Slovenský puškár už druhý rok upozorňuje na legislatívnu dieru v otázke slovenských zbraní v rukách teroristov

Ilustračné foto

Slovensko, 5.október 2020 (AM) – Prinášame ďalší rozhovor s Kolomanom Szabóm, slovenským puškárom, ktorý od roku 2004 do roku 2017 prerábal strelné zbrane kategórie A, B, C na D, jednoducho povedané, z ostrých na expanzné a flobertové. 

AM: Od minulého rozhovoru, z februára už uplynul vyše pol rok, preto nás zaujíma, čo sa zmenilo ohľadne prerábania zbraní a aké kroky urobil štát, aby zamedzil nekontrolovateľnému šíreniu prerábaných zbraní z kategórie A, B, C na D, a ako dopadli tie podané trestné oznámenia a či vôbec vidíte ochotu štátu zamedziť predaju takýchto zbraní?

Koloman Szabó: Skoro všetky podané trestné oznámenia buď zamietli alebo sa s nimi vôbec nezaoberajú. Štát jednoducho používa dvojaký meter, nakoľko naďalej útočí na licencovaných predajcov zbraní, ktorí vlastnia zbrojnú licenciu na nákup a predaj zbraní od policajtov, ale sú naďalej obvinení za ilegálny predaj zbraní, ktoré síce sú riadne evidované v záznamových knihách (a tie knihy polícia pravidelne kontroluje), ale na druhej strane nič neurobí proti tomu, aby zbrane, ktoré Kriminalistický expertízny ústav pravidelne označuje za technicky nevyhovujúce a zaraďuje ich do kategórie A písm. g) nedovolená výroba prípadne úprava, mohli byť prerobené a aby autorizované osoby – skúšobne zbraní ich nemohli preskúšať a označovať za technicky vyhovujúce.

AM: Dávno očakávame nový zákon o zbraniach a strelive. Vieme o ňom nejaké podrobnosti?

Koloman Szabó: V dohľadnej dobe budeme mať nový zákon o zbraniach a strelive (podľa medializovaných informácií behom októbra bude posunutá do medzirezortného pripomienkovania, v čom už bude musieť štát implementovať aj európsku smernicu. Síce tento nový zákon o zbraniach a strelive bude vyčítaný tejto vláde, ale parlament bude musieť zákon vypracovať podľa európskej smernice a o európskej smernici vtedy hlasovali aj naši europoslanci. Nesmieme zabudnúť, že ktorí hlasovali za prijatie, tým pádom za sprísnenie a ktorí hlasovali proti. Nakoľko nový zákon o zbraniach nemôže byť benevolentnejší ako európska smernica budú musieť niečo vymyslieť na tie zbrane, ktoré zatiaľ občania mohli vlastniť bez zbrojného preukazu (expanzky, znehodnotenky). Musíme počkať na konkrétne znenie prijatého zákona.

AM: Expanzky naďalej predstavujú problém?

Koloman Szabó: Pri expanzkách veľký problém robí nejednotné značenie zbraní. Každú expanzku, buď novovyrobenú alebo upravenú z kategórie A, B, C na D čo vyrobili prípadne upravili licencované osoby (ďalej len puškári) pred predajom preskúšali autorizované osoby (ďalej len skúšobne). Do zbraní gravírovali platné C.I.P. značky, kaliber a bola uvedená aj značka úpravcu zbrane (tieto značky samozrejme polícia pozná, takže vedia vyhľadať, že ktorá úpravca vykonala úpravu a podľa C.I.P. značky vedia aj rok úpravy a tým pádom aj rok preskúšania). Ku každej zbrani samozrejme skúšobňa vydala protokol, čo v niektorých prípadoch zostalo zachovalé, v niektorých prípadoch sa stratilo. Do zbraní nebola gravírovaná nová kontrolná expanzná značka E v erbe, nakoľko túto značku uviedli vo vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 169/2015 Z. z. z 15. júla 2015 o technickom postupe pri úprave zbrane kategórie A, B alebo C na expanznú zbraň kategórie D. Vyhláška nadobudla účinnosť 1. augusta 2015 (§ 5). Nakoľko skoro všetky expanzky boli upravené pred týmto dátumom, tak kontrolnú expanznú značku tieto zbrane nemali. V tom vzniknutom chaose do zbraní upravených na starý spôsob začali vyrážať písmená E, lebo chápali tak, že zákon to vyžaduje. Takže momentálne existujú zbrane upravené pred 1. augustom 2015, ktoré nemajú kontrolnú expanznú značku, existujú zbrane upravené pred 1. augustom 2015, ktoré už majú vyrazenú kontrolnú značku, ale z technického hľadiska nespĺňajú ustanovenia vyhlášky č. 169/2015 a existuje zopár zbraní, ktoré boli upravené po 1. auguste 2015, ktoré by mali spĺňať, ale je to diskutabilné, či z technického hľadiska je možné upraviť zbraň tak, ako to vyžaduje táto vyhláška. Som zvedavý ako s touto situáciou poradia pracovníci polície.

AM: Asi o aké množstvo zbraní sa môže jednať?

Koloman Szabó: Podľa mojich vedomostí polícia zaevidovala niečo viac ako 4000 kusov takto upravených zbraní k čomu vydali kartičky zbrane, pričom sa jedná o zlomok tých zbraní, ktoré boli upravené. (Podľa § 38 ods. 3 skúšobňa každý mesiac posiela zoznam preskúšaných zbraní na Ministerstvo vnútra za účelom kontroly. Z toho logicky vyplýva, že štát má informáciu o tom, že odkedy sa takto prerábajú zbrane, koľko zbraní bolo takto upravených.)

AM: Viacerí majitelia ostrých zbraní vyčítajú Vám puškárom, ktorí ste robili expanzky, že kvôli Vám vytvorila Európska únia smernicu, ktorá napokon odoberá aj od nich ostré zbrane. Aký je Váš názor na to?

Koloman Szabó: Aj ja som sa stretol s týmto názorom. Keby chcela byť Európska únia dôsledná, tak predtým ako dávali tieto informácie do médií, by mali skutočne preveriť cestu takýchto zbraní. Vyskytlo, že Zastavy, ktoré boli použité v Paríži zmizli z vládnych zbrojných skladov štátov bývalej Juhoslávie. Samozrejme táto skutočnosť už takú veľkú medializáciu nedostala. Nevylučujem, že niektoré expanzné zbrane boli použité pri trestných činoch. Zaujímavé je (a teraz spomínam na vlastné skúsenosti), že predaj takýchto expanzných zbraní prebiehal s aktívnou spoluúčasťou štátnych orgánov – skúšobňa zbraní, polícia, občas aj KEÚ. Do dnešného dňa ďalej trvá v prípade flobertiek. U nás nakupovali aj filmári, aj kluby vojenskej histórie a musím sa priznať, že v nemalej miere sme predávali takéto zbrane aj pre jednotlivcov, ktorí boli príslušníkmi polície. Každý, kto kúpil sa tešil, že štát konečne je trošku benevolentnejší voči občanom a vítali možnosť (vtedy) legálneho nákupu takejto zbrane. Vtedy ani jeden sa nesťažoval, neorganizoval manifestáciu pred parlamentom a neboli plné médiá s tým, že aký je zlý ten zákon, ktorý toto všetko umožňuje. Chápem, zlí sú len výrobcovia a úpravcovia. Keby som toľko nenosil zbrane na políciu, tak by som aj ja sám uveril, že oni o tom nič nevedeli.

AM: Kedy začala vôbec zaevidovať expanzky polícia?

Koloman Szabó: Polícia začala evidovať expanzky podľa § 72f zákona o zbraniach a strelive od 1. júla 2015 do 31. decembra 2015. Predtým zákonodarcovia predaj expanzov vôbec nevšímali. Počas zaevidovania stačil polícii buď protokol o kusovom overení zbrane prípadne čestné vyhlásenie. Takto zaevidovali niečo viac ako 4000 kusov, pričom každú jednu zbraň policajti – pracovníci Oddelenia dokladov OR PZ držali v ruke, kontrolovali výrobné čísla a vydávali kartičky zbrane, čo policajt, ktorý vykonal zaevidovanie aj vlastnoručne podpísal. Nakoľko existovali občania, ktorí evidenčnú povinnosť nedodržali, prípadne existovali občania, ktorí niečo vyviedli už so zaevidovanou expanzkou, tak tieto zaistené zbrane zasielali na KEÚ. KEÚ vo viacerých prípadoch takto zaistené zbrane zaradil do kategórie A písm g) nedovolená úprava. Vo viacerých prípadoch to odôvodnili s tým, že sa tam dá nabiť ostrý náboj, pričom nerobili rozdiel medzi slovami nabiť, odpáliť a vystreliť (podľa vyjadrenia jedného pracovníka KEÚ by to bolo len slovíčkárenie). Stačilo im keď napríklad do zbrane kalibru 7,62x54R cvičný (puškový náboj) vedeli nabiť 7,65 Browning (pištoľový náboj), prípadne do zbrane kalibru 9×19 Salve Blank vedeli nabiť 9×19 ostrý, pričom tieto dve kalibre majú identické rozmery. Zo zbrane ani nemuseli strielať, stačilo keď náboj vedeli zasunúť do komory.

AM: Odkiaľ máte tieto informácie? Sú podložené nejakými dôkazmi?

Koloman Szabó: Pokiaľ považujeme za dôkazy kópie znaleckých posudkov, ktoré vypracovalo KEÚ polície na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní napr. NAKA za vierohodné, tak áno.

AM: Tieto doklady nie sú verejné. Ako ste sa k nimi dostali?

Koloman Szabó:V minulosti totiž obvinili aj mňa, aj viacerých mojich kolegov za nedovolené ozbrojovanie. Najprv ma vypočuli ako svedka, nakoľko u jedného pána našli počas domovej prehliadky expanzky prerobené a predané niekedy v roku 2013. Nakoľko jednu zbraň som prerobil a predal ja, tak ma ako svedka spýtali podrobnosti ohľadne tejto zbrane. Následne ma obvinili za nedovolené ozbrojovanie a znova ma vypočuli už ako obvineného. Ako obvinený podľa Trestného poriadku mám právo nahliadnuť do spisu a na vlastné náklady robiť fotokópie spisového materiálu. Takto som sa dostal napr. ku znaleckému posudku na základe čoho vyšetrovateľ ma obvinil za to, že v roku 2013 som predal zbraň, ktorá nespĺňa technické požiadavky vyhlášky z roku 2015 a ustanovenia zákona z roku 2019 (znalecký posudok KEÚ). Napokon toto obvinenie zrušili, uznali moje argumenty, že zákon nemôže byť retroaktívny. Ja som považoval za logické, že keď (aspoň podľa názoru vyšetrovateľa a prokurátora) toto je trestný čin a expanzky, do ktorých nábojových komôr sa dá nabiť rozmerovo menší ostrý náboj (podľa znalcov KEÚ) je zbraňou kategórie A písm. g) nedovolená úprava, pričom všetky expanzky sú také (ako som už spomínal nábojová komora 7,62x54R cvičný versus pištoľový náboj 7,65 Browning, ako precedent poslúžil znalecký posudok KEÚ, kde pravidelne expanzky zaraďujú do kategórie A – však vždy existuje jeden rozmerovo menší ostrý náboj, čo sa do komory dá nabiť), tak vlastne policajti, pracovníci Oddelení dokladov OR PZ pri zaevidovaní zbraní – vydaní kartičky expanzov spáchali trestný čin. Podal som trestné oznámenie na príslušníkov Oddelenia dokladov a odôvodnil som to s dôkazom – znaleckým posudkom KEÚ, čo som prefotil počas môjho obvinenia. Nakoľko vyšetrovateľ a prokurátor tento dôkazový materiál (znalecký posudok KEÚ) považoval za dostatočné na moje obvinenie (a predpokladám, že aj na obvinenie tohto pána u koho počas domovej prehliadky zbraň našli), tak znalecký posudok KEÚ bude aj dostačujúce na odôvodnenie vznesenia obvinenia proti príslušníkom polície. Trestné oznámenie sa dostalo na jednotku opreratívneho nasedenia NAKA – Prezídium PZ, ktorý ma kontaktoval ako oznamovateľa ohľadne môjho trestného oznámenia. Viackrát sme sa rozprávali telefonicky a komunikovali sme e-mailom. Najprv myslel, že toto sa smeruje proti majiteľom zbraní, vysvetlil som mu, že nie. Potom myslel, že sa to smeruje proti výrobcom, úpravcom zbraní a trošku nechápal, že nakoľko aj ja som upravoval a predával takéto zbrane, tak koniec-koncov prečo podávam trestné oznámenie na seba. Potom keď som mu vysvetlil, že z dôvodu retroaktivity zákona trestné oznámenie nemôže smerovať proti výrobcom, prípadne úpravcom, nakoľko v čase predaja ešte neexistovali tieto právne predpisy a vysvetlil som mu, že trestné oznámenie smeruje proti policajtom, pracovníkom OD, ktorí zbrane zaevidovali najprv nerozumel, potom som mu to odôvodnil s tým, že v čase, keď policajti zbrane zaevidovali už vykonávacia vyhláška existovala (15. júla 2015 a nadobudla účinnosť od 1. augusta 2015). Nakoľko policajti začali evidovať zbrane (§ 72f) od 1. júla 2015 do 31. decembra 2015, tak trestné oznámenie sa vzťahuje na policajtov – príslušníkov OD, ktorí zaevidovali zbrane a vydávali kartičky zbraní od 1. augusta 2015 do 31. decembra 2015. Nakoľko polícia má celkom presné evidencie ohľadne vlastných príslušníkov, takže asi nerobí jej problém vyhľadať ľudí, ktorí za dané obdobie pracovali na evidenciách zbraní a ktorí vydávali kartičky zbraní (koniec koncov podpisy sú na kartičkách) a určite majú mená aj v systéme. Keď pracovník JON NAKA zistil, že podané trestné oznámenie sa nedá otočiť proti výrobcom zbraní a smeruje to proti policajtom, tak posunul to do Komárna a do Nitry (dôvod, že prečo, to pozná len on, pričom sa jedná o skutok, ktorí sa dial na území celého Slovenska). Nakoľko som ja ako oznamovateľ opakovane žiadal o uplatnenie svojich práv a umožnenie nahliadnutia do spisu, tak ako je to uvedené v Trestnom poriadku (mimochodom čo vyšetrovatelia musia poznať, lebo podľa toho pracujú) dostal som odpoveď, že ja nie som oznamovateľom, tak som podal sťažnosť na postup policajta na čo som do dnešného dňa nedostal odpoveď. V zásade existujú dve možnosti: buď som oznamovateľom alebo nie. Keď som, tak polícia porušila moje právo nahliadnuť do spisu, keď nie som, tak polícia stratila voľakde moje trestné oznámenie, pričom pracovník jednotky operatívneho nasadenia som mnou dosť intenzívne komunikoval ohľadne vyšetrovania, ktorí so mnou vôbec nesúvisel a o ktorých ja by som nemohol dostať žiadne údaje, iný logický dôvod ma momentálne nenapadá. Som zvedavý, že ktorú variáciu vyberú.


Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Foto Špeciálne sily Delta dorazili na veľvyslanectvo USA v Jerevane

Arménsko, 3.marec 2021 (AM) – "Vojaci amerických špeciálnych síl sú umiestnení na území veľvyslanectva USA v Jerevane", oznámil to vojenský analytik Alexej Leonkov. Podľa jeho slov sa v súčasnosti v Jerevane nachádzajú štyri oddiely Delta.   Američanov možno použiť počas masových protestov na zvýšenie stupňa konfrontácie. Táto technika sa už skôr používala počas…

Foto Súťažná športová brokovnica Savage Arms Renegauge

USA, 3.marec 2021 (AM) – Savage Arms rozširuje sériu poloautomatických brokovníc Renegauge v kalibri 12, uvedením modelu Renegauge Competition, ide o vysokorýchlostný variant so zväčšenou kapacitou zásobníka určený špeciálne pre súťažné streľby.   Poloautomatická brokovnica Savage Arms Renegauge Competition je najnovším vstupom do rodiny Renegauge. Spoločnosť Savage Arms ju prvýkrát predstavila na…

Foto Duterte tvrdo Američanom: “Nedopustím, aby sa jadrové zbrane USA nachádzali na území Filipín”

Filipíny, 3.marec 2021 (AM) - Minulý mesiac Rodrigo Duterte zdôraznil nevyhnutnosť posilniť "vlastnú obranu" Filipín, keď nariadil vláde, aby zvážila zrušenie dohody o hosťujúcich silách, ktorá povoľuje pohyb amerických vojakov na území Filipín. Prezident Rodrigo Duterte uviedol, že okamžite zruší dohodu o hosťujúcich silách medzi Filipínami a USA, ak zistí, že USA…

Foto Ruskí ženisti objavili v sýrskej jaskyni modernú nemocnicu pre teroristov

Sýria, 3.marec 2021 (AM) - Ženisti z ruských ozbrojených síl zlikvidovali v sýrskej provincii Idlib jaskyňu, v ktorej si teroristi zriadili poľnú nemocnicu prispôsobenú dokonca pre zložité operácie.   Táto nemocnica je jedna z najlepšie zariadených z tých, ktoré ruskí vojaci nachádzali predtým v Sýrii , oznámil novinárom veliteľ technickej jednotky ruskej vojenskej…

Foto V USA priznali neúspech projektu stíhačiek F-35. Začnú nový projekt?

USA, 3.marec 2021 (AM) - Americké letectvo sa zmierilo s neúspechom projektu stíhačiek F-35, ktorý bol počas celého desaťročia jediným pokusom nahradiť hlavné americké stíhačky F-16, uvádza Forbes.   V publikácii je zdôraznené , že kvôli rastúcej konkurencii bol dizajn F-35 výrazne skomplikovaný, čo spomalilo vývoj, zvýšilo náklady a znížilo spoľahlivosť projektu. Výsledkom je,…

Foto Odpoveď Gremlinom: Pre ruské letectvo vyvíjajú prúdové bezpilotné stroje fungujúce v letke

Rusko, 2.marec 2021 (AM) - Viacúčelový bezpilotný komplex Molnija (Blesk), ktorý vypustí hneď niekoľko prúdových strojov, vyvíjajú pre ruské vojenské, letecké a kozmickej sily, oznámil  zdroj z obranného priemyslu. "Spoločnosť Kronštadt pripravila z vlastného podnetu predbežný projekt viacúčelového bezpilotného komplexu skupinového nasadenia Molnija. Bezpilotné stroje tohto komplexu budú vypúšťané celou letkou z…

Foto Vojenská technika: Svet vie o najmenej 92 „stratených“ nukleárnych bombách – a ďalšie zaujímavosti

Rusko, 27. november 2020 (AM) - 2. sv. vojna bola priestorom na realizáciu tých najfantastickejších projektov vojenských konštruktérov Preteky v zbrojení priviedli ku skonštruovaniu obrovských diel, rádiom riadených bômb, lietadlových lodí, ale aj nezvyčajných vzdušných lietadlových korábov. Od roku 1930 sa v ZSSR inžinierom Vladimírom Vachmistrovom rozpracúval projekt „Skupina“, ktorý predpokladal využitie lietadla nosiča na…

Foto Vyvíjajú Američania nového “nepriateľa” pre ruské tanky Armata?

USA, 23. november 2020 (AM) - Nie sme tak ďaleko od chvíle, kedy budú ľudia len istou opciou pre tank. Nie je síce potrebné brať tieto slová doslovne, avšak popredné svetové podniky vojenského priemyslu venujú veľkú pozornosť vývoju bezpilotných technológií, vrátane konštruovania tankov. Bolo by teda celkom nesprávne hovoriť o tom, že tieto…

Foto Francúzsko : Presadí sa laserový systém HELMA-P ako primárna laserová obrana pred bezpilotnými lietadlami?

Francúzsko, 15. november 2020 (AM) - Rovnako ako v severnej Sýrii a Líbyi, začiatkom tohto roka prebiehajúce boje v Náhornom Karabachu ukazujú dôležitosť vzdušných bezpilotných lietadiel, ktoré sa rovnako dobre dajú použiť na zameranie obrnených jednotiek a logistických konvojov ako aj na zničenie PVO (protivzdušná obrana). A to tým viac, že…

Foto Nemci ich odmietli: Taliansko teda ponúka Poľsku spoločný vývoj ťažkého tanku

Taliansko, 5. november 2020 (AM) - Rím aj Varšava vyjadrili v posledných mesiacoch záujem o Francúzsko-Nemecký program bojových tankov novej generácie MGCS. Zdá sa však, že tento francúzsko-nemecký pár v obidvoch prípadoch neposkytol priaznivú odpoveď na tieto požiadavky participácie na programe vývoja. Rímu sa preto nepodarilo začleniť sa do programu MGCS…

Foto Cieľom je zahltiť nepriateľskú obranu: Lockheed-Martin prerába transportné lietadlá na bombardéry

USA, 1.november 2020 (AM) - Vo februári 2016 Pentagón uviedol, že uvažuje o vytvorení konceptu s názvom Arsenal Plane. I keď to nebolo zásadne nič nové, išlo o premenu dopravného lietadla na nákladný kamión s inteligentnou muníciou a využiť pre ich presné zhadzovanie spoluprácou so stíhacími bombardérmi 5. generácie [F-35 alebo…

Foto Očakáva Taliansko viac konfliktov v stredozemí? V roku 2021 zvýši rozpočet na obranu o 1.3 miliardy EUR

Taliansko, 31.október 2020 (AM) - Taliansko bolo jednou z krajín najviac postihnutých prvou vlnou vírusu Covid-19 na jar tohto roku. Ich ekonomika zaznamenala pokles HDP o viac ako 12%, ignorujúc účinky prebiehajúcej druhej vlny. Z hľadiska bruselského ozdravného plánu je však najlepšie kompenzovanou európskou krajinou, ktorej bolo na obnovu hospodárstva pridelených…

Foto Súťažná športová brokovnica Savage Arms Renegauge

USA, 3.marec 2021 (AM) – Savage Arms rozširuje sériu poloautomatických brokovníc Renegauge v kalibri 12, uvedením modelu Renegauge Competition, ide o vysokorýchlostný variant so zväčšenou kapacitou zásobníka určený špeciálne pre súťažné streľby.   Poloautomatická brokovnica Savage Arms Renegauge Competition je najnovším vstupom do rodiny Renegauge. Spoločnosť Savage Arms ju prvýkrát predstavila na…

Foto Prečo Rusi automat Kalašnikova “prispôsobujú” pre muníciu NATO?

Rusko, 1.marec 2021 (AM) - Jeden odiózny politík (Vladimir Žirinovskij) hovoril, že nemáme učiť deti hovoriť po anglicky, ale zaobchádzať s automatom Kalašnikova, potom začne celý svet čoskoro hovoriť po rusky. Dá sa povedať, že je to neohrabaný militarizmus. Dá sa ale tiež povedať, že AK je jedna z najznámejších ruských značiek. Teraz ju…

Foto Divoký západ: Nové modely revolverov Uberti pre zbojníkov aj pre mužov zákona

USA, 26. februára 2021 (AM) - Modely revolverov Uberti Hardin a Teddy sú výrobkom severoamerickej pobočky talianskej spoločnosti Uberti USA, ktorá rozširuje slávnu sériu replík revolverov Uberti Outlaws & Lawmen.   Dejiny starého Západu postavili proti sebe hrdinov a strelcov v boji o kontrolu nad rozširujúcimi sa hranicami. Uberti USA oslavuje túto…

Foto Rusko: Kalašnikov pôjde do púšte

Rusko, 24. február 2021 (AM) - Ruská skupina Kalašnikov podpísala dohodu o výrobe pušky AK-103 v Saudskej Arábii   Podpisom Quincyho paktu v roku 1945 sa USA zaviazali zaručiť ochranu Saudskej Arábii výmenou za ropu. Počas Obamových rokov však Washington dával niekedy dojem, že sa od tejto dohody dištancuje, obzvlášť keď zaujal…

Foto Pištoľ Chiappa CBR-9 Black Rhino: Nová zbraň na osobnú ochranu

USA, 21. február 2021 (AM) - Začiatkom roka 2020 firma Chiappa Firearms oznámila výrobu novej pištole na osobnú ochranu . Nová pištoľ, má označenie CBR-9 Black Rhino, a oficiálne bola predstavená na výstave SHOT Show v januári roku 2020 v Las Vegas.     Táto nová pištoľ má oceľovú hornú časť záveru…

Foto FRANCÚZSKO : Ďalšie mikrodrony pre špeciálne úlohy

Francúzsko, 16. február 2021 (AM) - Generálne riaditeľstvo pre vyzbrojovanie objednáva ďalších asi 50 mikro-dronov NX-70.   Nedávna objednávka 300 mikro dronov ANAFI USA, ktorú zadalo Generálne riaditeľstvo pre vyzbrojovanie (DGA - Direction Générale de l'armement), neznížila potrebu armády pre ďalší typ strojov, konkrétne NX-70, ktorého schopnosti umožňujú plniť iné úlohy…

Foto Špeciálne sily Delta dorazili na veľvyslanectvo USA v Jerevane

Arménsko, 3.marec 2021 (AM) – "Vojaci amerických špeciálnych síl sú umiestnení na území veľvyslanectva USA v Jerevane", oznámil to vojenský analytik Alexej Leonkov. Podľa jeho slov sa v súčasnosti v Jerevane nachádzajú štyri oddiely Delta.   Američanov možno použiť počas masových protestov na zvýšenie stupňa konfrontácie. Táto technika sa už skôr používala počas…

Foto Duterte tvrdo Američanom: “Nedopustím, aby sa jadrové zbrane USA nachádzali na území Filipín”

Filipíny, 3.marec 2021 (AM) - Minulý mesiac Rodrigo Duterte zdôraznil nevyhnutnosť posilniť "vlastnú obranu" Filipín, keď nariadil vláde, aby zvážila zrušenie dohody o hosťujúcich silách, ktorá povoľuje pohyb amerických vojakov na území Filipín. Prezident Rodrigo Duterte uviedol, že okamžite zruší dohodu o hosťujúcich silách medzi Filipínami a USA, ak zistí, že USA…

Foto Ruskí ženisti objavili v sýrskej jaskyni modernú nemocnicu pre teroristov

Sýria, 3.marec 2021 (AM) - Ženisti z ruských ozbrojených síl zlikvidovali v sýrskej provincii Idlib jaskyňu, v ktorej si teroristi zriadili poľnú nemocnicu prispôsobenú dokonca pre zložité operácie.   Táto nemocnica je jedna z najlepšie zariadených z tých, ktoré ruskí vojaci nachádzali predtým v Sýrii , oznámil novinárom veliteľ technickej jednotky ruskej vojenskej…

Foto Nebenzya opäť kriticky v OSN: Vaši priatelia sú iba tí, ktorí vám nemôžu povedať nie

OSN, USA, 2.marec 2021 (AM) - Vasilij Nebenzya, ruský zástupca pri OSN, odhalil pravdu o Spojených štátoch, ktoré si svojím spôsobom vyberajú svojich „priateľov“. Ruské a svetové médiá dnes súperia o citovanie vyhlásenia stáleho predstaviteľa Ruskej federácie pri OSN Vasilija Nebenzyu, s ktorým odpovedal na vyjadrenie bývalej americkej predstaviteľky Nikki Haleyovej.  …

Foto Čínske lode sa priblížili k sporným ostrovom Senkaku. V minulom roku boli ich návštevy rekordné

Japonsko, 1.marec 2021 (AM) - Čínske lode sa znovu plavia v okolí ostrovov Senkaku. Správu zverejnila agentúra Kjódó s odkazom na japonskú námornú bezpečnostnú službu. Dve čínske lode boli zaregistrované v priľahlom pásme, časti mora hraničiace s výsostnými vodami v okolí ostrovov Senkaku  na ktorej si robí nárok Čína. Agentúra zdôrazňuje, že v tejto oblasti boli…

Foto Ruské ministerstvo obrany: Vrtuľník ruských vzdušných síl pristál núdzovo v Sýrii

Sýria, 1.marca 2021 (AM) - Vrtuľník ruských vzdušných síl Mi-35 musel núdzovo pristáť v Sýrii. Informáciu uviedlo ruské ministerstvo obrany, príčinou boli technické problémy. "28. februára 2021 musel núdzovo pristáť z technických dôvodov vrtuľník Mi-35. Stalo sa tak pri plnení plánovaného letu k hliadkovaniu nad územím provincie Hasaka. Podľa posádky vrtuľníka nedošlo k žiadnemu útoku…

Foto Panika v Nórsku: Ruská spoločnosť plánuje kúpiť ich závod slúžiaci špionážnym lodiam

Nórsko, 2.marec 2021 (AM) - Nórska vláda je vážne znepokojená skutočnosťou, že spoločnosť, ktorá montuje motory pre hlavnú nórsku špionážnu loď, by mohla kúpiť ruská spoločnosť. Varovanie prišlo do schránky premiérky Erny Solbergovej. Podobný list dostali noviny Bergens Tidende. Odosielateľ varoval, že závod v Bergen Engines, ktorý sa tiež podieľal na údržbe lodí pobrežnej…

Video Budúca základňa: Ruská bojová fregata po prvýkrát vstúpila do Port Sudánu. Video

Sudán, 2.marec 2021 (AM) - Ruská vojnová loď fregata Admirál Grigorovič vstúpila do sudánskeho prístavu, kde Moskva plánuje vybudovať námornú základňu na pobreží Červeného mora. Je to prvá ruská vojnová loď, ktorá vstúpila do Port Sudánu, uviedla agentúra Interfax s odvolaním sa na vyhlásenie ruskej flotily. Námorníci doplnia potrebné zásoby a odpočívajú…

Foto Nedajú sa objaviť. Rusko vyvíja nové a skryté nosiče raketových zbraní

Rusko, 27. február 2021 (AM) - Perspektívne zbrojné systémy, nehlučnosť a vysoká skrytosť. Prvé sériové dieselové elektrické ponorky projektu 677 Lada ruské námorníctvo dostane v roku 2022. Vývoj trval vyše 20 rokov. Táto ponorka dokáže niesť vysoko presné zbrane, kdežto sledovať jej trasu je veľmi ťažké.   Ponorky Kronštadt a Velikije Luky mali byť odovzdané…

Foto Zelenskyj žiada viac prítomnosti NATO v Čiernom mori. Do oblasti vplávali dve lode aliancie

Ukrajina, 27. februára 2021 (AM) - Do Čierneho mora vplávali dve lode určené na hľadanie min - loď Tahoe španielskeho námorníctva a loď Europa gréckeho námorníctva. Informovalo o tom Národné centrum riadenia obrany Ruskej federácie. Čo to znamená?   Dané centrum následne objasnilo, že sily Čiernomorskej flotily "začali sledovať činnosť minolovek". Ako na začiatku…

Foto Ako Ukrajina predala Číňanom lietadlovú loď pre kasíno, tí si z nej urobili svoju vlajkovú loď

Čína, 23. február 2021 (AM) - Krajina nebeského draka založila mocnú flotilu, avšak jeho slabým miestom sú dodnes lietadlové lode. Situácia sa môže napokon zmeniť už v tomto desaťročí, takže USA prídu o jeden zo svojich tromfov. Prinajmenšom u čínskeho pobrežia.   Už v septembri 2020 zverejnil Pentagon správu, v ktorej sa hovorí, že…

Foto Japonská ponorka Soryu sa pri vynáraní zrazila s čínskou nákladnou loďou

Japonsko, 22. február 2021 (AM) – Ako uviedli vo svojich správach japonské spravodajské portály, 8. februára ráno, neďaleko pobrežia japonského ostrova Šikoku, v blízkosti mysu Asizuri (prefektúra Koči) sa počas vynárania na periskovú hĺbku zrazila veľká japonská ponorka s nejadrovým (diesel-elektrickým) pohonom SS 501 Soryu (vlajková ponorka triedy Sórjú, v službe od roku 2009) Japonských…

Video Bundeswehr: Ako chrániť vojakov, gigantická explózia na švédskom testovacom polygóne

Švédsko, 2.marec 2021 (AM) - Nemecká a švédska armáda skúmala, ako možno chrániť vojakov pred následkami obrovskej bomby v automobile? Aby to zistili vykonali gigantický trhací test. Za týmto účelom bol vo Švédsku odpálený náves naplnený výbušninami. Pomocou senzorov a špeciálnych kamier sa zaznamenáva obrovské množstvo dát, ktoré sa neskôr vyhodnotia.…

Foto NATO vysoko ocenilo ruské protilietadlové komplexy Pancir

USA, 28. februára 2021 (AM) - Ruské protilietadlové raketové a kanónové komplexy Pancir-S sú ideálnymi prostriedkami boja proti vojenským bezpilotnom lietadlám, NATO musí prioritne odstraňovať podobné hrozby pred začatím svojich operácií. Uvádza sa to v správe Zjednoteného strediska pre pokrokové skúsenosti vzdušných síl Severoatlantickej aliancie (Joint Air Power Competence Centre, JAPCC), na…

Foto Vojenský analytik: Izraelský SPYDER je výborný pre ťaženie na východ, ale nie na obranu Českej republiky

Česko, 27. februára 2021 (AM) - Prečo nakoniec české ministerstvo obrany pre modernizáciu protivzdušnej obrany krajiny vybralo izraelský mobilný protilietadlový raketový systém SPYDER na nákladnom kolesovom podvozku? Systém navyše používa dva typy pre AČR nových striel Derby a Python.   Rad vojenských expertov ostro kritizuje ministerstvo za tento výber. "Česko bude raketová veľmoc. Ale…

Foto Bude rýchlejší ako Armata. Aký nový tank vyvíjajú v Rusku

Rusko, 26. februára 2021 (AM) – Na základe unifikovanej pancierovanej platformy Bumerang sa plánuje vyvinúť prvý ruský kolesový tank. Charakteristiky perspektívneho podvozku na ňom umožňujú montovať komplex zbraní s rovnakým kanónom s hladkým vývrtom hlavne, aký má samohybné delo Sprut-SD, vysvetlil generálny riaditeľ Vojensko-priemyselnej spoločnosti Alexander Krasovickij. Podľa slov Krasovického sa projektovanie unifikovanej…

Foto Debut slovenského rýpadla na vojenskej výstave v Abu Dhabí

Abu Dhabí, 25. februára 2021 (AM) - História spoločnosti CSM INDUSTRY sa v Československu začala písať v roku 1967. V roku 1976 sa začala výroba legendárneho univerzálneho dokončovacieho stroja UDS. Za 50 rokov sa na celom svete vyrobilo a exportovalo viac ako 30 000 strojov a konštrukčných mechanizmov UDS. Stroj je…

Video Bezkonkurenčná Derivácia. Najnovší protilietadlový delostrelecký komplex

Rusko, 25. február 2021 (AM) - Viete, že Rusko o 5-7 rokov dodá na trh asi 50 nových druhov zbraní a špeciálnej techniky? Určite bude medzi nimi protilietadlový delostrelecký komplex „Derivácia-PVO“ 2S38, predurčený na boj s dronmi, riadené rakety „Grom-E1“ a „Grom-E2“...     Konštruktéri tvrdia, že komplexu ZAK-57 „Derivácia-PVO“ s kalibrom 57 mm sa na…

Foto V USA priznali neúspech projektu stíhačiek F-35. Začnú nový projekt?

USA, 3.marec 2021 (AM) - Americké letectvo sa zmierilo s neúspechom projektu stíhačiek F-35, ktorý bol počas celého desaťročia jediným pokusom nahradiť hlavné americké stíhačky F-16, uvádza Forbes.   V publikácii je zdôraznené , že kvôli rastúcej konkurencii bol dizajn F-35 výrazne skomplikovaný, čo spomalilo vývoj, zvýšilo náklady a znížilo spoľahlivosť projektu. Výsledkom je,…

Foto Odpoveď Gremlinom: Pre ruské letectvo vyvíjajú prúdové bezpilotné stroje fungujúce v letke

Rusko, 2.marec 2021 (AM) - Viacúčelový bezpilotný komplex Molnija (Blesk), ktorý vypustí hneď niekoľko prúdových strojov, vyvíjajú pre ruské vojenské, letecké a kozmickej sily, oznámil  zdroj z obranného priemyslu. "Spoločnosť Kronštadt pripravila z vlastného podnetu predbežný projekt viacúčelového bezpilotného komplexu skupinového nasadenia Molnija. Bezpilotné stroje tohto komplexu budú vypúšťané celou letkou z…

Video Predvádzací „Demo” tím F-35 bol donútený znížiť počet účastí na leteckých prehliadkach pre problémy s motormi, ktoré aktuálne trápia celú flotilu F-35 amerického letectva

USA, 28. február 2021 (AM) – Časový rozvrh leteckých ukážok Demo tímu na lietadlách amerického armádneho letectva F-35A Lightning II bol zredukovaný o jednu tretinu kvôli pretrvávajúcim problémom s leteckými motormi.   Demo tím F-35 nepredstaví v roku 2021 schopnosti lietadiel F-35A na všetkých, z pôvodne 22 naplánovaných podujatí, ktoré sa mali uskutočniť v období…

Video Irán predstavil nové bezpilotné lietadlo podobné americkému dravcovi. Video

Irán, 28. februára 2021 (AM) - Teherán predstavil bezpilotník Kaman 22 - svoj prvý dron so širokým telom. Zábery nového dronu počas návštevy brigádneho generála Aziza Nasirzadeha, veliteľa IRIAF (Iránske vzdušné sily Islamskej republiky), poskytujú letmý pohľad na domáce bezpilotné lietadlo, s niektorými zbraňami nabitými na vonkajších pylónoch a niekoľkými ďalšími…

Foto Ruský Su-57 Felon vzlietol s nadzvukovou zbraňou

Rusko, 26. februára 2021 (AM) - Už je zjavné, že Rusi prebrali "leadership" vo vývoji a výrobe zbraní (nehovoríme o množstve predaných zbraní kde suverénne vedie USA). Spočiatku brali Putinove deklarácie ako len vytváranie ilúzie pre západných analytikov. Avšak zverejnené testovanie v realných podmienkach posadilo tých istých analytikov na zadok a…

Foto Vrtuľníky Bell Huye II putujú do libanonských vzdušných síl

FORT WORTH, Texas (25. februára 2021) – Spoločnosť Bell tento mesiac dodala libanonským vzdušným silám (LAF) tri vrtuľníky Bell UH-1H-II. Stroje rozšíria existujúcu flotilu letectva Libanonu, ktoré ich plánuje nasadiť pri najrôznejších pátracích a záchranárskych operáciách, pri transporte vojakov alebo počas hasičských a pomocných misií.   „Veľmi nás teší, že dodávkou troch…

Foto Plukovník Švec: Útok ohňom bol vždy dôležitá súčasť vojenskej stratégie

Slovensko, 1.marec 2021 (AM) - Pokračujem 12. časťou z trinástich zo seriálu múdrostí staročínskeho Majstra Sun. Tento originálny autorský preklad z roku 1996 poskytujem pre Inštitút sociálno-ekonomických otázok, pre Armádny magazín a pre všetky médiá, presadzujúce slobodu slova, ktoré si ho osvoja. Je určený pre všetkých múdrych vlasti oddaných Slovákov bez ohľadu na národnosť, ktorí…

Video Viete, že Američania po prvýkrát zaútočili proti Sovietom už 7. 11. 1944? A že z Červenej armády cez vojnu dezertovalo 1 220 224 vojakov?

Rusko, 1.marec 2021 (AM) - Takže, viete, že...? ...na otázku, koho vojenská prilba je lepšia, nemecká alebo sovietska, dala odpoveď správa sovietskej intendantskej komisie už v januári-februári 1943? Na začiatku vojny na východe mala sovietska armáda jeden druh prilby, nemecká niekoľko. No už 6. 7. 1942 bola do nemeckej armády prijatá hlavná prilba…

Foto Richard „Dick“ Marcinko – Slovák, ktorý založil elitné jednotky SEAL Team 6 a ukradol kódy k americkým jadrovým hlaviciam

USA, 1.marec 2021 (AM) - Muž, ktorý založil jednotky SEAL Team 6, ukradol kódy ku všetkým americkým jadrovým hlaviciam, zmocnil sa AirForce One a nepozorovane sa dokázal dostať do najstráženejších objektov v USA. Toto všetko dokázal Richard Marcinko. Aj napriek tomu, že sa narodil v USA hrdo sa považuje za Slováka, u nás na Slovensku…

Foto Bývalý šéf CIA obvinil Chruščova zo zavraždenia Kennedyho

USA, 27. februára 2021 (AM) - Bývalý riaditeľ americkej spravodajskej služby CIA James Woolsey obvinil 1. tajomníka ÚV KSSZ Nikitu Chruščova zo smrti 35. prezidenta USA Johna Kennedyho. Napísali o tom The New York Times s odvolávkou sa na spoločnú knihu Woolseyho a utečeného genporučíka zahraničnej rozviedky rumunskej Securitate Iona Mihaia Pacepu (zomrel tento…

Foto Divoký západ: Nové modely revolverov Uberti pre zbojníkov aj pre mužov zákona

USA, 26. februára 2021 (AM) - Modely revolverov Uberti Hardin a Teddy sú výrobkom severoamerickej pobočky talianskej spoločnosti Uberti USA, ktorá rozširuje slávnu sériu replík revolverov Uberti Outlaws & Lawmen.   Dejiny starého Západu postavili proti sebe hrdinov a strelcov v boji o kontrolu nad rozširujúcimi sa hranicami. Uberti USA oslavuje túto…

Foto Ako cvičenie NATO takmer vyvolalo jadrovú vojnu so ZSSR

Rusko, 25. februára 2021 (AM) – Kvôli rozsiahlemu cvičeniu NATO Able Archer sa ZSSR v roku 1983 pripravoval na jadrovú vojnu so Spojenými štátmi, píše The Drive s odvolaním sa na odtajnené materiály amerického ministerstva zahraničia. Dokument obsahuje veľa podrobností o nestabilnej situácii, ktorá nastala v roku 1983, a tiež takmer úplne neupravený…

Foto Plukovník Švec: Premiér odstúpte, inak sa stanete iniciátorom masových protestov

Výzva vláde Slovenskej republiky My občania SR berúci na vedomie: • výsledky demokratických volieb z 29. februára 2020, • existenciu celosvetovo vyhlásenej pandémie kvôli Covidu 19, • nepremyslené a nekompletné opatrenia vlády na zamedzenie šírenia tohto ochorenia, • spochybniteľnosť vyhlásenia a predlžovania núdzového stavu, • ignorovanie overených metód liečby prejavov vírusu,  …

Foto Stály predstaviteľ Ruska pri OSN označil Nemecko a Francúzsko za spolupáchateľov zločinov Kyjeva na Donbase

OSN, 16. február 2021 (AM) – Nemecko a Francúzsko sa s väčšou pravdepodobnosťou stali spolupáchateľmi zločinov spáchaných Kyjevom na Donbase, a nie prostredníkmi pri urovnávaní konfliktu. Uviedol to stály predstaviteľ Ruska pri OSN Vasilij Nebenzya.   Počas svojho vystúpenia na zasadnutí Rady bezpečnosti OSN o ruskej iniciatíve v súvislosti so šiestym výročím podpísania…

Foto Putin straší západných rusofóbov – najnovšie chce zachvátiť Európu použitím chemických zbraní

Litva, 12. február 2021 (AM) - Dnešné Rusko predstavuje pre Západ rovnakú hrozbu ako ZSSR po druhej svetovej vojne, pretože Vladimir Putin opakuje politiku Josefa Stalina. Uviedla to bývalá predsedníčka Parlamentného zhromaždenia NATO, bývalá ministerka obrany Litvy, poslankyňa Európskeho parlamentu Rasa Juknevičiene počas tlačovej konferencie „Ukrajina-NATO: Vízia - 2030“.   „Nezabudnite, prečo…

Foto Bloomberg: Ruská vakcína Sputnik-V je prekvapivým globálnym hitom

USA, 9. február 2021 (AM, Zerohedge) - Bloomberg, jedno z najvýznamnejších implicitne prozápadných médií, konečne po mesiacoch skepsy pripustil, že ruské údaje o očkovacích látkach COVID-19 zverejnené časopisom The Lancet ukazujú, že Kremeľ môže mať prekvapivý medzinárodný úspech. Bloomberg uvádza, že 20 krajín, vrátane kľúčových trhov ako India a Brazília, už stojí…

Foto Podozriví z vraždy Lučanského obsadili Panteón pomsty

Slovensko, 8. február 2021 (AM) – Piatok 5. februára 2021 sa zapíše do dejín Slovenska, ba aj do histórie ľudstva čiernymi písmenami. Pre celý náš národ je to čierny deň znásilnenia spravodlivosti a zároveň sadistického prejavu arogancie vládnej moci. Otázka znie: Prečo? Budem hovoriť v mne blízkych leteckých podobenstvách.   Na čierny…

Foto Plukovník Švec: Vedenie vojny proti akejkoľvek agresii, aj keď ju pácha zvolený diktátor

Slovensko, 7. február 2021 (AM) – Čo radí starodávna múdrosť Sun-Tzu? Vedenie vojny (proti akejkoľvek agresii, aj keď ju pácha zvolený diktátor). Pokračujem 2. časťou z trinástich zo seriálu múdrostí staročínskeho Majstra Sun. Tento originálny autorský preklad poskytujem pre Inštitút sociálno-ekonomických otázok, pre Armádny magazín v Hlavných správach a pre všetky médiá,…

Foto Lady Kalašnikov: Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby

Rusko, 15.December 2020 (AM) - Psychický stav počas súťaže nie je o nič menej dôležitý ako fyzický. Maria Schwartz, kapitánka streleckého tímu Lady Kalašnikov, vysvetľuje, ako môžu techniky sebaregulácie pomôcť znížiť úzkosť a stres.   Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby Pojem „samoregulácia“, známy v domácej vede a praxi, hlavne vďaka…

Foto Tragédia počas športovej streľby: Na súťaži v praktickej streľbe v USA došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu

USA, 16. november 2020 (AM) - Prinášame tragickú informáciu zo zámoria kde behom preteku USPSA (Asociácia praktickej streľby USA) došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu a člena USPSA. Na strelnici v Penfielde 7.novembra ráno počas súťaže pretekárovi  behom povelu "Nabi a priprav sa!" spadla nabitá zbraň na zem (netrafil do puzdra), prišlo…

Video Pri Košiciach prebehlo ďalšie kolo ligy v dynamickej streľbe. Video

Slovensko, 21. júl 2020 (AM ) – V neďeľu na strelnici Nižná Hutka pri Košiciach sa stretli priaznivci dynamickej streľby na ďalšom kole IPSC ligy Šariš - Zemplín. Pretek organizoval strelecký oddiel ŠKP Košice. Súťažiaci si zmerali sily na 5. pomerne náročných streleckých situáciách. Na záver súťaže organizátori ocenili najlepších v…

Video V Prešove po karanténe odštartovali prvú súťaž v dynamickej streľbe. Video

Slovensko, 17. jún 2020 (AM ) - Po mesiacoch obmedzení sa 14. júna na strelnici Cemjata v Prešove stretli priaznivci dynamickej streľby na 1. kole regionálnej ligy Šariš Zemplín. Súťažiaci si zmerali sily na 6 pomerne náročných streleckých situáciách. Na záver súťaže organizátori ocenili najlepších v divíziách production, standard, open a production…

Foto V Košiciach odštartovala zimná liga v dynamickej streľbe

Dňa 1.12.3019 sa konala v priestoroch obchodného centra Optima, strelecká súťaž 2CS Winter league podľa pravidiel IPSC. Zaujímavosťou tejto súťaže je, že sa strieľajú 4 strelecké situácie podľa pravidiel IPSC v dynamickej streľbe, na jednom mieste. Strelci mohli využiť možnosti , ktoré ponúka aj areál Steam Factory a mnohí prišli…

Foto Interkontinentálne majstrovstvá Ázie a Austrálie v pištoli – Slováci obsadili vo svojich kategóriách prvé a druhé miesto

V dňoch 11 - 17. Novembra 2019 sa uskutočnili majstrovstvá Ázie a Austrálie v pištoli podľa pravidiel IPSC Uvedeného preteku sa celkovo zúčastnilo 927 strelcov z celého sveta, nakoľko tu boli zastúpené aj kontinenty ako Európa, Afrika, Severná a Južná Amerika. Na strelcov čakalo 24 streleckých situácii, na ktoré bolo…