Ruské bezpečnostné sily vyostrili boj s mimovládkami: Kontrola v prezidentskej Akadémii – hlavnej liberálnej liahni

.

Ruská akadémia národného hospodárstva a verejnej správy pri prezidentovi Ruskej federácie – RANEPA ( Prezidentská akadémia)  sa zaoberá školením a rekvalifikáciou špecialistov na najvyššej riadiacej úrovni. Je to najväčšia univerzita v humanitnom a sociálno-ekonomickom profile v Rusku a Európe s viac ako 55 pobočkami. Univerzita by teoreticky mala pripravovať budúcich štátnikov. V praxi tvoria významnú časť štruktúr RANEPA liberálne hniezdiská.

 

 

 

Budova RANEPA

 

 

Prečo sa to stalo, je hlúpa otázka. Dlhoročný rektor RANEPA –  je Vladimír Mau, krištáľovo čistý Gaidaročubajs, jeden z ideológov “prichvatizácie” a ďalších „hlavných ohavností“ deväťdesiatych rokov, výkonný riaditeľ organizačného výboru fóra Gajdar. Kľúčový poradca zosnulého Jegora Gajdara (v čase jeho úradovania ako predsedu vlády), potom zástupca riaditeľa Gajdarského inštitútu pre ekonomiku v transformácii, vedúci Pracovného centra pre ekonomické reformy Ruskej federácie, profesor Vysokej školy ekonomickej, lektor v Moskovskom centre Stanfordovej univerzity (USA). Spoluvedúci odbornej rady pre aktualizáciu stratégie 2020 (spolu s rektorom HSE Jaroslavom Kuzminovom), člen Vedeckej rady Ruskej rady pre medzinárodné záležitosti, šéfredaktor časopisu Economic Policy, predseda redakčnej rady časopisu Logos, člen redakčnej rady časopisov Voprosy Economiki, „Bulletin of Europe“, American Journal of Economic Transition. Podľa mnohých médií mal od konca 80. rokov priamy vzťah (spolu s Gajdarom, Čubajsom, Avenom, Jasinom, Šochinom, Potaninom, Illarionovom, Kagalovským a ďalšími „ruskými reformátormi“) so slobodomurárskej lóže „Mont Pelerin“ – úzko spojenou s britskými spravodajskými službami.

 

Siloviki sa ujal RANEPA, jednej z hlavných vyhní liberálnych kádrov
Vladimír Mau

Stalo sa niečo nepredstaviteľné. Bezpečnostné sily začali rozsiahlu kontrolu RANEPA. Prokuratúra požadovala, aby akadémia poskytla informácie o spolupráci so zahraničnými mimovládnymi organizáciami (vrátane tých, ktoré sú na území Ruska považované za nežiaduce) a o implementácii programov so zahraničným financovaním v rámci „ kontroly implementácie právnych predpisov vedeckými a vzdelávacími organizáciami “.

 

 

Siloviki sa ujal RANEPA, jednej z hlavných vyhní liberálnych kádrov
Gajdar a Mau

Štát sa konečne začal zaujímať o účasť funkcionárov a študentov RANEPA na realizácii projektov, ktoré ohrozujú národnú bezpečnosť. Patrí sem podnecovanie etnického separatizmu a falšovanie histórie „ na dosiahnutie geopolitických záujmov protiruských síl“, A ničenie tradičných duchovných a morálnych hodnôt a podpora cudzích západných hodnôt a príprava mládežníckych aktivistov na farebnú revolúciu a mnoho ďalších.

 

RANEPA logo

 

Prokuratúra požaduje poskytnutie informácií:

„Oddiel 1.”

1. o existencii licencie na právo na vykonávanie vzdelávacích aktivít, dodržiavania licenčných požiadaviek a podmienok;

2. o súlade s miestnymi predpismi inštitúcie (listina, pravidlá prijímania, vnútorné predpisy atď.) S požiadavkami federálnych a regionálnych právnych predpisov;

3. o informačnej transparentnosti inštitúcie;

4. o dostupnosti štátnej akreditácie, súlade dokumentov vydaných inštitúciou so stavom štátu;

5. o postupe prijímania, vylúčenia, preloženia študentov, uplatňovaní disciplinárnych opatrení voči nim;

6. o súlade s požiadavkami čl. 18, 35 federálneho zákona z 29. decembra 2012 č. 273-F3 „O vzdelávaní v Ruskej federácii“ týkajúce sa vytvárania knižníc v inštitúcii, poskytovania učebníc a učebných pomôcok študentom;

7. na úrovni materiálno-technického zabezpečenia vzdelávacích aktivít, personálneho zabezpečenia tried;

8. o organizácii e-vzdelávania, využívaní technológií dištančného vzdelávania, dostupnosti podmienok pre fungovanie elektronických informačných a vzdelávacích prostredí;

9. o splnení požiadaviek čl. 58, 59 federálneho zákona z 29. decembra 2012 č. 273-F3 „O vzdelávaní v Ruskej federácii“ pri vykonávaní stredoškolskej a záverečnej certifikácie, a to aj pokiaľ ide o zabránenie výberu poplatkov za ich prechod od študentov;

10. o súlade s požiadavkami čl. 331 Zákonníka práce Ruskej federácie a čl. 46, 49 federálneho zákona z 29. decembra 2012 č. 273-F3 „O vzdelávaní v Ruskej federácii“ vo vzťahu k pedagogickým zamestnancom;

11. o splnení požiadaviek čl. 60 spolkového zákona z 29.12. 2012 č. 273-F3 „O vzdelávaní v Ruskej federácii“, a to aj pokiaľ ide o bezplatné vydávanie dokladov o vzdelaní a (alebo) o kvalifikácii, odbornej príprave a ich duplikátoch;

12. o zákonnosti poskytovania platených vzdelávacích služieb študentom;

13. o komercializácii vzdelávacích aktivít, ktorou sa študentom ukladá povinnosť financovať náklady na údržbu vzdelávacích budov, uskutočňovanie stavebných a opravných prác, materiálno-technické zabezpečenie a vybavenie vzdelávacieho procesu, vzdelávaciu literatúru, iný zber peňažných a iných finančných prostriedkov, ktoré nespĺňajú podmienky na vykonávanie vzdelávacích aktivít , a to aj za dodatočnú platbu servisnému personálu, pedagogickým zamestnancom a bezpečnosti inštitúcie;

14. o obsahu vzdelávacích programov inštitúcie. aj pokiaľ ide o bezplatné vydávanie dokladov o vzdelaní a (alebo) o kvalifikácii, odbornej príprave a ich duplikátoch;

 

“Oddiel 2.”

1. o realizácii projektov (programov) financovaných z cudzích zdrojov, ako aj o realizácii vzdelávacích programov vysokoškolského vzdelávania v oblasti obrany a bezpečnosti štátu, zabezpečujúcich právny štát a zákon a poriadok (podrobné informácie v prílohe č. 2);

2. existencia skutočností o uzatváraní zmlúv o vykonávaní činností a programov, ktorých ciele nezodpovedajú cieľom založenia a činnosti organizácií a úlohám stanoveným v ich charte;

3. súlad foriem a smerov medzinárodnej spolupráce v rámci implementácie projektov (programov) financovaných zo zahraničných zdrojov, foriem a smerov stanovených federálnymi právnymi predpismi;

4. súlad s požiadavkami ustanovenými federálnymi právnymi predpismi na postup a podmienky vykonávania vedeckých, výskum a (alebo) vedecké a technické činnosti pri realizácii projektov (programov) financovaných zo zahraničných zdrojov;

5. existencia prípadov uzavretia dohody (zmlúv) o realizácii projektov (programov), jednotlivých podujatí so zahraničnými a medzinárodnými mimovládnymi organizáciami pri absencii medzinárodnej dohody Ruskej federácie so štátom, na území ktorého sú zriadené alebo registrované, ako aj so zahraničnými a medzinárodnými mimovládnymi organizáciami, registrované v odbore. 2 spolkového zákona z 12.02.1996 č. 7 F „O 3 nekomerčných organizáciách“ (ďalej zákon č. 7-FZ) v poradí (pri absencii pobočiek, zastúpení, pobočiek);

6.prítomnosť skutočností o vykonávaní činností zahraničných a medzinárodných mimovládnych organizácií, v súvislosti s ktorými boli prijaté rozhodnutia o uznaní ich činnosti na území Ruska ako nežiaduce, dodržiavanie zákazov a obmedzení spojených s prijímaním takýchto rozhodnutí a stanovených v čl. 3.1 federálneho zákona z 28.12.2012 č. 272 ​​- FZ „O opatreniach na ovplyvňovanie osôb zapojených do porušovania základných ľudských práv a slobôd, práv a slobôd občanov Ruskej federácie“ (ďalej len – zákon č. 272-FZ);

7.účasť na realizácii projektov (programov) zahraničných a medzinárodných mimovládnych organizácií, ktoré predstavujú (môžu predstavovať) hrozbu pre základy ústavného systému Ruskej federácie, obranné schopnosti alebo bezpečnosť štátu, a to využitím pedagogických zamestnancov a študentov a za účasti zamestnancov, odborníkov z organizácií tretích strán … Existujú nejaké aktivity zamerané na: – podnecovať etnicko-separatizmus v pohraničných oblastiach Ruska a národných republík, diskreditovať politiku federálneho centra vo vzťahu k nim, propagovať ich odlúčenie od krajiny; – zasahovanie do volebných procesov (školenie volebných pozorovateľov, využívanie učiteľov, študentov študentov na predvolebné kampane, pozorovanie volieb, monitorovanie a zhromažďovanie údajov o porušovaní zákona počas volieb atď.); – diskreditácia vodcovstva krajiny a jej domácej a zahraničnej politiky (najmä príprava a publikovanie rôznych vedeckých štúdií, článkov, recenzií, obsahujúcich tendenčné hodnotenia sociálno-ekonomického vývoja Ruska a spoločensko-politickej situácie v Rusku, na príkaz zahraničných a medzinárodných mimovládnych organizácií, podkopávanie autority vodcovstva krajiny a dôvery verejnosti v úrady atď.); – formovanie verejnej mienky o potrebe zmeny vlády v Rusku a vytváraní podmienok na destabilizáciu spoločensko-politickej situácie, stupňovanie protestných nálad v spoločnosti, napríklad s využitím existujúcich sociálno-ekonomických problémov, etnických a náboženských faktorov; – ideologická indoktrinácia Rusov, najmä mladých ľudí, a vytváranie proamerických vplyvných skupín v tomto prostredí, ktoré môžu využiť zahraničné medzinárodné mimovládne organizácie na dosiahnutie svojich deštruktívnych cieľov (propagáciou amerických a európskych demokratických a liberálnych hodnôt, popularizáciou amerického spôsobu života, kritikou spoločenských vzťahov -ekonomická situácia a vzdelávací systém našej krajiny, organizácia jazykových kurzov atď.); – zasahovanie do vnútorných záležitostí Ruskej federácie, činnosti štátnych orgánov a miestnej samosprávy (napríklad predkladaním návrhov na zlepšenie a optimalizáciu ich práce, vykonávanie rôznych kontrol a zverejňovanie ich výsledkov atď.); – získanie pozícií vplyvu vo vládnych orgánoch s cieľom zmeniť federálnu a regionálnu legislatívu, získať informácie o náboženských konfliktoch, informácie o porušovaní práv občanov v Rusku, ako aj o ďalších spoločensky významných otázkach; – falšovanie svetových a ruských dejín s cieľom dosiahnuť geopolitické záujmy protiruských síl; – zničenie tradičných ruských duchovných a morálnych hodnôt, šírenie radikalizmu medzi mládežou;

8. prítomnosť prípadov účasti na podujatiach, zamerané na formovanie a rozvoj zručností „občianskeho protestu“ v prostredí mládeže, školenie mládežníckych vedúcich a aktivistov, výučba techník politického boja a organizovanie hromadných verejných podujatí, spôsoby ochrany ich práv v prípade zadržania orgánmi činnými v trestnom konaní počas takýchto akcií. Zároveň je potrebné urobiť krátku analýzu hromadných verejných akcií a protestnej činnosti, zohľadniť počet neoprávnených hromadných protestných akcií, ako aj počet žiakov a študentov, ktorí sa ich zúčastnili, z ktorých bola administratívna zodpovednosť vynesená podľa článku 20.2 správneho poriadku Ruskej federácie (porušenie ustanoveného postupu organizácie alebo konania schôdze, demonštrácia, sprievod alebo demonštrácia), dôvody ich účasti na protestných akciách a spôsob získavania informácií o nich, ktorí pôsobili ako ich organizátori, určili miesta stretnutí účastníkov; ktorých sa ruské neziskové organizácie podieľali na ich príprave a realizácii; na základe čoho sa uskutočňovala účasť na protestných akciách, dostali účastníci akcií peňažnú odmenu, v akej výške a ako sa platby uskutočnili, zúčastnili sa účastníci hromadných akcií verejnosti na výmenných vzdelávacích programoch, iných podujatiach zahraničných a medzinárodných mimovládnych organizácií atď. Uveďte dôvody a podmienky účasti žiakov a študentov na nepovolených protestných akciách a tiež informovať o stave prác na predchádzaní priestupkom medzi študentmi a študentmi, o ich vplyve na znižovanie protestnej činnosti medzi mladými ľuďmi; deväť. zameraná na podkopanie medzinárodnej autority Ruska a dôvery medzinárodného spoločenstva v zahraničnú a domácu politiku Ruskej federácie, ako aj na vytvorenie jej obrazu agresorského štátu. Uveďte, prosím, či existujú skutočnosti týkajúce sa zapojenia vedeckej a učiteľskej obce do prípravy tendenčných materiálov v záujme zahraničných medzinárodných mimovládnych organizácií kritizujúcich zahraničnú a domácu politiku Ruska, činnosti vedúcich predstaviteľov krajiny a obsahujúcich nepresné informácie o údajnom masovom porušovaní práv občanov, provokatívne články; rôzne štúdie, odporúčania a správy pre vedenie zahraničných štátov a medzinárodné štruktúry, ktorých závery sa zohľadňujú pri prijímaní zahraničnopolitických rozhodnutí, vyhlásenia a výzvy k medzinárodným organizáciám a zahraničným vládam (napríklad o „politických represiách“ v Ruskej federácii, „okupácii Krymského polostrova“, informačných hrozbách ruskému svetovému spoločenstvu, o potrebe zvýšenia vojenského, politického a ekonomického tlaku na ňu atď. );

9.účasť organizácií na príprave rôznych štúdií zadaných zahraničnými medzinárodnými mimovládnymi organizáciami zameraných na podkopanie hospodárskych základov Ruskej federácie (najmä podpora ekonomických sankcií a vypracovanie odporúčaní na zavedenie nových sankcií proti Rusku; výzva na prekážky, pod zámienkou ochrany životného prostredia, rozvoja prírodných zdrojov) zdroje, výstavba plynovodu Nord Stream 2 atď.);

10.zhoda s organizáciami, účasť na politických aktivitách, požiadavky čl. 13.1 zákona č. 7-FZ o podaní žiadosti o zápis do registra neziskových organizácií vykonávajúcich funkcie zahraničného agenta. Existuje financovanie týchto organizácií, opozičných štruktúr, jednotlivcov, ako aj účasť na realizácii projektov (programov) a jednotlivých akcií neziskových organizácií vykonávajúcich funkcie zahraničného agenta?

11. vykonávanie federálneho zákona z 25. 07. 2002 č. P4 – FZ „O boji proti extrémistickej činnosti“ (ďalej len „zákon č. 114-FZ“) čiastočne: – dodržiavanie požiadaviek na zriaďovateľov organizácií stanovených v článku 15 zákona č. 7-FZ; – prítomnosť diskriminačných noriem v publikovaných právnych aktoch; – vykonávanie opatrení obmedzujúcich práva občanov na základe národnostných, rasových, náboženských, sociálna alebo jazyková príslušnosť, pôvod, úradník, majetok a spoločenské postavenie, ako aj ďalšie okolnosti prispievajúce k porušovaniu medzietnického mieru a harmónie, podnecovanie k etnickej nenávisti alebo náboženské nezhody; – financovanie teroristických alebo extrémistických aktivít; – hromadná distribúcia, ako aj skladovanie na účely distribúcie extrémistických materiálov v rozpore s čl. 13 zákona č. 114-FZ; – výzvy, publikácie, iné akcie zamerané na revíziu histórie, výsledkov Veľkej vlasteneckej vojny a velebenia nacizmu a fašizmu; – zabezpečenie prostriedkov a zariadení, ktoré vylučujú prístup žiakov a študentov k zdrojom obsahujúcim extrémistické materiály, ako aj k informáciám nezlučiteľným s úlohami vzdelávania a výchovy;

12. dôvody a podmienky páchania extrémistických trestných činov žiakmi a študentmi, účasť na etnických konfliktoch, ako aj neoprávnené protestné akcie. Správa o stave práce v oblasti prevencie extrémistických trestných činov medzi študentmi a študentmi, ako aj o dodržiavaní požiadaviek;

13. dodržiavanie požiadaviek federálnych právnych predpisov o štátnom jazyku Ruskej federácie a jazykoch ruských národov z hľadiska možného použitia jazykového faktora na budovanie separatistických nálad a protestnej aktivity obyvateľstva, zintenzívnenie činnosti nacionalistických štruktúr;

14. obsah, povaha smerovania projektov (programov), uskutočňujú ju štrukturálne divízie zahraničných medzinárodných mimovládnych organizácií vo vedeckej a vzdelávacej sfére registrované Ministerstvom spravodlivosti Ruska. Existujú projekty (programy), ktoré nezodpovedajú záujmom Ruskej federácie, zasielajte kópie dohôd (zmlúv) o ich implementácii, ako aj kópie projektov (programov) (odrážajú výsledky v prílohe č. 4);

15. uskutočňovanie vzdelávacích programov vzdelávania v oblasti bezpečnosti a obrany štátu, zabezpečovanie vlády zákona a zákona a poriadku.

16. Predkladajte správy od vzdelávacej inštitúcie do zahraničných zdrojov financovania. realizácia vzdelávacích programov vzdelávania v oblasti bezpečnosti a obrany štátu, zabezpečenie vlády zákona a zákona a poriadku.

Informácie sa očakávajú priložením overených kópií dokumentov potvrdzujúcich príslušné zistenia. – Podpísaný Medzirezortný prokurátor Konstantin Prostakov “.

 

 


Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Foto Wasserman: Joe Biden bude v prípade konečného víťazstva v prezidentských voľbách pracovať výlučne v záujme globálnych elít

Rusko, 29.október 2020 (AM) - Politický konzultant Anatolij Wasserman uviedol, že americký politik Joe Biden bude v prípade konečného víťazstva v prezidentských voľbách pracovať výlučne v záujme globálnych elít.   Voľba hlavy štátu v USA sa nezaobišla bez škandálu. Pred očami všetkých sa objavujú početné falošné fakty zo strany spolupracovníkov Joea…

Foto Akademik Perendžev vysvetlil, prečo Rusko umožnilo americkému torpédoborcu narušiť hranice a priblížiť sa k Baltijsku

Rusko, 29. november 2020 (AM) - Vojenský expert Alexander Perendžev je presvedčený, že vojenské velenie Ruskej federácie sa tým, že umožnilo americkej vojnovej lodi narušiť ruské hranice, vyhlo hlúpym obvineniam zo Západu.   27. novembra torpédoborec amerického námorníctva USS Ross narušil štátnu hranicu Ruskej federácie a pokúsil sa priblížiť k mestu…

Foto Sila vlčej svorky: Rheinmetall predstavil robotické vozidlo Mission Master pre ozbrojený prieskum a palebnú podporu

Nemecko, 29. november 2020 (AM) - Rheinmetall predstavil nový modul robotického vozidla Mission Master vo verzii pre ozbrojený prieskum: zaručuje zvýšené situačné povedomie a posilnenú palebnú podporu v prvej línii       Rad prelomových robotických bezposádkových pozemných vozidiel Mission Master Autonomous – Unmanned Ground Vehicle (A-UGV), sa rozšíril o nového…

Foto Živí budú závidieť mŕtvym: Satanovskij o vražde iránskeho atómového vedca

Irán, 29. november 2020 (AM) - Politológ a orientalista Jevgenij Satanovskij sa domnieva, že útok na život iránskeho vedca Mohsena Fachrizadeha môže mať pre Teherán hrozné následky.   K vražde otca iránskeho jadrového programu došlo na predmestí hlavného mesta Islamskej republiky Absard. Podľa oficiálnych informácií neznáme osoby zablokovali priechod Fachrizadovho auta,…

Foto Na konci vojny znásilňovali nemecké ženy…

Nemecko, 29. november 2020 (AM)  ...vojaci všetkých armád, napísal v The Guardian Mick Hall.   Azda aj to je jedna z príčin prečo sa Rusi cítia urazení, keď historici typu Antonyho Beevora popisujú trestné činy páchané nad nemeckými ženami na konci 2. sv. vojny len vojakmi Červenej armády. Písať, že to isté páchali…

Foto Video: Rostec úspešne testoval nové samohybné delo Lotos

Rusko, 28. november 2020 (AM) - Ruská spoločnosť Rostec informovala o úspešných akceptačných testoch Lotosu, samohybného dela pre potreby výsadkových vojsk. Uvádza sa, že stroj potvrdil svoje technické vlastnosti. Počas testu prekonal Lotos 400 kilometrov a strieľal 14-krát. Trasa zahŕňala celkovo 57 testových bodov, kde sa skúšali mechanizmy zbrane.   Lotos, ktorý má váhu…

Foto Vojenská technika: Svet vie o najmenej 92 „stratených“ nukleárnych bombách – a ďalšie zaujímavosti

Rusko, 27. november 2020 (AM) - 2. sv. vojna bola priestorom na realizáciu tých najfantastickejších projektov vojenských konštruktérov Preteky v zbrojení priviedli ku skonštruovaniu obrovských diel, rádiom riadených bômb, lietadlových lodí, ale aj nezvyčajných vzdušných lietadlových korábov. Od roku 1930 sa v ZSSR inžinierom Vladimírom Vachmistrovom rozpracúval projekt „Skupina“, ktorý predpokladal využitie lietadla nosiča na…

Foto Vyvíjajú Američania nového “nepriateľa” pre ruské tanky Armata?

USA, 23. november 2020 (AM) - Nie sme tak ďaleko od chvíle, kedy budú ľudia len istou opciou pre tank. Nie je síce potrebné brať tieto slová doslovne, avšak popredné svetové podniky vojenského priemyslu venujú veľkú pozornosť vývoju bezpilotných technológií, vrátane konštruovania tankov. Bolo by teda celkom nesprávne hovoriť o tom, že tieto…

Foto Francúzsko : Presadí sa laserový systém HELMA-P ako primárna laserová obrana pred bezpilotnými lietadlami?

Francúzsko, 15. november 2020 (AM) - Rovnako ako v severnej Sýrii a Líbyi, začiatkom tohto roka prebiehajúce boje v Náhornom Karabachu ukazujú dôležitosť vzdušných bezpilotných lietadiel, ktoré sa rovnako dobre dajú použiť na zameranie obrnených jednotiek a logistických konvojov ako aj na zničenie PVO (protivzdušná obrana). A to tým viac, že…

Foto Nemci ich odmietli: Taliansko teda ponúka Poľsku spoločný vývoj ťažkého tanku

Taliansko, 5. november 2020 (AM) - Rím aj Varšava vyjadrili v posledných mesiacoch záujem o Francúzsko-Nemecký program bojových tankov novej generácie MGCS. Zdá sa však, že tento francúzsko-nemecký pár v obidvoch prípadoch neposkytol priaznivú odpoveď na tieto požiadavky participácie na programe vývoja. Rímu sa preto nepodarilo začleniť sa do programu MGCS…

Foto Cieľom je zahltiť nepriateľskú obranu: Lockheed-Martin prerába transportné lietadlá na bombardéry

USA, 1.november 2020 (AM) - Vo februári 2016 Pentagón uviedol, že uvažuje o vytvorení konceptu s názvom Arsenal Plane. I keď to nebolo zásadne nič nové, išlo o premenu dopravného lietadla na nákladný kamión s inteligentnou muníciou a využiť pre ich presné zhadzovanie spoluprácou so stíhacími bombardérmi 5. generácie [F-35 alebo…

Foto Očakáva Taliansko viac konfliktov v stredozemí? V roku 2021 zvýši rozpočet na obranu o 1.3 miliardy EUR

Taliansko, 31.október 2020 (AM) - Taliansko bolo jednou z krajín najviac postihnutých prvou vlnou vírusu Covid-19 na jar tohto roku. Ich ekonomika zaznamenala pokles HDP o viac ako 12%, ignorujúc účinky prebiehajúcej druhej vlny. Z hľadiska bruselského ozdravného plánu je však najlepšie kompenzovanou európskou krajinou, ktorej bolo na obnovu hospodárstva pridelených…

Foto Kalašnikov predstavil novú hračku: Karabínu AKV-521

Rusko, 26. november 2020 (AM) - Koncern Kalašnikov predstavil milovníkom palných zbraní svoj nový produkt - karabínu AKV-521 v kalibri 5,45x39. AKV-521 je na 85% unifikovaný s civilnou verziou samopalu AK-12, tj. karabínou TR3, ale zároveň má svoje osobitosti.   Prepínač paľby je vyrobený podľa štandardnej logiky samopalu Kalašnikova - pre…

Foto Čiernohorský “Glock” – Tara TM-9

Čierna Hora, 20. november 2020 (AM) - Čiernohorská firma Tara je významný hráč na poli leteckého a obranného priemyslu. Pištol TM-9 v kalibri 9x19mm je prakticky totožná s Glock 19, ale s mnohými vylepšeniami: obojstranne vypúšťanie zásobníka, nastaviteľné predné aj zadné mieridlá, spúšť systému DARE má iba 3mm reset, záver má…

Foto Tragédia počas športovej streľby: Na súťaži v praktickej streľbe v USA došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu

USA, 16. november 2020 (AM) - Prinášame tragickú informáciu zo zámoria kde behom preteku USPSA (Asociácia praktickej streľby USA) došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu a člena USPSA. Na strelnici v Penfielde 7.novembra ráno počas súťaže pretekárovi  behom povelu "Nabi a priprav sa!" spadla nabitá zbraň na zem (netrafil do puzdra), prišlo…

Foto Letom – svetom alebo … O vojenskej technike inak

Slovensko, 14. november 2020 (AM) - Samopal Kalašnikova malo vo výzbroji až 55 štátov sveta. 11 z nich má jeho siluetu dokonca vyobrazenú na svojich erboch a zástavách. Najväčším producentom AK v súčasnosti je Čína. Tá dnes vyváža viac Kalašnikovov ako Rusko.   Nemci na začiatku 2. svetovej vojny desaťnásobne zvýšili produkciu ponoriek. Mesačne…

Video Strelecké trenažéry MANTIS ideálne pre tréning v čase karantény

USA, 11. november 2020 (AM) - Jeseň 2020 je v plnom prúde a to znamená dve veci - na mnohé strelnice už začína byť príliš zima a za druhé, ku kadejakým lockdownom sa nám začnú pridávať aj chrípky a iné pliagy, ktoré nás prikovajú do interiéru. Preto ako dobrá alternatíva sú tréningové strelecké…

Foto Ruský koncern Kalašnikov zmenil majiteľa

Rusko, 9. november 2020 (AM) - Novým majiteľom koncernu Kalašnikov sa stal Alan Lušnikov, bývalý námestník ruského ministra dopravy. Informoval o tom Kommersant. Podľa denníka získal Lušnikov 75% mínus jedna akcia spoločnosti. Cena obchodu nie je známa. Odborníci naznačujú, že by to mohla byť asi 1 miliarda rubľov. Zároveň môže byť cena balíka služieb z dôvodu…

Foto Wasserman: Joe Biden bude v prípade konečného víťazstva v prezidentských voľbách pracovať výlučne v záujme globálnych elít

Rusko, 29.október 2020 (AM) - Politický konzultant Anatolij Wasserman uviedol, že americký politik Joe Biden bude v prípade konečného víťazstva v prezidentských voľbách pracovať výlučne v záujme globálnych elít.   Voľba hlavy štátu v USA sa nezaobišla bez škandálu. Pred očami všetkých sa objavujú početné falošné fakty zo strany spolupracovníkov Joea…

Foto Akademik Perendžev vysvetlil, prečo Rusko umožnilo americkému torpédoborcu narušiť hranice a priblížiť sa k Baltijsku

Rusko, 29. november 2020 (AM) - Vojenský expert Alexander Perendžev je presvedčený, že vojenské velenie Ruskej federácie sa tým, že umožnilo americkej vojnovej lodi narušiť ruské hranice, vyhlo hlúpym obvineniam zo Západu.   27. novembra torpédoborec amerického námorníctva USS Ross narušil štátnu hranicu Ruskej federácie a pokúsil sa priblížiť k mestu…

Foto Živí budú závidieť mŕtvym: Satanovskij o vražde iránskeho atómového vedca

Irán, 29. november 2020 (AM) - Politológ a orientalista Jevgenij Satanovskij sa domnieva, že útok na život iránskeho vedca Mohsena Fachrizadeha môže mať pre Teherán hrozné následky.   K vražde otca iránskeho jadrového programu došlo na predmestí hlavného mesta Islamskej republiky Absard. Podľa oficiálnych informácií neznáme osoby zablokovali priechod Fachrizadovho auta,…

Foto Ruský minister obrany Šojgu prehovoril o pôžičkách pre armádu, o tisícoch kusoch novej techniky a manželkách vojakov

Rusko, 28. november 2020 (AM) - Ruské jednotky dostanú v budúcom roku viac ako 3,4 tisíc kusov nového a 1,3 tisíc opraveného vybavenia, budú na to použité dve tretiny vojenského rozpočtu, uviedol v piatok minister obrany Sergej Šojgu. „Na dosiahnutie týchto ukazovateľov v budúcom roku pôjdu dve tretiny finančných prostriedkov na…

Foto Odstránia USA jadrové zbrane z Európy? Lavrov objasnil podstatu nezhôd medzi USA a Ruskom v zmluve ŠTART

Rusko, 28. november 2020 (AM) - USA ak chcú do rokovaní o obmedzení rakiet zahrnúť taktické jadrové zbrane, predtým však musia tieto rakety odniesť z území krajín NATO. USA nasadili taktické jadrové zbrane v piatich európskych krajinách NATO a pravidelne cvičia nejadrové sily na ich použitie. Toto vyhlásenie urobil ruský minister zahraničia Sergej…

Foto Prezident Zeman podporil Česko – Nemeckú zbrojársku kooperáciu

Česko, 28. november 2020 (AM) - Spoločnosti Rheinmetall a Czechoslovak Group a.s. podpísali Memorandum o porozumení v oblasti taktických vojenských vozidiel. K podpisu došlo na Pražskom hrade za prítomnosti prezidenta Českej republiky Miloša Zemana. V rámci tohto nového strategického partnerstva chcú obe spoločnosti umožniť transfer obranných technológií medzi Nemeckom a Českou republikou…

Foto Akademik Perendžev vysvetlil, prečo Rusko umožnilo americkému torpédoborcu narušiť hranice a priblížiť sa k Baltijsku

Rusko, 29. november 2020 (AM) - Vojenský expert Alexander Perendžev je presvedčený, že vojenské velenie Ruskej federácie sa tým, že umožnilo americkej vojnovej lodi narušiť ruské hranice, vyhlo hlúpym obvineniam zo Západu.   27. novembra torpédoborec amerického námorníctva USS Ross narušil štátnu hranicu Ruskej federácie a pokúsil sa priblížiť k mestu…

Foto Rusko má podmorskú CIA – nový systém hydroakustického sledovania

Rusko, 26. november 2020 (AM) - Podvodné bitky si dnes už prakticky nedokážeme predstaviť bez účasti ponorných bezpilotných prístrojov. A napokon ani bez spoločného centra pre zber dát založenom na moderných akustických prostriedkoch sledovania pod vodou. Aké prostriedky má Rusko v tejto sfére? A čo s tým má spoločné americká sieť SOSUS?   V…

Video Čínska televízia sa pochválila stíhačkou J-15 určenou pre novú čínsku lietadlovú loď. Video

Čína, 19. november 2020 (AM) – Čínska televízia zverejnila reportáž z pozemného výcvikového komplexu letectva čínskeho námorníctva na počesť ôsmeho roka od začatia letov z lietadlovej lode Liao-ning.  Skúšobné letisko sa nachádza na brehu Pochajského zálivu. Na záberoch možno vidieť stíhacie lietadlo J-15 s číslom 552 . Práve toto lietadlo pristálo a vzlietlo z i  Liao-ning  20.…

Foto Vyrovnajú tureckú šabľu? Francúzsko nasadilo silnú flotilu vo východnom Stredomorí proti Turecku

Francúzsko, 18. november 2020 (AM) - Francúzske námorníctvo oznámilo, že vo východnom Stredomorí nasadilo od 4. do 13. novembra silnú bojovú flotilu zloženú z ľahkej stealth fregaty Lafayette, protiponorkovej fregaty Latouche-Tréville a obrannej protivzdušnej fregaty Forbin, najsilnejšie vyzbrojené bojové povrchové jednotky francúzskeho námorníctva. Toto námorné zoskupenie označili Francúzi ako Surface Action…

Foto Ruská prítomnosť v Afrike rastie: Putin schválil novú námornú základňu v Sudáne – lode budú mať imunitu

Rusko, 17. november 2020 (AM) - Ruský prezident Vladimir Putin prikázal vytvoriť v africkom Sudáne technickú základňu pre námorníctvo. Dokument s jeho nariadením bol publikovaný na oficiálnej stránke právnych informácií Ruska. Predseda ruskej vlády Michail Mišustin minulý týždeň schválil návrh dohody a nariadil, aby bola dohoda predložená hlave štátu na podpis "Prijať návrh vlády Ruskej federácie…

Foto Zase pokus vyhovieť USA: Taiwan začal s výstavbou prvej vlastnej ponorky

Taiwan, 15. november 2020 (AM) - Pre Taiwan to skutočne nie je ľahké, pokiaľ ide o hľadanie partnerov pre medzinárodný obranný program. Výmena jej 4 útočných ponoriek, z ktorých dve pochádzajú z konca druhej svetovej vojny a dve z polovice 80. rokov, je o to ťažšia, že jediná krajina, ktorá sa oficiálne…

Foto Sila vlčej svorky: Rheinmetall predstavil robotické vozidlo Mission Master pre ozbrojený prieskum a palebnú podporu

Nemecko, 29. november 2020 (AM) - Rheinmetall predstavil nový modul robotického vozidla Mission Master vo verzii pre ozbrojený prieskum: zaručuje zvýšené situačné povedomie a posilnenú palebnú podporu v prvej línii       Rad prelomových robotických bezposádkových pozemných vozidiel Mission Master Autonomous – Unmanned Ground Vehicle (A-UGV), sa rozšíril o nového…

Foto Video: Rostec úspešne testoval nové samohybné delo Lotos

Rusko, 28. november 2020 (AM) - Ruská spoločnosť Rostec informovala o úspešných akceptačných testoch Lotosu, samohybného dela pre potreby výsadkových vojsk. Uvádza sa, že stroj potvrdil svoje technické vlastnosti. Počas testu prekonal Lotos 400 kilometrov a strieľal 14-krát. Trasa zahŕňala celkovo 57 testových bodov, kde sa skúšali mechanizmy zbrane.   Lotos, ktorý má váhu…

Foto SVOS: Dvadsať rokov s Toyotou Land Cruiser

Česko, 27. november 2020 (AM) - Rok 2000 pre spoločnosť SVOS Přelouč znamenal počiatok novej významnej etapy v jej činnosti. Tento rok totiž bránu závodu opustil prvý pancierovaný automobil Toyota Land Cruiser, vtedy to bol model 100. V tom čase už mala spoločnosť SVOS veľa skúseností s konštrukciou, projektovaním a výrobou…

Foto Sýria: Rusko-Iránska pasca pre izraelské F-16

Rusko, 26. november 2020 (AM) - Podľa zdrojov blízkych sýrskej armáde pravdepodobne raketový úder proti juhozápadu Damasku spôsobí nový bod obratu vo vojenskom pakte podpísanom v júni s Iránom, ktorý otvoril dvere Sýrskeho neba Iránskym systémom protivzdušnej obrany. Ten na seba nenechal dlho čakať a 17. novembra Bavar - 373 skutočne…

Foto Český výrobca pancierových automobilov SVOS začal s vývojom skiel v širokom rozsahu balistickej odolnosti

Česko, 25. november 2020 (AM) - S postupne sa zvyšujúcou produkciou pancierových áut vo SVOS, spol. s r.o. a s tým stúpajúcou závislosťou na zahraničných subdodávateľoch, ktorí boli často nespoľahlivými a s veľkým termínovaných sklzom dodávok, musela firma stále častejšie riešiť otázku, či nezačať s vlastnou výrobou balisticky odolných a bezpečnostných…

Foto Vyvíjajú Američania nového “nepriateľa” pre ruské tanky Armata?

USA, 23. november 2020 (AM) - Nie sme tak ďaleko od chvíle, kedy budú ľudia len istou opciou pre tank. Nie je síce potrebné brať tieto slová doslovne, avšak popredné svetové podniky vojenského priemyslu venujú veľkú pozornosť vývoju bezpilotných technológií, vrátane konštruovania tankov. Bolo by teda celkom nesprávne hovoriť o tom, že tieto…

Foto Veterán studenej vojny, strategický bombardér Tu-95, uskutočnil svoj prvý let pred 68 rokmi

ZSSR/Rusko, 27. november 2020 (AM) – V auguste 1945 zhodili Američania atómové bomby na japonské mestá Hirošima a Nagasaki. Táto udalosť kardinálnym spôsobom zmenila predstavy vo svete o priebehu budúcich vojen. Zdalo sa, že použitie atómových zbraní by dokázalo rozhodnúť akýkoľvek konflikt a už vtedy to bolo veľmi vážne – krajiny videli…

Foto Sýria: Rusko-Iránska pasca pre izraelské F-16

Rusko, 26. november 2020 (AM) - Podľa zdrojov blízkych sýrskej armáde pravdepodobne raketový úder proti juhozápadu Damasku spôsobí nový bod obratu vo vojenskom pakte podpísanom v júni s Iránom, ktorý otvoril dvere Sýrskeho neba Iránskym systémom protivzdušnej obrany. Ten na seba nenechal dlho čakať a 17. novembra Bavar - 373 skutočne…

Foto Baijiahao (Čína): nová hrozba pre Biely dom! Rusko ukázalo svoj „tromf“ v správnom momente – je ním bombardér nového typu

Čína, 25. november 2020 (AM) - Podľa amerických médií Rusko údajne v rozhodujúcom momente oznámilo, že uskutočnilo prvý let strategického bombardéru novej generácie. Dňa 3. 11. 2020 Zjednotená letecká korporácia Ruska uviedla, že bombardér Tu-160M2 uskutočnil úspešný let s novými motormi z letiska v Kazani. Americké média hovoria, že táto novinka „zatriasla celým svetom“   Skúšobný…

Video Rusko – Indické rakety: India otestovala pozemnú verziu strely BrahMos. Video

India, 25. november 2020 (AM) - India v utorok uskutočnila skúšobný štart pozemnej verzie nadzvukovej rakety s plochou dráhou letu BrahMos z Andamanských a Nikobarských ostrovov, oznámil denník The Times of India s odvolaním sa na zdroj na Ministerstve obrany Indie.     Dolet rakety BrahMos bol zvýšený na viac ako 400 kilometrov.…

Foto Irán zabarikádoval Venezuelské nebo: Drony Mohajer-6 budú na ochranu pred votrelcami

Venezuela, 24. november 2020 (AM) –Prílet dronu Mohajer-6 do Venezuely môže byž varovaním pre USA. Ide o symbolický prílet, pretože Irán uvoľnil licenciu na výrobu svojho dronu vo Venezuele čo znamená pre Madurov "diktátorský" režim posilniť svoju obranu pred démonkratickým režimom z USA. Do akej miery bude tento projekt úspešný ukážu…

Foto Mike Pompeo sa pri návšteve posnažil: Grécko má v úmysle kúpiť až 24 stíhačiek F-35

Grécko, 23. november 2020 (AM) - V októbri grécky denník Estia informoval, že možnosť nákupu lietadiel F-35A pre grécke letectvo sa zvýšila počas cesty do Grécka, ktorú pred niekoľkými týždňami uskutočnil Mike Pompeo, šéf americkej diplomacie. Vysvetlil, že šesť lietadiel odobratých z dávky objednanej Tureckom bolo možné dodať veľmi rýchlo, pričom…

Foto Na konci vojny znásilňovali nemecké ženy…

Nemecko, 29. november 2020 (AM)  ...vojaci všetkých armád, napísal v The Guardian Mick Hall.   Azda aj to je jedna z príčin prečo sa Rusi cítia urazení, keď historici typu Antonyho Beevora popisujú trestné činy páchané nad nemeckými ženami na konci 2. sv. vojny len vojakmi Červenej armády. Písať, že to isté páchali…

Foto Ako poľská jazda víťazila nad Hitlerovými tankami

Poľsko, 28. november 2020 (AM) - Dejiny poľského jazdectva, ktoré v roku 1939 neohrozene útočilo na nemecké tanky, majú hlboké spomienky. Pravdu o tom bádal nemecký historik. Keď 1. septembra 1939 Nemci prepadli Poľsko, začala sa písať zvláštna história. Poľskí huláni, čiže ľahká jazda, boli rozhodne naladení na boj proti nemeckým tankom. Vyzbrojení…

Foto Veterán studenej vojny, strategický bombardér Tu-95, uskutočnil svoj prvý let pred 68 rokmi

ZSSR/Rusko, 27. november 2020 (AM) – V auguste 1945 zhodili Američania atómové bomby na japonské mestá Hirošima a Nagasaki. Táto udalosť kardinálnym spôsobom zmenila predstavy vo svete o priebehu budúcich vojen. Zdalo sa, že použitie atómových zbraní by dokázalo rozhodnúť akýkoľvek konflikt a už vtedy to bolo veľmi vážne – krajiny videli…

Foto Vojenská technika: Svet vie o najmenej 92 „stratených“ nukleárnych bombách – a ďalšie zaujímavosti

Rusko, 27. november 2020 (AM) - 2. sv. vojna bola priestorom na realizáciu tých najfantastickejších projektov vojenských konštruktérov Preteky v zbrojení priviedli ku skonštruovaniu obrovských diel, rádiom riadených bômb, lietadlových lodí, ale aj nezvyčajných vzdušných lietadlových korábov. Od roku 1930 sa v ZSSR inžinierom Vladimírom Vachmistrovom rozpracúval projekt „Skupina“, ktorý predpokladal využitie lietadla nosiča na…

Foto Rozporuplná anketa: Ktorá krajina sa najviac zaslúžila o víťazstvo nad fašistami v druhej svetovej vojne

Nórsko, 25. november 2020 (AM) - Obyvateľov Ruska, Veľkej Británie a aj iných štátov, ktoré boli cez vojnu protihitlerovskými spojencami, požiadali, aby zhodnotili podiel svojej vlasti na víťazstve. Výsledok ukázal, že mnohí si myslia, že to bol ich štát, kto sa najviac zaslúžil o spoločné víťazstvo.   Prečo ľudia tak zveličujú význam svojho štátu…

Foto Viete, že … osud Židov bol spečatený za 90 minút? a iné menej známe fakty nielen z bojiska druhej svetovej vojny

Slovensko, 24. november 2020 (AM) –Viete, že...? ...Turecko chcelo v roku 1952 zatvoriť Bosporský prieliv pre sovietske lode? Turecko je v podstate „večným“ nepriateľom Ruska, s ktorým bolo vo vojnovom stave 12-krát. Mnohí dnešní Rusi hovoria, že aj v súčasnej Sýrii sú na opačnej strane barikády, že je to svojrázna, hoci nevyhlásená vojna.   Keď…

Foto Na konci vojny znásilňovali nemecké ženy…

Nemecko, 29. november 2020 (AM)  ...vojaci všetkých armád, napísal v The Guardian Mick Hall.   Azda aj to je jedna z príčin prečo sa Rusi cítia urazení, keď historici typu Antonyho Beevora popisujú trestné činy páchané nad nemeckými ženami na konci 2. sv. vojny len vojakmi Červenej armády. Písať, že to isté páchali…

Foto Prečo britské médiá zrazu odhalili nacistov na Ukrajine?

Ukrajina, 27. november 2020 (AM) - Určite mnohí počuli, že „nacizmus na Ukrajine je výmyslom ruskej propagandy“. Západné ( ale a aj slovenské – pozn. AM) médiá používali toto zariekanie neustále.   Lenže stal sa „zázrak“. Britské médiá zrazu „zbadali“ neonacistov v Kyjeve a kvôli ich vplyvu na radikálov Albionu vyhlásili poplach. Labouristické…

Foto Zúfalá situácia vo Francúzsku vyžaduje zúfalé činy – budú môcť vojaci používať svoje zbrane aj mimo služby?

Francúzsko, 23. november 2020 (AM) - Vo francúzskom parlamente sa objavil ďalší návrh, aby mohli vojaci nosiť a prípadne použiť svoju služobnú zbraň aj mimo služby v prípade teroristického útoku.   Po útokoch z 13. novembra 2015 boli policajti a žandári vo Francúzsku oprávnení ponechať si svoje zbrane mimo svojej pracovnej…

Video Nová audio relácia Generálny štáb prináša rozhovor s Petrom Švecom o zbrojárskom priemysle na Slovensku

Slovensko, 22. november 2020 (AM) - Vitajte v našej novej audio relácii GENERÁLNY ŠTÁB. Vidíme ako vlády utrácajú astronomické sumy na nové zbrane a vývoj ešte novších, sofistikovanejších a ničivejších než sú tie aktuálne.   V prvom diele našej audio relácie sme sa preto rozprávali s plukovníkom vo výslužbe Ing. Petrom Švecom o týchto…

Foto Minister obrany Naď: Ja normálnych ľudí nevidím demonštrovať iba opice, bitkárov, extrémistov a psychopatov

Slovensko: 18. november 2020 (AM) -Deň boja za slobodu a demokraciu ako štátny sviatok si 17. novembra pripomíname od roku 2001. Parlament vtedy 25. októbra schválil poslanecký návrh novely zákona o štátnych sviatkoch, pod ktorý sa podpísali poslanci SMK, KDH, DS a LDU. Dovtedy bol 17. november na Slovensku na rozdiel…

Foto Verejná výzva k slovenským vojakom: Ste z ľudu, ste jednými z nás. Nedajte sa zneužiť a vmanipulovať do protiústavných činov!

Slovensko, 13. november 2020 (AM) - Iniciátor vzniku slovenskej armády, plukovník Generálneho štábu vo výslužbe Peter Švec zverejnil výzvu všetkým slovenským vojakom:   Vojaci, poddôstojníci, práporčíci, dôstojníci všetkých druhov Ozbrojených síl SR, obraciam sa na vás ako vysoký dôstojník, dnes vo výslužbe, ktorý sa už v roku 1989 nebojácne vyslovil za…

Foto Tragédia počas športovej streľby: Na súťaži v praktickej streľbe v USA došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu

USA, 16. november 2020 (AM) - Prinášame tragickú informáciu zo zámoria kde behom preteku USPSA (Asociácia praktickej streľby USA) došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu a člena USPSA. Na strelnici v Penfielde 7.novembra ráno počas súťaže pretekárovi  behom povelu "Nabi a priprav sa!" spadla nabitá zbraň na zem (netrafil do puzdra), prišlo…

Video Pri Košiciach prebehlo ďalšie kolo ligy v dynamickej streľbe. Video

Slovensko, 21. júl 2020 (AM ) – V neďeľu na strelnici Nižná Hutka pri Košiciach sa stretli priaznivci dynamickej streľby na ďalšom kole IPSC ligy Šariš - Zemplín. Pretek organizoval strelecký oddiel ŠKP Košice. Súťažiaci si zmerali sily na 5. pomerne náročných streleckých situáciách. Na záver súťaže organizátori ocenili najlepších v…

Video V Prešove po karanténe odštartovali prvú súťaž v dynamickej streľbe. Video

Slovensko, 17. jún 2020 (AM ) - Po mesiacoch obmedzení sa 14. júna na strelnici Cemjata v Prešove stretli priaznivci dynamickej streľby na 1. kole regionálnej ligy Šariš Zemplín. Súťažiaci si zmerali sily na 6 pomerne náročných streleckých situáciách. Na záver súťaže organizátori ocenili najlepších v divíziách production, standard, open a production…

Foto V Košiciach odštartovala zimná liga v dynamickej streľbe

Dňa 1.12.3019 sa konala v priestoroch obchodného centra Optima, strelecká súťaž 2CS Winter league podľa pravidiel IPSC. Zaujímavosťou tejto súťaže je, že sa strieľajú 4 strelecké situácie podľa pravidiel IPSC v dynamickej streľbe, na jednom mieste. Strelci mohli využiť možnosti , ktoré ponúka aj areál Steam Factory a mnohí prišli…

Foto Interkontinentálne majstrovstvá Ázie a Austrálie v pištoli – Slováci obsadili vo svojich kategóriách prvé a druhé miesto

V dňoch 11 - 17. Novembra 2019 sa uskutočnili majstrovstvá Ázie a Austrálie v pištoli podľa pravidiel IPSC Uvedeného preteku sa celkovo zúčastnilo 927 strelcov z celého sveta, nakoľko tu boli zastúpené aj kontinenty ako Európa, Afrika, Severná a Južná Amerika. Na strelcov čakalo 24 streleckých situácii, na ktoré bolo…

Foto Deti súťažili v dynamickej streľbe

Košice (10.11.2019) - Rebels Action Air Shooting Camp 3 je úspešným pokračovaním projektu, ktorý vznikol v roku 2017 v spolupráci klubov : Športovo Strelecky klub JPS Snina-Humenné, ŠK Hodkovce a Rebels teamom. Úlohou projektu je priblížiť verejnosti odvetvie športovej streľby s airsoftovými zbraňami - Action Air , podľa pravidiel IPSC.…