Generál má byť pokojný, nevyspytateľný, nestranný a musí sa vedieť ovládať

Ilustračné foto, ruský minister obrany Sergej Šojgu

Slovensko, 26. február 2021 (AM) – Pokračujem 11. časťou z trinástich zo seriálu múdrostí staročínskeho Majstra Sun. Tento originálny autorský preklad z roku 1996 poskytujem pre Inštitút sociálno-ekonomických otázok, pre Armádny magazín  a pre všetky médiá, presadzujúce slobodu slova, ktoré si ho osvoja. Je určený pre všetkých múdrych vlasti oddaných Slovákov bez ohľadu na národnosť, ktorí chcú pochopiť, čo znamená stratégia, teda aj pojem zdravý sedliacky rozum.

 

Desiata kapitola bola zaujímavá z viacerých hľadísk a napriek názvu o teréne riešila niekoľko rozdielnych problémov. V prvej časti Sun-Tzu klasifikuje druhy terénu a sebe vlastným spôsobom predkladá operačné zásady na jeho zužitkovanie. Jeho rady vonkoncom nie sú zastarané a exkurzy do histórie by neraz potvrdili platnosť jeho zásad.

 

Veľmi zaujímavá bola druhá časť desiatej kapitoly, v ktorej Sun-Tzu konkretizuje podmienky, v ktorých vojská zvyčajne zlyhajú. Nepriamo z nej vyplývajú odporúčania pre výcvik vojsk a dôstojníkov. Znovu sa nepriamo dotýka vojenskej personalistiky a kritérií pre výber veliteľov, apeluje na potrebu vypracovania kvalitných smerníc a predpisov. Znovu pripomenul význam štúdia vojenského umenia pre veliteľov. Najdôležitejším bol záver, že tak zlyhanie armády, ako aj ‘úroveň pripravenosti a morálny stav vojsk’ (ak použijeme súčasnú terminológiu) sú výlučnou záležitosťou veliteľov jednotlivých stupňov a na vine nie sú takzvané objektívne príčiny. Skúsme si to dosadiť do totálneho zlyhania vedenia štátu v boji s vírusom, ktoré sa vyhovára na „vojsko“ – svoj ľud.

 

V nasledujúcej časti desiatej kapitoly sa Sun-Tzu zaoberal praktickým významom analýzy terénu, čím nadväzoval na prvú časť a dôraz znovu kládol na operačné výpočty. Spochybniteľná môže byť jeho zdanlivá výzva na neposlušnosť najvyššieho vojenského veliteľa voči politickému vedeniu štátu v presne vymedzených situáciách. Názor Majstra Sun môže vyvolávať veľmi cenné polemiky, ale história je plná nevyužitých príležitostí váhajúcich vojvodcov, ktorí uposlúchli nekompetentný zásah politického vedenia, alebo naopak, nepremyslených vojenských bitiek, čo viedlo k porážke v bitkách, ba dokonca k zničeniu slávnych ríš. Len si predstavme, že by Slovensko nemalo absolútne nekompetentného servilného anti-vojaka a anti-stratéga na čele ministerstva obrany v druhej polovici roka 2020, alebo by disponovalo odvážnym náčelníkom generálneho štábu, ktorý by odmietol vyslať vysoké tisícky vojakov na protiústavné vynútené plošné testovanie, ktoré spôsobilo prudký nárast obetí vírusu z troch desiatok na päť tisícok.

 

V názoroch Majstra Sun možno nesporne vidieť apel na zákon iniciatívy v boji. Veľmi aktuálne sú poznámky o tom, čo by sme nazvali charakter vojvodcu, ktorému nemôže ísť len o osobné výhody, ale vždy musí mať prednostne na zreteli národno-štátny záujem svojej vlasti (nie cudzích záujmov)! A vždy musí uprednostniť triezvy rozum pred emocionálnymi reakciami, medzi ktoré je možné zaradiť aj servilnosť vojvodcu voči politickej moci. Inak povedané, v texte je nepriamo vyslovená požiadavka nadstraníckosti vojakov, hoci na druhej strane Sun-Tzu kladie dôraz na politický rozhľad a najmä bezvýhradné vlastenectvo veliteľov, čím nepriamo spochybňuje apolitickosť armády, ktorá je sama osebe politikum štátu. Aj v súlade s novodobými autormi teórií o vzťahu vojaka a štátu, by držitelia najvyšších vojenských funkcií mali byť vojenskými poradcami politických rozhodovateľov a nemali by svoj zdravý vojenský úsudok podriaďovať politickému voluntarizmu. Zaujímavý a historicky poučný je príklad predvojnového nemeckého generálneho štábu, ktorého najvyšší predstavitelia nepodporovali iniciovanie druhej svetovej vojny. Sun-Tzu niekoľkými vetami objavil podstatu toho, o čom sa dodnes píšu množstvá článkov a publikácií.

 

V predposlednom odseku desiatej kapitoly sa Majster Sun dotýka toho, čo v súčasnosti nazývame vojenskými pedagogickými vlohami veliteľov a schopnosťou viesť svojich podriadených. Nepreferuje ponižovanie a despotizmus voči podriadeným, ale apeluje na láskavý a napriek tomu nekompromisný otcovsko-synovský prístup.

 

Vo svetovej literatúre a v strategických lekciách na obranných akadémiách sú vari najviac citovanými práve posledné vety desiatej kapitoly. V nich Sun-Tzu kladie dôraz na štyri aspekty boja – poznanie situácie vlastných vojsk, situácie nepriateľa, terénu a počasia. K obsahu naozaj nie je potrebný komentár.

 

SUN-TZU
VOJENSKÉ UMENIE
Jedenásta kapitola
DEVÄŤ DRUHOV ÚZEMIA
V súvislosti s použitím vojsk môže byť územie klasifikované ako rozptylové, hraničné, kľúčové, otvorené, ohniskové, nebezpečné, zložité, uzatvorené a osudové.

 

Keď feudálne knieža bojuje na svojom vlastnom území, nachádza sa na rozptylovom území. Ak vykonáva iba plytké prieniky do nepriateľovho teritória, nachádza sa na hraničnom území. Také územie, ktoré poskytuje rovnaké možnosti na zabratie, je kľúčové. Obojstranne prístupné územie je otvorené. Keď je štát obkolesený tromi ďalšími štátmi, jeho územie je ohniskové. Kto ho prvý ovládne, ten získa podporu väčšiny susedných štátov. Keď armáda prenikla hlboko do nepriateľského územia, zanechajúc za sebou veľa nepriateľských miest a sídel, vtedy sa nachádza na nebezpečnom území. Keď armáda prechádza cez hory, lesy alebo príkrymi krajmi, alebo pochoduje cez rokliny, mokrade a močariská, prípadne akékoľvek ťažko priechodné miesto, ide o zložité územie. Územie s obmedzeným prístupom a zložitým výstupom, kde malá nepriateľská sila môže udrieť proti presile, sa volá uzatvorené. Územie, na ktorom armáda prežije len vtedy, ak bojuje s odvahou a odhodlaním, sa nazýva osudové. A preto nebojuj na rozptylovom, nezastav sa na hraničnom území.

 

Neútoč na nepriateľa, ktorý obsadil kľúčové územie ako prvý; na otvorenom území nedovoľ, aby tvoje zoskupenia boli odkryté a tvoje spojovacie cesty prehradené. Na ohniskovom území uzatvor spojenectvá so susednými štátmi; na nebezpečnom území sa posilňuj rabovaním. Na zložitom území vykonávaj nápor; na uzatvorenom území nastav nástrahy; na osudovom území odvážne bojuj.
V starých časoch tí, ktorí boli považovaní za ostrieľaných vo vojne, nedovolili nepriateľovi zjednotiť jeho front a tylo, nedovolili spolupracovať ani jeho malým, ani veľkým zoskupeniam, ani jeho dobrým vojskám prísť na pomoc slabším a jeho dôstojníkom a mužstvu podporiť jeden druhého. Keď boli sily nepriateľa rozptýlené, zabránili mu, aby ich zoskupil; aj keď sa zoskupili, uvrhli ich do neporiadku. Sústreďovali sa a pohybovali vtedy, keď to bolo výhodné, v opačnom prípade prerušili činnosť. Niekto sa môže opýtať: „Ako sa postaviť proti zoradenému nepriateľovi, ktorý sa pripravuje na útok proti mne?“ Odpovedám: „Zmocni sa niečoho, čo si cení a podriadi sa tvojim želaniam.“ Podstatou vojny je rýchlosť. Využi výhodu toho, že nepriateľ je nepripravený, presúvaj sa po neočakávaných cestách, útoč na neho tam, kde nemá pripravené protiopatrenia.

 

Všeobecné zásady uplatniteľné pre invázne sily sú také, že keď si prenikol hlboko do nepriateľského územia, tvoja armáda je zjednotená a obranca ťa nemôže premôcť, drancuj úrodnú krajinu, aby si zabezpečil dostatok proviantu pre armádu. Venuj pozornosť stravovaniu vojsk a nevystavuj ich bezdôvodne vyčerpanosti. Zjednoť ich ducha, ochraňuj ich silu. Snovaj neodhaliteľné plány na presuny armády. Uvrhni vojská do takého postavenia, z ktorého nemôžu uniknúť a aj keby čelili smrti, nerozutekajú sa. Pretože keď sú pripravení na smrť, tak dokážu všetko. Dôstojníci a mužstvo potom vyvinú vrcholné úsilie. V zúfalej situácii sa ničoho neboja, keď niet únikovej cesty, stoja pevne. Hlboko v nepriateľskom území sú spolu spútaní a tam, kde niet inej možnosti, sa pustia do boja muža proti mužovi. Takéto vojská potom nemusia byť upozorňované na ostražitosť. Bez vynucovania podpory vojsk si ju generál získa; bez vyzývania k náklonnosti ju dosiahne; bez vyžadovania disciplíny vojsk ju vyhrá. Zakáž poverčivé pochybnosti a skoncuj so šírením chýrov, potom nikto nezuteká, ani keby čelil smrti. Moji dôstojníci nemajú žiadny nadbytok majetku, ale to nie preto, žeby opovrhovali bohatstvom; neočakávajú dlhý život, ale nie preto, žeby nemali radi dlhovekosť. V deň, keď armáda dostane rozkaz vydať sa na cestu, od sĺz sa premočia šaty tých, ktorí sa usadili a slzy tečú dolu lícami tých, ktorí odpočívajú. Uvrhni ich ale do situácie, z ktorej niet východiska a prejavia nevídanú odvahu.

 

Ten, kto ovláda vojenské umenie, používa svoje vojská ako had z hory Čang. Keď ho udrieš po hlave, útočí chvostom; keď ho udrieš po chvoste, útočí hlavou a keď ho udrieš do stredu tela, útočí hlavou aj chvostom. Niekto by sa mohol opýtať: „Môžu mať vojská schopnosť takej okamžitej koordinácie?“ Odpovedám: „Môžu“. Pretože aj keď sa muži dvoch štátov navzájom nenávidia, ak sú pohadzovaní vetrom v člne, potom budú schopní spolupracovať tak, ako pravá ruka s ľavou. Aby sme teda vojakom zabránili rozutekať sa, nestačí sa spoliehať iba na spútané kone alebo ukryté kolesá od vozov. Dosiahnutie jednotnej úrovne chrabrosti závisí od dobrého vedenia vojsk. A najlepšia výhoda sa dosiahne správnym používaním terénu a silných aj slabých síl. Takže zručný generál vedie svoje vojská presne tak, akoby za ruku viedol každého jednotlivého muža.

 

Generál má byť pokojný, nevyspytateľný, nestranný a musí sa vedieť ovládať. Mal by presadiť, aby sa jeho muži nestarali o jeho plány. Svoje spôsoby mení a plány upravuje tak, že ľudia nevedia, čo zamýšľa. Mení táboriská a postupuje nepriamymi cestami a takto zabraňuje ostatným v odhalení svojich plánov. Úlohou generála je odkopnúť rebrík za vojakmi, keď sa vyšplhajú do výšky. Armádu vedie hlboko do nepriateľského územia a tam uvoľní spúšť. Spáli člny a rozbije kuchynský riad, vedie svojich mužov raz sem, potom tam tak, ako bača vedie stádo oviec a nikto nevie, kam kráča. Povinnosťou generála je zhromaždiť armádu a uvrhnúť ju do beznádejnej situácie. Použiť rôzne prostriedky prispôsobené deviatim druhom územia, v súlade s rozdielnou situáciou použiť útočnú alebo obrannú taktiku a porozumieť skutočnému položeniu vojakov za rozdielnych okolností, to sú všetko záležitosti, ktoré generál musí starostlivo študovať.

Po vpáde na nepriateľské územie všeobecne platí, že čím hlbšie prenikneš, tým väčšiu súdržnosť dosiahneš, zatiaľ čo plytký prienik spôsobuje rozptyl. V rozptylovom priestore by som preto zjednotil odhodlanie armády. V kľúčovom území by som sa ponáhľal do tyla nepriateľa. Na otvorenom území by som mimoriadnu pozornosť venoval obrane. V ohniskovom území by som upevnil spojenecké zväzky. Na nebezpečnom území by som si zaistil trvalý prísun proviantu. Cez zložité územie by som sa rýchlo presunul po cestách. V uzatvorenom území by som uzatvoril prístupové body a východy. Na osudovom území by som zdôraznil, že niet šance na prežitie. Pretože povaha vojakov je taká, že v obkľúčení odolávajú, a keď nie je žiadna iná možnosť, tak bojujú na smrť, a keď sú zúfalí, vtedy bezvýhradne plnia rozkazy.

 

Ten, kto nepozná plány susedných štátov, ten s nimi nemôže uzatvárať spojenectvá; kto nepozná podmienky v horách, lesoch, nebezpečných priesmykoch, mokradiach a močiaroch, ten nemôže s armádou vykonávať pochod; kto nezvládne používanie miestnych sprievodcov, nemôže využiť výhody územia. Na velenie armáde suverénneho panovníka sa nehodí taký generál, ktorý nepozná čo len jedno z deviatich druhov územia. Keď suverénny panovník útočí na mocný štát, tak nedovolí nepriateľovi sústrediť jeho vojská. Zastraší ho a zabráni tomu, aby sa spojil so spojencami.

 

Z toho vyplýva, že proti silnému zoskupeniu sa nehodno postaviť a netreba ani podporovať moc iných štátov. V záujme uspokojenia svojich zámerov sa spoliehaj na vlastnú schopnosť zastrašiť svojich protivníkov. Takto dokážeš obsadiť nepriateľské mestá a poraziť nepriateľský štát. Bez ohľadu na zavedené obyčaje, udeľuj odmeny. Bez ohľadu na minulosť, zverejňuj vyznamenania. Takto môžeš použiť celú armádu, akoby bola jedným mužom. Vojská nasaď do úlohy bez toho, aby si im prezradil svoje zámery; bez toho, aby si im odhalil číhajúce nebezpečenstvá ich použi na získanie výhody. Uvrhni ich do nebezpečnej situácie, a oni prežijú; pusti ich do osudového územia, a budú žiť. Pretože keď je armáda postavená pred takú situáciu, dokáže z prehry vydolovať víťazstvo. Podstata vojenských operácií teda spočíva v predstieraní toho, že sledujem zámery nepriateľa; sústreď svoje vojská proti nepriateľovi ihneď ako sa vyskytne štrbina, ktorú je možné využiť. Takto môžeš zničiť generála, aj keby si pochodoval zo vzdialenosti tisíc „li“. Tomu sa hovorí dosiahnuť svoj zámer prefíkaným a duchaplným spôsobom.

 

Preto, keď prichádza čas na uskutočnenie plánu útoku, mal by si uzatvoriť prístupy, odobrať priepustky, prerušiť styky s nepriateľskými poslami a vyzvať radu starších, aby realizovala plány. Keď nepriateľ poskytne príležitosť, urýchlene ju využi. Bez vyzvania do boja sa zmocni miesta, na ktorom nepriateľovi záleží. V záujme dosiahnutia víťazstva by si mal zmeniť plán v súlade so situáciou. Preto zo začiatku predstieraj plachosť panny. Len čo ti nepriateľ poskytne príležitosť, buď svižný ako zajac a on ti nebude schopný čeliť.
Azda netreba zdôrazňovať strategickú neschopnosť neuveriteľne veľkej časti súčasných vládcov po celom svete, aj doma.

Ing. Peter Švec, p.s.c., RCDS, plk. gšt. v.v.


Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Foto Klady a zápory aerodynamickej koncepcie tzv. „lietajúceho krídla”

Svet, 15. apríl 2021 (AM) – Bez ohľadu na všeobecnú známosť dokonca aj medzi verejnosťou na hony vzdialenej letectvu, aerodynamická koncepcia tzv. lietajúceho krídla (terminologicky správne ide o tzv. samokrídlo, teda lietadlo, ktorého konštrukcia je tvorená predovšetkým krídlom bez vodorovnej chvostovej a nosovej plochy, prípadne tiež aj bez trupu, pozn. aut.) sa dodnes…

Foto Na Donbas dorazilo 150 vojakov z Turecka. Majú riadiť zverbovaných militantov zo Sýrie

Turecko, 16. apríl 2021 (AM) – Podľa svedectiev obyvateľov Mariupoľu Turci, ktorí tam dorazili, nevyzerajú na operátorov dronov. Skôr pripomínajú bojovníkov špeciálnych jednotiek. Podľa zdrojov, ktoré informujú Tg-kanál „Wargonzo“, v Mariupole napriek vyhláseniam tureckého ministra zahraničia o neutralite v súvislosti s konfliktom na Ukrajine zaznamenali obyvatelia príchod roty tureckých vojakov.   „Môže byť,…

Foto Vojenské letectvo USA mení taktiku leteckých útokov

USA, 16. apríl 2021 (AM) - Roje autonómnych dronov, rádiolokačné prieskumné a útočné zbrane. Sľubný americký dron XQ-58A Valkyrie prejde ďalšou fázou testovania. Konštruktéri ukázali, čoho je schopný ako nosič menších bezpilotných vzdušných prostriedkov. Tvrdia tiež, že má umelú inteligenciu a že môže pracovať spoločne so stíhačkami F-35 Lightning piatej generácie vo…

Foto Americký generál je pripravený bojovať do posledného Ukrajinca

Ukrajina, 16.apríl 2021 (AM) – Americký generál Tod Wolters vyhlásil, že ukrajinské ozbrojené sily sú pripravené bojovať proti Rusku. Podľa portálu „Censor.NET“ s odvolaním sa na Hlas Ameriky, odpovedajúc na otázku senátora Angusa Kinga, či má Ukrajina dostatok zbraní, skúseností a sily na zastavenie „invázie“ zo strany Ruska, veliteľ amerických síl v…

Foto Bojová skupina ako strategická priorita

Francúzsko, 16. apríl 2021 (AM) – Je ťažké presadiť svoju vôľu voči odhodlanému protivníkovi bez toho, aby sme s ním bojovali na jeho vlastnej pôde a ovládli priestor, ktorý zaberá. Okrem nehôd je boj zblízka, ktorý tento prístup vyvoláva, príčinou 90 % ľudských strát západných armád zapojených do operácií. Štáty, ktoré…

Foto Putin ohlásil výstavbu najsilnejšej flotily ľadoborcov v Rusku

Rusko, 15. apríl 2021 (AM) – Najvýkonnejšia flotila ľadoborcov na svete sa buduje v Rusku, uviedol prezident Vladimir Putin na zasadnutí správnej rady Ruskej geografickej spoločnosti. Vysielanie hostil televízny kanál Rusko 24.   "Rusko buduje najsilnejšiu flotilu ľadoborcov na svete vrátane gigantov ako Líder, ktoré ešte nikdy nikto nevybudoval," uviedol Putin. Podotkol, že…

Foto Vojenská technika: Svet vie o najmenej 92 „stratených“ nukleárnych bombách – a ďalšie zaujímavosti

Rusko, 27. november 2020 (AM) - 2. sv. vojna bola priestorom na realizáciu tých najfantastickejších projektov vojenských konštruktérov Preteky v zbrojení priviedli ku skonštruovaniu obrovských diel, rádiom riadených bômb, lietadlových lodí, ale aj nezvyčajných vzdušných lietadlových korábov. Od roku 1930 sa v ZSSR inžinierom Vladimírom Vachmistrovom rozpracúval projekt „Skupina“, ktorý predpokladal využitie lietadla nosiča na…

Foto Vyvíjajú Američania nového “nepriateľa” pre ruské tanky Armata?

USA, 23. november 2020 (AM) - Nie sme tak ďaleko od chvíle, kedy budú ľudia len istou opciou pre tank. Nie je síce potrebné brať tieto slová doslovne, avšak popredné svetové podniky vojenského priemyslu venujú veľkú pozornosť vývoju bezpilotných technológií, vrátane konštruovania tankov. Bolo by teda celkom nesprávne hovoriť o tom, že tieto…

Foto Francúzsko : Presadí sa laserový systém HELMA-P ako primárna laserová obrana pred bezpilotnými lietadlami?

Francúzsko, 15. november 2020 (AM) - Rovnako ako v severnej Sýrii a Líbyi, začiatkom tohto roka prebiehajúce boje v Náhornom Karabachu ukazujú dôležitosť vzdušných bezpilotných lietadiel, ktoré sa rovnako dobre dajú použiť na zameranie obrnených jednotiek a logistických konvojov ako aj na zničenie PVO (protivzdušná obrana). A to tým viac, že…

Foto Nemci ich odmietli: Taliansko teda ponúka Poľsku spoločný vývoj ťažkého tanku

Taliansko, 5. november 2020 (AM) - Rím aj Varšava vyjadrili v posledných mesiacoch záujem o Francúzsko-Nemecký program bojových tankov novej generácie MGCS. Zdá sa však, že tento francúzsko-nemecký pár v obidvoch prípadoch neposkytol priaznivú odpoveď na tieto požiadavky participácie na programe vývoja. Rímu sa preto nepodarilo začleniť sa do programu MGCS…

Foto Cieľom je zahltiť nepriateľskú obranu: Lockheed-Martin prerába transportné lietadlá na bombardéry

USA, 1.november 2020 (AM) - Vo februári 2016 Pentagón uviedol, že uvažuje o vytvorení konceptu s názvom Arsenal Plane. I keď to nebolo zásadne nič nové, išlo o premenu dopravného lietadla na nákladný kamión s inteligentnou muníciou a využiť pre ich presné zhadzovanie spoluprácou so stíhacími bombardérmi 5. generácie [F-35 alebo…

Foto Očakáva Taliansko viac konfliktov v stredozemí? V roku 2021 zvýši rozpočet na obranu o 1.3 miliardy EUR

Taliansko, 31.október 2020 (AM) - Taliansko bolo jednou z krajín najviac postihnutých prvou vlnou vírusu Covid-19 na jar tohto roku. Ich ekonomika zaznamenala pokles HDP o viac ako 12%, ignorujúc účinky prebiehajúcej druhej vlny. Z hľadiska bruselského ozdravného plánu je však najlepšie kompenzovanou európskou krajinou, ktorej bolo na obnovu hospodárstva pridelených…

Video Donecká armáda sa posilňuje pred ukrajinskou ofenzívou. Vytvorila strelecké roty na vozidlách UAZ

Doneck, 2.apríl 2021 (AM) –Na Donbase sa armády ľudových republík pripravujú na možné obnovenie aktívnej vojny. 30. marca sa v piatom samostatnom oddiele „Oplot“ ľudových milícií konali komplexné bojové cvičenia, počas ktorých boli po prvýkrát demonštrované mobilné roty na vozidlách UAZ Patriot. Armáda Doneckej republiky tento rok vytvorila mobilné roty na…

Foto Lebedevova modulárna pištoľ prešla štátnymi testami

Rusko, 10.marec 2021 (AM) – Štátna komisia ukončila testovanie modulárnej pištole Lebedev (MPL) vyvinutej skupinou spoločností Kalašnikov. Informovala o tom 9. marca tlačová služba spoločnosti.     „Vo februári 2021 spoločnosť MPL úspešne absolvovala štátne testy. Pištoľ bola vyvinutá podľa taktického a technického zadania Rosgvardie počas vývojových prác „Vývoj perspektívnej pištole komorovanej pre náboj…

Foto FK Brno PSD – výkonná pištoľ s rôznymi kalibrami

Česko, 7.marec 2021 (AM) – Česká spoločnosť FK Brno známa svojou patentovanou platformou pre pištole a strelivo 7,5 FK, predstavila už na IWA 2019 pištoľ FK Brno PSD. Ide o novú verziu polymérového rámu so zmenšenou veľkosťou a možnosťou zameniteľnosti kalibru.     Poloautomatická pištoľ FK Brno PSD je najnovším variantom…

Foto Súťažná športová brokovnica Savage Arms Renegauge

USA, 3.marec 2021 (AM) – Savage Arms rozširuje sériu poloautomatických brokovníc Renegauge v kalibri 12, uvedením modelu Renegauge Competition, ide o vysokorýchlostný variant so zväčšenou kapacitou zásobníka určený špeciálne pre súťažné streľby.   Poloautomatická brokovnica Savage Arms Renegauge Competition je najnovším vstupom do rodiny Renegauge. Spoločnosť Savage Arms ju prvýkrát predstavila na…

Foto Prečo Rusi automat Kalašnikova “prispôsobujú” pre muníciu NATO?

Rusko, 1.marec 2021 (AM) - Jeden odiózny politík (Vladimir Žirinovskij) hovoril, že nemáme učiť deti hovoriť po anglicky, ale zaobchádzať s automatom Kalašnikova, potom začne celý svet čoskoro hovoriť po rusky. Dá sa povedať, že je to neohrabaný militarizmus. Dá sa ale tiež povedať, že AK je jedna z najznámejších ruských značiek. Teraz ju…

Foto Divoký západ: Nové modely revolverov Uberti pre zbojníkov aj pre mužov zákona

USA, 26. februára 2021 (AM) - Modely revolverov Uberti Hardin a Teddy sú výrobkom severoamerickej pobočky talianskej spoločnosti Uberti USA, ktorá rozširuje slávnu sériu replík revolverov Uberti Outlaws & Lawmen.   Dejiny starého Západu postavili proti sebe hrdinov a strelcov v boji o kontrolu nad rozširujúcimi sa hranicami. Uberti USA oslavuje túto…

Foto Na Donbas dorazilo 150 vojakov z Turecka. Majú riadiť zverbovaných militantov zo Sýrie

Turecko, 16. apríl 2021 (AM) – Podľa svedectiev obyvateľov Mariupoľu Turci, ktorí tam dorazili, nevyzerajú na operátorov dronov. Skôr pripomínajú bojovníkov špeciálnych jednotiek. Podľa zdrojov, ktoré informujú Tg-kanál „Wargonzo“, v Mariupole napriek vyhláseniam tureckého ministra zahraničia o neutralite v súvislosti s konfliktom na Ukrajine zaznamenali obyvatelia príchod roty tureckých vojakov.   „Môže byť,…

Foto Americký generál je pripravený bojovať do posledného Ukrajinca

Ukrajina, 16.apríl 2021 (AM) – Americký generál Tod Wolters vyhlásil, že ukrajinské ozbrojené sily sú pripravené bojovať proti Rusku. Podľa portálu „Censor.NET“ s odvolaním sa na Hlas Ameriky, odpovedajúc na otázku senátora Angusa Kinga, či má Ukrajina dostatok zbraní, skúseností a sily na zastavenie „invázie“ zo strany Ruska, veliteľ amerických síl v…

Foto Bojová skupina ako strategická priorita

Francúzsko, 16. apríl 2021 (AM) – Je ťažké presadiť svoju vôľu voči odhodlanému protivníkovi bez toho, aby sme s ním bojovali na jeho vlastnej pôde a ovládli priestor, ktorý zaberá. Okrem nehôd je boj zblízka, ktorý tento prístup vyvoláva, príčinou 90 % ľudských strát západných armád zapojených do operácií. Štáty, ktoré…

Foto Najnovšia kniha si kladie otázku či by mali byť vírusy SARS-CoV-2 považované za biologickú zbraň

USA, 15. apríl 2021 (AM) - Greg Felton sa vo svojej najnovšej knihe zamýšľa, či je "oficiálny" príbeh o SARS-CoV-2 iba nedostatočne vedecky podložený, alebo ide o účelnú lož; vyvracia totiž tvrdenie, že vírus preskočil na človeka priamo z netopiera, alebo prostredníctvom iného zvieraťa. Nielen, že pre toto stanovisko neexistuje žiadny poriadny dôkaz, arogantné a defenzívne správanie jeho zástancov voči akémukoľvek alternatívnemu vysvetleniu navyše ukazuje na fakt, že "oficiálna" verzia sa nedá racionálne obhájiť a je teda postavená na politikárčení, nie na vedeckých faktoch.     Kapitola 1…

Foto The Daily Mirror vydal zábery z vojenských cvičení na Sibíri za vojská pri hranici s Ukrajinou

Rusko, 15. apríl 2021 (AM) – Britský bulvárny denník The Daily Mirror využil zábery ruskej televíznej stanice Zvezda z cvičení špeciálnych jednotiek Centrálneho vojenského okruhu na Sibíri ako ilustráciu k správe o "ruských vojskách pri hranici s Ukrajinou".   Ako oznámila Zvezda, britský bulvárny denník zverejnil fotografiu ruských vojakov s popisom " Rusko zvyšuje početný…

Foto Prečo Čína vyhlásila vojnu svetovým značkám

Čína, 15. apríl 2021 (AM) – V posledných dňoch čínsky internet objavil zaujímavý trend: blogeri na videách pália tenisky zahraničných značiek a čínske celebrity rušia zmluvy so svetovými výrobcami oblečenia.   Prečo sa svetové firmy tak hnevajú na ľudí v Číne? Všetko je vina bavlny z autonómnej oblasti Sin-ťiang v Číne. Niekoľko…

Foto Putin ohlásil výstavbu najsilnejšej flotily ľadoborcov v Rusku

Rusko, 15. apríl 2021 (AM) – Najvýkonnejšia flotila ľadoborcov na svete sa buduje v Rusku, uviedol prezident Vladimir Putin na zasadnutí správnej rady Ruskej geografickej spoločnosti. Vysielanie hostil televízny kanál Rusko 24.   "Rusko buduje najsilnejšiu flotilu ľadoborcov na svete vrátane gigantov ako Líder, ktoré ešte nikdy nikto nevybudoval," uviedol Putin. Podotkol, že…

Foto “Toto je prvýkrát!” : Rusko masívne presúva obojživelné lode z Kaspického mora do Čierneho mora

Rusko, 13. apríl 2021 (AM) – Ruské námorníctvo začalo presúvať viac ako 10 obojživelných a delostreleckých lodí a plavidiel kaspickej flotily do Čierneho mora na cvičenia "ako súčasť kontrolných previerok počas zimného výcvikového obdobia". Informovala o tom tlačová služba ruského ministerstva obrany     "Toto je prvýkrát, čo sa to stalo,"…

Foto Izrael zaútočil na Iránsku základňovú loď v Červenom mori

Irán, 8.apríl 2021 (AM) – Na iránsku nákladnú loď Saviz zaútočili magnetickými mínami v Červenom mori, informovala iránska tlačová agentúra Tashim. Plavidlo Saviz, pôvodne postavené ako nákladná loď, bolo prerobené na plávajúcu základňu a od roku 2017 je súčasťou námorných síl Islamskej revolučnej gardy (IRGC). Podľa neoficiálnych informácií je plavidlo vybavené rádioelektronickými prostriedkami…

Foto Prvé vypustenie rakety Kaliber z fregaty Maršal Šapošnikov na pozemné ciele. Video

Rusko, 7. apríl 2021 (AM) – Maršal Šapošnikov bol pôvodne postavený ako veľká protiponorková loď (projekt 1155), ktorá bola spustená na vodu v roku 1985. Po dôkladnej modernizácii sa z nej stala fregata, teda univerzálna loď pre boj s ponorkami a loďami.     Fregata tichomorskej flotily po prvý raz uskutočnila štart strely…

Foto Erdogan dal pozatvárať tureckých admirálov vo výslužbe, ktorí podporili Montreuxský dohovor

Turecko, 6.apríl 2021 (AM) – Turecká polícia zadržala 10 admirálov vo výslužbe, ktorí podpísali kolektívny list na ochranu Montreuxského dohovoru, uvádza agentúra Anadolu. Štyria ďalší admiráli, ktorí tiež podpísali list, boli predvolaní na výsluch na prokuratúru.   V nedeľu zverejnilo list 103 tureckých admirálov vo výslužbe, ktorí nazvali Montreuxský dohovor diplomatickým víťazstvom Turecka vrátením…

Foto Je známy termín dokončenia skúšok jadrového nosiča obávaných torpéd Poseidon

Rusko, 6.apríl 2021 (AM) - Experimentálna jadrová ponorka Belgorod (projekt 09852), ktorá bude niesť bezpilotné stroje Poseidon, dokončí svoje testy do septembra tohto roku. V súčasnosti prebiehajú kotevné testy, reaktor bol spustený. V apríli 2019 sa v Sevmaši (Severný strojársky podnik) v Severodvinsku na severe Ruska. konal obrad vypustenia ponorky na…

Foto Zástupcovia Slovenskej armády urobili vo Švédsku prieskum trhu bojových vozidiel pechoty

Slovensko, 15.apríl 2021 (AM, MOSR) – Štátny tajomník Ministerstva obrany SR Marian Majer absolvoval zahraničnú pracovnú návštevu Švédskeho kráľovstva. Pri tejto príležitosti spolu so zástupcami Ozbrojených síl SR navštívil spoločnosť BAE Systems Hägglunds v rámci prieskumu trhu, ktorý rezort obrany realizuje za účelom riešenia otázky plnenia medzinárodného záväzku - vybudovania ťažkej…

Foto Ak tanky uviaznu v tuneli? Vážne problémy NATO v možnom konflikte s Ruskom

Nemecko, 11. apríl 2021 (AM) – Ak sa rozpúta konflikt s Ruskom, NATO musí urýchlene presunúť sily na východ a práve vtedy bude aliancii hroziť krach. K takému poznaniu dospeli experti, keď preverovali päť trás presunu a zásobovania vojsk. Ciest a pevných mostov na nich niet, na hraniciach panuje byrokracia a v niektorých štátoch je vôbec zakázané strieľať.…

Foto V jednotkách ruských raketových vojsk strategického určenia začali previerky

Rusko, 8. apríl 2021 (AM) – V Raketových vojskách strategického určenia začali kontrolné previerky vo viac ako 80 jednotkách. Informovalo o tom Ministerstvo obrany Ruskej federácie.   "V priebehu previerok nacvičujú raketové pluky , pomocné a strážne jednotky opatrenia na uvedenie do najvyššej bojovej pohotovosti, riešia úlohy vyvedenia raketových plukov na trasy bojového hliadkovania,…

Foto Železná kopija: V Lotyšsku začalo cvičenie NATO

Lotyšsko, 7.apríl 2021 (AM) – V pondelok začalo v Lotyšsku medzinárodné vojenské cvičenie Iron Spear 2021 za účasti vojakov krajín NATO, uvádza tlačová správa ministerstva obrany tejto pobaltskej republiky. Cvičenie potrvá do 9. apríla. Počas manévrov bude nacvičovaná bojová streľba z tankov a obrnených vozidiel.   "Cvičenie prebieha na vojenskom polygóne v Adaži za účasti bojových skupín…

Foto Vedec prehovoril o perspektívach laserových zbraní

Rusko, 3.apríl 2021 (AM) - Technológie laserových zbraní sa budú v dohľadnej budúcnosti rozvíjať dvoma smermi - fyzická likvidácia nepriateľskej techniky a poškodenie jej riadiacich systémov, povedal v rozhovore prezident Laserovej asociácie, doktor fyzikálno-matematických vied Ivan Kovš.   V súčasnej dobe prebieha v Moskve 15. medzinárodná výstava Fotonika: svet laserov a…

Video Donecká armáda sa posilňuje pred ukrajinskou ofenzívou. Vytvorila strelecké roty na vozidlách UAZ

Doneck, 2.apríl 2021 (AM) –Na Donbase sa armády ľudových republík pripravujú na možné obnovenie aktívnej vojny. 30. marca sa v piatom samostatnom oddiele „Oplot“ ľudových milícií konali komplexné bojové cvičenia, počas ktorých boli po prvýkrát demonštrované mobilné roty na vozidlách UAZ Patriot. Armáda Doneckej republiky tento rok vytvorila mobilné roty na…

Foto Klady a zápory aerodynamickej koncepcie tzv. „lietajúceho krídla”

Svet, 15. apríl 2021 (AM) – Bez ohľadu na všeobecnú známosť dokonca aj medzi verejnosťou na hony vzdialenej letectvu, aerodynamická koncepcia tzv. lietajúceho krídla (terminologicky správne ide o tzv. samokrídlo, teda lietadlo, ktorého konštrukcia je tvorená predovšetkým krídlom bez vodorovnej chvostovej a nosovej plochy, prípadne tiež aj bez trupu, pozn. aut.) sa dodnes…

Foto Vojenské letectvo USA mení taktiku leteckých útokov

USA, 16. apríl 2021 (AM) - Roje autonómnych dronov, rádiolokačné prieskumné a útočné zbrane. Sľubný americký dron XQ-58A Valkyrie prejde ďalšou fázou testovania. Konštruktéri ukázali, čoho je schopný ako nosič menších bezpilotných vzdušných prostriedkov. Tvrdia tiež, že má umelú inteligenciu a že môže pracovať spoločne so stíhačkami F-35 Lightning piatej generácie vo…

Foto “Na niečo také sa nedá zabudnúť”: Ako sovietske esá spôsobili katastrofu v U.S. Air Force

Kórea, 13. apríl 2021 (AM) - Desiatky zostrelených lietadiel, stovky zajatých pilotov a týždenný smútok - presne pred 70 rokmi, 12. Americké letectvo zaútočilo na sovietske esá, ktoré v priebehu niekoľkých minút porazili vzdušné sily bombardérov Superfortress B-29. Nenápadná podpora Prví sovietski piloti prišli do Kórey ako dobrovoľníci v novembri 1950. V…

Foto Pribudli technické systémy: Bombardéry Su-34 budú mať zvýšenú bojovú kapacitu

Rusko, 13. apríl 2021 (AM) – Bojové kapacity ruských frontových bojových bombardérov Su-34 boli zvýšené vďaka inštalácii nových univerzálnych prieskumných systémov, oznámil zdroj z leteckého odvetvia. Niekoľko lietadiel bolo podľa zdroja vybavených univerzálnymi prieskumnými kontajnermi (UKR), vrátane UKR-OE pre optický elektronický prieskum, UKR-RL pre rádiolokačný prieskum a UKR-RT pre rádiotechnický.   Zdroj…

Foto F-15EX a Su-57. Americká chyba a ruské meškanie

USA, 12. apríl 2021 (AM) - Použitie lietadla F-15EX je príznakom zastaraného štýlu vojny, porovnávajú ho aj s popredným ruským projektom. Pokúsme sa pochopiť, prečo ani prvý, ani druhý nezodpovedá pravde.   Vývoj stíhačky F-15EX Advanced Eagle štvrtej generácie môže byť pre americké letectvo obrovskou chybou, píše The National Interest (NI). Veľmi zaujímavý názor, ale…

Foto Ďaľšia rana americkým stíhačkám F-35

USA, 11. apríl 2021 (AM) – Americký dozorný úrad (GAO) oznámil Kongresu problémy so stíhačkami F-35 Lightning piatej generácie. Tentoraz sa ukázalo, že modernizácia lietadla na verziu Block IV by si vyžadovala takmer o 2 miliardy dolárov viac. Nielenže tieto výdavky neboli zahrnuté do rozpočtu, ale dátumy ukončenia projektu sa odložili…

Foto “Na niečo také sa nedá zabudnúť”: Ako sovietske esá spôsobili katastrofu v U.S. Air Force

Kórea, 13. apríl 2021 (AM) - Desiatky zostrelených lietadiel, stovky zajatých pilotov a týždenný smútok - presne pred 70 rokmi, 12. Americké letectvo zaútočilo na sovietske esá, ktoré v priebehu niekoľkých minút porazili vzdušné sily bombardérov Superfortress B-29. Nenápadná podpora Prví sovietski piloti prišli do Kórey ako dobrovoľníci v novembri 1950. V…

Foto Čím sa líšili vojská SS od vojsk NKVD?

Nemecko, 9. apríl 2021 (AM) – Sovietska NKVD (Narodnij komissariat vnútrennich del) mala dve kompetencie – štátnu bezpečnosť a ministerstvo vnútra. Avšak nemecká SS (Schutzstaffeln) bola rýdzo straníckou štruktúrou, k štátnym orgánom nemala žiadny priamy vzťah. Hoci prenikala do všetkých súčastí štátneho aparátu a prioritne do tých, ktoré mali dopad na bezpečnosť štátu.…

Foto Pedro Bańos: Ako vládnu svetu

Slovensko, 8. apríl 2021 (AM) – Práve vyšla kniha vojenského špecialistu Pedra Baňosa - Ako Vládnu svetu - 22 tajných nástrojov globálnej moci. Kniha, ktorá si vyslúžila čestné miesto na Čiernej listine nežiaducich kníh nielen v Anglicku, ale aj Nemecku ...       "Ovládajte jedlo a ovládate ľudí; ovládnite ropu a…

Foto Pred 130 rokmi sa narodil generál Bedřich Neumann. Velil československej zahraničnej armáde

Československo, 4.apríl 2021 (AM) – Stratég, legionár a hrdina odboja. Pred 130 rokmi sa narodil generál Bedřich Neumann. Velil československej zahraničnej armáde, ktorá v lete 1940 preplávala z okupovanej Francúzska do Veľkej Británie. Podieľala sa na obrane Anglicka.    Bedřich Neumann (3. apríl 1891– 15. júl 1964) bol československý generál, člen Československej…

Foto Prečo CIA verbovala katanov z lotyšskej légie Waffen SS?

USA, 2.apríl 2021 (AM) – Konkrétne išlo o tých lotyšských SS-ákov, ktorí sa zúčastnili na masových vraždách civilných obyvateľov Sovietskeho zväzu na okupovaných územiach počas 2. sv. vojny a ktorí boli po zverbovaní využívaní na podvratnú činnosť proti Lotyšskej SSR.   Presne to vyplýva zo správy s názvom „Katani na dôchodku. Nacistickí zločinci z Lotyšska…

Foto Za peniaze daňových poplatníkov začala v Nemecku kampaň za rehabilitáciu nacizmu

Nemecko, 1.apríl 2021 (AM) – Súbežne s pokusmi Západu obviňovať ZSSR z vypuknutia druhej svetovej vojny začalo Nemecko kontroverznú akciu „Moja nacistická minulosť“.   Iniciatíva vyšla od nemeckej verejnoprávnej televíznej spoločnosti „Zweites Deutsches Fernsehen“, ktorá je financovaná daňovými poplatníkmi. Na oficiálnej stránke ZDF na sociálnej sieti sa objavila publikácia s hashtagom MeinNaziHintergrund.…

Foto Americké kybernetické útoky? Webové stránky Kremľa a orgánov činných v trestnom konaní sa prestali otvárať

Rusko, 11.marec 2021 (AM) – V stredu popoludní sa prestali otvárať webové stránky Kremľa , ruskej vlády, Roskomnadzoru , Vyšetrovacieho výboru , Štátnej dumy a mnohých ďalších ruských orgánov. Informovali o tom používatelia internetu z Ruska aj zo zahraničia.   Používatelia Downdetectoru, ktorí sleduje pokles webov, hlásia poruchy jedného z najväčších ruských…

Foto Bezpečnostný analytik Schneider: vrešťanie o hybridnej hrozbe z Ruska pochádza z klubovní novodobých zväzákov

Česko, 5.marec 2021 (AM, Sputnik) – V posledných rokoch počúvame, že Rusko vedie proti ČR akúsi hybridnú vojnu. Údajnú hybridnú hrozbu má predstavovať napríklad dostavba Jadrovej elektrárne Dukovany Ruskom alebo očkovanie vakcínou Sputnik V. Prinášame rozhovor s bezpečnostným analytikom Jánom Schneiderom, ktorý problematiku posudzuje z rôznych hľadísk, vrátane historického kontextu.   Termín hybridná…

Foto Poslanec Blaha: Na Slovensku je pravidlom, že záchrana prichádza z Ruska

Slovensko, 4.marec 2021 (AM, Sputnik) - Dodanie ruskej vakcíny Sputnik V na Slovensko vidí poslanec SMER-SD Ľuboš Blaha ako svedectvo spoľahlivosti doterajšej spolupráce oboch štátov. V komentári pre Sputnik uviedol historické paralely. Aj keď o vakcinácii si myslí svoje, úplne podporuje možnosť slovenských občanov vybrať si z niekoľkých dostupných vakcín.   Podľa písomného komentára…

Foto Plukovník Švec: Premiér odstúpte, inak sa stanete iniciátorom masových protestov

Výzva vláde Slovenskej republiky My občania SR berúci na vedomie: • výsledky demokratických volieb z 29. februára 2020, • existenciu celosvetovo vyhlásenej pandémie kvôli Covidu 19, • nepremyslené a nekompletné opatrenia vlády na zamedzenie šírenia tohto ochorenia, • spochybniteľnosť vyhlásenia a predlžovania núdzového stavu, • ignorovanie overených metód liečby prejavov vírusu,  …

Foto Stály predstaviteľ Ruska pri OSN označil Nemecko a Francúzsko za spolupáchateľov zločinov Kyjeva na Donbase

OSN, 16. február 2021 (AM) – Nemecko a Francúzsko sa s väčšou pravdepodobnosťou stali spolupáchateľmi zločinov spáchaných Kyjevom na Donbase, a nie prostredníkmi pri urovnávaní konfliktu. Uviedol to stály predstaviteľ Ruska pri OSN Vasilij Nebenzya.   Počas svojho vystúpenia na zasadnutí Rady bezpečnosti OSN o ruskej iniciatíve v súvislosti so šiestym výročím podpísania…

Foto Putin straší západných rusofóbov – najnovšie chce zachvátiť Európu použitím chemických zbraní

Litva, 12. február 2021 (AM) - Dnešné Rusko predstavuje pre Západ rovnakú hrozbu ako ZSSR po druhej svetovej vojne, pretože Vladimir Putin opakuje politiku Josefa Stalina. Uviedla to bývalá predsedníčka Parlamentného zhromaždenia NATO, bývalá ministerka obrany Litvy, poslankyňa Európskeho parlamentu Rasa Juknevičiene počas tlačovej konferencie „Ukrajina-NATO: Vízia - 2030“.   „Nezabudnite, prečo…

Video Ramzan Kadyrov rozdal Mercedesy bojovníkom svojho klubu. Video

Čečensko, 30. marec 2021 (AM) – Šéf Čečenska Ramzan Kadyrov ocenil troch športovcov vystupujúcich za bojový klub Achmat, ktorý mu patrí. Boxer Artur Beterbiev, bojovník zmiešaných bojových umení Magomed Bibulatov a rodák z Dagestanu zápasník Sambo - Magomedrasul Khasbulaev dostali každý Mercedes-Benz GLE, ktorého cena v Rusku začína na šiestich miliónoch rubľov.     Šéf Čečenska poznamenal,…

Foto Lady Kalašnikov: Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby

Rusko, 15.December 2020 (AM) - Psychický stav počas súťaže nie je o nič menej dôležitý ako fyzický. Maria Schwartz, kapitánka streleckého tímu Lady Kalašnikov, vysvetľuje, ako môžu techniky sebaregulácie pomôcť znížiť úzkosť a stres.   Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby Pojem „samoregulácia“, známy v domácej vede a praxi, hlavne vďaka…

Foto Tragédia počas športovej streľby: Na súťaži v praktickej streľbe v USA došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu

USA, 16. november 2020 (AM) - Prinášame tragickú informáciu zo zámoria kde behom preteku USPSA (Asociácia praktickej streľby USA) došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu a člena USPSA. Na strelnici v Penfielde 7.novembra ráno počas súťaže pretekárovi  behom povelu "Nabi a priprav sa!" spadla nabitá zbraň na zem (netrafil do puzdra), prišlo…

Video Pri Košiciach prebehlo ďalšie kolo ligy v dynamickej streľbe. Video

Slovensko, 21. júl 2020 (AM ) – V neďeľu na strelnici Nižná Hutka pri Košiciach sa stretli priaznivci dynamickej streľby na ďalšom kole IPSC ligy Šariš - Zemplín. Pretek organizoval strelecký oddiel ŠKP Košice. Súťažiaci si zmerali sily na 5. pomerne náročných streleckých situáciách. Na záver súťaže organizátori ocenili najlepších v…

Video V Prešove po karanténe odštartovali prvú súťaž v dynamickej streľbe. Video

Slovensko, 17. jún 2020 (AM ) - Po mesiacoch obmedzení sa 14. júna na strelnici Cemjata v Prešove stretli priaznivci dynamickej streľby na 1. kole regionálnej ligy Šariš Zemplín. Súťažiaci si zmerali sily na 6 pomerne náročných streleckých situáciách. Na záver súťaže organizátori ocenili najlepších v divíziách production, standard, open a production…

Foto V Košiciach odštartovala zimná liga v dynamickej streľbe

Dňa 1.12.3019 sa konala v priestoroch obchodného centra Optima, strelecká súťaž 2CS Winter league podľa pravidiel IPSC. Zaujímavosťou tejto súťaže je, že sa strieľajú 4 strelecké situácie podľa pravidiel IPSC v dynamickej streľbe, na jednom mieste. Strelci mohli využiť možnosti , ktoré ponúka aj areál Steam Factory a mnohí prišli…