Ilustračné foto
Aktuality, Bezpečnosť, Civilná ochrana, Ručné zbrane a výstroj,

Slovenský puškár už druhý rok upozorňuje na legislatívnu dieru v otázke slovenských zbraní v rukách teroristov

Slovensko, 5.október 2020 (AM) – Prinášame ďalší rozhovor s Kolomanom Szabóm, slovenským puškárom, ktorý od roku 2004 do roku 2017 prerábal strelné zbrane kategórie A, B, C na D, jednoducho povedané, z ostrých na expanzné a flobertové.


AM: Od minulého rozhovoru, z februára už uplynul vyše pol rok, preto nás zaujíma, čo sa zmenilo ohľadne prerábania zbraní a aké kroky urobil štát, aby zamedzil nekontrolovateľnému šíreniu prerábaných zbraní z kategórie A, B, C na D, a ako dopadli tie podané trestné oznámenia a či vôbec vidíte ochotu štátu zamedziť predaju takýchto zbraní?

Koloman Szabó: Skoro všetky podané trestné oznámenia buď zamietli alebo sa s nimi vôbec nezaoberajú. Štát jednoducho používa dvojaký meter, nakoľko naďalej útočí na licencovaných predajcov zbraní, ktorí vlastnia zbrojnú licenciu na nákup a predaj zbraní od policajtov, ale sú naďalej obvinení za ilegálny predaj zbraní, ktoré síce sú riadne evidované v záznamových knihách (a tie knihy polícia pravidelne kontroluje), ale na druhej strane nič neurobí proti tomu, aby zbrane, ktoré Kriminalistický expertízny ústav pravidelne označuje za technicky nevyhovujúce a zaraďuje ich do kategórie A písm. g) nedovolená výroba prípadne úprava, mohli byť prerobené a aby autorizované osoby – skúšobne zbraní ich nemohli preskúšať a označovať za technicky vyhovujúce.

AM: Dávno očakávame nový zákon o zbraniach a strelive. Vieme o ňom nejaké podrobnosti?

Koloman Szabó: V dohľadnej dobe budeme mať nový zákon o zbraniach a strelive (podľa medializovaných informácií behom októbra bude posunutá do medzirezortného pripomienkovania, v čom už bude musieť štát implementovať aj európsku smernicu. Síce tento nový zákon o zbraniach a strelive bude vyčítaný tejto vláde, ale parlament bude musieť zákon vypracovať podľa európskej smernice a o európskej smernici vtedy hlasovali aj naši europoslanci. Nesmieme zabudnúť, že ktorí hlasovali za prijatie, tým pádom za sprísnenie a ktorí hlasovali proti. Nakoľko nový zákon o zbraniach nemôže byť benevolentnejší ako európska smernica budú musieť niečo vymyslieť na tie zbrane, ktoré zatiaľ občania mohli vlastniť bez zbrojného preukazu (expanzky, znehodnotenky). Musíme počkať na konkrétne znenie prijatého zákona.

AM: Expanzky naďalej predstavujú problém?

Koloman Szabó: Pri expanzkách veľký problém robí nejednotné značenie zbraní. Každú expanzku, buď novovyrobenú alebo upravenú z kategórie A, B, C na D čo vyrobili prípadne upravili licencované osoby (ďalej len puškári) pred predajom preskúšali autorizované osoby (ďalej len skúšobne). Do zbraní gravírovali platné C.I.P. značky, kaliber a bola uvedená aj značka úpravcu zbrane (tieto značky samozrejme polícia pozná, takže vedia vyhľadať, že ktorá úpravca vykonala úpravu a podľa C.I.P. značky vedia aj rok úpravy a tým pádom aj rok preskúšania). Ku každej zbrani samozrejme skúšobňa vydala protokol, čo v niektorých prípadoch zostalo zachovalé, v niektorých prípadoch sa stratilo. Do zbraní nebola gravírovaná nová kontrolná expanzná značka E v erbe, nakoľko túto značku uviedli vo vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 169/2015 Z. z. z 15. júla 2015 o technickom postupe pri úprave zbrane kategórie A, B alebo C na expanznú zbraň kategórie D. Vyhláška nadobudla účinnosť 1. augusta 2015 (§ 5). Nakoľko skoro všetky expanzky boli upravené pred týmto dátumom, tak kontrolnú expanznú značku tieto zbrane nemali. V tom vzniknutom chaose do zbraní upravených na starý spôsob začali vyrážať písmená E, lebo chápali tak, že zákon to vyžaduje. Takže momentálne existujú zbrane upravené pred 1. augustom 2015, ktoré nemajú kontrolnú expanznú značku, existujú zbrane upravené pred 1. augustom 2015, ktoré už majú vyrazenú kontrolnú značku, ale z technického hľadiska nespĺňajú ustanovenia vyhlášky č. 169/2015 a existuje zopár zbraní, ktoré boli upravené po 1. auguste 2015, ktoré by mali spĺňať, ale je to diskutabilné, či z technického hľadiska je možné upraviť zbraň tak, ako to vyžaduje táto vyhláška. Som zvedavý ako s touto situáciou poradia pracovníci polície.

AM: Asi o aké množstvo zbraní sa môže jednať?

Koloman Szabó: Podľa mojich vedomostí polícia zaevidovala niečo viac ako 4000 kusov takto upravených zbraní k čomu vydali kartičky zbrane, pričom sa jedná o zlomok tých zbraní, ktoré boli upravené. (Podľa § 38 ods. 3 skúšobňa každý mesiac posiela zoznam preskúšaných zbraní na Ministerstvo vnútra za účelom kontroly. Z toho logicky vyplýva, že štát má informáciu o tom, že odkedy sa takto prerábajú zbrane, koľko zbraní bolo takto upravených.)

AM: Viacerí majitelia ostrých zbraní vyčítajú Vám puškárom, ktorí ste robili expanzky, že kvôli Vám vytvorila Európska únia smernicu, ktorá napokon odoberá aj od nich ostré zbrane. Aký je Váš názor na to?

Koloman Szabó: Aj ja som sa stretol s týmto názorom. Keby chcela byť Európska únia dôsledná, tak predtým ako dávali tieto informácie do médií, by mali skutočne preveriť cestu takýchto zbraní. Vyskytlo, že Zastavy, ktoré boli použité v Paríži zmizli z vládnych zbrojných skladov štátov bývalej Juhoslávie. Samozrejme táto skutočnosť už takú veľkú medializáciu nedostala. Nevylučujem, že niektoré expanzné zbrane boli použité pri trestných činoch. Zaujímavé je (a teraz spomínam na vlastné skúsenosti), že predaj takýchto expanzných zbraní prebiehal s aktívnou spoluúčasťou štátnych orgánov – skúšobňa zbraní, polícia, občas aj KEÚ. Do dnešného dňa ďalej trvá v prípade flobertiek. U nás nakupovali aj filmári, aj kluby vojenskej histórie a musím sa priznať, že v nemalej miere sme predávali takéto zbrane aj pre jednotlivcov, ktorí boli príslušníkmi polície. Každý, kto kúpil sa tešil, že štát konečne je trošku benevolentnejší voči občanom a vítali možnosť (vtedy) legálneho nákupu takejto zbrane. Vtedy ani jeden sa nesťažoval, neorganizoval manifestáciu pred parlamentom a neboli plné médiá s tým, že aký je zlý ten zákon, ktorý toto všetko umožňuje. Chápem, zlí sú len výrobcovia a úpravcovia. Keby som toľko nenosil zbrane na políciu, tak by som aj ja sám uveril, že oni o tom nič nevedeli.

AM: Kedy začala vôbec zaevidovať expanzky polícia?

Koloman Szabó: Polícia začala evidovať expanzky podľa § 72f zákona o zbraniach a strelive od 1. júla 2015 do 31. decembra 2015. Predtým zákonodarcovia predaj expanzov vôbec nevšímali. Počas zaevidovania stačil polícii buď protokol o kusovom overení zbrane prípadne čestné vyhlásenie. Takto zaevidovali niečo viac ako 4000 kusov, pričom každú jednu zbraň policajti – pracovníci Oddelenia dokladov OR PZ držali v ruke, kontrolovali výrobné čísla a vydávali kartičky zbrane, čo policajt, ktorý vykonal zaevidovanie aj vlastnoručne podpísal. Nakoľko existovali občania, ktorí evidenčnú povinnosť nedodržali, prípadne existovali občania, ktorí niečo vyviedli už so zaevidovanou expanzkou, tak tieto zaistené zbrane zasielali na KEÚ. KEÚ vo viacerých prípadoch takto zaistené zbrane zaradil do kategórie A písm g) nedovolená úprava. Vo viacerých prípadoch to odôvodnili s tým, že sa tam dá nabiť ostrý náboj, pričom nerobili rozdiel medzi slovami nabiť, odpáliť a vystreliť (podľa vyjadrenia jedného pracovníka KEÚ by to bolo len slovíčkárenie). Stačilo im keď napríklad do zbrane kalibru 7,62x54R cvičný (puškový náboj) vedeli nabiť 7,65 Browning (pištoľový náboj), prípadne do zbrane kalibru 9×19 Salve Blank vedeli nabiť 9×19 ostrý, pričom tieto dve kalibre majú identické rozmery. Zo zbrane ani nemuseli strielať, stačilo keď náboj vedeli zasunúť do komory.

AM: Odkiaľ máte tieto informácie? Sú podložené nejakými dôkazmi?

Koloman Szabó: Pokiaľ považujeme za dôkazy kópie znaleckých posudkov, ktoré vypracovalo KEÚ polície na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní napr. NAKA za vierohodné, tak áno.

AM: Tieto doklady nie sú verejné. Ako ste sa k nimi dostali?

Koloman Szabó:V minulosti totiž obvinili aj mňa, aj viacerých mojich kolegov za nedovolené ozbrojovanie. Najprv ma vypočuli ako svedka, nakoľko u jedného pána našli počas domovej prehliadky expanzky prerobené a predané niekedy v roku 2013. Nakoľko jednu zbraň som prerobil a predal ja, tak ma ako svedka spýtali podrobnosti ohľadne tejto zbrane. Následne ma obvinili za nedovolené ozbrojovanie a znova ma vypočuli už ako obvineného. Ako obvinený podľa Trestného poriadku mám právo nahliadnuť do spisu a na vlastné náklady robiť fotokópie spisového materiálu. Takto som sa dostal napr. ku znaleckému posudku na základe čoho vyšetrovateľ ma obvinil za to, že v roku 2013 som predal zbraň, ktorá nespĺňa technické požiadavky vyhlášky z roku 2015 a ustanovenia zákona z roku 2019 (znalecký posudok KEÚ). Napokon toto obvinenie zrušili, uznali moje argumenty, že zákon nemôže byť retroaktívny. Ja som považoval za logické, že keď (aspoň podľa názoru vyšetrovateľa a prokurátora) toto je trestný čin a expanzky, do ktorých nábojových komôr sa dá nabiť rozmerovo menší ostrý náboj (podľa znalcov KEÚ) je zbraňou kategórie A písm. g) nedovolená úprava, pričom všetky expanzky sú také (ako som už spomínal nábojová komora 7,62x54R cvičný versus pištoľový náboj 7,65 Browning, ako precedent poslúžil znalecký posudok KEÚ, kde pravidelne expanzky zaraďujú do kategórie A – však vždy existuje jeden rozmerovo menší ostrý náboj, čo sa do komory dá nabiť), tak vlastne policajti, pracovníci Oddelení dokladov OR PZ pri zaevidovaní zbraní – vydaní kartičky expanzov spáchali trestný čin. Podal som trestné oznámenie na príslušníkov Oddelenia dokladov a odôvodnil som to s dôkazom – znaleckým posudkom KEÚ, čo som prefotil počas môjho obvinenia. Nakoľko vyšetrovateľ a prokurátor tento dôkazový materiál (znalecký posudok KEÚ) považoval za dostatočné na moje obvinenie (a predpokladám, že aj na obvinenie tohto pána u koho počas domovej prehliadky zbraň našli), tak znalecký posudok KEÚ bude aj dostačujúce na odôvodnenie vznesenia obvinenia proti príslušníkom polície. Trestné oznámenie sa dostalo na jednotku opreratívneho nasedenia NAKA – Prezídium PZ, ktorý ma kontaktoval ako oznamovateľa ohľadne môjho trestného oznámenia. Viackrát sme sa rozprávali telefonicky a komunikovali sme e-mailom. Najprv myslel, že toto sa smeruje proti majiteľom zbraní, vysvetlil som mu, že nie. Potom myslel, že sa to smeruje proti výrobcom, úpravcom zbraní a trošku nechápal, že nakoľko aj ja som upravoval a predával takéto zbrane, tak koniec-koncov prečo podávam trestné oznámenie na seba. Potom keď som mu vysvetlil, že z dôvodu retroaktivity zákona trestné oznámenie nemôže smerovať proti výrobcom, prípadne úpravcom, nakoľko v čase predaja ešte neexistovali tieto právne predpisy a vysvetlil som mu, že trestné oznámenie smeruje proti policajtom, pracovníkom OD, ktorí zbrane zaevidovali najprv nerozumel, potom som mu to odôvodnil s tým, že v čase, keď policajti zbrane zaevidovali už vykonávacia vyhláška existovala (15. júla 2015 a nadobudla účinnosť od 1. augusta 2015). Nakoľko policajti začali evidovať zbrane (§ 72f) od 1. júla 2015 do 31. decembra 2015, tak trestné oznámenie sa vzťahuje na policajtov – príslušníkov OD, ktorí zaevidovali zbrane a vydávali kartičky zbraní od 1. augusta 2015 do 31. decembra 2015. Nakoľko polícia má celkom presné evidencie ohľadne vlastných príslušníkov, takže asi nerobí jej problém vyhľadať ľudí, ktorí za dané obdobie pracovali na evidenciách zbraní a ktorí vydávali kartičky zbraní (koniec koncov podpisy sú na kartičkách) a určite majú mená aj v systéme. Keď pracovník JON NAKA zistil, že podané trestné oznámenie sa nedá otočiť proti výrobcom zbraní a smeruje to proti policajtom, tak posunul to do Komárna a do Nitry (dôvod, že prečo, to pozná len on, pričom sa jedná o skutok, ktorí sa dial na území celého Slovenska). Nakoľko som ja ako oznamovateľ opakovane žiadal o uplatnenie svojich práv a umožnenie nahliadnutia do spisu, tak ako je to uvedené v Trestnom poriadku (mimochodom čo vyšetrovatelia musia poznať, lebo podľa toho pracujú) dostal som odpoveď, že ja nie som oznamovateľom, tak som podal sťažnosť na postup policajta na čo som do dnešného dňa nedostal odpoveď. V zásade existujú dve možnosti: buď som oznamovateľom alebo nie. Keď som, tak polícia porušila moje právo nahliadnuť do spisu, keď nie som, tak polícia stratila voľakde moje trestné oznámenie, pričom pracovník jednotky operatívneho nasadenia som mnou dosť intenzívne komunikoval ohľadne vyšetrovania, ktorí so mnou vôbec nesúvisel a o ktorých ja by som nemohol dostať žiadne údaje, iný logický dôvod ma momentálne nenapadá. Som zvedavý, že ktorú variáciu vyberú.

Najčítanejšie
Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vstupujete na článok s obsahom určeným pre osoby staršie ako 18 rokov.

Potvrdzujem že mám nad 18 rokov
Nemám nad 18 rokov