Putinov jasný signál pri vymenovaní šéfa Rosnano: Liberáli už nebudú viesť strategické podniky

Vladimír Putin a Anatolij Čubajs

Rusko, 4.December 2020 (AM) – Ekonóm a politológ Andrej Školnikov dešifroval, čo znamená rezignáciu Anatolija Čubajsa a nové vymenovanie Sergeja Kulikova. Je presvedčený, že kandidatúra bola zvolená z istého dôvodu. Expert považuje „demonštratívne“ vymenovanie za signál pre ruských liberálov.

 

Ekonóm, politológ, geostrategista Andrej Jurijevič Školnikov vysvetlil, čo môže znamenať rezignácia Anatolija Čubajsa a jeho nahradenie novým vodcom Sergejom Kulikovom. Expert reagoval na kandidatúru Kulikova „čisto pozitívne“ a hovoril o „demonštratívnej“ výmene.

 

“On je tvár reálneho priemyslu.” Rostec bol v skutočnosti založený preto, aby zachránil ruský obranný priemysel pred zničením. On to dokázal. Kulikov, ktorý je mäsom mäsa z Rostecu, je predstaviteľom tohto systému. Rovnaký systém umožní, aby bolo aj Rosnano lepšie,  večné, aby boli aspoň niektoré klíčky vytiahnuté na svetlo, “poznamenal odborník.

 

Sergej Kulikov

 

Upozornil tiež na skutočnosť, že liberálny človek sa „demonštratívne“ mení na vodcu druhej kategórie

“Toto nie je len tak, toto je demonštrácia.” Toto vymenovanie obsahuje veľa symboliky. Bolo by nesmierne ťažké zvoliť symbolickejší krok, “je presvedčený odborník. “Táto významná vec sa stala bez ohľadu na vonkajšie faktory.” Ruská politika prestala závisieť od Západu. Toto je signál dovnútra aj von. “

Pripomeňme, že vláda schválila kandidatúru nového predsedu správnej rady organizácie Rosnano na päť rokov. Bude to Sergej Kulikov. Ide o prvého podpredsedu predstavenstva Vojensko-priemyselnej komisie.

 

“Sergej Aleksandrovič, viete, že ste pozvaní viesť jednu z našich najväčších rozvojových štruktúr, Rosnano.” Bez preháňania je to jedna z kľúčových oblastí rozvoja nielen pre Rusko, ale aj pre celú svetovú ekonomiku, “uviedol prezident Vladimir Putin počas videokonferencie s Kulikovom.

 

Ruské bezpečnostné sily v tomto roku vyostrili boj s mimovládkami: Kontrola v prezidentskej Akadémii – hlavnej liberálnej liahni

Ruská akadémia národného hospodárstva a verejnej správy pri prezidentovi Ruskej federácie – RANEPA ( Prezidentská akadémia)  sa zaoberá školením a rekvalifikáciou špecialistov na najvyššej riadiacej úrovni. Je to najväčšia univerzita v humanitnom a sociálno-ekonomickom profile v Rusku a Európe s viac ako 55 pobočkami. Univerzita by teoreticky mala pripravovať budúcich štátnikov. V praxi tvoria významnú časť štruktúr RANEPA liberálne hniezdiská.

 

Budova RANEPA

 

Prečo sa to stalo, je hlúpa otázka. Dlhoročný rektor RANEPA –  je Vladimír Mau, krištáľovo čistý Gaidaročubajs, jeden z ideológov “prichvatizácie” a ďalších „hlavných ohavností“ deväťdesiatych rokov, výkonný riaditeľ organizačného výboru fóra Gajdar. Kľúčový poradca zosnulého Jegora Gajdara (v čase jeho úradovania ako predsedu vlády), potom zástupca riaditeľa Gajdarského inštitútu pre ekonomiku v transformácii, vedúci Pracovného centra pre ekonomické reformy Ruskej federácie, profesor Vysokej školy ekonomickej, lektor v Moskovskom centre Stanfordovej univerzity (USA). Spoluvedúci odbornej rady pre aktualizáciu stratégie 2020 (spolu s rektorom HSE Jaroslavom Kuzminovom), člen Vedeckej rady Ruskej rady pre medzinárodné záležitosti, šéfredaktor časopisu Economic Policy, predseda redakčnej rady časopisu Logos, člen redakčnej rady časopisov Voprosy Economiki, „Bulletin of Europe“, American Journal of Economic Transition. Podľa mnohých médií mal od konca 80. rokov priamy vzťah (spolu s Gajdarom, Čubajsom, Avenom, Jasinom, Šochinom, Potaninom, Illarionovom, Kagalovským a ďalšími „ruskými reformátormi“) so slobodomurárskej lóže „Mont Pelerin“ – úzko spojenou s britskými spravodajskými službami.

 

Siloviki sa ujal RANEPA, jednej z hlavných vyhní liberálnych kádrov
Vladimír Mau

 

Stalo sa niečo nepredstaviteľné. Bezpečnostné sily začali rozsiahlu kontrolu RANEPA. Prokuratúra požadovala, aby akadémia poskytla informácie o spolupráci so zahraničnými mimovládnymi organizáciami (vrátane tých, ktoré sú na území Ruska považované za nežiaduce) a o implementácii programov so zahraničným financovaním v rámci „ kontroly implementácie právnych predpisov vedeckými a vzdelávacími organizáciami “.

 

 

Siloviki sa ujal RANEPA, jednej z hlavných vyhní liberálnych kádrov
Gajdar a Mau

 

Štát sa konečne začal zaujímať o účasť funkcionárov a študentov RANEPA na realizácii projektov, ktoré ohrozujú národnú bezpečnosť. Patrí sem podnecovanie etnického separatizmu a falšovanie histórie „ na dosiahnutie geopolitických záujmov protiruských síl“, A ničenie tradičných duchovných a morálnych hodnôt a podpora cudzích západných hodnôt a príprava mládežníckych aktivistov na farebnú revolúciu a mnoho ďalších.

 

RANEPA logo

 

Prokuratúra požaduje poskytnutie informácií:

„Oddiel 1.”

1. o existencii licencie na právo na vykonávanie vzdelávacích aktivít, dodržiavania licenčných požiadaviek a podmienok;

2. o súlade s miestnymi predpismi inštitúcie (listina, pravidlá prijímania, vnútorné predpisy atď.) S požiadavkami federálnych a regionálnych právnych predpisov;

3. o informačnej transparentnosti inštitúcie;

4. o dostupnosti štátnej akreditácie, súlade dokumentov vydaných inštitúciou so stavom štátu;

5. o postupe prijímania, vylúčenia, preloženia študentov, uplatňovaní disciplinárnych opatrení voči nim;

6. o súlade s požiadavkami čl. 18, 35 federálneho zákona z 29. decembra 2012 č. 273-F3 „O vzdelávaní v Ruskej federácii“ týkajúce sa vytvárania knižníc v inštitúcii, poskytovania učebníc a učebných pomôcok študentom;

7. na úrovni materiálno-technického zabezpečenia vzdelávacích aktivít, personálneho zabezpečenia tried;

8. o organizácii e-vzdelávania, využívaní technológií dištančného vzdelávania, dostupnosti podmienok pre fungovanie elektronických informačných a vzdelávacích prostredí;

9. o splnení požiadaviek čl. 58, 59 federálneho zákona z 29. decembra 2012 č. 273-F3 „O vzdelávaní v Ruskej federácii“ pri vykonávaní stredoškolskej a záverečnej certifikácie, a to aj pokiaľ ide o zabránenie výberu poplatkov za ich prechod od študentov;

10. o súlade s požiadavkami čl. 331 Zákonníka práce Ruskej federácie a čl. 46, 49 federálneho zákona z 29. decembra 2012 č. 273-F3 „O vzdelávaní v Ruskej federácii“ vo vzťahu k pedagogickým zamestnancom;

11. o splnení požiadaviek čl. 60 spolkového zákona z 29.12. 2012 č. 273-F3 „O vzdelávaní v Ruskej federácii“, a to aj pokiaľ ide o bezplatné vydávanie dokladov o vzdelaní a (alebo) o kvalifikácii, odbornej príprave a ich duplikátoch;

12. o zákonnosti poskytovania platených vzdelávacích služieb študentom;

13. o komercializácii vzdelávacích aktivít, ktorou sa študentom ukladá povinnosť financovať náklady na údržbu vzdelávacích budov, uskutočňovanie stavebných a opravných prác, materiálno-technické zabezpečenie a vybavenie vzdelávacieho procesu, vzdelávaciu literatúru, iný zber peňažných a iných finančných prostriedkov, ktoré nespĺňajú podmienky na vykonávanie vzdelávacích aktivít , a to aj za dodatočnú platbu servisnému personálu, pedagogickým zamestnancom a bezpečnosti inštitúcie;

14. o obsahu vzdelávacích programov inštitúcie. aj pokiaľ ide o bezplatné vydávanie dokladov o vzdelaní a (alebo) o kvalifikácii, odbornej príprave a ich duplikátoch;

 

“Oddiel 2.”

1. o realizácii projektov (programov) financovaných z cudzích zdrojov, ako aj o realizácii vzdelávacích programov vysokoškolského vzdelávania v oblasti obrany a bezpečnosti štátu, zabezpečujúcich právny štát a zákon a poriadok (podrobné informácie v prílohe č. 2);

2. existencia skutočností o uzatváraní zmlúv o vykonávaní činností a programov, ktorých ciele nezodpovedajú cieľom založenia a činnosti organizácií a úlohám stanoveným v ich charte;

3. súlad foriem a smerov medzinárodnej spolupráce v rámci implementácie projektov (programov) financovaných zo zahraničných zdrojov, foriem a smerov stanovených federálnymi právnymi predpismi;

4. súlad s požiadavkami ustanovenými federálnymi právnymi predpismi na postup a podmienky vykonávania vedeckých, výskum a (alebo) vedecké a technické činnosti pri realizácii projektov (programov) financovaných zo zahraničných zdrojov;

5. existencia prípadov uzavretia dohody (zmlúv) o realizácii projektov (programov), jednotlivých podujatí so zahraničnými a medzinárodnými mimovládnymi organizáciami pri absencii medzinárodnej dohody Ruskej federácie so štátom, na území ktorého sú zriadené alebo registrované, ako aj so zahraničnými a medzinárodnými mimovládnymi organizáciami, registrované v odbore. 2 spolkového zákona z 12.02.1996 č. 7 F „O 3 nekomerčných organizáciách“ (ďalej zákon č. 7-FZ) v poradí (pri absencii pobočiek, zastúpení, pobočiek);

6.prítomnosť skutočností o vykonávaní činností zahraničných a medzinárodných mimovládnych organizácií, v súvislosti s ktorými boli prijaté rozhodnutia o uznaní ich činnosti na území Ruska ako nežiaduce, dodržiavanie zákazov a obmedzení spojených s prijímaním takýchto rozhodnutí a stanovených v čl. 3.1 federálneho zákona z 28.12.2012 č. 272 ​​- FZ „O opatreniach na ovplyvňovanie osôb zapojených do porušovania základných ľudských práv a slobôd, práv a slobôd občanov Ruskej federácie“ (ďalej len – zákon č. 272-FZ);

7.účasť na realizácii projektov (programov) zahraničných a medzinárodných mimovládnych organizácií, ktoré predstavujú (môžu predstavovať) hrozbu pre základy ústavného systému Ruskej federácie, obranné schopnosti alebo bezpečnosť štátu, a to využitím pedagogických zamestnancov a študentov a za účasti zamestnancov, odborníkov z organizácií tretích strán … Existujú nejaké aktivity zamerané na: – podnecovať etnicko-separatizmus v pohraničných oblastiach Ruska a národných republík, diskreditovať politiku federálneho centra vo vzťahu k nim, propagovať ich odlúčenie od krajiny; – zasahovanie do volebných procesov (školenie volebných pozorovateľov, využívanie učiteľov, študentov študentov na predvolebné kampane, pozorovanie volieb, monitorovanie a zhromažďovanie údajov o porušovaní zákona počas volieb atď.); – diskreditácia vodcovstva krajiny a jej domácej a zahraničnej politiky (najmä príprava a publikovanie rôznych vedeckých štúdií, článkov, recenzií, obsahujúcich tendenčné hodnotenia sociálno-ekonomického vývoja Ruska a spoločensko-politickej situácie v Rusku, na príkaz zahraničných a medzinárodných mimovládnych organizácií, podkopávanie autority vodcovstva krajiny a dôvery verejnosti v úrady atď.); – formovanie verejnej mienky o potrebe zmeny vlády v Rusku a vytváraní podmienok na destabilizáciu spoločensko-politickej situácie, stupňovanie protestných nálad v spoločnosti, napríklad s využitím existujúcich sociálno-ekonomických problémov, etnických a náboženských faktorov; – ideologická indoktrinácia Rusov, najmä mladých ľudí, a vytváranie proamerických vplyvných skupín v tomto prostredí, ktoré môžu využiť zahraničné medzinárodné mimovládne organizácie na dosiahnutie svojich deštruktívnych cieľov (propagáciou amerických a európskych demokratických a liberálnych hodnôt, popularizáciou amerického spôsobu života, kritikou spoločenských vzťahov -ekonomická situácia a vzdelávací systém našej krajiny, organizácia jazykových kurzov atď.); – zasahovanie do vnútorných záležitostí Ruskej federácie, činnosti štátnych orgánov a miestnej samosprávy (napríklad predkladaním návrhov na zlepšenie a optimalizáciu ich práce, vykonávanie rôznych kontrol a zverejňovanie ich výsledkov atď.); – získanie pozícií vplyvu vo vládnych orgánoch s cieľom zmeniť federálnu a regionálnu legislatívu, získať informácie o náboženských konfliktoch, informácie o porušovaní práv občanov v Rusku, ako aj o ďalších spoločensky významných otázkach; – falšovanie svetových a ruských dejín s cieľom dosiahnuť geopolitické záujmy protiruských síl; – zničenie tradičných ruských duchovných a morálnych hodnôt, šírenie radikalizmu medzi mládežou;

8. prítomnosť prípadov účasti na podujatiach, zamerané na formovanie a rozvoj zručností „občianskeho protestu“ v prostredí mládeže, školenie mládežníckych vedúcich a aktivistov, výučba techník politického boja a organizovanie hromadných verejných podujatí, spôsoby ochrany ich práv v prípade zadržania orgánmi činnými v trestnom konaní počas takýchto akcií. Zároveň je potrebné urobiť krátku analýzu hromadných verejných akcií a protestnej činnosti, zohľadniť počet neoprávnených hromadných protestných akcií, ako aj počet žiakov a študentov, ktorí sa ich zúčastnili, z ktorých bola administratívna zodpovednosť vynesená podľa článku 20.2 správneho poriadku Ruskej federácie (porušenie ustanoveného postupu organizácie alebo konania schôdze, demonštrácia, sprievod alebo demonštrácia), dôvody ich účasti na protestných akciách a spôsob získavania informácií o nich, ktorí pôsobili ako ich organizátori, určili miesta stretnutí účastníkov; ktorých sa ruské neziskové organizácie podieľali na ich príprave a realizácii; na základe čoho sa uskutočňovala účasť na protestných akciách, dostali účastníci akcií peňažnú odmenu, v akej výške a ako sa platby uskutočnili, zúčastnili sa účastníci hromadných akcií verejnosti na výmenných vzdelávacích programoch, iných podujatiach zahraničných a medzinárodných mimovládnych organizácií atď. Uveďte dôvody a podmienky účasti žiakov a študentov na nepovolených protestných akciách a tiež informovať o stave prác na predchádzaní priestupkom medzi študentmi a študentmi, o ich vplyve na znižovanie protestnej činnosti medzi mladými ľuďmi; deväť. zameraná na podkopanie medzinárodnej autority Ruska a dôvery medzinárodného spoločenstva v zahraničnú a domácu politiku Ruskej federácie, ako aj na vytvorenie jej obrazu agresorského štátu. Uveďte, prosím, či existujú skutočnosti týkajúce sa zapojenia vedeckej a učiteľskej obce do prípravy tendenčných materiálov v záujme zahraničných medzinárodných mimovládnych organizácií kritizujúcich zahraničnú a domácu politiku Ruska, činnosti vedúcich predstaviteľov krajiny a obsahujúcich nepresné informácie o údajnom masovom porušovaní práv občanov, provokatívne články; rôzne štúdie, odporúčania a správy pre vedenie zahraničných štátov a medzinárodné štruktúry, ktorých závery sa zohľadňujú pri prijímaní zahraničnopolitických rozhodnutí, vyhlásenia a výzvy k medzinárodným organizáciám a zahraničným vládam (napríklad o „politických represiách“ v Ruskej federácii, „okupácii Krymského polostrova“, informačných hrozbách ruskému svetovému spoločenstvu, o potrebe zvýšenia vojenského, politického a ekonomického tlaku na ňu atď. );

9.účasť organizácií na príprave rôznych štúdií zadaných zahraničnými medzinárodnými mimovládnymi organizáciami zameraných na podkopanie hospodárskych základov Ruskej federácie (najmä podpora ekonomických sankcií a vypracovanie odporúčaní na zavedenie nových sankcií proti Rusku; výzva na prekážky, pod zámienkou ochrany životného prostredia, rozvoja prírodných zdrojov) zdroje, výstavba plynovodu Nord Stream 2 atď.);

10.zhoda s organizáciami, účasť na politických aktivitách, požiadavky čl. 13.1 zákona č. 7-FZ o podaní žiadosti o zápis do registra neziskových organizácií vykonávajúcich funkcie zahraničného agenta. Existuje financovanie týchto organizácií, opozičných štruktúr, jednotlivcov, ako aj účasť na realizácii projektov (programov) a jednotlivých akcií neziskových organizácií vykonávajúcich funkcie zahraničného agenta?

11. vykonávanie federálneho zákona z 25. 07. 2002 č. P4 – FZ „O boji proti extrémistickej činnosti“ (ďalej len „zákon č. 114-FZ“) čiastočne: – dodržiavanie požiadaviek na zriaďovateľov organizácií stanovených v článku 15 zákona č. 7-FZ; – prítomnosť diskriminačných noriem v publikovaných právnych aktoch; – vykonávanie opatrení obmedzujúcich práva občanov na základe národnostných, rasových, náboženských, sociálna alebo jazyková príslušnosť, pôvod, úradník, majetok a spoločenské postavenie, ako aj ďalšie okolnosti prispievajúce k porušovaniu medzietnického mieru a harmónie, podnecovanie k etnickej nenávisti alebo náboženské nezhody; – financovanie teroristických alebo extrémistických aktivít; – hromadná distribúcia, ako aj skladovanie na účely distribúcie extrémistických materiálov v rozpore s čl. 13 zákona č. 114-FZ; – výzvy, publikácie, iné akcie zamerané na revíziu histórie, výsledkov Veľkej vlasteneckej vojny a velebenia nacizmu a fašizmu; – zabezpečenie prostriedkov a zariadení, ktoré vylučujú prístup žiakov a študentov k zdrojom obsahujúcim extrémistické materiály, ako aj k informáciám nezlučiteľným s úlohami vzdelávania a výchovy;

12. dôvody a podmienky páchania extrémistických trestných činov žiakmi a študentmi, účasť na etnických konfliktoch, ako aj neoprávnené protestné akcie. Správa o stave práce v oblasti prevencie extrémistických trestných činov medzi študentmi a študentmi, ako aj o dodržiavaní požiadaviek;

13. dodržiavanie požiadaviek federálnych právnych predpisov o štátnom jazyku Ruskej federácie a jazykoch ruských národov z hľadiska možného použitia jazykového faktora na budovanie separatistických nálad a protestnej aktivity obyvateľstva, zintenzívnenie činnosti nacionalistických štruktúr;

14. obsah, povaha smerovania projektov (programov), uskutočňujú ju štrukturálne divízie zahraničných medzinárodných mimovládnych organizácií vo vedeckej a vzdelávacej sfére registrované Ministerstvom spravodlivosti Ruska. Existujú projekty (programy), ktoré nezodpovedajú záujmom Ruskej federácie, zasielajte kópie dohôd (zmlúv) o ich implementácii, ako aj kópie projektov (programov) (odrážajú výsledky v prílohe č. 4);

15. uskutočňovanie vzdelávacích programov vzdelávania v oblasti bezpečnosti a obrany štátu, zabezpečovanie vlády zákona a zákona a poriadku.

16. Predkladajte správy od vzdelávacej inštitúcie do zahraničných zdrojov financovania. realizácia vzdelávacích programov vzdelávania v oblasti bezpečnosti a obrany štátu, zabezpečenie vlády zákona a zákona a poriadku.

Informácie sa očakávajú priložením overených kópií dokumentov potvrdzujúcich príslušné zistenia. – Podpísaný Medzirezortný prokurátor Konstantin Prostakov “.

Karol Jerguš


Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Video V predvečer inaugurácie sa Biely dom a Kapitol z bašty slobody a demokracie menia na vojenský bunker

USA, 17. január 2021 (AM) - Pripravení na uvedenie do služby! Počet vojakov v okolí vládneho centra vo Washingtone sa zvýšil na 25 000. Taktiež bol vydaný rozkaz strieľať v prípade nutnosti. Tisíce ozbrojených vojakov, všetky ulice sú uzavreté, to sa deje vo Washingtone v predvečer Bidenovej inaugurácie. Tá sa uskutoční za…

Foto Ďalšie informácie o výstroji „Sotnik“

Rusko, 17. január 2021 (AM) - Ruský výstroj vojaka budúcnosti „Sotník“ (Stotník) dosiahne vďaka použitým špeciálnym materiálom nízku hmotnosť a dokáže sa prispôsobovať figúre vojaka. Zároveň sa stane najochraňujúcejšou zo všetkých doposiaľ existujúcich nepriestrelných odevov, uviedla 15. januára 2020 štátna spoločnosť „Rostech“ pre RIA Novosti.   V korporácii uviedli, že takáto pevnosť sa…

Video Iránske revolučné gardy demonštrovali svoju raketovú silu. Video

Irán, 17. január 2021 (AM) - Ako sa dalo čakať IRGC vystrelili aj balistické rakety Emad, Qadr a Sejjil počas 2. fázy cvičenia „Veľký prorok-15“. Rakety boli vystrelené na niekoľko námorných cieľov nachádzajúcich sa vo vzdialenosti 1800 km v Indickom oceáne, aby simulovali zameranie na nosnú skupinu lodí amerického námorníctva.  …

Roman Michelko: Nákup 3D radarov alebo názorové premety ministra obrany Jaroslava Naďa

Slovensko, 17. január 2021 (AM) - Top témou ostatných dní, minimálne v odbornej bezpečnostnej komunite, je nákup sedemnástich izraelských 3D rádiolokátorov od firmy ELTA Systems za takmer 150 miliónov eur   V krátkom čase je to už druhá zákazka, ktorú OĽANO realizovalo, no podstatné, a zároveň paradoxné na celej veci je…

Video Tvrdé boje na hraniciach Turecka – Rusi posilňujú svoju prítomnosť. Video

Sýria, 16. január 2021 (AM)  - Lietadlá ruských vzdušných síl prenášajú svoje jednotky do zóny tvrdých bojov na hraniciach Sýrie s Tureckom. Rusko oficiálne oznámilo rozmiestnenie spoločných rusko-sýrskych postov v oblasti Ain Isa, po prvýkrát to bolo zverejnené 28. decembra 2020.     V piatok vojenské dopravné letectvo ruských vzdušných síl…

Foto Izraelský analytik Kedmi pomenoval hrozbu, ktorá by mohla zničiť USA

Izrael, 16. január 2021 (AM) - Súčasné udalosti v USA sú úsvitom Mccarthyzmu. Toto vyhlásenie urobil izraelský politický analytik Jakov Kedmi a hovoril o ohrození štátu.   Odborník nazval to, čo sa deje v Amerike, Mccarthyzmus - hnutie, ktoré bolo v 50. rokoch sprevádzané politickými represiami. Podľa Kedmiho s tým dnes v USA…

Foto Vojenská technika: Svet vie o najmenej 92 „stratených“ nukleárnych bombách – a ďalšie zaujímavosti

Rusko, 27. november 2020 (AM) - 2. sv. vojna bola priestorom na realizáciu tých najfantastickejších projektov vojenských konštruktérov Preteky v zbrojení priviedli ku skonštruovaniu obrovských diel, rádiom riadených bômb, lietadlových lodí, ale aj nezvyčajných vzdušných lietadlových korábov. Od roku 1930 sa v ZSSR inžinierom Vladimírom Vachmistrovom rozpracúval projekt „Skupina“, ktorý predpokladal využitie lietadla nosiča na…

Foto Vyvíjajú Američania nového “nepriateľa” pre ruské tanky Armata?

USA, 23. november 2020 (AM) - Nie sme tak ďaleko od chvíle, kedy budú ľudia len istou opciou pre tank. Nie je síce potrebné brať tieto slová doslovne, avšak popredné svetové podniky vojenského priemyslu venujú veľkú pozornosť vývoju bezpilotných technológií, vrátane konštruovania tankov. Bolo by teda celkom nesprávne hovoriť o tom, že tieto…

Foto Francúzsko : Presadí sa laserový systém HELMA-P ako primárna laserová obrana pred bezpilotnými lietadlami?

Francúzsko, 15. november 2020 (AM) - Rovnako ako v severnej Sýrii a Líbyi, začiatkom tohto roka prebiehajúce boje v Náhornom Karabachu ukazujú dôležitosť vzdušných bezpilotných lietadiel, ktoré sa rovnako dobre dajú použiť na zameranie obrnených jednotiek a logistických konvojov ako aj na zničenie PVO (protivzdušná obrana). A to tým viac, že…

Foto Nemci ich odmietli: Taliansko teda ponúka Poľsku spoločný vývoj ťažkého tanku

Taliansko, 5. november 2020 (AM) - Rím aj Varšava vyjadrili v posledných mesiacoch záujem o Francúzsko-Nemecký program bojových tankov novej generácie MGCS. Zdá sa však, že tento francúzsko-nemecký pár v obidvoch prípadoch neposkytol priaznivú odpoveď na tieto požiadavky participácie na programe vývoja. Rímu sa preto nepodarilo začleniť sa do programu MGCS…

Foto Cieľom je zahltiť nepriateľskú obranu: Lockheed-Martin prerába transportné lietadlá na bombardéry

USA, 1.november 2020 (AM) - Vo februári 2016 Pentagón uviedol, že uvažuje o vytvorení konceptu s názvom Arsenal Plane. I keď to nebolo zásadne nič nové, išlo o premenu dopravného lietadla na nákladný kamión s inteligentnou muníciou a využiť pre ich presné zhadzovanie spoluprácou so stíhacími bombardérmi 5. generácie [F-35 alebo…

Foto Očakáva Taliansko viac konfliktov v stredozemí? V roku 2021 zvýši rozpočet na obranu o 1.3 miliardy EUR

Taliansko, 31.október 2020 (AM) - Taliansko bolo jednou z krajín najviac postihnutých prvou vlnou vírusu Covid-19 na jar tohto roku. Ich ekonomika zaznamenala pokles HDP o viac ako 12%, ignorujúc účinky prebiehajúcej druhej vlny. Z hľadiska bruselského ozdravného plánu je však najlepšie kompenzovanou európskou krajinou, ktorej bolo na obnovu hospodárstva pridelených…

Foto Ďalšie informácie o výstroji „Sotnik“

Rusko, 17. január 2021 (AM) - Ruský výstroj vojaka budúcnosti „Sotník“ (Stotník) dosiahne vďaka použitým špeciálnym materiálom nízku hmotnosť a dokáže sa prispôsobovať figúre vojaka. Zároveň sa stane najochraňujúcejšou zo všetkých doposiaľ existujúcich nepriestrelných odevov, uviedla 15. januára 2020 štátna spoločnosť „Rostech“ pre RIA Novosti.   V korporácii uviedli, že takáto pevnosť sa…

Foto Francúzsko : prezbrojovanie pešiakov pokračuje na plné obrátky

Francúzsko, 14. január 2021 (AM) - Generálne riaditeľstvo pre vyzbrojovanie (DGA - La Direction générale de l’armement) zadáva novú objednávku na 12 000 útočných pušiek HK 416 F pre francúzske armády.   - 30. novembra 2020 DGA objednalo 12 000 útočných pušiek HK 416 F od konzorcia Heckler & Koch SAS…

Foto Česká zbrojovka: Nová generácia športových pištolí CZ TS 2

Česko, 29. december 2020 (AM) - Český výrobca oficiálne predstavuje CZ TS 2, najnovšiu verziu svojej série pištolí, optimalizovanú pre konkurenciu v štandardnej divízii IPSC. V súčasnosti sú k dispozícii tri verzie s rôznymi úchopmi a farbami rámu, ako aj s ďalšími funkciami.   Pištoľ CZ TS 2 je najnovšou generáciou športových pištolí…

Foto Irán má pre svoje gardy pripravenú novú bojovú pušku – silne pripomínajúcu nemecké zbrane

Irán, 28. december 2020 (AM) - Vďaka snímkam zverejneným tlačovou agentúrou prepojenou s iránskymi Revolučnými gardami (IRGC) je teraz rozsah masovej výroby ručných zbraní v Iráne ľahšie čitateľný. Podľa všetkého sa štátne továrne Islamskej republiky môžu pochváliť výrobou najrôznejších pechotných zbraní, pričom sa neobmedzujú iba na pušky a pištole.   Keď…

Foto Puškové náboje armád sveta

USA, 27.December 2020 (AM) - Na začiatku 20. storočia už väčšina krajín mala dokončený prechod na malokalibrové (podľa vtedajších predstáv) náboje s bezdymovým prachom pre zásobníkové pušky, alebo sa na to pripravovali. Vtedy sa samozrejme nehovorilo o nejakej štandardizácii.   Prakticky každá krajina vyvinula a implementovala svoju vlastnú puškovú muníciu. Aj tie štáty,…

Foto Súboj M-16 s Ak-47

USA, 25.December 2020 (AM) – Prečo USA nedajú vojakom kvalitnejšiu zbraň ako M-16? Tému analyzoval v liste The Atlantic Robert H. Scales, pričom poloautomatickú pušku M-16 porovnával so spoľahlivosťou a prednosťami ruského samopalu AK-47. Výsledkom jeho logiky je vyrátaný počet úmrtí, ktoré Američania nemuseli mať, ak by ich pechota mala aspoň čosi podobné,…

Video V predvečer inaugurácie sa Biely dom a Kapitol z bašty slobody a demokracie menia na vojenský bunker

USA, 17. január 2021 (AM) - Pripravení na uvedenie do služby! Počet vojakov v okolí vládneho centra vo Washingtone sa zvýšil na 25 000. Taktiež bol vydaný rozkaz strieľať v prípade nutnosti. Tisíce ozbrojených vojakov, všetky ulice sú uzavreté, to sa deje vo Washingtone v predvečer Bidenovej inaugurácie. Tá sa uskutoční za…

Roman Michelko: Nákup 3D radarov alebo názorové premety ministra obrany Jaroslava Naďa

Slovensko, 17. január 2021 (AM) - Top témou ostatných dní, minimálne v odbornej bezpečnostnej komunite, je nákup sedemnástich izraelských 3D rádiolokátorov od firmy ELTA Systems za takmer 150 miliónov eur   V krátkom čase je to už druhá zákazka, ktorú OĽANO realizovalo, no podstatné, a zároveň paradoxné na celej veci je…

Video Tvrdé boje na hraniciach Turecka – Rusi posilňujú svoju prítomnosť. Video

Sýria, 16. január 2021 (AM)  - Lietadlá ruských vzdušných síl prenášajú svoje jednotky do zóny tvrdých bojov na hraniciach Sýrie s Tureckom. Rusko oficiálne oznámilo rozmiestnenie spoločných rusko-sýrskych postov v oblasti Ain Isa, po prvýkrát to bolo zverejnené 28. decembra 2020.     V piatok vojenské dopravné letectvo ruských vzdušných síl…

Foto Izraelský analytik Kedmi pomenoval hrozbu, ktorá by mohla zničiť USA

Izrael, 16. január 2021 (AM) - Súčasné udalosti v USA sú úsvitom Mccarthyzmu. Toto vyhlásenie urobil izraelský politický analytik Jakov Kedmi a hovoril o ohrození štátu.   Odborník nazval to, čo sa deje v Amerike, Mccarthyzmus - hnutie, ktoré bolo v 50. rokoch sprevádzané politickými represiami. Podľa Kedmiho s tým dnes v USA…

Foto Nikolaj Starikov: Trumpov Shutdown a Washingtonská dohoda

Rusko, 16. január 2021 (AM) - Historik a politológ Nikolaj Starikov v éteri autorského programu Anny Šafranovej uviedol, že odpojenie súčasného amerického prezidenta od sociálnych sietí „šokovalo miliardy“ ľudí. Odborník odhalil dôvod „verejného bičovania“ Donalda Trumpa s tým, že prezident zvolil pre amerického politika „nemožnú cestu“.   Aby ste pochopili, či je…

Foto Kto vyzbrojuje svet?

Francúzsko, 16. január 2021 (AM) - V roku 2019 zaznamenala francúzska letecká spoločnosť Dassault nárast predaja o 105% - výsledky boli do veľkej miery spojené s úspechom ich vlajkovej lode Rafale. Ten sa teší veľkému úspechu po mnohých rokoch od jeho zavedenia do aktívnej služby vo Francúzskej armáde (dodaný v 2001,…

Video Švédske námorníctvo nacvičovalo lov ponoriek. Video

Švédsko, 15. január 2021 (AM) - Hlbinné bomby a lov ponoriek na západnom pobreží. 17. Obojživelný hliadkový prápor švédskych ozbrojených síl nacvičoval použitie hĺbkových náloží počas protiponorkových námorných cvičení:  Švédsko navyšuje výdavky na obranu o viac ako 40% To všetko sa udeje do 2025 postupným navyšovaním rozpočtu na vojenské výdavky. Ide o rastúci…

Video Uprostred iránskych námorných cvičení sa objavila neznáma ponorka. Video

Irán, 15. január 2021 (AM) - Iránske námorníctvo identifikovalo neznámu ponorku počas svojich vojenských cvičení v severnom Indickom oceáne, informovala tlačová agentúra Tasnim.   Pred týždńom USA jednu z nich v regióne nasadili ako varovanie pre Islamskú republiku. Ponorku spozorovali vo štvrtok iránske protiponorkové vrtuľníky, ktoré sa blížili k cvičisku, uviedol…

Foto Americká námorná pechota schválila používanie tlmičov

USA, 13. január 2021 (AM) - USMC (US Marine Corp) oznámilo svoje rozhodnutie vybaviť všetky útočné pušky svojich peších jednotiek zvukovým moderátorom (nazývaným tiež tlmič) už pred piatimi rokmi po ukončení štúdie zameranej na dopad dôsledkov hromadného používania tohto doplnku.   Pre účely experimentu bola vyčlenená jedna rota. Cieľová zbraň bola…

Video Iránske námorníctvo dostalo ďalšiu základňovú vrtuľníkovú loď. Video

Irán, 13. január 2021 (AM) –Vysunutá základňová loď Makran sa pripája k iránskej flotile námorníctva. Najnovšia útočná loď sa pripojila k námornej flotile krajiny v utorok 12. januára 2021 na príkaz náčelníka štábu iránskych ozbrojených síl generálmajora Mohammada Baqeriho.       Iránske námorníctvo spoločne s Iránskymi revolučnými gardami pokračuje v…

Video Čo dokážu najnovšie Tomahawky?

USA, 09. január 2021 (AM) - Lietať ďalej, udrieť bolestivejšie, ignorovať protiopatrenia – o tom boli americké testy novej modifikácie krídlatej rakety Tomahawk – Block V. US Navy lakonicky oznámilo – všetko bolo v poriadku (strieľal torpédoborec Chafee).     Šialené tempo pri konštruovaní Block V je odôvodňované posilnením vojenského námorného potenciálu Číny.…

Video Izrael presunul svoju útočnú ponorku do Červeného mora – objavila sa v Eilate. Video

Izrael, 06. január 2020 (AM) - Objavilo sa video s ponorkou izraelského námorníctva v Eilate - po návrate z Červeného mora. Niektoré správy naznačovali, že naposledy bola blízko Bab Al Mandeb neďaleko Jemenu.     Ponorka izraelského námorníctva triedy Delfín-II vošla do Eliatu, jediného izraelského prístavu v Červenom mori. tento krok…

Video Iránske revolučné gardy demonštrovali svoju raketovú silu. Video

Irán, 17. január 2021 (AM) - Ako sa dalo čakať IRGC vystrelili aj balistické rakety Emad, Qadr a Sejjil počas 2. fázy cvičenia „Veľký prorok-15“. Rakety boli vystrelené na niekoľko námorných cieľov nachádzajúcich sa vo vzdialenosti 1800 km v Indickom oceáne, aby simulovali zameranie na nosnú skupinu lodí amerického námorníctva.  …

Foto Útok ruského „Jarsu“ neprežijú ani šváby

Rusko, 16. január 2021 (AM) - Ministerstvo obrany RF minulý rok vyhlásilo, že toho roku budú ďalšie dva pluky raketových vojsk strategického určenia prezbrojené na raketové komplexy „Jars“, pričom jeden bude mať mobilné odpaľovacie zariadenie a druhý stacionárne, teda zo šachty.   Komentár spravodajstva tvrdil, že vojská ich už už dostali vyše…

Foto Ministerstvo obrany chce kúpiť 17 kusov izraelských radarov za 148 miliónov euro

Slovensko, 14. január 2021 (AM) - Vláda SR dnes súhlasila s návrhom rezortu obrany na obstaranie 17 kusov 3D rádiolokátorov formou vláda-vláda z Izraela. Ide o najvýhodnejšiu komplexnú ponuku za obstarávaciu cenu 148 200 000 eur s DPH, ktorá v plnom rozsahu vyhovuje technickým a operačným požiadavkám Ozbrojených síl SR. Nová…

Foto Aktuálna novinka: Ruskí vedci navrhujú vyrábať tankový pancier z drôtu

Rusko, 13. január 2021 (AM) - V Brjanskej technickej univerzite vynašli novú technológiu výroby pevného, ľahkého a lacného panciera z drôtu. Technológia už zaujala „obranné“ podniky, uviedli pre RIA Novosti vo Fonde perspektívnych výskumov.   „Podľa novej technológie sa pancier tvorí aditívnym spôsobom fúziou (zlievaním) drôtu. Ten sa potom vlnovo deformačne spevňuje. Technológia už…

Foto Lasery do boja s dronami

Rusko, 12. január 2021 (AM) – Námestník ministra obrany RF Alexej Krivoručko novinám „Krasnaja zvezda“ prezradil, že v Rusku konštruujú nové laserové zbrane, predurčené na boj s dronami.   „V súčasnosti prebiehajú práce na skonštruovaní iných laserových komplexoch (okrem do výzbroje už 1. 12. 2018 zaradeného komplexu „Peresvet“) na ničenie bezpilotných letúňov…

Video Iránski delostrelci v Sýrii strieľali laserom navádzanú muníciu. Video

Sýria, 12. január 2021 (AM)  - Ruské strely komplexu Krasnopol sa efektívne používali v Sýrii, okrem iného aj zo 152-mm kanónovej húfnice D-20 vytvorenej v 40. rokoch minulého storočia. Na webe sa objavili videá demonštrujúce proces prípravy  na bojové použitie munície s laserovým navádzaním.   Mierenie na zistené palebné body nelegálnych teroristických…

Foto Ruské bezpilotné lietadlo Ochotnik v priebehu skúšok vykonalo bombový útok

Rusko, 14. január 2021 (AM) - Ruský ťažké bezpilotné lietadlo S-70 Ochotnik vykonalo v rámci letových skúšok bombový útok na pozemné terče na polygóne Ašuluk, oznámil zdroj vo vojensko-priemyselnom komplexe. Podľa jeho slov Ochotnik z priestoru v trupe zhodil neriadené letecké bomby s hmotnosťou 500 kilogramov. "Cieľ bol zasiahnutý s veľkou presnosťou,"…

Foto Sovietske vojenské letectvo v 2. sv. vojne Zo všetkých bojujúcich veľmocí malo najmenšie straty!

Rusko, 13. január 2021 (AM) - Ak si porovnáme straty vojenských vzdušných síl, bojujúcich na frontoch 2. svetovej vojny, tak ZSSR má zo všetkých – naozaj ZO VSETKÝCH – čiže medzi spojencami i mocnosťami „Osi“ - najmenšie letecké straty.   Pričom údaje sú takéto: 1. Najviac zabitých letcov (60 750) malo Japonsko. Azda…

Foto Krst ohňom „čierneho žraloka” – ako sa vrtuľníky Ka-50 po prvýkrát zúčastnili ostrých bojov

Rusko, 11. január 2021 (AM) – Pred dvadsiatimi rokmi, 6. januára 2001, leteli vrtuľníky z OKB Kamova Ka-50 (v kóde NATO Hokum) z letiska Severnyj v meste Groznyj na svoju prvú bojovú misiu. Velenie letectva a konštrukčná kancelária potrebovali preveriť taktiku a výzbroj „čierneho žraloka" v reálnych bojových podmienkach.   Na…

Foto Prečo sú vrtuľníky také dôležité v boji s požiarmi v austrálskej buši

Fort Worth, Texas, 10. januára 2021 (AM) – Keď riaditeľ Kestrel Aviation Ray Cronin hovorí o boji s požiarmi, opisuje hasičské akcie podobne, ako vojak opisuje vojnu. Koniec koncov svojím spôsobom sú boje s rozsiahlymi požiarmi v austrálskej buši podobné vojnovému ťaženiu proti nepriateľovi.   Cronin je vo svojom odbore…

Foto Kto má aké protidružicové systémy?

USA, 10. január 2020 (AM) - Kozmické velenie USA 15. decembra vyhlásilo, že Rusko konštruuje najmenej dva alternatívne druhy protidružicových systémov? Už predtým však oznámilo, že Rusko otestovalo novú raketu na ničenie družíc.   Vo Washingtone poznamenávajú, že prvý typ kinetickej zbrane je protidružicovým systémom na priame prepadnutie (DA-ASAT), ktorá je…

Foto Silueta H-20, budúceho čínskeho bombardéra, sa nachádza na náborovom videu

Čína, 10. január 2021 (AM) - Počas finále majstrovstiev amerického futbalu vo februári 2015 Northrop Grumman odvysielal - čo bolo nezvyčajné pre výrobcu zbraní - reklamný film, v ktorom predviedli ukážku bojových dronov X-47B, bombardér B-2 Spirit a záhadné lietadlo ukryté pod plachtou.   V tom čase sa však zdalo,…

Foto Ako zareagoval Stalin na Trumanov oznam o atómovej bombe?

Rusko, 15. január 2021 (AM) - Pokojná reakcia sovietskeho lídra Josifa Stalina na oznam od Harryho Trumana na Postupimskej konferencii v júli 1945, že USA otestovali atómovú bombu, si zasluhuje, aby sa dostala do učebníc svetovej diplomacie, ako príklad uvedenia svojich oponentov do omylu, nazdáva sa pomocník ruského prezidenta Vladimír Medinský.  …

Foto Po stopách nepolapiteľného denníka Hitlerovho dôverníka

Nemecko, 14. január 2021 (AM) - „Takmer šesťdesiat rokov ho nemohli nájsť – tých 400 odhaľujúcich rukopisných strán. Denník nacistického teoretika Alfreda Rosenberga, ktorého názory na rasy sa stali pravdepodobne jedným zo stimulov likvidácie židov Hitlerom, zmizol po tom, ako jeho autora obesili v Norimbergu“, uviedol Serge F. Kovaleski v The New York…

Foto Sovietske vojenské letectvo v 2. sv. vojne Zo všetkých bojujúcich veľmocí malo najmenšie straty!

Rusko, 13. január 2021 (AM) - Ak si porovnáme straty vojenských vzdušných síl, bojujúcich na frontoch 2. svetovej vojny, tak ZSSR má zo všetkých – naozaj ZO VSETKÝCH – čiže medzi spojencami i mocnosťami „Osi“ - najmenšie letecké straty.   Pričom údaje sú takéto: 1. Najviac zabitých letcov (60 750) malo Japonsko. Azda…

Foto Chladná vojna: Čo bude s armádou pri mínus 50 stupňov

Rusko, 12. január 2021 (AM) - Prakticky celý arzenál ruských vojakov, zbrane a technika je vyrobený s ohľadom na teploty 50 stupňov pod a 50 nad nulou. Kým s horúčavou je to viac-menej jasné, potom bojové aktivity v silných mrazoch vyžadujú vážne zmeny taktiky a stratégie. V súlade s vojenskou vedou sú…

Foto Krst ohňom „čierneho žraloka” – ako sa vrtuľníky Ka-50 po prvýkrát zúčastnili ostrých bojov

Rusko, 11. január 2021 (AM) – Pred dvadsiatimi rokmi, 6. januára 2001, leteli vrtuľníky z OKB Kamova Ka-50 (v kóde NATO Hokum) z letiska Severnyj v meste Groznyj na svoju prvú bojovú misiu. Velenie letectva a konštrukčná kancelária potrebovali preveriť taktiku a výzbroj „čierneho žraloka" v reálnych bojových podmienkach.   Na…

Foto Viete, že hitlerovci chceli v roku 1942 dobyť kaukazské náleziská ropy za každú cenu, vrátane nasadenia tam chemických zbraní? Prinášame ďalšiu časť zaujímavosti o vojne a armádach

Nemecko, 09. január 2021 (AM) - Viete, že...? ...Sovietsky zväz využil dedičstvo po nemeckom veľkoadmirálovi Karlovi Dönitzovi na posilnenie svojho ponorkového loďstva? Dönitz sa preslávil svojou taktikou „vlčej svorky“, ktorú používal na útok proti spojeneckým konvojom. Celkovo (pola údajov britskej Admirality) potopil 2775 obchodných lodí (14 573 000 brutto ton). Na začiatku…

Foto Škandál ukrajinskej elity s používaním ruských vakcín rýchlo naberá na obrátkach. Prekvapila aj Merkelová

Ukrajina, 13. január 2021 (AM) - Svetlana Krjukova, zástupkyňa šéfredaktora ukrajinských novín Strana.ua, vyzvala svojich kolegov, aby sa aktívne venovali téme používania ruskej vakcíny proti COVID-19 politikmi a veľkými podnikateľmi.   Ukrajinské orgány naďalej tvrdia, že nemajú v úmysle kúpiť vakcínu Sputnik V vytvorenú v Ruskej federácii. Napriek skutočnosti, že dôvody tohto…

Foto Detskí špióni: V Británii navrhujú zákon o používaní maloletých detí v rozviedke

Veľká Británia, 10. január 2020 (AM) – Snemovňa lordov britského parlamentu prejednáva návrh zákona, ktorý by štátnym orgánom, vrátane tajných služieb, dovoľoval používať deti ako "tajné zdroje rozviedky". Iniciatíva navyše pripúšťa, aby za "určitých okolností" osoby staršie ako 16 rokov mohli špehovať svojich rodičov a donášať na nich príslušným orgánom, uvádza Daily Mail.…

Foto Rekord v USA: Viac ako 23 miliónov predaných strelných zbraní, viac ako 21 miliónov previerok zbraní v roku 2020

USA, 07. január 2020 (AM) - Analytici odhadujú, že v roku 2020 bolo 8,4 milióna kupujúcich, ktorí si kúpili zbraň prvýkrát. V roku 2020 bolo vykonaných viac ako 21 miliónov previerok zbraní - čo je o 60% viac ako v roku 2019 a viac ako 34% v porovnaní s predchádzajúcim rekordom v…

Foto Jedinečný liek: Skvorcová oznámila vyvinutie „protijedu“ na koronavírus

Rusko, 3.január 2021 (AM) - Antivírusové liečivo pre Sars-Cov-2, ktoré úspešne prešlo predklinickými skúškami na Federálnej lekárskej a biologickej agentúre FMBA, sa môže stať prvým liekom na svete tohto druhu. Ďalším novým liekom je preparát na potlačenie nadmernej reakcie imunitného systému     V Rusku boli vyvinuté a patentované dva najnovšie…

Foto Kto má na rukách krv generála Lučanského?

Slovensko, 02. január 2021 (AM) – Myslím si, že je najvyšší, čas aby sa verejnosť dozvedela pravdivé skutočnosti, ktoré sa týkajú generála Lučanského.   Fakt je ten, že Lučanský predtým ako bol prevezený do vojenskej nemocnice v Ružomberku 9.12.2020 sa pokúsil o samovraždu obesením. Rozumiem tomu, že veľa ľudí spochybňuje túto…

Video Video z Argentíny: Lietadlo s vakcínou Sputnik V priletelo do Buenos Aires

Argentína, 25. december 2020 (AM) - Argentínčania dostali 300-tisíc dávok vakcíny. Lietadlo s prvou dávkou ruskej vakcíny Sputnik. V vyvinutý inštitútom Gamaleja za účasti Ministerstva obrany RF. Ide o najväčší objem vakcíny proti koronavírusom dodaných do latinskoamerickej krajiny, “ uviedli vo štvrtok výrobcovia liekov na Twitteri.     Argentína ako prvá krajina v Latinskej Amerike zaregistrovala vakcínu…

Foto Lady Kalašnikov: Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby

Rusko, 15.December 2020 (AM) - Psychický stav počas súťaže nie je o nič menej dôležitý ako fyzický. Maria Schwartz, kapitánka streleckého tímu Lady Kalašnikov, vysvetľuje, ako môžu techniky sebaregulácie pomôcť znížiť úzkosť a stres.   Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby Pojem „samoregulácia“, známy v domácej vede a praxi, hlavne vďaka…

Foto Tragédia počas športovej streľby: Na súťaži v praktickej streľbe v USA došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu

USA, 16. november 2020 (AM) - Prinášame tragickú informáciu zo zámoria kde behom preteku USPSA (Asociácia praktickej streľby USA) došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu a člena USPSA. Na strelnici v Penfielde 7.novembra ráno počas súťaže pretekárovi  behom povelu "Nabi a priprav sa!" spadla nabitá zbraň na zem (netrafil do puzdra), prišlo…

Video Pri Košiciach prebehlo ďalšie kolo ligy v dynamickej streľbe. Video

Slovensko, 21. júl 2020 (AM ) – V neďeľu na strelnici Nižná Hutka pri Košiciach sa stretli priaznivci dynamickej streľby na ďalšom kole IPSC ligy Šariš - Zemplín. Pretek organizoval strelecký oddiel ŠKP Košice. Súťažiaci si zmerali sily na 5. pomerne náročných streleckých situáciách. Na záver súťaže organizátori ocenili najlepších v…

Video V Prešove po karanténe odštartovali prvú súťaž v dynamickej streľbe. Video

Slovensko, 17. jún 2020 (AM ) - Po mesiacoch obmedzení sa 14. júna na strelnici Cemjata v Prešove stretli priaznivci dynamickej streľby na 1. kole regionálnej ligy Šariš Zemplín. Súťažiaci si zmerali sily na 6 pomerne náročných streleckých situáciách. Na záver súťaže organizátori ocenili najlepších v divíziách production, standard, open a production…

Foto V Košiciach odštartovala zimná liga v dynamickej streľbe

Dňa 1.12.3019 sa konala v priestoroch obchodného centra Optima, strelecká súťaž 2CS Winter league podľa pravidiel IPSC. Zaujímavosťou tejto súťaže je, že sa strieľajú 4 strelecké situácie podľa pravidiel IPSC v dynamickej streľbe, na jednom mieste. Strelci mohli využiť možnosti , ktoré ponúka aj areál Steam Factory a mnohí prišli…

Foto Interkontinentálne majstrovstvá Ázie a Austrálie v pištoli – Slováci obsadili vo svojich kategóriách prvé a druhé miesto

V dňoch 11 - 17. Novembra 2019 sa uskutočnili majstrovstvá Ázie a Austrálie v pištoli podľa pravidiel IPSC Uvedeného preteku sa celkovo zúčastnilo 927 strelcov z celého sveta, nakoľko tu boli zastúpené aj kontinenty ako Európa, Afrika, Severná a Južná Amerika. Na strelcov čakalo 24 streleckých situácii, na ktoré bolo…