného obyvateľstva Afganistanu zapríčinených nezákonným konaním Spojených štátov a ich spojencov. Jej cieľom je upozorniť na rozsiahle vojnové zločiny spáchané počas pôsobenia USA, členských štátov NATO a ďalších medzinárodných aktérov v Afganistane v…

Foto Je na Slovensku reálna krízová situácia? Máte zabezpečenú rodinu ak nastane?

Slovensko, 15.november 2022 (AM, NO) – Poďme si predstaviť modelovú situáciu: „V celom meste nastane výpadok elektrického prúdu a infraštruktúry.“ Čo sa stane, ak to trvá dlhšie obdobie. Verejná doprava stojí, vlaky, či v tuneloch alebo po zemi. Doprava, najmä vo väčších mestách sa zastaví, zlyhajú semafory a závory. Výťahy sa zastavia. Rýchla pomoc ako zvyčajne…

Video Tréning baklanky priamo z ruského väzenia

Rusko, 7.október 2022 (AM) – Na našom portáli som už písal o baklanke - systéme bitky ruských chuligánov, ktorý je vo svojej podstate veľmi jednoduchý a pre niekoho nesmierne surový a nečestný. Každý ruský vor, chuligán, bandita alebo baklan však dobre pozná fakt, že vo svete však žiaľ nezvíťazia vždy tí…

Foto Ďalšie zasadnutie Národného obrodenia riešilo domobranu, potravinovú, zdrojovú a zdravotnícku bezpečnosť

Slovensko, 4.október 2022 (AM) – Koncom augusta viac ako sto delegátov zo slovenských spoločenstiev, občín, komunít, spolkov, vybraných hnutí a strán spustilo proces slovenského národného obrodenia. Delegáti Okrúhleho stola sa uzniesli na vzniku organizačnej štruktúry, ktorá postupne predstaví definované národné ciele a prirodzené práva národa. Budú informovať a usmerňovať národ v…

Foto Rusko odmietlo jadrovú katastrofu v Európe

Ukrajina, 12.september 2022 (AM) – Ráno 12. septembra agentúra Reuters informovala o „prvom údere osudu“ , ktorým bol masívny úder ruských rakiet na kritickú infraštruktúru Ukrajiny. „Ukrajina obvinila ruskú armádu z útoku na civilnú infraštruktúru v reakcii na víkendovú rýchlu ukrajinskú ofenzívu, ktorá prinútila Rusko stiahnuť sa zo svojej hlavnej bašty…

Foto Vyše sto zástupcov národných spolkov založilo spoločnú platformu pre sociálnu bezpečnosť v kritickej medzinárodnej situácii

Slovensko, 30.august 2022 (AM) – Viac ako sto delegátov zo Slovenských spoločenstiev, občín, komunít, spolkov, vybraných hnutí a strán sa 27.augusta 2022 stretlo pod Kriváňom za Okrúhlym stolom. Ich prvoradým záujmom je spustenie procesu Slovenského národného obrodenia. Situácia v spoločnosti dosiahla neudržateľnú úroveň. Súčasná vládna moc nie je schopná suverénne riadiť štát…

Video Bojový galavečer WARRIORS GAMES pokračuje aj v novembri

Slovensko, 9. november 2021 (AM) – Organizácia Warriors Games po úspešnom prvom kole, prináša ODVETU. Druhé kolo jedinečného konceptu boxerského zápolenia. V rámci Galavečera sa predstavia bojovníci zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. V tomto druhom kole si znova zmerajú sily dva boxerské tímy, ktoré pozostávajú z piatich členov vo váhovej kategórií – do…

Foto Bojový galavečer WARRIORS GAMES v septembri prinesie unikátny koncept boxerského turnaja

Slovensko, 25.August 2021 (AM) – Organizácia WARRIORS GAMES organizuje bojový galavečer pre všetkých fanúšikov boxu a kickboxu podľa pravidiel K1, ktorý sa uskutoční 14.9.2021 v Košiciach.     Prináša jedinečný koncept športového boxerského zápolenia na Slovensku. V rámci turnajov predstaví zaujímavé zápasy slovenských ako aj zahraničných borcov kickboxu podľa pravidiel K1. Jeden turnaj…

Foto The Race 2021 prinesie do Krásnej Hôrky akciu, adrenalín a nabitý program

Slovensko, 19.August 2021 (AM) – Dychberúce výkony, perfektná atmosféra, športové hviezdy, ale aj program, ktorý určite nemôžeš zmeškať! Práve tieto lákadlá prinesie 4. septembra pod hradby hradu Krásna Hôrka jedinečná športová akcia The Race 2021.   NOVÉ SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE PRE SKÚSENÝCH AJ ZAČIATOČNÍKOV Hlavnou časťou The Race je terénny prekážkový beh s traťou…

Video Ramzan Kadyrov rozdal Mercedesy bojovníkom svojho klubu. Video

Čečensko, 30. marec 2021 (AM) – Šéf Čečenska Ramzan Kadyrov ocenil troch športovcov vystupujúcich za bojový klub Achmat, ktorý mu patrí. Boxer Artur Beterbiev, bojovník zmiešaných bojových umení Magomed Bibulatov a rodák z Dagestanu zápasník Sambo - Magomedrasul Khasbulaev dostali každý Mercedes-Benz GLE, ktorého cena v Rusku začína na šiestich miliónoch rubľov.     Šéf Čečenska poznamenal,…

Foto Lady Kalašnikov: Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby

Rusko, 15.December 2020 (AM) - Psychický stav počas súťaže nie je o nič menej dôležitý ako fyzický. Maria Schwartz, kapitánka streleckého tímu Lady Kalašnikov, vysvetľuje, ako môžu techniky sebaregulácie pomôcť znížiť úzkosť a stres.   Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby Pojem „samoregulácia“, známy v domácej vede a praxi, hlavne vďaka…

Foto Tragédia počas športovej streľby: Na súťaži v praktickej streľbe v USA došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu

USA, 16. november 2020 (AM) - Prinášame tragickú informáciu zo zámoria kde behom preteku USPSA (Asociácia praktickej streľby USA) došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu a člena USPSA. Na strelnici v Penfielde 7.novembra ráno počas súťaže pretekárovi  behom povelu "Nabi a priprav sa!" spadla nabitá zbraň na zem (netrafil do puzdra), prišlo…