Nedostatky Hitlerovho plánu

.

Nemecko, 14. október 2021 (AM) – Plán Barbarossa, ktorým Hitler načrtol schému rozdrvenia Červenej armády za štyri-päť mesiacov a zachvátenie európskej časti Sovietskeho zväzu do línie Archangeľsk – Volga – Astracháň, bol podpísaný 18. decembra 1940, čiže pol roka pred napadnutím ZSSR.

 

Prečo Hitler prijal toto rozhodnutie, ako sa stalo, že sovietska rozviedka nespozorovala nemecké prípravy a aké hlavné chyby obsahoval plán Barbarossa?
Čisto vojenské detaily plánu, ktorý bol rozpracovaný pod vedením generála Fridricha Paulusa, sú známe a nevyvolávajú žiadne spory. Vedie sa však akademická diskusia o tom, koho treba považovať za vynálezcu doktríny blitzkriegu. Ide o to, že idea vojenstva sa v oblasti vojenskej stratégie v predvojnových desaťročiach vyvíjala približne rovnako vo väčšine európskych krajín, ktoré mali dostatočný vojenský potenciál. Všetky však mali rovnakú traumu, a to 1. sv. vojnu s jej niekoľkoročným sedením v zákopoch a nesmierne krvavými útokmi na opevnené obranné línie protivníka.

 

Nová stratégia mala teda vylúčiť akúkoľvek perspektívu zdĺhavej vojny s ustálenou frontovou líniou. Preto sa nielen v Nemecku, ale aj v ZSSR pracovalo na pláne strategického úderu do hĺbky, ktorý predpokladal rýchly prienik na územie protivníka s cieľom nedovoliť mu vytvoriť si súvislú obrannú líniu.

 

Zrodila sa novinka
Bolo to principiálne nové teoretické východisko, ktoré obsahovalo prebudovanie celej armády s dôrazom na jej mechanizáciu. No a tá si vyžadovala aj prestavbu priemyslu: v Nemecku išlo o obnovu priemyselného potenciálu a v ZSSR o vybudovanie ťažkého priemyslu na nových územiach. Priemysel na to potreboval nových ľudí, čo znamenalo udelenie zásadnej pozornosti vzdelávaniu a nevyhnutnosti príchodu do miest a na stavby veľkého množstva pracovných síl.

 

Asi takto vyzerali teoretické základy tvorby vojenskej stratégie, ktoré, založené na analýze a skúsenostiach predchádzajúcej vojny, ovplyvňovali hospodársku i sociálnu prestavbu štátu. Dá sa to považovať aj za „militarizáciu“, ibaže v praxi to bola obyčajná sociálna mechanika, ktorá sa správa rovnako pri akejkoľvek ideológii a pri akomkoľvek sociálnom poriadku.

 

Kto bol hlavný teoretik ZSSR?
V ZSSR bol hlavným teoretikom „vojny nového typu“ zástupca náčelníka Generálneho štábu Robotnícko-roľníckej Červenej armády (RRČA) generál Vladimír Kiriakovič Triandafillov. Jeho hlavná práca „Charakter operácií súčasných armád“ bola vydaná až po jeho smrti v roku 1936 (Triandafillov zahynul pri leteckej katastrofe v roku 1931 vo veku 37 rokov). A po zatknutí jeho priateľa a patróna Tuchačevského, boli jeho myšlienky potichu zabudnuté. Hoci, napríklad, v takých útočných operáciách, akým bol plán vojny s Fínskom 1939-1940, badať jeho motív strategického útoku.

 

Na tomto pláne nebolo nič chybné, svojím spôsobom bol dokonca príťažlivý (rozrezať Fínsko na polovičky a rýchlo vyjsť k Botnickému zálivu), len jeho realizácia bola úbohá z rôznych dôvodov, ktoré nemajú nič spoločné so strategickým plánovaním.
Existencia zhodných vojenských doktrín umožňuje niektorým neserióznym historikom-falzifikátorom tvrdiť, že Stalin pripravoval plán útoku proti Nemecku a Hitler sa mu akoby bránil predstihovým úderom.

 

Tieto úvahy už desaťročia zabávajú ľudí v žánre alternatívnych (krčmových) dejín spolu s knihami o „pravlasti starobylých árijcov“, o pokladoch templárov a invázii mimozemšťanov. Všetko je to veľmi zaujímavé, no s pravdou to nemá nič spoločné.

 

Napríklad Angličania takéto „blitzkriegové“ doktríny nemali. Nie, že by boli mierumilovní, ale preto, že nemali na to dostatočne mohutnú pozemnú armádu a že sa usilovali stať „iba“ námornou mocnosťou. USA zase vôbec nemali adekvátnu vojenskú ideu. Japonské plány (napr. Kantokuen) mali skôr utopický charakter s nádychom mystiky. Čiže nepodobali sa na klasickú vojenskú stratégiu.

 

Keď hovoríme o práci Friedricha Paulusa, bežne sa hovorí, že len upravil plán von Schlieffena, ktorý sa zrodil v roku 1905, a upravil ho na podmienky roku 1940. (Plán útoku proti Francúzsku nie cez spoločnú hranicu, ale cez Belgicko a Holandsko.) No to je len čiastočná pravda, pretože von Schlieffen bol v mene víťazstva pripravený obetovať Východné Prusko. Navyše, v druhej polovici roka 1940 už žiadne Francúzsko neexistovalo a tak nebolo treba nič obetovať.

 

V niektorých memoároch, napr. v denníku genplk. Franza Haldera sa priamo hovorí o tom, že Hitler po prvýkrát vyslovil tému „východného ťaženia“ dobre, že nie hneď po kapitulácii Francúzska počas návštevy stanu v Charleville (departement Marne). Halder však uviedol, že išlo len o „nahlas vyslovené úvahy“ v súkromnej diskusii.

 

 

Kam útočiť?
Pravdou je, že Hitler sa dlho nevedel rozhodnúť o smere úderu (Anglicko či ZSSR). Vojna so ZSSR sa pritom považovala za nevyhnutnú tak z ideologických, ako aj praktických pohnútok (dôvod – suroviny). Voči Londýnu šli neustále pokusy o dohodu. Posledným bol známy let Rudolfa Hessa.

 

Podľa najrozšírenejšej verzie, konečné rozhodnutie Hitler prijal po neúspešnej leteckej vojne proti Anglicku a po zhodnotení možností na vpád do Anglicka ako operácie s „neistým výsledkom“ a ťažkými stratami. Netreba pri tom hovoriť, že v nemeckom generálnom štábe existovali o tom spory, ani to, žeby sa táto otázka principiálne posudzovala.

 

V nemeckej generalite neexistovala ani „pacifistická opozícia“. Ide o omnoho neskorší mýtus, cieľom ktorého je obieliť Wehrmacht („teória čistého Wehrmachtu“ sa šíri dodnes) a spätne sa obhájiť. Reálne, pruská vojenská aristokracia síce krútila nosom nad „slobodníkovým štréberstvom“, lenže jeho útočný nápor v plnej miere podporovala.

 

Niekomu sa hitlerovská ideológia nemusela príliš pozdávať, no rok 1940 sa stal vrcholom úspechov Tretej ríše. Práve vtedy sa generáli von Bock, von Leeb, von Rundstedt, von Brauchitsch a ďalší úprimne pýšili rozšírením Nemecka, ktoré prinútilo kľaknúť si na kolená celú Európu. Prečo by teda nešli ďalej, keď sa všetkému tak darí?

 

Existuje ešte jedna epizóda o Hitlerových „premetoch“ medzi dvomi frontami: ide o pokus vtiahnuť ZSSR do Trojstranného paktu v novembri 1940. Joachim von Ribbentrop vtedy v leteckom úkryte (práve prebiehal nad Berlínom anglický nálet) čítal V. Molotovovi akýsi návrh na globálne rozdelenie sveta. Liberálna verzia prezentácie tejto udalosti hovorí, že Stalin obstavil tento návrh nejakými svojimi nesplniteľnými podmienkami (vyvedenie nemeckých vojsk z Fínska, vytvorenie sovietskej vojenskej základne na Dardaneloch a odchod Japonska z ostrova Sachalin), po čom Hitler prijal konečné rozhodnutie o útoku proti ZSSR.

 

 

Bližšie k direktíve
Rozpracovanie plánu však už prebiehalo po celý rok 1940 a určite nie na prípad „čo ak“. Obe strany používali diplomaciu, vrátane tajnej, na získanie taktických výhod.

 

Hitler sa snažil vyhnúť vojne na niekoľkých frontoch a takmer sa mu to podarilo, Moskva zase potrebovala trochu viac času aby vyladila hospodársky systém, predovšetkým priemysel, mobilizovaný na vybudovanie omnoho modernejšej armády. V tejto hre boli všetky prostriedky dobré.

 

Už z teórie rímskeho práva je známe, že „po tom“ neznamená „kvôli tomu“. To, že Hitler schválil plán Barbarossa 18. decembra a nie o mesiac skôr, neznamená, že práve rozhovor Ribbentropa s Molotovom v berlínskom protileteckom úkryte mesiac predtým principiálne ovplyvnil Hitlerovo rozhodnutie. Veď aj odpoveď z Moskvy mu prišla cez nového sovietskeho veľvyslanca v Berlíne Dekanozova až vo februári 1941.

 

Existuje aj ďalšia sporná otázka: čo Moskva vedela o pláne Barbarossa celkovo i o jeho detailoch? Tu treba spomenúť, že náčelník generálneho štábu pozemných vojsk Franz Halder spustil dezinformačnú kampaň už na jar 1940. Riadil ju SS-Brigadeführer a generálmajor ríšskej polície Walter Schellenberg. Išlo o špeciálnu operáciu, rozsah ktorej dejiny dovtedy nepoznali.

 

Oficiálny výnos o maskovaní presunov vojsk na východ bol vydaný nemeckým generálnym štábom v októbri 1940, čiže dva mesiace pred podpísaním plánu „Barbarossa“. Hlavnou ideou dezinformácie bolo rozširovanie falošných údajov, že Nemecko bude útočiť na západnom smere. Tejto línie sa držali všetci, od oficiálnych médií do práce dvojitých agentov. Dialo sa to napr. tak, že nemeckí diplomati čosi „pustili“ Turkom, tí Bulharom a postupne sa táto informácia dostávala cez vojenskú rozviedku do Kremľa.

 

Ani generál Filipp Golikov, ktorý vtedy riadil GRU RRČA, nedokázal určiť stupeň dôveryhodnosti informácií o plánoch Berlína. Z neznámeho dôvodu nedôveroval väčšine rezidentúr a pripájal k hláseniam o presunoch nemeckých vojsk na východ, ako aj k správam o plánovanom prepade ZSSR, poznámky „nedôveryhodný zdroj“ či rovno to Stalinovi označoval za „dezinformáciu anglickej rozviedky“.

Prípad Richarda Sorgeho je priam učebnicový. Golikovov názor na to bol, že Nemecko drží na západe tretinu svojej armády, tretinu na východe a ostatnú tretinu niekde v zálohe. Kde, to nevieme. Práve preto tiež nemôžeme tvrdiť, že útok sa pripravuje práve proti ZSSR! Vo výsledku GRU nielenže nedokázalo získať detaily plánu Barbarossa, no nedokázalo ani určiť dislokáciu veľkých síl Wehrmachtu.

 

A tak aj toto spôsobilo chyby pri budovaní obrany v prvých mesiacoch vojny (hoci príčin tragédie leta – jesene 1941 bolo omnoho viac). Na začiatku vojny bol Golikov stiahnutý z funkcie náčelníka GRU a so zníženou hodnosťou bol poslaný na front veliť armáde, kde sa taktiež prejavil ako nie príliš talentovaný vojvodca.

 

Plán Barbarossa (Direktíva z 18. 12. 1940) sa skladal z mapy a bojového poriadku. Vytlačený bol v niekoľkých, prísne evidovaných, exemplároch. Bol to krátky záznam strategického obsahu. Žiadnej rozviedke sveta sa tento dokument nepodarilo získať. Aj Hitlerovi spojenci, generálne štáby Fínska, Rumunska a Maďarska ho získali až na poslednú chvíľu.

 

Stratégiu ovplyvnili chyby
Nech je to akokoľvek prekvapivé, strategickú voľbu Hitlerovho útoku na ZSSR dodatočne ovplyvnili chyby nemeckej rozviedky. Aj Abwehr, aj Schellenbergov a Canarisov rezort zle hodnotili vojenský potenciál ZSSR. Vrátane toho, ako predpokladal Abwehr, že Červená armáda môže do boja postaviť najviac 40 divízií proti 180 nemeckým. Naozaj išlo o obrovskú chybu, pretože Sovieti ich do boja poslali 20-krát viac.

 

Berlín tiež nemal najmenšiu predstavu o priemyselnom a hospodárskom potenciály ZSSR. Spôsobilo to kritizované sovietske utajovanie: údaje o ťažbe, povedzme uhlia a rast tavby železa, boli považované za štátne tajomstvo. Pri tom treba uviesť, že to nebol len Berlín, kto málo vedel i málo chápal o Sovietskom zväze. Veď ani Anglicko, ani USA nevedeli do konca roku 1941 oceniť sovietsky potenciál.

V Berlíne sa spoliehali na rozpad štátu, na povstania na národnostných okrajoch a na podobné záležitosti. Dôvodom podobných nádejí boli obyčajné ideologické mýty. Canaris a Schellenberg sa tiež priveľmi spoliehali na slová utečencov, ktorí príliš zveličovali svoje názory.

 

Hodnotenie Zimnej vojny

Osobitnú pozornosť si zasluhuje analýza sovietsko-fínskej vojny. Eufória, ktorá po nej opantala Fínov, spôsobila pohŕdavý názor na hodnotenie kvalít Červenej armády, osobitne v taktickej príprave sovietskych vojakov. Keďže Nemci si kvality Sovietov nemohli overiť na mieste, nedokázali oceniť ani zmeny, ktoré po Zimnej vojne nastali v Červenej armáde.

 

Zdrojom nemeckej arogancie sa stali aj údaje o rozohnaní vedúcich kádrov po prípade s Tuchačevským. Intrigy okolo Tuchačevského a úlohu, ktorú v tom zohral nemecký Abwehr, sú dodnes jednou z najtajomnejších záhad predvojnového obdobia. Ak Canaris a Schellenberg naozaj stáli pri prameni „prípadu Tuchačevského“, toto od základu mení celé dejiny prípravy Nemecka na vojnu proti ZSSR.

 

Berlín z nepochopiteľného dôvodu odignoroval priebeh a výsledky sovietsko-japonského konfliktu na Ďalekom východe. Boje pri jazere Chasan si vysvetlili tak, že „tí červení nič nevedia“ a unikátnu operáciu G. Žukova na Chalchin-Gole si akoby „nevšimol“. Hoci práve tu Červená armáda po prvýkrát uskutočnila bleskovú operáciu s nasadením tankových jednotiek a súčinnosť s letectvom. Nemci si teda nevšimli, že aj Sovieti majú generálov, ktorí vedia riadiť obrovské zoskupenia s masou ľudí a techniky. Japonci to pochopili a vzdali sa útoku proti ZSSR.

 

Samozrejme, že netreba na plán „Barbarossa“ nazerať ako na vrchol vtedajšieho vojenského myslenia. Áno, bol očividný, ak to vnímame v súvislostiach údajov, ktorými operoval nemecký generálny štáb. Bolo to dobrodružstvo rozkalkulované na maximálne pól roka, no čo robiť ďalej, nad tým sa nikto v Berlíne nezamýšľal. Plán „B“ vôbec neexistoval. Ak by sme tu použili Stalinovu charakteristiku, boli to „závraty nad úspechmi“.

 

Spočiatku sa Nemcom darilo
V prvé týždne, napriek všetkému, Nemcom sa v podstate darilo bojovať podľa plánu, vo výsledku čoho sa obrovské sovietske zoskupenia rozostavené medzi starou a novou hranicou ako na šachovnici jeden za druhým dostávali do obkľúčenia.

 

Vytvorenie, schválenie a začiatok realizácie plánu Barbarossa sa nedá vytrhnúť z kontextu tých čias. Veď zosobňoval všetky tendencie vtedajšej vojenskej vedy. Bol vytvorený na prepad ZSSR dávno predtým, ako Hitler začal uskutočňovať zvláštne diplomatické manévre. Chybný bol z pohľadu hodnotenia politických realít a sociálno-politického potenciálu Sovietskeho zväzu.

 

Navyše táto pekná mapa so šípkami nijako nebrala do úvahy národnostný charakter protivníka, zveličovala sovietske slabiny (niekedy až vymyslené) a znižovala všetko pozitívne, čo sa dalo nájsť v Sovietskom zväze tých čias. No a práve táto neznalosť ruských ľudí a mnohých ďalších národov vtedajšieho ZSSR, a aj realít samotného štátu, sa ukázala byť najväčšou slabinou plánu Barbarossa, aj keby bol trojnásobnou viechou vojenského myslenia. Hoci takým nebol.
Vladimír Mikunda


Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Foto Slovenský Stribog za 800 dolárov versus B&T APC9K za 3000 dolárov. Video

USA, 27. október 2021 (AM) – Strelecký kanál Texas Plinking s miliónom odberateľov porovnal dve zbrane. Slovenský Stribog verzie SP9A1 a SP9A3 a švajčiarský  Brügger & Thomet APC 9K. Stribog sa v závislosti od doplnkov predáva od 800 do 1500 dolárov. B&T APC9K od 2300 do 3000 dolárov. Je teda B&T APC9K aj…

Foto Gustáv Wendrinský prezývaný „Krutý pes z Prešporku” – protitankové eso Waffen SS

Slovensko, 27. októbra 2021 (AM) – Gustáv Wendrinský (*24. január 1923, Bratislava – † 11. až 13. február 1945, Csobánka, Maďarsko) pochádzal z Bratislavy zo zmiešanej, nemecko-slovenskej rodiny. V čase II. svetovej vojny vstúpil do Waffen SS a ako príslušník 8. Waffen SS divízie „Florian Geyer“ získal v hodnosti poddôstojníka Rytiersky…

Foto Stalinove citáty o Anglicku a jeho politike ktorá je stále aktuálna

Rusko, 27. október 2021 (AM) –  Josif Vissarionovič Stalin sa dobre orientoval v medzinárodnej politike. Zozbierali sme niekoľko jeho citátov o Spojenom kráľovstve, ktoré dodnes nestrácajú na aktuálnosti.   1. V podstate pán Churchill a jeho priatelia v Anglicku a Spojených štátoch predkladajú národom, ktoré nehovoria po anglicky, niečo ako ultimátum:…

Foto Čiernomorská flotila vykonala raketové streľby so systémami Bal a Utes. Video

Rusko, 27. október 2021 (AM) – Posádka fregaty Admirál Grigorovič ruskej Čiernomorskej flotily vykonala spoločné raketové streľby s jednotkami pobrežných protilodných raketových komplexov Bal a Utes.     „V priebehu cvičenia po štarte raketového terča Progress z odpaľovacích rámp komplexu Utes bojová obsluha protivzdušnej obrany fregaty Admirál Grigorovič zachytila ​​a sledovala…

Foto Video: Piráti utiekli z unesenej kontajnerovej lode keď sa objavil vrtuľník s ruskou námornou pechotou

Guinea, 26. október 2021 (AM) – Posádka protiponorkovej lode  Viceadmirál Kulakov potlačila pirátsku činnosť v Guinejskom zálive. Pirátska skupina pri západnom pobreží Afriky sa pokúsila uniesť loď plaviacu sa v tejto oblasti pod vlajkou Panamy.       Piráti predbehli loď na rýchlom člne a pokúsili sa zobrať posádku ako rukojemníkov…

Foto Bieloruskí zbrojári predstavili hlbokú modernizáciu ostreľovacej pušky Dragunov

Bielorusko, 26. október 2021 (AM) – Novú ostreľovaciu pušku môže prijať bieloruská armáda, aby nahradila už zastaranú ostreľovaciu pušku Dragunov (SVD). Podľa Štátneho vojensko-priemyselného výboru Bieloruskej republiky špecialisti Štátneho výboru pre leteckú dopravu vyvinuli ostreľovaciu pušku SCR-1200.   Bieloruskí dizajnéri vykonali hlbokú modernizáciu SVD a na jej základe vytvorili novú ostreľovaciu…

Foto Vojenská technika: Svet vie o najmenej 92 „stratených“ nukleárnych bombách – a ďalšie zaujímavosti

Rusko, 27. november 2020 (AM) - 2. sv. vojna bola priestorom na realizáciu tých najfantastickejších projektov vojenských konštruktérov Preteky v zbrojení priviedli ku skonštruovaniu obrovských diel, rádiom riadených bômb, lietadlových lodí, ale aj nezvyčajných vzdušných lietadlových korábov. Od roku 1930 sa v ZSSR inžinierom Vladimírom Vachmistrovom rozpracúval projekt „Skupina“, ktorý predpokladal využitie lietadla nosiča na…

Foto Vyvíjajú Američania nového “nepriateľa” pre ruské tanky Armata?

USA, 23. november 2020 (AM) - Nie sme tak ďaleko od chvíle, kedy budú ľudia len istou opciou pre tank. Nie je síce potrebné brať tieto slová doslovne, avšak popredné svetové podniky vojenského priemyslu venujú veľkú pozornosť vývoju bezpilotných technológií, vrátane konštruovania tankov. Bolo by teda celkom nesprávne hovoriť o tom, že tieto…

Foto Francúzsko : Presadí sa laserový systém HELMA-P ako primárna laserová obrana pred bezpilotnými lietadlami?

Francúzsko, 15. november 2020 (AM) - Rovnako ako v severnej Sýrii a Líbyi, začiatkom tohto roka prebiehajúce boje v Náhornom Karabachu ukazujú dôležitosť vzdušných bezpilotných lietadiel, ktoré sa rovnako dobre dajú použiť na zameranie obrnených jednotiek a logistických konvojov ako aj na zničenie PVO (protivzdušná obrana). A to tým viac, že…

Foto Nemci ich odmietli: Taliansko teda ponúka Poľsku spoločný vývoj ťažkého tanku

Taliansko, 5. november 2020 (AM) - Rím aj Varšava vyjadrili v posledných mesiacoch záujem o Francúzsko-Nemecký program bojových tankov novej generácie MGCS. Zdá sa však, že tento francúzsko-nemecký pár v obidvoch prípadoch neposkytol priaznivú odpoveď na tieto požiadavky participácie na programe vývoja. Rímu sa preto nepodarilo začleniť sa do programu MGCS…

Foto Cieľom je zahltiť nepriateľskú obranu: Lockheed-Martin prerába transportné lietadlá na bombardéry

USA, 1.november 2020 (AM) - Vo februári 2016 Pentagón uviedol, že uvažuje o vytvorení konceptu s názvom Arsenal Plane. I keď to nebolo zásadne nič nové, išlo o premenu dopravného lietadla na nákladný kamión s inteligentnou muníciou a využiť pre ich presné zhadzovanie spoluprácou so stíhacími bombardérmi 5. generácie [F-35 alebo…

Foto Očakáva Taliansko viac konfliktov v stredozemí? V roku 2021 zvýši rozpočet na obranu o 1.3 miliardy EUR

Taliansko, 31.október 2020 (AM) - Taliansko bolo jednou z krajín najviac postihnutých prvou vlnou vírusu Covid-19 na jar tohto roku. Ich ekonomika zaznamenala pokles HDP o viac ako 12%, ignorujúc účinky prebiehajúcej druhej vlny. Z hľadiska bruselského ozdravného plánu je však najlepšie kompenzovanou európskou krajinou, ktorej bolo na obnovu hospodárstva pridelených…

Foto Slovenský Stribog za 800 dolárov versus B&T APC9K za 3000 dolárov. Video

USA, 27. október 2021 (AM) – Strelecký kanál Texas Plinking s miliónom odberateľov porovnal dve zbrane. Slovenský Stribog verzie SP9A1 a SP9A3 a švajčiarský  Brügger & Thomet APC 9K. Stribog sa v závislosti od doplnkov predáva od 800 do 1500 dolárov. B&T APC9K od 2300 do 3000 dolárov. Je teda B&T APC9K aj…

Foto Bieloruskí zbrojári predstavili hlbokú modernizáciu ostreľovacej pušky Dragunov

Bielorusko, 26. október 2021 (AM) – Novú ostreľovaciu pušku môže prijať bieloruská armáda, aby nahradila už zastaranú ostreľovaciu pušku Dragunov (SVD). Podľa Štátneho vojensko-priemyselného výboru Bieloruskej republiky špecialisti Štátneho výboru pre leteckú dopravu vyvinuli ostreľovaciu pušku SCR-1200.   Bieloruskí dizajnéri vykonali hlbokú modernizáciu SVD a na jej základe vytvorili novú ostreľovaciu…

Foto Video: Kalašnikov ukázal novú verziu samopalu PPK-20 pre ozbrojené sily Ruskej federácie

Rusko, 21. október 2021 (AM) – Pred rokom na veľtrhu Armija 2020 predstavil Kalašnikov novú karabínu na pištoľové náboje – PPK-20 ( Pistolet Pulemet Kalašnikova). Karabína je pokračovaním 9mm pušky Viťaz-MO. Aj keď je Viťaz z veľkej časti založený na ikonickej puške Michaila Kalašnikova, je dielom jeho syna – Viktora Kalašnikova. V…

Foto Rusko prestáva dodávať muníciu do USA. Vyzerá že postupne príde o najväčší civilný trh so zbraňami

Rusko, 13. október 2021 (AM) – Rusko kvôli americkým sankciám zastavuje dodávku munície do USA. Príde tak o najväčší exportný trh ruských výrobcov civilnej zbrojnej munície . Ruská federácia je nútená výrazne obmedziť svoju prítomnosť v tejto krajine a ak americké orgány v blízkej budúcnosti neodstránia prekážky, potom Rusko úplne príde o americký trh.…

Video „Neochráni pred nimi žiadna nepriestrelná vesta“: Pentagón oznámil termín pre nové pušky ktoré nahradia M4 a M16

USA, 12. október 2021 (AM) – V USA pokračujú práce na vytvorení sľubnej série ručných zbraní pre armádu a ďalšie bezpečnostné agentúry. Hlavnou úlohou je nahradiť existujúce modely vrátane automatickej karabíny M4 a útočnej pušky M16. Pripomeňme, že oba tieto varianty amerických ručných zbraní majú kaliber 5,56 mm. Plánuje sa tiež,…

Foto Nahradí Dragunov. Nová ruská ostreľovacia puška Čukavin prešla poslednými testami

Rusko, 6. október 2021 (AM) – Štátne testy ostreľovacej pušky Čukavin (SVČ) boli ukončené, prebiehajú prípravy na prijatie pušky do prevádzky. Informovala o tom tlačová služba skupiny spoločností Kalašnikov.     Puška bola vyvinutá ako náhrada za legendárnu ostreľovaciu pušku Dragunov pre ruskú armádu. Teraz sa spracováva dokumentácia, na základe ktorej sa rozhodne…

Foto Video: Piráti utiekli z unesenej kontajnerovej lode keď sa objavil vrtuľník s ruskou námornou pechotou

Guinea, 26. október 2021 (AM) – Posádka protiponorkovej lode  Viceadmirál Kulakov potlačila pirátsku činnosť v Guinejskom zálive. Pirátska skupina pri západnom pobreží Afriky sa pokúsila uniesť loď plaviacu sa v tejto oblasti pod vlajkou Panamy.       Piráti predbehli loď na rýchlom člne a pokúsili sa zobrať posádku ako rukojemníkov…

Foto Česko chce zlepšiť pripravenosť jadrového odstrašujúceho arzenálu NATO proti prípadnej agresii z Ruska

Česko, 26. október 2021 (AM, MOČR) – Po viac ako 20 mesiacoch sa minulý týždeň v Bruseli osobne stretli ministri obrany členských krajín NATO. Sedemnásť štátov vrátane Českej republiky na zasadnutí schválilo vznik Inovačného fondu. Až miliardu eur bude mať Aliancia k dispozícii na vývoj duálnych technológií využiteľných v civilnom aj…

Foto Šéf ruskej rozviedky Naryškin odporučil potomkom nacistov a ďalších nájazdníkov na Rusko aby sa učili históriu bez prikrášľovania

Rusko, 25. október 2021 (AM) – Vedúci zahraničnej spravodajskej služby Sergej Naryškin odporučil potomkom útočníkov Ruska, aby vyučovali dejiny „bez prikrášľovania“ a vyvodzovali z nich závery. Zahraničie si musí uvedomiť, že všetky plány na dobytie Ruska sú vopred odsúdené na neúspech.   Šéf ruskej rozviedky to povedal pri slávnostnom udeľovaní cien…

Foto Irán raketami zasiahol americkú základňu v Sýrii. Podľa USA si útok nevyžiadal obete medzi vojakmi

Sýria, 25. október 2021 (AM) – Útok na americkú základňu vo východnej Sýrii bol uskutočnený raketami „Fateh-110“. Americkú vojenskú základňu v zóne Al-Tanf na východe Sýrie zasiahla jednostupňová raketa „Fateh-110“ s tuhým pohonom typu zem — zem. Raketový útok prišiel z oblasti leteckej základne Tiyas, kde sa v súčasnosti nachádzajú iránske sily,…

Foto Aká je budúcnosť západnej Ukrajiny? Sú len tri možnosti a všetky sú veľmi zlé

Ukrajina, 25. október 2021 (AM) – Západná Ukrajina sa podľa všetkých opatrení môže stať samostatným štátom, keďže so zvyškom Ukrajiny, ktorú mentálne obývajú úplne iní - východní - Ukrajinci, Rusi, Židia, ako aj Maďari, Bulhari, Moldavci a ďalšie národy, nemá absolútne žiadne body. Existujú ešte dve možnosti, podľa ktorých môže krajina…

Foto V USA bol vymenovaný prvý štvorhviezdičkový admirál – transgender

USA, 24. októbra 2021 (AM) – Nová americká administratíva presadzuje vytrvalo svoju politiku civilizačných „hodnôt“. 19. októbra 2021 sa objavil, v celých dejinách USA vôbec prvý, štvorhviezdičkový admirál – transgender. Ide o ďalší výsledok, či ešte lepšie povedané úspech administratívy Bieleho domu, ktorá sa snaží celému vyspelému (i tomu zaostalejšiemu)…

Foto Video: Piráti utiekli z unesenej kontajnerovej lode keď sa objavil vrtuľník s ruskou námornou pechotou

Guinea, 26. október 2021 (AM) – Posádka protiponorkovej lode  Viceadmirál Kulakov potlačila pirátsku činnosť v Guinejskom zálive. Pirátska skupina pri západnom pobreží Afriky sa pokúsila uniesť loď plaviacu sa v tejto oblasti pod vlajkou Panamy.       Piráti predbehli loď na rýchlom člne a pokúsili sa zobrať posádku ako rukojemníkov…

Foto Admiral Nachimov najnebezpečnejší krížnik Ruska

Rusko, 24. október 2021 (AM) – Aspoň za taký ho považujú odborníci na Západe. V skutočnosti však prefíkane zakrývajú, že po modernizácii sa tento „admirál“ stane vôbec najsilnejším bojovým plavidlom sveta. Zo vzdialenosti tisíc kilometrov bude schopný rozstrieľať lietadlovú loď protivníka aj s jej doprovodnými plavidlami, na čo minie len pätinu svojho raketového…

Foto Dohoda aliancie AUKUS: Námorníctvo USA dostane viacúčelové malé prieskumné lode z Austrálie

Austrália, 20. október 2021 (AM) – Americká námorná pechota potrebuje dopravný prostriedok, s ktorým môže vojenský personál ako prvý spozorovať a zasiahnuť nepriateľa. Na splnenie tejto potreby dostanú americkí námorníci z Austrálie viacúčelové malé prieskumné člny (MMRC).   Výrobcom tohto plavidla je austrálska spoločnosť Aries Defense. Loď má nízky radarový podpis,…

Foto Video: Najväčšia ruská výsadková loď vstúpila do služby

Rusko, 20. október 2021 (AM) – Loď projektu 17111 Peter Morgunov má výtlak 5000 ton, dokáže pojať 300 vojakov a 13 tankov. Okrem zbraní AK-176M a AK-630M-2 (desaťtisíc výstrelov za minútu) nesie dva kusy systému A-215 Grad-M. Súčasťou každého je laserový diaľkomer, systém riadenia a 40 rakiet s dostrelom do 20 kilometrov.…

Foto Lode bez orientácie. Pri vchode do Kerčského prielivu sa objavil „Bermudský trojuholník“

Rusko, 16. október 2021 (AM) – Letecká navigácia v oblasti Kerčského prielivu a časti Čierneho mora, ktorá sa nachádza na juhu, sa ukázala ako prakticky nemožná. Neznámy systém elektronického boja ruší všetky elektronické signály v tomto regióne.   Pravidelné lety amerických prieskumných lietadiel k ruským hraniciam umožnili zistiť, že v oblasti…

Foto Spoluvinník medzinárodného zločinu: Taliansky kapitán lode dostal rok väzenia za vrátenie 101 migrantov do Líbye

Taliansko, 15. október 2021 (AM) – Súd v talianskom Neapole poslal na rok do väzenia kapitána obchodnej lode, ktorý v roku 2018 odovzdal líbyjskej pobrežnej stráži stovku migrantov zachránených neďaleko afrických brehov.   Stredajší verdikt, o ktorom vo štvrtok informovala agentúra AP a ktorý zatiaľ nie je právoplatný, je prvý svojho…

Foto Čiernomorská flotila vykonala raketové streľby so systémami Bal a Utes. Video

Rusko, 27. október 2021 (AM) – Posádka fregaty Admirál Grigorovič ruskej Čiernomorskej flotily vykonala spoločné raketové streľby s jednotkami pobrežných protilodných raketových komplexov Bal a Utes.     „V priebehu cvičenia po štarte raketového terča Progress z odpaľovacích rámp komplexu Utes bojová obsluha protivzdušnej obrany fregaty Admirál Grigorovič zachytila ​​a sledovala…

Foto Ďalšia slovenská technologická spoločnosť sa zúčastní výroby nemeckých bojových vozidiel

Slovensko, 26. októbra 2021 (AM) – Dňa 22. októbra 2021 podpísali spoločnosti Neways Electronics International (Neways) a Rheinmetall zmluvu o nákupe zariadení Controller Area Network (CAN Bus) pre vojenské vozidlá. CAN Bus je kľúčovým komponentom každého moderného vojenského vozidla – umožňuje totiž vzájomnú komunikáciu medzi aplikáciami mikrokontrolérov a zariadení vo vnútri vozidiel.…

Foto Irán raketami zasiahol americkú základňu v Sýrii. Podľa USA si útok nevyžiadal obete medzi vojakmi

Sýria, 25. október 2021 (AM) – Útok na americkú základňu vo východnej Sýrii bol uskutočnený raketami „Fateh-110“. Americkú vojenskú základňu v zóne Al-Tanf na východe Sýrie zasiahla jednostupňová raketa „Fateh-110“ s tuhým pohonom typu zem — zem. Raketový útok prišiel z oblasti leteckej základne Tiyas, kde sa v súčasnosti nachádzajú iránske sily,…

Foto USA poľujú na hlavné tajomstvo rakety „Avangard“

USA, 23. október 2021 (AM) – Územie USA je ohrozené. Od kedy? Minimálne odvtedy, ako sa zjavili hypersonické hlavice rakety „Avangard“. Aby si americkí vojaci zabezpečili bezpečnosť svojho štátu, potrebujú skonštruovať raketu, ktorej vytvorenie sa donedávna považovalo za nemožné.   Americkí vojaci po prvýkrát predstavili prepadovú raketu, ktorá by v perspektíve mohla…

Foto Rheinmetall predstavil austrálske bojové vozidlo Lynx

Austrália, 20. október 2021 (AM) – Spoločnosť Rheinmetall, najväčší dodávateľ vojenských vozidiel pre austrálske obranné sily, dnes vo svojom stredisku MILVHECO v Redbanku (Queensland) prvýkrát v Austrálii predstavila nové vozidlo bojovej podpory Lynx (CSV – Combat Support Vehicle).     Generálny riaditeľ spoločnosti Rheinmetall Gary Stewart uviedol, že Lynx CSV je sofistikované a mimoriadne schopné…

Foto Rheinmetall predstavil novú verziu kolesového obrneného transportéra Fuchs

Nemecko, 16. október 2021 (AM) – Spoločnosť Rheinmetall vyvinula novú verziu kolesového obrneného transportéra Fuchs/Fox. Nový variant tohto osvedčeného vozidla 6x6 s vysokou strechou ponúka širokú škálu funkcií, ktoré pokrývajú celé operačné spektrum. Vylepšená konštrukcia vozidla, ktoré je navrhnuté pre maximálnu mobilitu, mu umožňuje plniť rozličné úlohy – od taktického operačného…

Foto Kaliningrad obohatia ďalšie priateľské lietadlá. NATO otvára už tretiu leteckú základňu v Lotyšsku

USA, 25. október 2021 (AM) – NATO po certifikácii a modernizácii otvorilo tretiu leteckú základňu v Lotyšsku. Reč je o vojenskom letisku Lielvarde, ktoré sa nachádza sedem kilometrov od lotyšského mesta s rovnakým názvom. Predpokladá sa, že bude prijímať "spojenecké lietadlá kedykoľvek a za každého počasia", uvádza sa vo vyhlásení NATO. Letisko Lielvarde…

Foto Vyhrážky Číne. Po 15 rokoch USA vracajú strategické bombardéry na základňu Diego Garcia v Indickom oceáne

USA, 24. október 2021 (AM) – Americké letectvo prvýkrát od roku 2006 vrátilo svoje nadzvukové strategické bombardéry B-1B Lancer na vzdialenú základňu na ostrove Diego Garcia v Indickom oceáne. Podľa neoficiálnych údajov sa tam nachádzajú najmenej tri tieto lietadlá.     Pentagon nedávno oznámil nasadenie lietadiel B-1B z 28. bombardovacieho krídla…

Foto Irán v po rokovaniach so Šojguom v Moskve potvrdil záujem o ruské stíhačky a helikoptéry

Rusko, 19. október 2021 (AM) –  "Pozície Moskvy a Teheránu sa zhodujú vo väčšine kľúčových problémov globálnej a regionálnej agendy. Spolupráca medzi Ruskom a Iránom sa napriek situácii s COVID-19 naďalej rozvíja, uviedol náčelník generálneho štábu ruských ozbrojených síl Valerij Gerasimov. "Napriek zložitej situácii spôsobenej pandémiou koronavírusu zostávajú naše kontakty dosť intenzívne,"…

Foto Americké spravodajské služby „zaspali“ vývoj novej čínskej hypersonickej rakety

USA, 17. október 2021 (AM) – Americká rozviedka "zaspala" čínsky vývoj novej hypersonickej rakety, ktorá je schopná dosiahnuť na územie USA a súčasne nosiť jadrové zbrane. Čína testovala hypersonickú jadrovú raketu, ktorá obehla zemeguľu a zasiahla cieľ, čo veľmi prekvapilo americké spravodajské služby. "Nevieme, ako to urobili," Informuje o tom denník…

Foto V Spojených štátoch označili ruskú stíhačku Su-27 za jednu z najlepších na svete

USA, 17. október 2021 (AM, Sputnik) –Ruská stíhačka Su-27 je jednou z najlepších stíhačiek štvrtej generácie na svete. Napísal o tom 15. októbra americký portál 19FortyFive.   Novinári uviedli , že Su-27 môže niesť až 10 rakiet alebo kombináciu bômb a rakiet spoločne s delom. Zameriavače umožňujú pilotovi odpaľovať rakety vzduch-vzduch.…

Foto Bell Huey: Legenda sa v Nemecku lúči

Nemecko, 14. október 2021 (AM) – V dolnosaskom Bückeburgu sa v júni nad múzeom vrtuľníkov blízko miestneho hradu ozval silný dunivý zvuk. Na oblohe sa objavil charakteristický obrys „klepáča na koberce“, ako prezývali vrtuľník Bell UH-1D v Bundeswehre. Dva rotory s výkonným motorom, ktorým stroj vďačí za svoju prezývku, „klepali“ rýchlosťou 324 otáčok za minútu. Keď…

Foto Gustáv Wendrinský prezývaný „Krutý pes z Prešporku” – protitankové eso Waffen SS

Slovensko, 27. októbra 2021 (AM) – Gustáv Wendrinský (*24. január 1923, Bratislava – † 11. až 13. február 1945, Csobánka, Maďarsko) pochádzal z Bratislavy zo zmiešanej, nemecko-slovenskej rodiny. V čase II. svetovej vojny vstúpil do Waffen SS a ako príslušník 8. Waffen SS divízie „Florian Geyer“ získal v hodnosti poddôstojníka Rytiersky…

Foto Stalinove citáty o Anglicku a jeho politike ktorá je stále aktuálna

Rusko, 27. október 2021 (AM) –  Josif Vissarionovič Stalin sa dobre orientoval v medzinárodnej politike. Zozbierali sme niekoľko jeho citátov o Spojenom kráľovstve, ktoré dodnes nestrácajú na aktuálnosti.   1. V podstate pán Churchill a jeho priatelia v Anglicku a Spojených štátoch predkladajú národom, ktoré nehovoria po anglicky, niečo ako ultimátum:…

Foto Prečo kubáňski kozáci nie sú Ukrajinci

Ukrajina, 26. október 2021 (AM) – Ukrajinskí nacionalisti si veľmi často robia nároky na Kubáň. Hovorí sa, že tam žijú kubáňski kozáci, tí istí Ukrajinci, čo znamená, že Kubáň je Ukrajina!   Ale tu je problém. Aj keď pochádzajú od Záporožských kozákov, aj keď dokonca majú veľmi podobné ukrajinské priezviská, Kubáňci…

Foto Aká je budúcnosť západnej Ukrajiny? Sú len tri možnosti a všetky sú veľmi zlé

Ukrajina, 25. október 2021 (AM) – Západná Ukrajina sa podľa všetkých opatrení môže stať samostatným štátom, keďže so zvyškom Ukrajiny, ktorú mentálne obývajú úplne iní - východní - Ukrajinci, Rusi, Židia, ako aj Maďari, Bulhari, Moldavci a ďalšie národy, nemá absolútne žiadne body. Existujú ešte dve možnosti, podľa ktorých môže krajina…

Foto 300. výročie Ruského impéria prebehlo úplne bez povšimnutia

Rusko, 22. október 2021 (AM, Vzglyad) – 2. október v starom kalendári (2. novembra, nový) si pripomína 300. výročie Ruskej ríše. Práve v tento deň, po víťazstve nad Švédskom v Severnej vojne a po konsolidácii Ruska v Baltskom mori, bol cár Peter vyhlásený za cisára celého Ruska a za Otca ľudu. Rusko…

Foto Najcynickejšia politická vražda USA po 10 rokoch stále bez pravdy. Kaddáfiho rodina zverejnila nahrávku jeho posledných slov

Lýbia, 22. október 2021 (AM) – 20. októbra uplynulo 10 rokov od ukončenia americkej vojenskej operácie v Líbyi. Skutočným koncom nepriateľských akcií bolo zavraždenie vládcu krajiny Muammara Kaddáfího. Ale zlepšil sa potom život Líbye?     Iránsky štátny kanál Pars Today pripomína vládu Muammara Kaddáfího o 10 rokov neskôr . K…

Foto Ukrajinci ostreľovali dedinu v Donecku. Žena ktorá zostala bez domova: “Zabila by som ťa!”

Donecká republika, 22. október 2021 (AM) – Ukrajinskí militanti dnes ráno ostreľovali dedinu Gornyak v Kujbyševskom okrese Doneck. Žena, ktorá zostala bez domova, sa neudržala: "Zabila by som ťa!"     https://twitter.com/i/status/1451109272687886338   https://twitter.com/i/status/1450143466986643464   https://twitter.com/i/status/1451104319818932224   Podľa do oficiálneho zástupcu Luhanskej ľudovej republiky z pracovnej podskupiny kontaktnej skupiny pre rokovania Minskej…

Foto Brilantným riadením Amerika kráča ku komunizmu

USA, 19. október 2021 (AM) – Kaliforniu zmieta vlna lúpeží v obchodoch. V San Franciscu ľudia len vojdú, lopatou prehodia tovar z regálov a odídu. Pracovníci obchodu neriskujú svoje zdravie a nezasahujú do lúpeže. Predajcovia môžu iba zavolať políciu a dívať sa. Neprichádza však ani polícia.     Faktom je, že podľa…

Foto Teória akademika Glazjeva sa potvrdila: Bol koronavírus vytvorený Američanmi?

Rusko, 15. október 2021 (AM) – Ruský vedec urobil senzačné vyhlásenie: koronavírus podľa všetkých indícií nie je prirodzený, ale umelý. Potvrdila sa teda teória Sergeja Glazyeva, ktorý pred rokom poukázal na to, že COVID-19 môže byť vytvorený iba v laboratóriu a ako biologickú zbraň uvoľnená „americkou elitou“.     Špecialista Ústavu…

Foto Monitorovací systém MOVIR: Rezort obrany podal trestné oznámenie za šírenie poplašnej správy

Slovensko, 12. október 2021 (AM) – Rezort obrany podal trestné oznámenie na poslancov Národnej rady SR Mariána Kotlebu a Milana Mazureka za šírenie poplašnej správy - presne tak, ako včera avizoval minister na sociálnej sieti. Predmetom oznámenia podaného na Okresnej prokuratúre Bratislava I. sú nepravdivé a skresľujúce informácie o vývoji a…

Foto Politológ Wasserman o Sputniku: Je Slovensko pripravené na umieranie?

Rusko, 1. september 2021 (AM) – Slovensko ruskú vakcínu odmietlo. Týmto gestom predstavitelia krajiny ukázali svoj cynický postoj k vlastnému ľudu ako k spotrebnému materiálu, hovorí Anatolij Wasserman: Vymenili životy tisícov ľudí za členstvo v EÚ.   Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky oficiálne oznámilo odmietnutie použitia ruskej vakcíny Sputnik V na hromadné…

Foto Francúzsko: Niekoľko nemocníc oznamuje neobmedzený štrajk kvôli nútenému očkovaniu zdravotníkov

Francúzsko, 6.August 2021 (AM) – Niekoľko nemocničných odborových zväzov vyzvalo na časovo neobmedzený štrajk na protest proti povinnosti zdravotníckych pracovníkov dať sa od 15. septembra zaočkovať. Sociálna únia SUD Santé vo svojej výzve tiež vyzvala na zrušenie patentov.   Od toho dátumu (15 septembra) bude možné pozastaviť pracovné zmluvy a dokonca…

Foto Bojový galavečer WARRIORS GAMES v septembri prinesie unikátny koncept boxerského turnaja

Slovensko, 25.August 2021 (AM) – Organizácia WARRIORS GAMES organizuje bojový galavečer pre všetkých fanúšikov boxu a kickboxu podľa pravidiel K1, ktorý sa uskutoční 14.9.2021 v Košiciach.     Prináša jedinečný koncept športového boxerského zápolenia na Slovensku. V rámci turnajov predstaví zaujímavé zápasy slovenských ako aj zahraničných borcov kickboxu podľa pravidiel K1. Jeden turnaj…

Foto The Race 2021 prinesie do Krásnej Hôrky akciu, adrenalín a nabitý program

Slovensko, 19.August 2021 (AM) – Dychberúce výkony, perfektná atmosféra, športové hviezdy, ale aj program, ktorý určite nemôžeš zmeškať! Práve tieto lákadlá prinesie 4. septembra pod hradby hradu Krásna Hôrka jedinečná športová akcia The Race 2021.   NOVÉ SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE PRE SKÚSENÝCH AJ ZAČIATOČNÍKOV Hlavnou časťou The Race je terénny prekážkový beh s traťou…

Video Ramzan Kadyrov rozdal Mercedesy bojovníkom svojho klubu. Video

Čečensko, 30. marec 2021 (AM) – Šéf Čečenska Ramzan Kadyrov ocenil troch športovcov vystupujúcich za bojový klub Achmat, ktorý mu patrí. Boxer Artur Beterbiev, bojovník zmiešaných bojových umení Magomed Bibulatov a rodák z Dagestanu zápasník Sambo - Magomedrasul Khasbulaev dostali každý Mercedes-Benz GLE, ktorého cena v Rusku začína na šiestich miliónoch rubľov.     Šéf Čečenska poznamenal,…

Foto Lady Kalašnikov: Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby

Rusko, 15.December 2020 (AM) - Psychický stav počas súťaže nie je o nič menej dôležitý ako fyzický. Maria Schwartz, kapitánka streleckého tímu Lady Kalašnikov, vysvetľuje, ako môžu techniky sebaregulácie pomôcť znížiť úzkosť a stres.   Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby Pojem „samoregulácia“, známy v domácej vede a praxi, hlavne vďaka…

Foto Tragédia počas športovej streľby: Na súťaži v praktickej streľbe v USA došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu

USA, 16. november 2020 (AM) - Prinášame tragickú informáciu zo zámoria kde behom preteku USPSA (Asociácia praktickej streľby USA) došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu a člena USPSA. Na strelnici v Penfielde 7.novembra ráno počas súťaže pretekárovi  behom povelu "Nabi a priprav sa!" spadla nabitá zbraň na zem (netrafil do puzdra), prišlo…

Video Pri Košiciach prebehlo ďalšie kolo ligy v dynamickej streľbe. Video

Slovensko, 21. júl 2020 (AM ) – V neďeľu na strelnici Nižná Hutka pri Košiciach sa stretli priaznivci dynamickej streľby na ďalšom kole IPSC ligy Šariš - Zemplín. Pretek organizoval strelecký oddiel ŠKP Košice. Súťažiaci si zmerali sily na 5. pomerne náročných streleckých situáciách. Na záver súťaže organizátori ocenili najlepších v…