Pravda a výmysly o trestaneckých práporoch

Nemeckí vojenskí trestanci.

Slovensko, 30.september 2022 (AM) – Pred 80 rokmi 28. 7. 1942 sa v Rusku zrodil Ľudovým komisárom obrany ZSSR, teda Stalinom, podpísaný rozkaz č. 227, ktorý je verejnosti známy aj pod názvom „Ani krok späť!“. Vznikol tým nový druh vojsk Červenej armády tzv. „štrafnikov“ (vojenské trestanecké útvary) a spolu s ním sa zjavila hromada báchoriek, ktoré sa šíria dodnes. Hoci aj objektívna pravda o vojenských trestancoch je pôsobivá.

 

Poštová známka z čias vojny s nápisom „Ani krok späť!“

 

V Stalinovom rozkaze sa charakterizuje kritická situácia pre štát, vyvolaná ústupom Červenej armády, a výzva zastaviť ju. Na obnovenie disciplíny nariadil sformovať v každom fronte od jedného do troch trestaneckých práporov (po 800 ľudí) z veliteľov a v každej armáde 5-10 trestaneckých rôt (po 150-200 ľudí) z nižšieho veliteľského zboru a mužstva Červenej armády a tie stavať na najchúlostivejšie úseky frontu, čím im dať príležitosť „vykúpiť si krvou svoje zločiny pred vlasťou“. Málo sa však vie, že sovietsky rozkaz č. 227 nebol vo vojenstve novinkou, opieral sa napr. aj o skúsenosti Wehrmachtu, ktorý na východnom fronte vlastné trestanecké jednotky vytvoril už pred 2. sv. vojnou.

 

V momente vydania rozkazu č. 227 sa začali písať dejiny trestaneckých útvarov Veľkej vlasteneckej vojny. Za 80 rokov obrástli neuveriteľným množstvom mýtov, pretože v povojnových časoch sa im ako téme nevenovalo dostatok objektívnej bádateľskej pozornosti. Aj preto sa v čase rozpadu ZSSR stali trestanecké útvary obľúbenou témou bojovníkov so sovietskou minulosťou. V médiách, vo filmoch a v literatúre sa o vojenských trestancoch nehovorilo nič kladné, získali si len obraz frontových otrokov, ktorých osud nikoho netrápil.
Takýto názor vhodne zapadal do vtedy existujúcej koncepcie „potravy pre delá“, v súlade s ktorou Červená armáda dokázala víťaziť práve vďaka trestancom, vrhnutým do boja bez ohľadu na straty. Preto verejnosť až dodnes vníma trestanecké prápory nie ako prostriedok upevnenia disciplíny na fronte, ale ako represívny mechanizmus, nútiaci Červenú armádu víťaziť. Ale bolo to naozaj tak?

 

Ako sa plnil Stalinov rozkaz č. 227?
Vo vojskách ho spočiatku prijímali nie príliš povinne. O mesiac, 15. 8. 1942, na to reagoval náčelník Hlavnej politickej správy Červenej armády Aleksandr Ščerbakov, keď vo svojej direktíve poznamenal, že na fronte sa k tomuto rozkazu postavili formálne, nazdávajúc sa, že je len „ďalšou kampaňou“ a preto velitelia jeho podstatu ani nedoviedli do povedomia mužstva. Politické orgány a vojenské rady často neposkytovali pomoc pri formovaní trestaneckých útvarov, presúvajúc zodpovednosť za ne druhoradým funkcionárom. Podľa Ščerbakova mnohí politickí pracovníci očividne nepochopili, že Stalinov rozkaz je „základným vojensko-politickým dokumentom“, určujúcim bojové úlohy Červenej armáde.

 

Naozaj, bojujúc o realizačnú disciplínu podľa rozkazu č. 227 zavádzaním trestaneckých útvarov do vojsk si vrchné velenie samo sebe vytvorilo bolehlav. Možno bol rozkaz aktuálny, no nebol pripravený na jasné plnenie, pretože informácií o ňom bolo nedostatok. Stalin nariadil sformovať trestanecké útvary z „previnilcov disciplíny zo zbabelosti a nedostatočnej mužnosti“, k tomu určil počty ľudí v nich a tým sa to skončilo. Takáto situácia dospela do vzniku dvoch situácií s trestancami.

 

 

V prvom prípade sa v armádach vytvárali trestanecké roty, lenže trestancov bolo tak málo, že ich nebolo kým sformovať. Napríklad, v 54. armáde bolo k dispozícii na vytvorenie 10 rôt len 19 potrestaných vojakov. A tých do času sformovania trestaneckých rôt vyradili z účasti v bojoch.

 

Alebo iný prípad. 137. trestanecká rota bola v tyle vyše troch mesiacov. Preto mali jej trestanci lepšie podmienky, ako vojaci v prvej línii. Takýchto príkladov je viac.

 

V druhom prípade boli trestanecké útvary sformované rýchlo, no na úkor porušenia rozkazu č. 227. Napríklad, v 64. armáde do nich okrem zbabelcov a dezertérov zaraďovali aj odsúdencov vojenským tribunálom za vlastizradu, za politické zločiny alebo za spánok počas služby a istého obuvníka dokonca za „všeobecnú nedisciplinovanosť“.

 

 

K štatútu „štrafnikov“
Velenie Červenej armády bojovalo s takouto praxou a pomôcť mu v tom mal rozkaz Ľudového komisára obrany č. 298 z 28. 9. 1942, ktorý vysvetľuje postavenie trestaneckých útvarov. V súlade s ním velitelia a mužstvo, ktorí prejavia v boji zbabelosť alebo nedostatočnú odolnosť, vysielajú sa do trestaneckých práporov alebo do trestaneckých rôt na obdobie 1 až 3 mesiacov, aby si v nich vykúpili svoju vinu. „Štrafnikmi“ sa mohli stať aj odsúdenci vojenským tribunálom, ktorým bol trest podmienečne odložený. Toto bolo neskôr uzákonené rozkazom Ľudového komisára obrany č. 323 zo 16. 10. 1942. Odsúdenému vojenským tribunálom mohol byť trest prepáčený za hrdinský čin.

 

 

Vojenskí trestanci boli zbavení všetkých hodností a vyznamenaní, no mohli byť ustanovení do veliteľskej funkcie s prisúdením hodnosti slobodník až seržant. Za nesplnenie rozkazu, za sebapoškodzovanie, za útek z boja alebo za pokus prebehnúť k nepriateľovi sa dával trest, vrátane do zastrelenia na mieste. Avšak za bojové hrdinstvo mohol byť trestanec predčasne oslobodený alebo aj vyznamenaný.
Po uplynutí určeného trestu boli trestanci prepúšťaní z trestaneckých útvarov s obnovením ich hodností a všetkých práv. A tí, ktorí boli v boji ranení, boli automaticky považovaní, že si trest vykonali. Posielaní boli do lazaretov a po vyliečení pokračovali v ďalšej službe s plnými obnovenými právami.

 

Tí, ktorí sa stali invalidmi, dostávali penziu. Rodiny padlých vojenských trestancov dostávali penziu podľa všeobecných pravidiel.
Za roky Veľkej vlasteneckej vojny prešlo cez trestanecké útvary 427 910 ľudí. Pričom zďaleka nie všetci padli v boji, pretože po službe v nich sa vracali späť do útvarov bojujúcej armády.

 

Príkladom toho môže byť aj osud prieskumníka 68. tankovej brigády staršieho seržanta V. M. Korobka, ktorý bol na jar 1943 poslaný do 151. trestaneckej roty. Dňa 11. 5. 1943 si v bojoch vykúpil svoji vinu a vrátil sa späť do svojej brigády. Bola mu vrátená hodnosť i medaila Za odvahu. Neskôr si v boji vyslúžil dva rady: Rad Červenej hviezdy a Rad Slávy 3. stupňa.

 

Z trestaneckých do disciplinárnych
Dejiny vojenských trestancov Veľkej vlasteneckej vojny majú dve etapy. Začiatkom prvej je rozkaz č. 227. V tom čase sa vojenskými trestancami stávali zbabelci a dezertéri, ktorým trestanecké jednotky dávali šancu vykúpiť si vinu. Pre štát a armádu to boli ťažké časy, pretože nepriateľa bolo nutné zastaviť za každú cenu.

 

K augustu 1943 sa však situácia na fronte zmenila: Wehrmacht utrpel porážku pri Stalingrade a v Kurskom oblúku a Červená armáda ho začala hnať na západ. V tom čase už nebol rozkaz č. 227 potrebný („Ani krok späť“), pretože bojaschopnosť a bojový duch sovietskych vojsk vzrástol. Stále však bolo nutné podporovať vojenskú disciplínu.

 

Druhá etapa sa začala z rozkazu Ľudového komisára obrany č. 413 z 21. 8. 1943, ktorým sa Stalin rozhodol podporovať ju pomocou trestaneckých útvarov, zmeniac ich de facto na disciplinárne. Dal právo veliteľom útvarov a zväzkov posielať v rámci svojich právomocí bez súdu do trestaneckých rôt poddôstojníkov a mužstvo, ktorí sa previnili spáchaním niektorých priestupkov. Konkrétne za: „svojvoľné opustenie postu, dezerciu, nesplnenie rozkazu, premárnenie a krádež vojenského majetku, porušenie stanovených pravidiel strážnej služby a za ďalšie vojenské priestupky v prípadoch, ak bol obyčajný disciplinárny trest za ne nedostatočný“.

 

Avšak aj takáto právomoc bola obmedzená rozkazom Ľudového komisára obrany č. 357, podľa ktorého tieto priestupky museli byť podporené priznaním obvineného. Až takéhoto previnilca posielali do trestnej roty alebo ho postavili pred súd.

 

Na jednej strane táto novinka umožnila previnilým červenoarmejcom vyhnúť sa vojenskému tribunálu, na druhej umožňovala veliteľom niektorých útvarov porušovať rozkaz č. 413. K decembru 1943 generálny štáb zistil, že niektorí velitelia prevyšujú svoje právomoci a do trestaneckých rôt posielajú: bez priznania si viny; na čas dlhší ako tri mesiace a dokonca bez určenia termínov; za malé priestupky, ktoré mohli byť riešené disciplinárne; za nevhodnosť na výkon vojenskej služby; trestne odsúdených; ženy.

 

Na zastavenie takejto praxe Stalin zaviazal veliteľov frontov a armád aby preverovali rozhodnutia svojich veliteľov a prijímali opatrenia na odstránenie týchto narušení. Previerky plnenia rozkazu č. 413 a poriadku v trestaneckých útvaroch sa uskutočňovali do konca vojny a ich narušiteľov čakali tvrdé tresty. Napríklad, v decembri 1944 maršal G. Žukov poslal pred súd dvoch veliteľov trestaneckých rôt 47. armády za „nezákonné konanie voči podriadeným vojenským trestancom“. Takéto opatrenia boli nutné, pretože bojaschopnosť trestaneckých útvarov sa začala znižovať a začala v nich prekvitať dezercia.

 

Potrava pre delá alebo dobrí vojaci?
Existuje ustálený názor, že trestanci boli na fronte spotrebným materiálom, ktorý nebolo treba ľutovať. No bolo to naozaj tak? V duchu rozkazu č. 227 vojenskí trestanci pôsobili na „najťažších úsekoch frontu“. Veľmi často im zverovali rôzne nebezpečné úlohy, také ako prieskum bojom alebo prieskumné vyhľadávanie, stavajúc úlohu získania zajatcov. Vyslanie na plnenie takejto úlohy si vyžadovalo bojovú prípravu. No a vojenskí trestanci ju absolvovali.

 

Už v auguste 1942 vojaci, ktorí sa dostali do trestaneckých jednotiek, museli pred odoslaním na front povinne absolvovať prípravný kurz. Napríklad, 20. 8. 1942 štáb 53. armády Severozápadného frontu schválil dvojtýždňový program prípravy vojakov trestaneckých rôt. Zaradená sem bola ich taktická, palebná, ženijná, ošetrovateľská príprava a boj z blízka.

 

Ďalším príkladom prípravy trestaneckých vojakov môže byť výcvikový program 3. údernej armády Kalininského frontu, ku ktorému pristúpili s ešte väčšou vážnosťou. V súlade s ním vyčlenili „štrafnikom“ 200 hodín prípravy za 20 dní, v rámci ktorých sa 70 hodín venovalo taktike, 90 hodín streleckej a palebnej príprave a ostatný čas bol vyčlenený na politickú prípravu a štúdium vojenských predpisov.

 

Štáb 257. streleckej divízie stanovil, že príprava potrestaných vojakov plnila nasledovné ciele: „Osobitú pozornosť venovať výchove mužstva a nižších veliteľov iniciatíve, smelosti a tvrdej vôle pri plnení úlohy za každých podmienok bojovej situácie. Dôsledne vychovávať potrebu vzájomnej pomoci, smelosť, vytrvalosť, neohrozenosť a pripravenosť na sebaobetovanie. Cvičiť len to, čo je potrebné pre vojnu. Na zamestnaniach nepripúšťať žiadne podmienečnosti. Dosahovať, aby 100 % výcvikového času bolo využitých na zamestnaniach“.

 

Tieto slová by robili česť aj súčasnému specnazu. No v prípade roka 1942, kedy nové útvary vstupovali okamžite do boja, znejú prekvapivo. Pretože v tých časoch nebol na dlhý výcvik čas. Aj z toho vyplýva, že sovietske velenie považovalo úlohy trestaneckých jednotiek za veľmi dôležité, keďže toľko času vyčleňovalo na ich prípravu. V decembri 1943 Stalin stvrdil túto pozíciu, stanoviac termín pobytu „štarafnikov“ v tyle do času ich vyslania na front „pre tých, ktorí majú vojenskú prípravu, nie viac ako mesiac, a pre nevycvičených do troch mesiacov“.

 

Ako bojovať s mýtom?
Vojnové dokumenty vyvracajú názor, že vojenskí trestanci boli potravou pre delá a frontovými otrokmi. Skôr to boli vojaci dočasne obmedzení v právach, ktorí dostali príležitosť vykúpiť si vlastnú vinu za zbabelosť a potom aj za narušenia disciplíny. Nachádzanie sa v trestaneckých útvaroch im bolo ťažkým obdobím služby, osobitne, ak sa v jednotkách nedodržiavali ustanovenia, vytýčené príkazmi Ľudového komisariátu obrany o „štrafnikoch“. Velenie sa však usilovalo kontrolovať tento proces a bojovať s jeho porušovateľmi.
Hovorí sa, že s mýtmi je zbytočné bojovať. Jediný efektívny spôsob boja s nimi je vysvetľovať ich. Pretože mýty o „štrafnikoch“ falzifikujú chápanie 2. svetovej vojny i víťazstvo Červenej armády a spojencov v nej.

 

Prvé trestanecké jednotky Wehrmachtu
Disciplinárne prápory sa v nemeckej armáde objavili ešte pred vypuknutím 2. svetovej vojny. V roku 1939 ich bolo osem. Boli v nich vojaci, ktorí sa dopustili rôznych priestupkov. Používali sa najmä ako vojenské stavebné a ženijné jednotky. Po víťaznom poľskom ťažení boli disciplinárne prápory rozpustené, zrejme s ohľadom na to, že vo Wehrmachte nikdy nebudú zbabelci, lajdáci a zločinci.

 

Ale vypuknutie vojny so ZSSR ukázalo, že morálku mnohých vojakov a dôstojníkov treba posilniť nielen povzbudením a vyznamenaním. Protiofenzíva sovietskych vojsk pri Moskve v decembri 1941 prerástla do generálnej ofenzívy Červenej armády. Skupina armád „Stred“ bola istý čas na okraji priepasti. V niektorých oblastiach nemecké jednotky v panike ustupovali a ponechali napospas osudu stovky aut, diel a tankov. Hitler zúril. Preto vydal 16. decembra 1941 rozkaz, ktorý zakazoval vzdať sa pozícií bez povolenia zhora. Vojaci, ktorí dezertovali z frontovej línie, boli na mieste zastrelení.

 

Po nastolení základného poriadku nacistické vedenie vytvorilo na východnom fronte 100 trestaneckých jednotiek. Podmienky v nich boli stanovené na čas od šiestich mesiacov do piatich rokov. Ich trestanci museli slúžiť „od zvonenia do zvonenia“.

 

Nerušilo to ani zranenie, ani hrdinské činy. Čiže nemecký vojak, na rozdiel od Sovietov, nemohol krvou odčiniť svoju vinu. Aj z nemocnice sa vyliečení opäť vracali do svojho trestného práporu. Počet nemeckých „štrafnikov“ na východnom fronte bol presne stanovený – 16 500 ľudí, čo zodpovedalo stavu pešej divízie. 100 trestaneckých jednotiek bolo rovnomerne rozmiestnených pozdĺž celého sovietsko-nemeckého frontu.

 

Zároveň sa prísne dodržiaval princíp kasty: existovali dôstojnícke trestanecké roty, poddôstojníci a vojaci. Niekedy ich z taktických dôvodov spájali do práporu. Je jasné, že tieto jednotky boli v boji často bez krytia delostrelectvom, tankami a lietadlami.
SS-áci mali vlastné trestanecké jednotky. Najznámejším z nich bol prápor Dirlewanger, „preslávený“ zverstvami na civilnom obyvateľstve. Aj u nás počas SNP.

 

Prevažná väčšina nemeckých trestancov bola na východnom fronte. Ale v októbri 1942 sa aj vo Francúzsku objavila trestná formácia, 999. brigáda. Je zvláštne, že bola sformovaná z komunistov, sociálnych demokratov, zločincov a homosexuálov, ktorí boli v koncentračných táboroch. Podľa oficiálnych údajov prešlo počas druhej svetovej vojny systémom nemeckých trestaneckých práporov 198 tisíc ľudí.
Vladimír Mikunda

 

 


Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Foto Nová vlna raketových útokov ako pomsta za útok na ruské letiská. Prehľad situácie na Ukrajine

Ukrajina, 6.december 2022 (AM) – Včera v Moldavsku neďaleko hraníc s Ukrajinou pri meste Briceni našli úlomky spadnutej rakety. Podľa ministerstva vnútra krajiny našla pohraničná služba celkovo štyri úlomky vrátane úlomku horného stupňa. O vlastníctve tejto munície zatiaľ nie sú žiadne oficiálne informácie. Nie je známe ani to, kedy munícia dopadla na…

Foto Je panika USA okolo ponorky Belgorod s Poseidonami opodstatnená?

Rusko, 6.december 2022 (AM) – Určite, potvrdzuje bývalý veliteľ Severného loďstva admirál Vjačeslav Popov. „Ich znepokojenie je pochopiteľné, pretože sami takú ponorku nemajú. Belgorod je niečím, pred čím sa nevedia ochrániť. To je dôvod, prečo sú Američania podráždení! Vo Washingtone si totiž zvykli, že sú to oni, kto určuje smer vývoja.…

Foto USA priznali podporu farebnej revolúcie v Iráne. Cieľom je jadrový program a spolupráca s Ruskom

Irán, 6.december 2022 (AM) – USA nebudú pokračovať v pozastavených rozhovoroch s Iránom o obnovení jadrovej dohody. Namiesto toho sa Washington sústredí na zamedzenie iránskych dodávok zbraní do Ruska a na podporu iránskych protestov. Uviedol to osobitný vyslanec USA pre Irán Robert Malley s rozhovorom pre Bloomberg. Podľa Mallyho Irán nemá záujem…

Foto „USA môžu blufovať“: ruský pilot vysmial nový bombardér B-21

USA, 6. december 2022 (AM) – Americká obranná spoločnosť Northrop Grumman predstavila najnovší strategický bombardér B-21 Raider, vytvorený pomocou technológie stealth. Za akým účelom sa Spojené štáty rozhodli predviesť túto techniku, vysvetlil vojenský pilot Jurij Sytnik.   Prezentácia lietadla sa konala v štáte Kalifornia. Northrop Grumman tvrdí, že jej bombardér bude…

Foto Kyjev útokom na letisko Engels zaskočil ruské strategické sily. Naposledy bolo odpoveďou zničenie energetiky celej krajiny

Rusko, 5.december 2022 (AM) – Ukrajinský dron, pravdepodobne Tu-141 Striž, sa dnes ráno 5. decembra zrútil na pristávaciu dráhu letiska v Saratovskej oblasti. Zariadenie spadlo na leteckej základni neďaleko mesta Engels. Poškodenie utrpeli dva bombardéry Tu-95. Dvaja vojaci boli zranení, boli hospitalizovaní. Obyvatelia Engelsu a Saratova na sociálnych sieťach píšu, že…

Foto O „virtuálnych“ práporoch na strane Ozbrojených síl Ukrajiny

Ukrajina, 5.december 2022 (AM) – Vojenský analytik Vladlen Tatarskij sa čuduje, kde bojujú všetky dobrovoľnícke nacionalistické prápory, ktoré tvoria ľudia zo Severného Kaukazu a Krymu. A existuje nejaké potvrdenie ich skutočnej účasti na bojoch na Ukrajine? O akých formáciách hovoríme?     Prápor Šejk Mansour Čečenci z tohto práporu už dlhé…

Foto Vojenská technika: Svet vie o najmenej 92 „stratených“ nukleárnych bombách – a ďalšie zaujímavosti

Rusko, 27. november 2020 (AM) - 2. sv. vojna bola priestorom na realizáciu tých najfantastickejších projektov vojenských konštruktérov Preteky v zbrojení priviedli ku skonštruovaniu obrovských diel, rádiom riadených bômb, lietadlových lodí, ale aj nezvyčajných vzdušných lietadlových korábov. Od roku 1930 sa v ZSSR inžinierom Vladimírom Vachmistrovom rozpracúval projekt „Skupina“, ktorý predpokladal využitie lietadla nosiča na…

Foto Vyvíjajú Američania nového “nepriateľa” pre ruské tanky Armata?

USA, 23. november 2020 (AM) - Nie sme tak ďaleko od chvíle, kedy budú ľudia len istou opciou pre tank. Nie je síce potrebné brať tieto slová doslovne, avšak popredné svetové podniky vojenského priemyslu venujú veľkú pozornosť vývoju bezpilotných technológií, vrátane konštruovania tankov. Bolo by teda celkom nesprávne hovoriť o tom, že tieto…

Foto Francúzsko : Presadí sa laserový systém HELMA-P ako primárna laserová obrana pred bezpilotnými lietadlami?

Francúzsko, 15. november 2020 (AM) - Rovnako ako v severnej Sýrii a Líbyi, začiatkom tohto roka prebiehajúce boje v Náhornom Karabachu ukazujú dôležitosť vzdušných bezpilotných lietadiel, ktoré sa rovnako dobre dajú použiť na zameranie obrnených jednotiek a logistických konvojov ako aj na zničenie PVO (protivzdušná obrana). A to tým viac, že…

Foto Nemci ich odmietli: Taliansko teda ponúka Poľsku spoločný vývoj ťažkého tanku

Taliansko, 5. november 2020 (AM) - Rím aj Varšava vyjadrili v posledných mesiacoch záujem o Francúzsko-Nemecký program bojových tankov novej generácie MGCS. Zdá sa však, že tento francúzsko-nemecký pár v obidvoch prípadoch neposkytol priaznivú odpoveď na tieto požiadavky participácie na programe vývoja. Rímu sa preto nepodarilo začleniť sa do programu MGCS…

Foto Cieľom je zahltiť nepriateľskú obranu: Lockheed-Martin prerába transportné lietadlá na bombardéry

USA, 1.november 2020 (AM) - Vo februári 2016 Pentagón uviedol, že uvažuje o vytvorení konceptu s názvom Arsenal Plane. I keď to nebolo zásadne nič nové, išlo o premenu dopravného lietadla na nákladný kamión s inteligentnou muníciou a využiť pre ich presné zhadzovanie spoluprácou so stíhacími bombardérmi 5. generácie [F-35 alebo…

Foto Očakáva Taliansko viac konfliktov v stredozemí? V roku 2021 zvýši rozpočet na obranu o 1.3 miliardy EUR

Taliansko, 31.október 2020 (AM) - Taliansko bolo jednou z krajín najviac postihnutých prvou vlnou vírusu Covid-19 na jar tohto roku. Ich ekonomika zaznamenala pokles HDP o viac ako 12%, ignorujúc účinky prebiehajúcej druhej vlny. Z hľadiska bruselského ozdravného plánu je však najlepšie kompenzovanou európskou krajinou, ktorej bolo na obnovu hospodárstva pridelených…
Video Bojová skupina Wagner ukázala, ako trénuje bojovníkov pre ukrajinskú operáciu. Video

Rusko, 2.december 2022 (AM) – Novinárom televízie Russia Today sa podarilo navštíviť základňu Wagner PMC, kde sa školia regrúti spoločnosti na účasť v operácii Na Ukrajine. Videoklip z cvičiska sa teraz aktívne replikuje na telegramových kanáloch.       Na výcvikovej základni sa bojovníci trénujú v streľbe z rôznych druhov zbraní,…

Foto Streľba z pištole s tlmičom

Slovensko, 1.december 2022 (AM) – Po poslednej zmene zákona o strelných zbraniach a strelive je od 15.10.2022 možné na športové a poľovné účely používať tlmič hluku výstrelu. Trh reagoval na túto možnosť širokou ponukou tlmičov rôznych výrobcov. Tu je ale malý háčik, tlmiče, ktoré neboli vyrobené na Slovensku musia mať overovací certifikát našej Slovenskej…

Video SAKO TRG – nové odstreľovacie pušky Slovenskej vojenskej polície

Slovensko, 29.november 2022 (AM, BW Arms) – Vojenská polícia si v uplynulých dňoch prevzala nové odstreľovacie pušky SAKO TRG 42 A1 kaliber 338 Lapua Magnum spolu s optickými zameriavačmi a ďalším príslušenstvom. Nové pušky umožnia vojenským policajtom vysoko presnú streľbu na dlhé vzdialenosti aj v náročných podmienkach. Doterajšie náklady za sedem…

Video Ako strieľajú tí najlepší. V Thajsku prebehli majstrovstvá sveta v praktickej streľbe

Thajsko, 27.november 2022 (AM) – Vyvrcholením tohto ročníka pretekov v praktickej streľbe sú majstrovstvá sveta IPSC Handgun World Shoot 2022 organizované v thajskom meste Pattaya.  Už 19. ročník súbojov najlepších strelcov planéty v streľbe podľa pravidiel IPSC prebieha od 16. novembra až do 3. decembra 2022. Hlavné preteky, na ktorom sa zúčastní strelecká…

Foto Česká zbrojovka predstavuje nový špeciál pre IPSC streľbu

Česko, 25. november 2022 (AM) – Česká zbrojovka a.s. uvádza na trh novú športovú pištoľ CZ TS 2 ORANGE, určenú predovšetkým pre športové použitie, na čele so streľbou podľa pravidiel IPSC. Súčasne sa jedná o prvú športovú zbraň autentizovanú na blockchaine. Preto si pre premiéru tohto modelu vybrala majstrovstvá sveta IPSC…

Foto Nová pištoľ od AREX

Slovinsko, 22. november 2022 (AM) – Firma AREX Defense of Slovenia sa pripravuje na uvedenie novej samonabíjacej pištole Zero 2 v kalibri 9 mm Luger, čo je evolúcia vlastného dizajnu ručnej zbrane s bicím kladivom, ktorá ponúka množstvo vylepšení pre služobné, obranné, taktické a športové strelecké účely.     Prvýkrát bola zbraň…

Foto Nová vlna raketových útokov ako pomsta za útok na ruské letiská. Prehľad situácie na Ukrajine

Ukrajina, 6.december 2022 (AM) – Včera v Moldavsku neďaleko hraníc s Ukrajinou pri meste Briceni našli úlomky spadnutej rakety. Podľa ministerstva vnútra krajiny našla pohraničná služba celkovo štyri úlomky vrátane úlomku horného stupňa. O vlastníctve tejto munície zatiaľ nie sú žiadne oficiálne informácie. Nie je známe ani to, kedy munícia dopadla na…

Foto USA priznali podporu farebnej revolúcie v Iráne. Cieľom je jadrový program a spolupráca s Ruskom

Irán, 6.december 2022 (AM) – USA nebudú pokračovať v pozastavených rozhovoroch s Iránom o obnovení jadrovej dohody. Namiesto toho sa Washington sústredí na zamedzenie iránskych dodávok zbraní do Ruska a na podporu iránskych protestov. Uviedol to osobitný vyslanec USA pre Irán Robert Malley s rozhovorom pre Bloomberg. Podľa Mallyho Irán nemá záujem…

Foto Kyjev útokom na letisko Engels zaskočil ruské strategické sily. Naposledy bolo odpoveďou zničenie energetiky celej krajiny

Rusko, 5.december 2022 (AM) – Ukrajinský dron, pravdepodobne Tu-141 Striž, sa dnes ráno 5. decembra zrútil na pristávaciu dráhu letiska v Saratovskej oblasti. Zariadenie spadlo na leteckej základni neďaleko mesta Engels. Poškodenie utrpeli dva bombardéry Tu-95. Dvaja vojaci boli zranení, boli hospitalizovaní. Obyvatelia Engelsu a Saratova na sociálnych sieťach píšu, že…

Foto O „virtuálnych“ práporoch na strane Ozbrojených síl Ukrajiny

Ukrajina, 5.december 2022 (AM) – Vojenský analytik Vladlen Tatarskij sa čuduje, kde bojujú všetky dobrovoľnícke nacionalistické prápory, ktoré tvoria ľudia zo Severného Kaukazu a Krymu. A existuje nejaké potvrdenie ich skutočnej účasti na bojoch na Ukrajine? O akých formáciách hovoríme?     Prápor Šejk Mansour Čečenci z tohto práporu už dlhé…

Foto Ukrajinský front v Bachmute sa môže zrútiť kvôli chybe amerických dôstojníkov

Ukrajina, 5.december 2022 (AM) –  25. novembra sa jednotky 58. motorizovanej pechoty, 54. samostatnej mechanizovanej a 71. jaegerskej brigády Ozbrojených síl Ukrajiny pokúsili zaútočiť na pozície Wagner východne od Bachmutu. Útok na pozície bol plánovaný od začiatku novembra, ale jeho realizácia bola pre vysoké straty pozastavená. Po príchode zamestnancov amerického PMC „Mozart“…

Foto Zrod ruskej strednej vrstvy v bojisku ukrajinského konfliktu

Rusko, 5.december 2022 (AM) – V zóne špeciálnej operácie na Ukrajine popri všetkom prebieha formovanie strednej triedy, strednej vrstvy, o ktorej demokrati tak dlho snívali. Pravda, nebude to celkom tak, ako chceli, ale bude to viac vojensko-vlastenecké. Pretože stredná vrstva vyjde „z kabáta“ tých, ktorí prešli vojnou. Prečo? Minimálna platba pre bojovníkov…
Foto Je panika USA okolo ponorky Belgorod s Poseidonami opodstatnená?

Rusko, 6.december 2022 (AM) – Určite, potvrdzuje bývalý veliteľ Severného loďstva admirál Vjačeslav Popov. „Ich znepokojenie je pochopiteľné, pretože sami takú ponorku nemajú. Belgorod je niečím, pred čím sa nevedia ochrániť. To je dôvod, prečo sú Američania podráždení! Vo Washingtone si totiž zvykli, že sú to oni, kto určuje smer vývoja.…

Video Výsadková loď taiwanského námorníctva sa potopila pri pobreží ostrova

Taiwan, 24. november 2022 (AM) – Podľa taiwanského velenia sa výsadkové plavidlo potopilo vo vodách patriacich do okresu Kinmen. Oficiálnou verziou dôvodov je zlé počasie: vysoké vlny, silný nárazový vietor.   "Vyloďovacie plavidlo pre vysoké vlny stratilo možnosť ďalšieho riadeného pohybu. Voda zaplavila kabínu, dostala sa do vnútorného priestoru. Členovia posádky výsadkovej…

Foto Vo Francúzsku spustili novú fregatu „chránenú pred kybernetickými hrozbami“

Francúzsko, 8.november 2022 (AM) –V Loriente sa konal slávnostný ceremoniál spustenia novej fregaty „Amiral Ronarc'h“. Je vedúcou loďou medzi piatimi „obrannými a útočnými“ fregatami, ktoré si objednalo francúzske námorníctvo. Pre poveternostné podmienky bola akcia neúplná, fregata nebola prinesená na vystrojovacie mólo. Ceremoniálu sa zúčastnili francúzsky minister obrany Sebastian Lecornu a grécky…

Foto NATO pripravilo novú úlohu pre Čiernomorskú flotilu

Ukrajina, 8.november 2022 (AM) – Vladimir Zelenskyj chce vytvoriť ukrajinskú flotilu námorných bezpilotných plavidiel. Tieto ambície môžu podporiť Spojené štáty a najmä Británia, ktorých drony už boli použité na teroristické útoky vo vodách Sevastopolu. Aké sú riziká pre Rusko v takýchto plánoch? A čo by proti tomu mohla postaviť Čiernomorská flotila…

Foto Kyjev oznámil plány na vytvorenie flotily námorných bezpilotných plavidiel. Vyhráža sa útokmi na Irán

Ukrajina, 6.november 2022 (AM) – Ukrajina sa najnovšie rozhodla zamerať na budovanie flotily námorných bezpilotných plavidiel. Minulo týždňový útok námorných bezpilotných lodí na ruské lode v Sevastopole priviedol Kyjev k presvedčeniu, že je to tá najlepšia možnosť. Zelenskyj urobil zodpovedajúce vyhlásenie.     Podľa ukrajinskej tlače sa finančná zbierka na nákup…

Foto Rusko počas testov odpálilo balistickú strelu Bulava

Rusko, 5.november 2022 (AM) – Ruské ministerstvo obrany vo štvrtok oznámilo, že jadrová ponorka odpálila počas testov balistickú strelu Bulava. Odpálenie rakiet bolo uskutočnené z Bieleho mora na pohorí Kura na polostrove Kamčatka, píše sa v správe. Let prebehol v normálnom režime a že spustenie vykonala posádka „najnovšieho strategického raketového ponorkového…

Foto Prečo je obrana NATO proti ruským raketám bezmocná

USA, 30. november 2022 (AM) – Podľa západných expertov na Ukrajine dochádzajú rakety systémov protivzdušnej obrany. NATO oficiálne deklaruje, že zvažuje možnosť nových dodávok systémov protivzdušnej obrany kyjevskému režimu. O akých systémoch môžeme hovoriť – a prečo v žiadnom prípade nezachránia Ukrajinu pred ruskými raketovými útokmi?   Špeciálna vojenská operácia objasnila…

Foto Keď Ukrajine dôjde munícia

Rusko, 24. november 2022 (AM) – Ukrajine začala chýbať munícia – náboje, rakety a strely odlietajú ako „do pece“. Neexistuje žiadna vlastná výroba, staré sovietske zásoby sú prakticky vyčerpané a Západ uvádza, že Spojené štáty a európske krajiny „čelia výzve v dôsledku vyčerpania zásob zbraní, ktoré sa majú poslať na Ukrajinu“.…

Foto Český vojenský expert: Kyjev míňa príliš veľa munície na delostrelectvo západného typu. Prehľad operácie

Česko, 22. november 2022 (AM) –V západných publikáciách čoraz častejšie vychádzajú materiály o prohibičnom prekročení limitov na používanie munície ukrajinskou armádou. Predtým americkí experti, ktorí hodnotili situáciu, uviedli, že intenzita paľby z delostrelectva produkovaného krajinami NATO na Ukrajine je taká, že za pár týždňov zbraň vystrelí maximálny počet nábojov povolený na…

Foto Rusko prezbrojilo všetky raketové formácie na Iskandery

Rusko, 20. november 2022 (AM) – Raketové formácie Ozbrojených síl Ruskej federácie dokončili prezbrojenie na moderný komplex Iskander-M. Uviedlo to Ministerstvo obrany Ruskej federácie, pričom zdôraznilo jedinečnosť komplexu a absenciu jeho svetových analógov. Podľa otvorených zdrojov je dostrel Iskander-M až 300-500 kilometrov (údaje sa líšia). Takýto dosah robí rakety nepostrádateľnými pri…

Foto Raketu amerického komplexu HIMARS získala jedna z ruských konštrukčných kancelárií

Rusko, 13.november 2022 (AM) – Ruské špeciálne služby získali tajnými kanálmi prístup k celej rakete HIMARS, ktorá bola na územie Ruskej federácie prevezená cez územie tretej krajiny. Rakety americkej výroby - muníciu do univerzálneho raketometu HIMARS, ako je známe, používa ukrajinská armáda. Niekoľko sérií takýchto raketometov a tisíce rakiet pre ne dodala…

Foto Vojenský expert o slabine už dodaných raketometov NASAMS

Ukrajina, 12.november 2022 (AM) – NASAMS sú síce schopné pomôcť Kyjevu riešiť lokálne úlohy, no prikryť nimi celé územie Ukrajiny nedokážu. Navyše sú vraj bezmocné proti ruským Iskanderom.   „Protilietadlové raketové komplexy NASAMS by mohli podstatne zoslabiť útok na niektoré mesto, zostreliac nejakú časť ruských krídlatých rakiet a útočných dronov. Zároveň budú…
Foto „USA môžu blufovať“: ruský pilot vysmial nový bombardér B-21

USA, 6. december 2022 (AM) – Americká obranná spoločnosť Northrop Grumman predstavila najnovší strategický bombardér B-21 Raider, vytvorený pomocou technológie stealth. Za akým účelom sa Spojené štáty rozhodli predviesť túto techniku, vysvetlil vojenský pilot Jurij Sytnik.   Prezentácia lietadla sa konala v štáte Kalifornia. Northrop Grumman tvrdí, že jej bombardér bude…

Foto Ako je vystrojený najnovší americký strategický bombardér

USA, 5. december 2022 (AM) –V Spojených štátoch po prvý raz verejnosti predstavili prvý prototyp nového amerického strategického bombardéra Northrop Grumman B-21 Raider. Podujatie nie je obyčajné – ide o prvý nový ťažký bombardér na svete za viac ako tridsať rokov. Prečo americké letectvo potrebovalo nový stroj tejto triedy, čím je…

Foto Nový krok Ruska vo vývoji hypersonických zbraní. Mobilné odpaľovacie zariadenie pre „Cirkon“ ho urobí nezraniteľným

Rusko, 3. december 2022 (AM) – Pozemné mobilné zariadenie dodá „Cirkonom“ celý rad predností, vrátane utajenia. Takýto názor vyslovili počas rozhovoru s novinami Vzgljad vojenskí experti Aleksandr Bartoš a Konstantin Sivkov.   „Mobilné odpaľovacie zariadenie umožňuje presúvať túto zbroj čo najbližšie k objektom zásahu. Skracuje to čas letu a zabezpečuje utajenosť techniky, robiac ju fakticky…

Foto Georges Guynemer, druhé najúspešnejšie francúzsske stíhacie eso

Franúzsko, 3.december 2022 (AM) – Georges Guynemer (24.12. 1894, Paríž – 11. september 1917, Západné Flámsko) bol druhým najúspešnejším francúzskym stíhačom po René Fonckovi. Na svojom účte má 53 zostrelených nemeckých lietadiel. Bojoval nesmierne odvážne, sám bol zostrelený sedemkrát.     Narodil sa v rodine s dlhoročnou vojenskou tradíciou. Rodičom sa narodil…

Foto Ukrajinských vojenských pilotov pripravujú na stretnutie s neznámymi lietadlami

Rusko, 2. december 2022 (AM) – NATO sa vrátilo k dodávkam stíhačiek MiG-29 a F-16 do Kyjeva, ktoré sú v prevádzke v krajinách východnej Európy. Stalo sa tak po tom, čo aliancia uznala „kolosálny účinok“ ruských raketových útokov na ukrajinský energetický sektor. Pomôžu tieto lietadlá Kyjevu chrániť oblohu krajiny, kto s…

Foto Rusko by malo ísť iránskou cestou modernizácie leteckých zbraní

Irán, 2.december 2022 (AM) – Konflikt na Ukrajine odhalil problémy v ruskom systéme budovania ozbrojených síl, keď sa potrebné vzorky niekedy nakupovali v kusových množstvách a míňali sa na zbytočné projekty. Modernizačné programy pre staršie produkty často buď zlyhali, alebo neviedli k zlepšeniu výkonu. Na tomto pozadí kontrastuje Irán, ktorého vojensko-priemyselný…

Foto “Vaše meno je neznáme, váš čin je nesmrteľný.” 3. december – Deň neznámeho vojaka

Rusko, 3.december 2022 (AM) – V roku 1965, aby sa zachovala pamiatka na padlých vo Veľkej vlasteneckej vojne, bola predložená myšlienka postaviť pamätník na počesť vojakov, ktorí bojovali v bitke o Moskvu. Objednávku na tento monument dostali architekti Jurij Rabaev, Dmitrij Burdin, Vladimir Klimov a sochár Nikolaj Tomskij. Návrh pamätníka pripravovali…

Foto Georges Guynemer, druhé najúspešnejšie francúzsske stíhacie eso

Franúzsko, 3.december 2022 (AM) – Georges Guynemer (24.12. 1894, Paríž – 11. september 1917, Západné Flámsko) bol druhým najúspešnejším francúzskym stíhačom po René Fonckovi. Na svojom účte má 53 zostrelených nemeckých lietadiel. Bojoval nesmierne odvážne, sám bol zostrelený sedemkrát.     Narodil sa v rodine s dlhoročnou vojenskou tradíciou. Rodičom sa narodil…

Foto Andrej Fursov: Projekt globálnej reštrukturalizácie. Svet je na ceste k zombie a Planéte opíc

Rusko, 30.november 2022 (AM) – Boj o svetovú hegemóniu vždy predpokladal a zahŕňal boj za to, čo Antonio Gramsci nazýval „kultúrnou hegemóniou“. Už Mikuláš I. si veľmi dobre uvedomoval potrebu boja v oblasti kultúry. Bol to on, kto nariadil vytvorenie ruskej ideológie - „Pravoslávie. Autokracia. Národnosť“. Ale nič z toho nebolo…

Foto Teheránska konferencia – november 1943: Bol to Stalin, kto bol proti rozdeleniu Nemecka

Slovensko, 29.november 2022 (AM) – V týchto dňoch si pripomíname stretnutie vedúcich predstaviteľov troch mocností ZSSR, USA a Veľkej Británie. 28. novembra 1943 sa začala Teheránska konferencia - bolo to vôbec prvé stretnutie hlavných predstaviteľov ZSSR, USA a Spojeného kráľovstva počas druhej svetovej vojny. Konferencii predchádzala konferencia v Káhire, nasledovala konferencia v…

Foto Čo hovorili Nemci o svojich spojencoch?

Slovensko, 30.november 2022 (AM) – Nemci zapojili do ťaženia na východe proti ZSSR počas druhej svetovej vojny nielen vlastnú armádu, ale aj armády spojeneckých štátov a národov. V podstate tým usporiadali križiacke ťaženie Európy proti boľševizmu. Ak to vyjadríme obrazne, tak nemecký vlk si do boja prizval aj svojich šakalov. Ako ich hodnotil?…

Foto Keď je krajina v marazme, majú ju zachrániť jej obyvatelia. Kniha “Rozhovory o živote”

Slovensko, 29.november 2022 (AM) – V prepise autorových rozhovorov nájdete odpovede na otázky o chápaní sveta, formovaní svetonázoru, o typoch psychiky, o dôsledkoch zákonov dialektiky, o rozume, etike, umení, o návykoch ľudí, o cieľoch, metódach riadenia, o kolektívnom vplyve, o výchove kádrov hlavne v Rusku, o ekonomickej bezpečnosti. Je to nebezpečné, keď je vedecký…
Foto Biela kniha o zabíjaní civilného obyvateľstva Afganistanu v dôsledku nezákonných činov USA a ich spojencov

Rusko, 18. november 2022 (AM) – Ministerstvom zahraničných vecí Ruskej federácie bola zverejnená Biela kniha o skutočnostiach smrti civilného obyvateľstva Afganistanu zapríčinených nezákonným konaním Spojených štátov a ich spojencov. Jej cieľom je upozorniť na rozsiahle vojnové zločiny spáchané počas pôsobenia USA, členských štátov NATO a ďalších medzinárodných aktérov v Afganistane v…

Foto Je na Slovensku reálna krízová situácia? Máte zabezpečenú rodinu ak nastane?

Slovensko, 15.november 2022 (AM, NO) – Poďme si predstaviť modelovú situáciu: „V celom meste nastane výpadok elektrického prúdu a infraštruktúry.“ Čo sa stane, ak to trvá dlhšie obdobie. Verejná doprava stojí, vlaky, či v tuneloch alebo po zemi. Doprava, najmä vo väčších mestách sa zastaví, zlyhajú semafory a závory. Výťahy sa zastavia. Rýchla pomoc ako zvyčajne…

Video Tréning baklanky priamo z ruského väzenia

Rusko, 7.október 2022 (AM) – Na našom portáli som už písal o baklanke - systéme bitky ruských chuligánov, ktorý je vo svojej podstate veľmi jednoduchý a pre niekoho nesmierne surový a nečestný. Každý ruský vor, chuligán, bandita alebo baklan však dobre pozná fakt, že vo svete však žiaľ nezvíťazia vždy tí…

Foto Ďalšie zasadnutie Národného obrodenia riešilo domobranu, potravinovú, zdrojovú a zdravotnícku bezpečnosť

Slovensko, 4.október 2022 (AM) – Koncom augusta viac ako sto delegátov zo slovenských spoločenstiev, občín, komunít, spolkov, vybraných hnutí a strán spustilo proces slovenského národného obrodenia. Delegáti Okrúhleho stola sa uzniesli na vzniku organizačnej štruktúry, ktorá postupne predstaví definované národné ciele a prirodzené práva národa. Budú informovať a usmerňovať národ v…

Foto Rusko odmietlo jadrovú katastrofu v Európe

Ukrajina, 12.september 2022 (AM) – Ráno 12. septembra agentúra Reuters informovala o „prvom údere osudu“ , ktorým bol masívny úder ruských rakiet na kritickú infraštruktúru Ukrajiny. „Ukrajina obvinila ruskú armádu z útoku na civilnú infraštruktúru v reakcii na víkendovú rýchlu ukrajinskú ofenzívu, ktorá prinútila Rusko stiahnuť sa zo svojej hlavnej bašty…

Foto Vyše sto zástupcov národných spolkov založilo spoločnú platformu pre sociálnu bezpečnosť v kritickej medzinárodnej situácii

Slovensko, 30.august 2022 (AM) – Viac ako sto delegátov zo Slovenských spoločenstiev, občín, komunít, spolkov, vybraných hnutí a strán sa 27.augusta 2022 stretlo pod Kriváňom za Okrúhlym stolom. Ich prvoradým záujmom je spustenie procesu Slovenského národného obrodenia. Situácia v spoločnosti dosiahla neudržateľnú úroveň. Súčasná vládna moc nie je schopná suverénne riadiť štát…

Video Bojový galavečer WARRIORS GAMES pokračuje aj v novembri

Slovensko, 9. november 2021 (AM) – Organizácia Warriors Games po úspešnom prvom kole, prináša ODVETU. Druhé kolo jedinečného konceptu boxerského zápolenia. V rámci Galavečera sa predstavia bojovníci zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. V tomto druhom kole si znova zmerajú sily dva boxerské tímy, ktoré pozostávajú z piatich členov vo váhovej kategórií – do…

Foto Bojový galavečer WARRIORS GAMES v septembri prinesie unikátny koncept boxerského turnaja

Slovensko, 25.August 2021 (AM) – Organizácia WARRIORS GAMES organizuje bojový galavečer pre všetkých fanúšikov boxu a kickboxu podľa pravidiel K1, ktorý sa uskutoční 14.9.2021 v Košiciach.     Prináša jedinečný koncept športového boxerského zápolenia na Slovensku. V rámci turnajov predstaví zaujímavé zápasy slovenských ako aj zahraničných borcov kickboxu podľa pravidiel K1. Jeden turnaj…

Foto The Race 2021 prinesie do Krásnej Hôrky akciu, adrenalín a nabitý program

Slovensko, 19.August 2021 (AM) – Dychberúce výkony, perfektná atmosféra, športové hviezdy, ale aj program, ktorý určite nemôžeš zmeškať! Práve tieto lákadlá prinesie 4. septembra pod hradby hradu Krásna Hôrka jedinečná športová akcia The Race 2021.   NOVÉ SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE PRE SKÚSENÝCH AJ ZAČIATOČNÍKOV Hlavnou časťou The Race je terénny prekážkový beh s traťou…

Video Ramzan Kadyrov rozdal Mercedesy bojovníkom svojho klubu. Video

Čečensko, 30. marec 2021 (AM) – Šéf Čečenska Ramzan Kadyrov ocenil troch športovcov vystupujúcich za bojový klub Achmat, ktorý mu patrí. Boxer Artur Beterbiev, bojovník zmiešaných bojových umení Magomed Bibulatov a rodák z Dagestanu zápasník Sambo - Magomedrasul Khasbulaev dostali každý Mercedes-Benz GLE, ktorého cena v Rusku začína na šiestich miliónoch rubľov.     Šéf Čečenska poznamenal,…

Foto Lady Kalašnikov: Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby

Rusko, 15.December 2020 (AM) - Psychický stav počas súťaže nie je o nič menej dôležitý ako fyzický. Maria Schwartz, kapitánka streleckého tímu Lady Kalašnikov, vysvetľuje, ako môžu techniky sebaregulácie pomôcť znížiť úzkosť a stres.   Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby Pojem „samoregulácia“, známy v domácej vede a praxi, hlavne vďaka…

Foto Tragédia počas športovej streľby: Na súťaži v praktickej streľbe v USA došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu

USA, 16. november 2020 (AM) - Prinášame tragickú informáciu zo zámoria kde behom preteku USPSA (Asociácia praktickej streľby USA) došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu a člena USPSA. Na strelnici v Penfielde 7.novembra ráno počas súťaže pretekárovi  behom povelu "Nabi a priprav sa!" spadla nabitá zbraň na zem (netrafil do puzdra), prišlo…