Vojenská virologička k pandémii koronavírusu: Vedeli sme, že to raz príde

Ilustračné foto

Česko, 10.apríl 2020 ( AM, MO ČR ) – Jednou z odborníčok na vírusovú problematiku je prodekanka královohradeckej Fakulty vojenského zdravotníctva Univerzity obrany a virologička profesorka Vanda Boštíková. Prakticky celý svoj profesijný život sa zaoberá touto problematikou. A to nielen v Českej republike, ale aj v USA a v Latinskej Amerike.

 

Virologička profesorka Vanda Boštíková©MO ČR

 

Premiér Babiš zmienil, že sa angažoval v uvoľnení dvoch vojenských odborníkov do krízového štábu profesora Prymulu. Svedčí to o tom, že rezort obrany sa tejto problematike dlhodobo venuje a má aj veľmi kvalifikovaných špecialistov na túto oblasť?

Určite. Katedra epidemiológie Fakulty vojenského zdravotníctva v Hradci Králové, Univerzity obrany v Brne zabezpečuje a vykonáva výučbu všeobecnej a špeciálnej epidemiológie, infekčného lekárstva, cestovnej a preventívnej medicíny, rovnako ako výučbu vojenskej epidemiológie, problematiku ochrany živej sily pred biologickým napadnutím. Okrem iného tu tiež pripravujeme a realizujeme kurzy k problematike bioterorizmu, ochrane živej sily pred a po napadnutí biologickými agens, cestovnej medicíny, tropického lekárstva, prevencie infekčných ochorení a komplexnej prípravy príslušníkov Armády do zahraničných misií. Katedra tiež zabezpečuje a vykonáva odborné stáže a špecializačnú prípravu pracovníkov hygienickej a epidemiologickej služby AČR. V armáde je vedúcim pracoviskom vo špecializačnej príprave v odbore hygiena a epidemiológia, a lekárskej mikrobiológie.

 

Hovorí sa, že pandémiu takého rozsahu nikto nečakal. Bolo to skutočne tak, ani vy ako odborníci ste niečo podobné nepredpokladali?

Mnohokrát som na sympóziách počula, že síce nevieme kedy ani kde, a ktoré biologické agens nám prinesú veľký problém, ale že to raz príde. Doktor Tom Frieden, bývalý riaditeľ Stredísk pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDCD, Atlanta, USA), zvyčajne končil slovami: “Na sto percent vieme, že táto situácia nastane.” A teraz sme sa svojím spôsobom stali účastníkmi priameho prenosu.

 

Myslíte si, že táto epidémia posilní pozíciu vás odborníkov, že vás budú v budúcnosti viac počúvať?

V prvom rade si myslím, že až sa situácia vyrieši, upokojí, odznie, dôjde na zhrnutie a postupné vyhodnotenie realizovaných riešení danej situácie tak na národných, tak nadnárodných úrovniach. Pandemické plány krajín budú určite predmetom otázok, respektíve snahy o začlenenie skúseností vyplývajúcich zo súčasnej pandémie vyvolanej vírusom COVID-19. Nie sme zďaleka na konci tunela, ale už teraz je vidieť, ako sa zapájajú a pomáhajú technológie 21. storočia napríklad pri trasovaní kontaktov. Avšak už v tejto chvíli je viac než zrejmé, že sa v súvislosti s pandémiou, jej začiatkom, rozhorením a spôsobmi likvidácie a jej dopadmi objavuje obrovské množstvo ďalších otázok, ktoré nezasahujú len do odborov medicínskych a biomedicínskych, ale aj do odborov humanitných a v neposlednom rade do otázok ekonomických a politických.

 

Objavili sa informácie, že za rozšírením COVID-19 by mohol byť človek, je to úmyselne šírená dezinformácia, alebo by na tom skutočne mohlo niečo byť?

Podobné hypotézy sa objavujú pomerne často; či už v súvislosti so SARS, COVID-19, alebo masívnym rozšírením Eboly v západnej Afrike pred pár rokmi. Zvyčajne sú to úvahy o pôsobení podmienenom človekom, únikom nebezpečného patogénu najlepšie z vojenských laboratórií niektorej svetovej veľmoci, špekulácie o snahe niečo ovládnuť a podobne. Svojím spôsobom nejde o nič nové, z ľudskej podstaty vyplýva túžba po pochopení neznámych javov. Ak však v danej chvíli nemáme prostriedky, metódy, overené fakty, veľmi často nastupujú iracionálne špekulácie. Ostatne v množstve rôznych legiend, bájí pracujúcich s nadprirodzenými javmi a bytosťami, môžeme podobné procesy veľmi dobre vysledovať.

 

Takže platí, že vírus sa rozšíril z Číny?

Podľa všetkých dostupných informácií áno. Čína patrí ku krajinám s najväčším počtom obyvateľov. Tí navyše mnohokrát žijú v tesnom kontakte s domácim zvieratami. Čínska stravovacia kultúra bohužiaľ tradične vychádza z presvedčenia, že domáca živá porážka zvierat podmieňuje vyšší obsah výživných látok v mäse. Zem obýva veľké množstvo netopierov, ktorí sú obľúbenou pochúťkou. Vlani vyšla štúdie upozorňujúca na fakt, že na vidieku existujú lokality, kde žijú kolónie netopierov s patogénnym vírusovým potenciálom, nebezpečným človeku, a to v doletových vzdialenostiach od dedín, fariem, miest.

 

Akým spôsobom mohlo dôjsť k prenosu vírusu na človeka?

Tých možností je viac. Najrizikovejšou je asi konzumácia netopierieho mäsa. Ďalšie preukázaná cesta prenosu je netopierími trusom. Obrovským problémom sú tradičné čínske trhoviská, kde sú zvieratá, pre nás mnohokrát veľmi exotická, vystavená v klietkach, tesne vedľa seba, ale aj na sebe. A ak máte v takomto prostredí infikované zviera v klietke, navyše množstvo ľudí pohybujúce sa v blízkosti plus vírus prenášaný vzduchom, tak asi nemusím ďalej pokračovať. V súčasnosti sme priamymi účastníkmi prenosu z človeka na človeka. Jedná sa, ako som už naznačila, o kvapôčkovú infekciu, prenášanú vzduchom. Kvapôčky sa uvoľňujú z dýchacích ciest pri kašli, kýchaní, ale aj počas obyčajného vydychovania.

 

Prečo stoja opakovane za šírením vírusovej epidémie práve netopiere?

Z mnohých dôvodov, vyplývajúcich z ich spôsobu života, druhovej rozmanitosti, šírka ich výskytu, prispôsobenie sa letu atď. Čoby jediný zástupca lietajúcich cicavcov je netopier v tropických oblastiach takmer ideálnym rezervoárom vírusov, ale aj ďalších biologických agensov. Nahráva mu okrem iného aj dĺžka jeho života (niektoré druhy sa dožívajú až 40 rokov) a v podstate nulový zoznam predátorov.

 

Keď ale majú v sebe taký bohatý rezervoár vírusov, ako to, že im to nevadí, že nevymierajú?

Nič skutočne nenasvedčuje tomu, že by tieto zvieratá boli oslabené, mali menej energie, lietali pomalšie alebo na kratšie vzdialenosti. Vieme, že netopiere vykazujú skutočne unikátne imunologické a biologické vlastnosti. Naše poznatky z tejto oblasti sú stále dosť obmedzené, avšak aj v súvislosti s doteraz najväčšou epidémiou Eboly v západnej Afrike (2014-2015) sa tento výskum stal predmetom súustrdenejšieho záujmu. Predpokladá sa, že spomínanú epidémiu spustilo poranenia domorodého chlapca v dedine v Guinei. Dieťa si hralo s infikovaným Kaloňom ak prenosu veľmi pravdepodobne došlo uhryznutím či poškriabaním zvieraťom. Epidémia Ebola potom zasiahla viac ako tridsať tisíc osôb, z ktorých tretina ochoreniu podľahla. Kaloň, rovnako ako netopier patrí medzi lietavce.

 

Zmieňujú sa aj ďalšie dôvody, prečo vírusy netopiere neobmedzujú. Diskutuje sa vplyv ich letových schopností v súvislosti s neobvykle zvýšenou rýchlosťou metabolizmu. Oproti kľudovému obdobiu až 16x. Zároveň sa v priebehu letu zvyšuje aj telesná teplota zvieraťa, tá sa pohybuje v závislosti od druhu netopiera medzi 38 ° C až 41 ° C. Netopiere tak lietajú v akejsi permanentnej horúčke. Tá podobne ako naše horúčka funguje čoby obranný mechanizmus proti patogénom, vysoké teploty ich zabíjajú. V dôsledku týchto dejov sa pravdepodobne zamedzí masívnemu množenie vírusov. Netopiere tak nevykazujú žiadne známky choroby, ale patogén sa z nich môže šíriť do iných hostiteľov.

 

Prenosy vírusov zo zvierat na ľudí asi nie sú ničím novým pod slnkom …

To určite nie. K tomu dochádzalo v minulosti a bude dochádzať aj v budúcnosti. Príkladom sú napríklad hantavírusové ochorenia (prenášačom sú hlodavce), máme tu nebezpečné vírusové hemoragické horúčky, kam patrí už spomínaná Ebola. A je tu celá veľká skupina vírusových ochorení prenášaných komármi, ktoré označujeme ako tropické invazívne druhy. Tie nám pomaly ale iste osídľujú aj európsky kontinent. Spomeňme si napríklad na nedávne správy z tlače a palcové titulky o Zika víruse. Podobne “desil” svojho času svet West Nile vírus a kto z nás výraznejšie cestuje do exotickejších krajín, tak má pravdepodobne skúsenosť s očkovaním proti žltej zimnici. Ale nemusíme sa ani príliš vzďaľovať z domova, leto v slovenskej prírode predstavuje riziko kliešťovej encefalitídy prípadne ochorenia Lymskou boreliózou.

 

Napriek tomu ale dvadsiate prvé storočie nezačalo z tohto pohľadu príliš šťastne. COVID-19 nie je prvým vírusom, ktorý prišiel z Číny, pred pár rokmi tu bol SARS a MERS. Znamená to, že sme sa ocitli na počiatku historicky novej epochy šírenia epidémií v globalizovanom svete?

Vždy musia byť naplnené určité podmienky, ktoré umožnia epidemické / pandemické šírenie daného biologického agens a tým pádom príslušné infekčné choroby v populácii. Myslím si, že po súčasnej skúsenosti bude ľudstvo ako také aspoň po určitú dobu oveľa obozretnejšie než doteraz. A možno zmení v niektorých krajinách aj svoj značne bezstarostný náhľad na také “triviálne” ochorenia ako je z väčšinového pohľadu verejnosti chrípka. V tejto súvislosti je o to viac zarážajúce, že proti nej máme vakcínu, ktorú nie vždy využívame. Teda taký preventívny nástroj, po ktorom tak všetci voláme teraz v súvislosti s COVID-19.

 

Veľký podiel na súčasnej situácii má okrem iného rozrastajúca sa civilizácia, výstavba obrích miest, ktorá zaberajú čoraz väčší priestor. Len medzi rokmi 1990 až 2014 sa zvýšil počet Megamiest, tj. Aglomerácií s počtom obyvateľov viac ako 10 miliónov obyvateľov, trojnásobne. Okrem iného aj postupujúcou urbanizáciou sa “prehrýzajú” hlbšie a hlbšie do pralesov, odkiaľ akoby sme “vyťahovali” tieto vírusy von k nám. Ľudia sa čoraz viac približujú k divokým zvieratám, s ktorými v minulosti príliš do kontaktu neprišli. Dobývaním divokej prírody sa objavujú nové rezervoáre vírusov. Netopiere, obdobne ako ich väčší príbuzní kaloňe, skôr nedotknuté civilizáciou, sú toho príkladom. Dnes už vieme, že sú rezervoáre nielen radu vírusov s vysoko patogénnym účinkom pre človeka.

 

V Afrike môžu šíriť ako vírus Ebola, tak vírus Marburg, v Ázii zasa koronavírusy. Niektoré časti západnej Afriky alebo oblasti Konga sú veľmi bohaté na uhlie a ďalšie minerálne nerasty. Sústavnú ťažbou týchto surovín často povrchovú skrývka dochádza k postupnému a zároveň sústavnému ničeniu tropických pralesov o takej rozlohe, že to má za následok ovplyvnenie klimatických podmienok v danej oblasti. Mení sa priemerná ročná teplota, počty dní zrážok, prudkosť a intenzita dažďov. To všetko vírusom a ich šíreniu pravdepodobne tiež nahráva.

 

Niektorí ľudia varovali pred príliš rýchlou, ťažko zvládnuteľnou globalizáciou. Cestovanie na dovolenku tisíce kilometrov sa pre milióny ľudí stalo úplne bežnou záležitosťou. Myslíte si, že súčasná pandémia tento proces pribrzdí, že sa na tom predsa len niečo zmení?

Pochybujem, osobne si myslím, že sa všetko postupne vráti viac menej do východiskovej situácie pred touto pandémiou. A to z hľadiska bežného života, na ktorý sa pýtate. Dovolím si, možno na prvý pohľad nie rovnocenné porovnanie. Dlhodobo som pracovala v Spojených štátoch a bola som tam aj v deň teroristického útoku na newyorské dvojičky a ďalšie ciele. Počiatočný šok znamenal úplný útlm, prevažne leteckej dopravy, cestovanie, nielen súkromného, ​​ale aj pracovného. Po určitú dobu sa všetky pracovné aktivity, semináre, sympózia konali výhradne formou videokonferencie alebo telekonferencií. Vynorilo sa veľké množstvo úvah, rozhovorov, článkov o tom, ako tento útok ovplyvní každodenný život Američanov. Nejaký čas to tak skutočne bolo, ale v súčasnosti už skoro žiadne ozveny tej doby vidieť podľa môjho názoru nie sú.

 

Ľudia nakazení koronavírusom majú rôzny priebeh choroby. Existujú jedinci, ktorí to vôbec nezaregistrujú, pre iných to má naopak fatálne dôsledky. Tušia už vedci, čím to môže byť spôsobené?

Záleží na veku, celkovej kondícii organizmu a dosť možno aj na pohlaví. Už prvé publikované údaje z počiatku epidémie na čínskom území odkazovala na vyššie riziko v skupine mužov nad šesťdesiat rokov, čelia s problémami cukrovky, kardiologickými, alebo pulmonálními komplikáciami, vysokým tlakom, narušenou imunitou, alergiami, astmou a s obezitou, obzvlášť potom tou morbídnou. Čím dlhšia doba uplynie a bude k dispozícii viac dát, tým jasnejšie odpovede na všetky tieto otázky budeme mať.

 

Ľudstvo naprieč svetom evidentne nebolo pripravené na príchod epidémie takéhoto rozsahu, nedesí vás predstava, že by niektoré druhy vírusov mohli zneužiť napríklad teroristi?

Vrátim sa k svojmu pracovnému pobytu v Spojených štátoch. Takmer okamžite po už spomínanom útoku sa vynorili obavy z možného následného bioteroristického napadnutia. V hľadáčiku bol vírus pravých kiahní. Atlantické CDC vtedy bralo túto eventualitu veľmi vážne. Všetci zamestnanci povinne vyplnili dotazník, ktorého otázky zisťovali, kto z nás má akú skúsenosť s laboratórnymi technikami, ktoré by v prípade potreby bolo nutné v takom prípade zaviesť. Pre danú situáciu bol vypracovaný logistický plán, každý poznal svoju úlohu a úlohu. Nebezpečenstvo sa nepotvrdilo, ale už len fakt, že sme na neho boli pripravení, bol odpoveďou proti obavám, stresu a strachu z možnej situácie.

 

Nemalo by sa ľudstvo, naša republika a jej armáda z epidémie poučiť a vytvoriť dostatočnú zásobu ochranných prostriedkov voči šíreniu vírusov?

Celkom iste bude potrebné vyhodnotiť situáciu a zamerať sa po odznení pandémie na tento problém. To, že to problém je a veľký, súčasnosť jednoznačne potvrdila. A nejde len o samotný nedostatok ochranných pomôcok, zároveň je potrebné, aby ľudia vedeli, ako tieto pomôcky správne používať. A toto nie je o “papierovom” školení či odklikaní e-testu, ale o zažitú rutinu, ktorú je nutné dôsledne obnovovať. Opäť sa vrátim k svojmu pracovnému pobytu v USA. Týmito školeniami sme prechádzali opakovane, každých šesť mesiacov. A nebola to príjemná záležitosť. Prvých približne dvadsať minút bolo vždy venované rozboru, veľmi podrobnému a farbitému,  incidentov z celého sveta. Verte mi, že sprievodný fotografický materiál bol natoľko naturalistický, že naša pozornosť v priebehu opakovaného drilu ako si správne umývať ruky, nasadzovať a zložiť rukavice, pracovať so štítom, atď. nebola rozhodne ledajaká. Ona šesťmesačná lehota je tiež výsledkom vyhodnotenia a rozborov štúdií, ktoré preukázali, že ľudská pozornosť v tomto období privykne, otupie a je potrebný nový impulz pre obnovu koncentrácie.

 

Určité diskusie sa viedli o účinnosti filtrov voči koronavírusy COVID 19. Ako na tom v tomto smere boli ochranné masky našich vojakov, dali sa použiť?

S využitím filtrov proti časticiam P3R sú všeobecne použiteľné proti infekcii vírusom SARS-CoV-2. Ochranné masky OM 90 pri použití vhodných filtrov chráni aj proti vírusom. V praxi je však vo väčšine situácií – ak vynecháme špecializované zdravotnícke tímy – racionálnejšie využitie odporúčaných ochranných pomôcok – respirátor, ochranné okuliare, rukavice.

 

Nemali by byť teda do budúcna vybavené univerzálnymi, prípadne výmennými filtrami?

Ochranné masky vo výbave jednotiek českej armády disponujú výmennými filtrami. Využívajú sa protiplynové filtre, filtre proti časticiam a kombinované filtre. Vybavenie sa prispôsobuje k miestu nasadenia.

 

Vanda Boštíková

  • 1988-1992 samostatný vedecký pracovník, oddelenie experimentálnej imunotoxikologie, Ústav experimentálnej medicíny, ČSAV, Praha
  • 1992-1994 samostatný vedecký pracovník, oddelenie experimentálnej virológiea, Ústav hematológie a krvnej transfúzie, Praha
  • 1994-1996 Postdoctoral Fellowship, Department of Preventive Medicine, University of Iowa College of Medicine, Iowa City, IA, USA
  • 2000- 2004 Research Investigator, Department of Pathology and Laboratory, School of Medicine, Emory University School of Medicine, Atlanta, GA, USA
  • 2004 – 2009 civilný pracovník, mikrobiológ, Národné laboratórium pre výskum varicella zoster vírusu CDC, Atlanta, GA, USA
  • Od roku 2009 akademický pracovník, Fakulta vojenského zdravotníctva, katedra epidemiológie Hradec Králové, Univerzita obrany Brno.V súčasnosti prodekanka pre vonkajšie vzťahy a marketing

 

Video: Policajný šéf v Ugande stráca nervy nad ľuďmi porušujúcimi zákaz vychádzania kvôli COVID-19!

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Foto S-500 dokáže ničiť Hypersonické zbrane vo vesmíre, vyhlásili vo Vzdušno-kozmických silách Ruska

Rusko, 4. júl 2020 (AM) - S-500 Prometej bude schopný ničiť Hypersonické zbrane v kozmickom priestore okolo Zeme, vyhlásil v rozhovore pre noviny Krasnaja zvezda vrchný veliteľ Vzdušne-kozmických síl Ruska Sergej Surovikin.   O tom, že S-500 bude môcť zachytávať ciele stovky kilometrov od Zeme, prehovoril predtým generálny konštruktér koncernu Almaz-Antej…

Foto India rokuje s Rusmi o možnosti zostaviť stíhacie lietadlá MiG-29UPG domácimi spoločnosťami, budú za nimi nasledovať aj stíhacie lietadlá MiG-35?

India, 4. júl 2020 (AM, militarywatchmagazine) – Po urýchlených rozhovoroch, vedených  medzi indickým Ministerstvom obrany a ruskou spoločnosťou United Aircraft Corporation (UAC al. Zjednotená letecká korporácia) o predaji 21 kusov stíhacích lietadiel strednej kategórie MiG-29 vo verzii MiG-29UPG, sa India údajne snaží dosiahnuť, aby sa zostavenie týchto stíhačiek uskutočnilo na území…

Foto Malajzijská kniha hovorí o možných výhodách pre USA ktoré by dosiahli zostrelením MH17 nad Donbasom

Malajzia, 4. júl 2020 (AM) - Široká diskusia sa začala po správach o vydaní knihy v Malajzii, ktorá sa venuje udalostiam po útoku na dopravné lietadlo letiace z Amsterdamu do Kuala Lumpur v júli 2014. Za pár dní to bude šesť rokov od samotného dňa, keď bolo lietadlo zostrelené na oblohe nad…

Foto Unijný zákaz olova v mokradiach

Slovensko, 3. júl 2020 (AM, Legis Telum ) - Ako pravidelne informujeme, Európska komisia s Európskou chemickou agentúrou momentálne pripravujú dva rôzne návrhy na zákaz použitia striel s obsahom olova. Prvým je zákaz použitia striel s obsahom olova v mokradiach a druhým je plošný zákaz použitia striel s obsahom olova na nevojenské…

Video V Rusku má byť vyvinutý nový ručný guľomet

Rusko, 3. júl 2020 (AM) - Pre ruskú armádu je vyvíjaný nový ručný guľomet na základe RPK-16, výroba sa má začať tento rok.   "Podľa technickej úlohy Ministerstva obrany RF bol vyvinutý RPK-16, prebehol úplný cyklus predbežných testov, bola vyrobená séria, ktorá bola dodaná armáde v rámci štátnej objednávky a v…

Video Video: “Zaručene zničí akýkoľvek cieľ.” Ako raketový komplex Bal posilnil pobrežnú obranu Ruska

Rusko, 3. júl 2020 (AM, Sputnik ) -  Ruský pobrežný raketový komplex Bal "úspešne zasiahol cieľ v Čiernom mori", uvádza sa na stránke ruského ministerstva obrany na Facebooku. Rolu lode podmieneného protivníka plnil terč vybavený špeciálnymi uhlovými radarovými reflektormi. Bal sa stal dôležitým prvkom ochrany námornej infraštruktúry ruského námorníctva.       Komplex je schopný ničiť lode…

Foto Putin hovoril o plánoch vytvoriť zbraň budúcnosti

Rusko, 23. februára 2020 (Sputniknews) - Rusko bude pokračovať v modernizácii svojich ozbrojených síl s tým, aby sa mohli využívať najnovšie druhy zbraní a vojenskej techniky. Na dnešnom koncerte Ministerstva obrany RF, venovanom oslavám Dňa obrancov vlasti, Vladimir Putin zdôraznil, že Rusko bude pokračovať v modernizácii technického vybavenia svojej armády a…

Video Bojové vozidlo Zetor Gerlach s certifikáciou protimínovej odolnosti na úrovni 8 kg TNT potvrdil možnosť vývoja ešte odolnejšej verzie

  Schrobenhausen/Bratislava (28.11.2019) - Potvrdené. Taktické obrnené vozidlo ATV Zetor Gerlach 4x4 úspešne absolvovalo certifkačné testy protimínovej odolnosti. Tie potvrdili deklarované parametre na najvyššej úrovni ochrany v tejto triede vozidiel. Pod kabínou, ako i pod nápravou vozidla sa v súlade s metodikou NATO realizoval výbuch o sile 8 kg trhaviny –…

Video Carl-Gustaf s dlhším dostrelom

Raytheon Missile Systems a Saab Dynamics dokončili počiatočnú sériu riadených letových testov vývojovej munície Carl-Gustaf Munition (GCGM) - pre 84 mm nabíjateľný systém zbraní Carl-Gustaf. Štúdie pripravili pôdu pre demonštráciu schopností systému GCGM na jar roku 2020 v Spojených štátoch. Spoločné financovanie Raytheonom a Saabom je určené na použitie s odpaľovacími…

Foto GAZ-3344, dvojdielne terénne vozidlo, ktoré dokáže pokoriť každý, i ten najťažší terén

V ozbrojených silách RF sú aj vozidlá so schopnosťami prejsť terénom, v ktorom ľubovoľné iné vozidlo uviazne, zapadne alebo sa úplne utopí. Avšak tieto vozidlá idú vždy ďalej. Reč je o dvojdielnych kĺbových terénnych vozidlách GAZ-3344, ktoré sú považované z hľadiska sily za najvýkonnejšie spomedzi všetkých cestných vozidiel. Tieto pásové dvojdielne „snehomočiarochody“ dokážu…

Foto Video: Pobrežný komplex Bastion spúšťa raketu Onyx

Pobrežný komplex Tichomorskej flotily po prvý raz v histórii spustil raketu Onyx na Čukotke Po prvýkrát v histórii posádka pobrežného komplexu Bastion v tichomorskej flotile vypustila z územia autonómnej oblasti Čukotka raketu Onyx. Let rakety bol normálny. Raketa úspešne zasiahla cieľ vo vzdialenosti viac ako 200 kilometrov. Vypustenie rakety Onyx…

Foto Novinky na MAKS – 2019, alebo čím sa pochválilo Rusko

V Podmoskovsku sa konala v dňoch 27. augusta až 1. septembra 2019 už tradičná výstava venovaná letectvu a kozmu, MAKS. Zvláštnosťou tej tohtoročnej bolo, že po prvýkrát bola jej spoluorganizátorom aj Čína, pre ktorú sa výstava MAKS stala skvelou reklamnou príležitosťou – mohla tu predstaviť najnovšie úspechy vlastného leteckého a kozmického priemyslu.…

Video V Rusku má byť vyvinutý nový ručný guľomet

Rusko, 3. júl 2020 (AM) - Pre ruskú armádu je vyvíjaný nový ručný guľomet na základe RPK-16, výroba sa má začať tento rok.   "Podľa technickej úlohy Ministerstva obrany RF bol vyvinutý RPK-16, prebehol úplný cyklus predbežných testov, bola vyrobená séria, ktorá bola dodaná armáde v rámci štátnej objednávky a v…

Video Ruskí vojaci dostali už viac ako 30 000 nových pušiek AK-12. Pozrite si test odolnosti tejto zbrane

Rusko, 25. jún 2020 (AM) - V budúcnosti AK-12 úplne nahradí AK-74M v ruských jednotkách. V roku 2020 dostali vojaci okolo 35 tisíc útočných pušiek AK-12, uviedol zástupca spoločnosti Rostec.   „Ministerstvo obrany už dodalo viac ako 35 tisíc útočných pušiek AK-12 na základe zmluvy pre rok  2020. Táto útočná puška kalibru 5,45 mm…

Video Ďalší klon najslávnejšej americkej brokovnice. Video

USA, 15. jún 2020 (AM ) - Jedna z najrozšírenejších pumpovacích brokovníc, slávna pre jej služobné použitie od roku 1950 až do súčasnosti,  spoľahlivá, kvalitná zbraň americkej produkcie Brokovnica REMINGTON 870 má svoju ďalšiu tentoraz - čínsku kópiu.     Sino Defense Manufacturing (S.D.M.) je značka strelných zbraní vyrábaných v Čínskej ľudovej republike,…

Video Gruzínska armáda naďalej prechádza na NATO štandardy – uprednostňuje útočné pušky M-4 pred ruskými konkurentmi. Video

Gruzínsko, 13. jún 2020 (AM ) - Gruzínsko usporiada ďalšie spoločné cvičenie so Spojenými štátmi americkými pod názvom „Noble partner 2020“ . Podľa tlačovej služby ministerstva obrany krajiny sa ho zúčastnia jednotky NATO.   Podľa gruzínskej armády sú na september naplánované vojenské cvičenia za účasti krajín NATO, v ktorých budú hrať hlavnú úlohu…

Video Lobaev Arms pripravuje pušku pre streľbu až na sedem kilometrov

Rusko, 7.jún 2020 ( AM ) - V Rusku vyvíjajú jedinečnú ostreľovacia pušku DXL-5, ktorá bude schopná zasahovať ciele až na sedem kilometrov.  povedal počas interview Vladislav Lobajev, generálny riaditeľ spoločnosti Lobaev Arms.     V súčasnosti je puškou s najdlhším dostrelom (tiež vyrábaná spoločnosťou Lobaev Arms) puška Twilight, určená na…

Video Americká armáda začala dostávať pušky a guľomety novej generácie – najväčšie prezbrojovanie za posledných 50 rokov zabezpečil nemecký SIG Sauer

USA, 3.jún 2020 ( AM ) - Nová útočná puška amerických ozbrojených síl má kaliber 6,8 milimetrov, používa bimetalické náboje so zvýšenou úsťovou rýchlosťou, z vyšším dostrelom a nižšou hmotnosťou.   Americké ozbrojené sily dostávajú pušky od nemeckej spoločnosti Sig Sauer, ktoré boli vyvinuté v rámci programu NGSW (Next Generation Squad…

Foto Malajzijská kniha hovorí o možných výhodách pre USA ktoré by dosiahli zostrelením MH17 nad Donbasom

Malajzia, 4. júl 2020 (AM) - Široká diskusia sa začala po správach o vydaní knihy v Malajzii, ktorá sa venuje udalostiam po útoku na dopravné lietadlo letiace z Amsterdamu do Kuala Lumpur v júli 2014. Za pár dní to bude šesť rokov od samotného dňa, keď bolo lietadlo zostrelené na oblohe nad…

Foto Unijný zákaz olova v mokradiach

Slovensko, 3. júl 2020 (AM, Legis Telum ) - Ako pravidelne informujeme, Európska komisia s Európskou chemickou agentúrou momentálne pripravujú dva rôzne návrhy na zákaz použitia striel s obsahom olova. Prvým je zákaz použitia striel s obsahom olova v mokradiach a druhým je plošný zákaz použitia striel s obsahom olova na nevojenské…

Foto Regionálne mocnosti v Ázii podporujú vojenskú spoluprácu proti Číne

Austrália, 3. júl 2020 (AM ) - Indonézia a Filipíny, dvaja z najdôležitejších austrálskych partnerov v oblasti regionálnej bezpečnosti, privítali plán Canberry na vybudovanie veľkej vojenskej sily ako sily dobra v stále nestabilnejšom regióne. Hovorca indonézskeho ministra obrany Prabowo Subianto v stredu uviedol: „Indonézia sa obáva aj postpandemického sveta“ a dodal, že…

Video Jemenská armáda zase čistí rozsiahle oblasti od saudskoarabských žoldnierov – pozrite si video

Jemen, 3.júl 2020 ( AM ) - Jemenská vojna, v ktorej Spojené štáty a Británia podporujú saudskú koalíciu, zabila viac ako 100 000 ľudí a milióny dostala na pokraj hladomoru. Jemenská armáda oslobodzuje rozsiahle oblasti od saudskoarabských žoldnierov v guvernéroch Maribu a Albydy. Štátna televízia zostrihala posledné úspešné akcie jemenskích Hútiov:    …

Foto Kyjev sa konečne dočkal jednotiek NATO na svojom území

Ukrajina, 2. júl 2020 (AM ) - A aj Budapešť sa konečne dočkala správneho okamihu na mäkkú okupáciu Zakarpatia. Kyjevský  reformátori sú dokonca šťastní. No  ťažko predpokladať ako to skončí.   Maďarský minister zahraničných vecí Peter Sijarto v predvečer povedal, že Budapešť je pripravená vyslať mnohonárodný ženijný prápor „Tisa“, aby odstránil škody spôsobené…

Video Ruské stíhačky zachytili americké lietadlo nad Čiernym morom

Rusko, 2. júl 2020 (AM )  - Stíhacie lietadlá Čiernomorskej flotily vzlietli do vzduchu, aby zachytili americké prieskumné lietadlo. Informovala o tom tlačová služba Južného vojenského okruhu. Špeciálne sily protivzdušnej obrany zaznamenali americké lietadlo v značnej vzdialenosti od hraníc a nepretržite ho sledovali pomocou radarových kontrol . Za týmto účelom boli do vzduchu vyslané viacúčelové stíhačky…

Video Prečo ruská flotila toľko čaká na korvetu Gremjaščij? Video

Rusko, 30.jún 2020 ( AM ) - Rusko chce zveriť ochranu morských oblastí s hliadkujúcimi strategickými ponorkami pred letectvom a ďalšími prostriedkami hypotetického nepriateľa v blízkej morskej zóne korvetám. Tieto lode budú môcť vykonávať samostatné operácie v Baltskom, alebo Čiernom mori.   Hlavná ruská korveta projektu 20385 Gremjaščij nastúpi v auguste do záverečnej fázy…

Video Ruské námorníctvo dostane v decembri najnovšiu ponorku “Kazaň”

Rusko, 30.jún 2020 ( AM ) - Ruské námorníctvo dostane v decembri 2020 jadrovú ponorku Kazaň projektu 885M Jaseň-M. Povedal to prezident spoločnosti United Shipbuilding Corporation Alexej Rachhmanov. Spočiatku mala vstúpiť do flotily v roku 2019 po odložení presunu na september až október 2020."Plavidlo by malo byť odovzdané flotile tento rok, v…

Video Najnovšia čínska lietadlová loď zmizla

Čína, 16. jún 2020 (AM, H.I.Sutton ) - Čína stavia novú veľkú lietadlovú loď Typ-003. Loď bude porovnateľná s loďami amerického námorníctva podobne ako dve lode, ktoré už sú v prevádzke čínskeho námorníctva. Typ-003 sa bude líšiť od existujúcich dvoch leteckých dopravcov v Číne tým, že bude mať elektromagnetický štartovací systém (EMALS) podobný…

Video Do bojovej štruktúry ruského námorníctva dnes vstúpila nová jadrová raketová ponorka Knieža Vladimir. Video

Rusko, 13. jún 2020 (AM ) - Strategický projekt jadrového raketového krížnika 955A (kód „Borej-A“) „Knieža Vladimir“ bol oficiálne prijatý do Severnej flotily. Informovala o tom tlačová služba ministerstva obrany.     Podnik Sevmaš v Severodvinsku zorganizoval slávnostné prijatie najnovšej strategickej raketovej ponorky Borej-A (955A), Knieža Vladimír. Po oznámení rozkazu veliteľa ruského námorníctva na…

Foto Švédi úspešne otestovali ľahké torpédo SLWT pre ponorky a korvety

Švédsko, 10. jún 2020 (AM, SAAB) - Saab spolu so Švédskou správou obranného materiálu (FMV) a švédskymi ozbrojenými silami vykonali prvé testy s ľahkým torpédom Saab (SLWT) pre korvety a ponorky. Testy sú prvým svojho druhu pre nové torpédo a uskutočnili sa vo februári a marci 2020 na morských výbežkoch pri…

Foto Ako to bude vyzerať ak Čína napadne Taiwan

USA, 8.jún 2020 ( AM, H.I.Sutton ) -  Scenáre zahŕňajúce Čínu ako podnikne vojenské akcie proti Taiwanu, boli horúcou témou po celé desaťročia, v článku pre Forbes sa k tejto téme vyjadil odborník na ponorky H.I. Sutton.   Agentúra Reuters nedávno oznámila, že čínsky generál Li Zoucheng, uviedol, že krajina by mohla…

Video Video: “Zaručene zničí akýkoľvek cieľ.” Ako raketový komplex Bal posilnil pobrežnú obranu Ruska

Rusko, 3. júl 2020 (AM, Sputnik ) -  Ruský pobrežný raketový komplex Bal "úspešne zasiahol cieľ v Čiernom mori", uvádza sa na stránke ruského ministerstva obrany na Facebooku. Rolu lode podmieneného protivníka plnil terč vybavený špeciálnymi uhlovými radarovými reflektormi. Bal sa stal dôležitým prvkom ochrany námornej infraštruktúry ruského námorníctva.       Komplex je schopný ničiť lode…

Foto Kodiak od spoločnosti Rheinmetall – obrnený ženista

Nemecko, 26. jún 2020 (AM) - Obrnené ženijné vozidlo (AEV) 3 Kodiak je v súčasnosti jediným novo vyvinutým strojom na platforme Leopard 2. Vyvážený podvozok Leopard 2 je poháňaný motorom s výkonom 1 100 kW a poskytuje vynikajúcu mobilitu.   Funkcia predchádza formu - koncept centrálnej paže Najvýznamnejšou funkciou modelu Kodiak…

Foto Japonsko chce anulovať plán rozmiestnenia amerického systému protiraketovej obrany

Japonsko, 22. jún 2020 (AM)  - Japonská vláda chce na zasadnutí Rady národnej bezpečnosti (National Security Council), ktorá sa má konať budúci týždeň, anulovať plán na rozmiestnenie amerických pozemných systémov protiraketovej obrany Aegis Ashore. Informovala o tom japonská verejnoprávna televízia NHK.   "Premiér Šinzó Abe a príslušní ministri tento týždeň pravdepodobne zvolajú…

Foto Rheinmetall dodá Bundeswehru 4 000 vojenských nákladných vozidiel za takmer 2 miliárdy eur

Nemecko, 21. jún 2020 (AM) - Spoločnosť Rheinmetall vyhrala ďalšiu významnú zákazku na dodávku logistických vozidiel. Nemecký Spolkový úrad pre vyzbrojovanie, informačné technológie a podporu Bundeswehru (BAAINBw) uzavrel s Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV) rámcovú zmluvu na dodávku až 4 000 nákladných vozidiel s výmennými nadstavbami, z ktorých väčšia časť bude…

Video Najnovší trojnápravový obrnený voz M-20 predstavili v Srbsku. video

Srbsko, 19. jún 2020 (AM ) - Podľa tlačovej služby Ministerstva obrany Srbska sa 17. júna 2020 ministri obrany Srbskej republiky Alexander Vulin a náčelník generálneho štábu srbskej armády generál Milan Mojsilović zúčastnili prezentácie charakteristík a schopností nového modulárneho obrneného vozidla M-20 MRAP 6x6.   Srbský obranný priemysel vytvoril niekoľko nových…

Video Irán opäť demonštroval – rakety s dlhým doletom zničili morské ciele zo vzdialenosti 280 kilometrov. Video

Irán, 19. jún 2020 (AM) - Iránske námorné sily včera úspešne vyskúšali rakety novej generácie - navrhnuté a vyvinuté národnými expertmi - počas vojenských cvičení v Arabskom mori a severnom Indickom oceáne.   Počas manévrov vo štvrtok 18. júna boli viaceré rakety s dlhým aj krátkym doletom úspešne vystrelené z pobrežia…

Foto S-500 dokáže ničiť Hypersonické zbrane vo vesmíre, vyhlásili vo Vzdušno-kozmických silách Ruska

Rusko, 4. júl 2020 (AM) - S-500 Prometej bude schopný ničiť Hypersonické zbrane v kozmickom priestore okolo Zeme, vyhlásil v rozhovore pre noviny Krasnaja zvezda vrchný veliteľ Vzdušne-kozmických síl Ruska Sergej Surovikin.   O tom, že S-500 bude môcť zachytávať ciele stovky kilometrov od Zeme, prehovoril predtým generálny konštruktér koncernu Almaz-Antej…

Foto India rokuje s Rusmi o možnosti zostaviť stíhacie lietadlá MiG-29UPG domácimi spoločnosťami, budú za nimi nasledovať aj stíhacie lietadlá MiG-35?

India, 4. júl 2020 (AM, militarywatchmagazine) – Po urýchlených rozhovoroch, vedených  medzi indickým Ministerstvom obrany a ruskou spoločnosťou United Aircraft Corporation (UAC al. Zjednotená letecká korporácia) o predaji 21 kusov stíhacích lietadiel strednej kategórie MiG-29 vo verzii MiG-29UPG, sa India údajne snaží dosiahnuť, aby sa zostavenie týchto stíhačiek uskutočnilo na území…

Video Ruské stíhačky zachytili americké lietadlo nad Čiernym morom

Rusko, 2. júl 2020 (AM )  - Stíhacie lietadlá Čiernomorskej flotily vzlietli do vzduchu, aby zachytili americké prieskumné lietadlo. Informovala o tom tlačová služba Južného vojenského okruhu. Špeciálne sily protivzdušnej obrany zaznamenali americké lietadlo v značnej vzdialenosti od hraníc a nepretržite ho sledovali pomocou radarových kontrol . Za týmto účelom boli do vzduchu vyslané viacúčelové stíhačky…

Video Stíhačka F-16CM havarovala počas výcviku v Južnej Karolíne, pilot neprežil

USA, 2. júl 2020 (AM ) - Bojové lietadlo F-16 na rutinnej výcvikovej misii havarovalo v utorok večer na základni leteckých síl Shaw v Južnej Karolíne. Pilot bol neskôr vyhlásený za mŕtveho. CBS Columbia, pridružená spoločnosť WLTX v Južnej Karolíne, uviedla, že pilot bol premiestnený do nemocnice: totožnosť pilota nebola zverejnená. Lietadlo…

Foto Egyptský Mig-29M vs turecká F-16C, ktorá z týchto dvoch stíhačiek zvíťazí, ak sa stretnú vo vzdušnom boji na líbyjskej oblohe?

Líbya, 1. júl 2020 (AM, topcor) – Roky pretrvávajúca nevraživosť medzi Egyptom a Tureckom sa v poslednej dobe výrazne zhoršila aj v dôsledku vojenskej podpory oboch krajín súperiacim stranám v líbyjskej občianskej vojne. Prítomnosť tureckých vojenských jednotiek podporujúcich Vládu národnej jednoty so sídlom v Tripolise (GNC, Government of National Accord) vážne oslabila postup Egyptom, Spojenými…

Video Bell s využitím virtuálnej reality skúma, ako bude vyzerať budúcnosť lietania

USA, 29.jún 2020 ( AM ) - Vstúpiť do budúcnosti lietania vyžaduje jedinečný prístup, moderné technológie a dynamický tím. Divízia spoločnosti Bell pre technológie a inovácie v spolupráci s tímom Brand sa pokúsila novo formulovať, ako by mohol v budúcnosti vyzerať dizajn lietadiel a ako sa zmeny prejavia v skúsenostiach zákazníkov.…

Foto USA prestáva byť svetovým policajtom – piloti NATO môžu byť stíhaní pre vojnové zločiny v Juhoslávii

Česko, 29. jún 2020 (AM) - Bývalý český veľvyslanec a politický analytik Jaroslav Bašta v komentári pre Prvnizpravy.cz reagoval na nedávne oznámenie haagskeho tribunálu o vznesení obvinenia proti prezidentovi Kosova, Hashima Thaçiovi, z vojnových zločinov. Vníma to ako pozitívny posun a vyjadruje nádej, že absolútna spravodlivosť bude dosiahnutá aj vo vzťahu k…

Foto Kissingerov vtipný citát o víťazstve Ruska v studenej vojne

USA, 28. jún 2020 (AM, Inforuss) - Chytrý muž, ktorý si v 97 rokoch udržal jasnosť, uviedol vetu, ktorá spôsobila, že mnohí ľudia na Západe sa cítili zle "Existuje mýtus, že Spojené štáty s pomocou svojho silného hospodárstva zničili hospodárstvo ZSSR a tým zničili túto krajinu. Peniaze sú všetko, toto je slogan…

Video Pozrite si naživo prehliadku Víťazstva z Červeného námestia v Moskve

Rusko, 24. jún 2020 (AM) - Ruské mestá zaplnila armáda -po krajine sa konajú prehliadky ku Dňu víťazstva nad fašizmom. Ústredná vojenská prehliadka sa uskutoční v Moskve, a to i za účasti hostí zo zahraničia. Slávnostná vojenská prehliadka na Červenom námestí v Moskve sa mala pôvodne konať v Deň víťazstva - 9.…

Foto G.K.Žukov: Ako Stalin neprespal začiatok vojny

Rusko, 23. jún 2020 (AM) - V noci na 22. júna 1941 dostali všetci pracovníci generálneho štábu a ľudového komisariátu obrany príkaz, aby zostali na svojich miestach. Bolo nutné čo najrýchlejšie odovzdať vojenským okruhom smernicu o uvedení pohraničných vojsk do stavu bojovej pohotovosti. Vtedy som ja a ľudový komisár obrany viedli…

Video Argentína zakúpila Francúzmi vyradené útočné lietadlá, lietať s nimi však kupodivu zatiaľ nemôže…

Argentína, 18. jún 2020 (AM, topwar) – Francúzsko dodalo Argentíne päť kusov palubných stíhacích a útočných lietadiel typu Dassault-Breguet Super Étendard. Nateraz však s nimi nanešťastie nie je možné vzlietnuť do vzduchu. Príčinu tejto takpovediac prozaickej záhady objasnili argentínske médiá.   V lietadlách Dassault-Breguet Super Étendard sú štandardne, a teda i v zakúpených pre…

Foto Izraelské médiá: Putin zachránil Tel Aviv pred stratou okupovaného územia a vytvorením Palestínskeho štátu

Izrael, 18. jún 2020 (AM, Israelhayom ) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu odhalil podrobnosti o zákulisí udalostí týkajúcich sa palestínskej otázky. Tvrdí, že ruský prezident Vladimir Putin podporil pozíciu Izraela tým, že Barackovi Obamovi zabránil v realizácii jeho plánov. Píše o tom izraelské vydanie Izraela Hayoma.   Všetky opísané udalosti sa konali na okraji…

Foto Vojaci osadili v obci Zubné náhradné premostenie, ktoré nahradí strhnutý most

Slovensko, 28. jún 2020 (AM, MO SR ) - Príslušníci Ozbrojených síl SR dnes v obci Zubné zabezpečili náhradné premostenie, ktoré nahradí strhnutý most a opäť spojí časti obce. Mostovka Ozbrojených síl SR bude v obci tak dlho, ako to bude potrebné.   „Naši vojaci odvádzajú v rámci domáceho krízového manažmentu…

Foto Európska komisia opäť zneužíva svoje právomoci voči držiteľom zbraní

Česko, 22. jún 2020 (AM) - Členské štáty EÚ už dvakrát vyrazili dvere s právne paškvilnými návrhmi Európskej komisie na zákaz olova, avšak úradníci EK, pripravili tretí návrh s kozmetickými zmenami, kde opäť totálne prekračujú svoje právomoci a kompetencie nariadenia EÚ REACH. Pred mesiacom pán europoslanec  Tomáš Zdechovský  podal sťažnosť na postup Európskej komisie,…

Foto Satanovskij: Rakva sa zatvorila. Ako Amerika zabránila vyšetreniu havárie malajzijského boeingu MH17

Rusko, 21. jún 2020 (AM, Inforuss) - Politológ a orientalista Jevgenij Satanovskij verí, že potom, čo Spojené štáty odmietli priniesť satelitné snímky na haagsky súd v prípade MH17, nebude sa Rusko vôbec báť rozhodnutia, píše najnovšie vydanie PolitPazl.   Na základe vyšetrovania havárie malajzijského boeingu, došlo len k malej nádeji na objektívne…

Video Europoslanec Uhrík k občianskej vojne v USA: Takto vyzerá šikana! Dokázali by vás prinútiť na ulici kľaknúť si a ospravedlňovať sa? Video

Slovensko, 20. jún 2020 (AM) - "Západné protesty "proti rasizmu" sú v duchu rôznych majdanov a protestov "za slušné Slovensko" liberálnymi demokratmi umelo živené a bičované až do krajnosti. Pripomínajú skôr občiansku vojnu. V druhej časti tohto videa upozorňujem na to, kam až môže nezvládnutá multikultúrna spoločnosť zájsť. Chráňme si preto…

Video Občianska vojna v USA : Američania ľutujú, že Putin nie je ich prezidentom

USA, 20. jún 2020 (AM, Inforuss) - Americká verejnosť na oslavu Dňa Ruska reagovala mimoriadne bolestivo. Američania s neskrývanou závisťou sledovali správy Fox News, ktoré ukazovali pokojné a usmievavé tváre Rusov, vedenie krajiny vyžarujúce dôveru a pokojnú atmosféru na uliciach mesta.   Mnoho obyvateľov USA začalo klásť nepríjemné otázky, pretože americká veľkosť…

Foto Budú mať Česi kolty prekliato nízko? Senát schválil právo brániť so zbraňou

Česko, 18. jún 2020 (AM) - Divoký západ v Česku? Alebo rozumné právo v neistej dobe? Senát schválil návrh na ústavné zakotvenie práva brániť so zbraňou v ruke.   Senát schválil návrh na ústavné zakotvenie práva brániť seba aj iných sa zbraňou podľa podmienok ustanovených zákonom. Senátori chcú ústavnou novelou rozšíriť Chartu základných práv a slobôd…

Video V Prešove po karanténe odštartovali prvú súťaž v dynamickej streľbe. Video

Slovensko, 17. jún 2020 (AM ) - Po mesiacoch obmedzení sa 14. júna na strelnici Cemjata v Prešove stretli priaznivci dynamickej streľby na 1. kole regionálnej ligy Šariš Zemplín. Súťažiaci si zmerali sily na 6 pomerne náročných streleckých situáciách. Na záver súťaže organizátori ocenili najlepších v divíziách production, standard, open a production…

Foto V Košiciach odštartovala zimná liga v dynamickej streľbe

Dňa 1.12.3019 sa konala v priestoroch obchodného centra Optima, strelecká súťaž 2CS Winter league podľa pravidiel IPSC. Zaujímavosťou tejto súťaže je, že sa strieľajú 4 strelecké situácie podľa pravidiel IPSC v dynamickej streľbe, na jednom mieste. Strelci mohli využiť možnosti , ktoré ponúka aj areál Steam Factory a mnohí prišli…

Foto Interkontinentálne majstrovstvá Ázie a Austrálie v pištoli – Slováci obsadili vo svojich kategóriách prvé a druhé miesto

V dňoch 11 - 17. Novembra 2019 sa uskutočnili majstrovstvá Ázie a Austrálie v pištoli podľa pravidiel IPSC Uvedeného preteku sa celkovo zúčastnilo 927 strelcov z celého sveta, nakoľko tu boli zastúpené aj kontinenty ako Európa, Afrika, Severná a Južná Amerika. Na strelcov čakalo 24 streleckých situácii, na ktoré bolo…

Foto Deti súťažili v dynamickej streľbe

Košice (10.11.2019) - Rebels Action Air Shooting Camp 3 je úspešným pokračovaním projektu, ktorý vznikol v roku 2017 v spolupráci klubov : Športovo Strelecky klub JPS Snina-Humenné, ŠK Hodkovce a Rebels teamom. Úlohou projektu je priblížiť verejnosti odvetvie športovej streľby s airsoftovými zbraňami - Action Air , podľa pravidiel IPSC.…

Foto Slovenskí športoví strelci získali v histórií Slovenskej Asociácie Dynamickej Streľby najviac medailových umiestnení.

Prvý septembrový týždeň sa v hlavnom meste Srbska v Belehrade konal EUROPEAN HANDGUN CHAMPIONSHIP 2019, ktorý sa skončil pre Slovensko výnimočne úspešne a naši športoví strelci získali v histórií Slovenskej Asociácie Dynamickej Streľby najviac medailových umiestnení: Zlaté medaily získali: SHOOT OFF - Production Senior - Marián Vyšný SHOOT OFF -…

Foto Rozhovor s úradujúcim majstrom sveta v puške – Ernestom Nagyom

Slovensko na posledných Majstrovstvách sveta v puške podľa pravidiel IPSC, ktoré sa konali vo Švédsku, získalo v silnej konkurencii 560 top športových strelcov najcennejšie umiestnenie – zlatú medajlu. Rozhovor s úradujúcim majstrom sveta Ernestom Nagyom viedol Ing. Bystrík Zachar, Prezident Slovenskej Asociácie Dynamickej Streľby.  Ernest, čitateľov určite zaujímajú Tvoje strelecké začiatky. Kedy si…