Vojenská virologička k pandémii koronavírusu: Vedeli sme, že to raz príde

Ilustračné foto

Česko, 10.apríl 2020 ( AM, MO ČR ) – Jednou z odborníčok na vírusovú problematiku je prodekanka královohradeckej Fakulty vojenského zdravotníctva Univerzity obrany a virologička profesorka Vanda Boštíková. Prakticky celý svoj profesijný život sa zaoberá touto problematikou. A to nielen v Českej republike, ale aj v USA a v Latinskej Amerike.

 

Virologička profesorka Vanda Boštíková©MO ČR

 

Premiér Babiš zmienil, že sa angažoval v uvoľnení dvoch vojenských odborníkov do krízového štábu profesora Prymulu. Svedčí to o tom, že rezort obrany sa tejto problematike dlhodobo venuje a má aj veľmi kvalifikovaných špecialistov na túto oblasť?

Určite. Katedra epidemiológie Fakulty vojenského zdravotníctva v Hradci Králové, Univerzity obrany v Brne zabezpečuje a vykonáva výučbu všeobecnej a špeciálnej epidemiológie, infekčného lekárstva, cestovnej a preventívnej medicíny, rovnako ako výučbu vojenskej epidemiológie, problematiku ochrany živej sily pred biologickým napadnutím. Okrem iného tu tiež pripravujeme a realizujeme kurzy k problematike bioterorizmu, ochrane živej sily pred a po napadnutí biologickými agens, cestovnej medicíny, tropického lekárstva, prevencie infekčných ochorení a komplexnej prípravy príslušníkov Armády do zahraničných misií. Katedra tiež zabezpečuje a vykonáva odborné stáže a špecializačnú prípravu pracovníkov hygienickej a epidemiologickej služby AČR. V armáde je vedúcim pracoviskom vo špecializačnej príprave v odbore hygiena a epidemiológia, a lekárskej mikrobiológie.

 

Hovorí sa, že pandémiu takého rozsahu nikto nečakal. Bolo to skutočne tak, ani vy ako odborníci ste niečo podobné nepredpokladali?

Mnohokrát som na sympóziách počula, že síce nevieme kedy ani kde, a ktoré biologické agens nám prinesú veľký problém, ale že to raz príde. Doktor Tom Frieden, bývalý riaditeľ Stredísk pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDCD, Atlanta, USA), zvyčajne končil slovami: “Na sto percent vieme, že táto situácia nastane.” A teraz sme sa svojím spôsobom stali účastníkmi priameho prenosu.

 

Myslíte si, že táto epidémia posilní pozíciu vás odborníkov, že vás budú v budúcnosti viac počúvať?

V prvom rade si myslím, že až sa situácia vyrieši, upokojí, odznie, dôjde na zhrnutie a postupné vyhodnotenie realizovaných riešení danej situácie tak na národných, tak nadnárodných úrovniach. Pandemické plány krajín budú určite predmetom otázok, respektíve snahy o začlenenie skúseností vyplývajúcich zo súčasnej pandémie vyvolanej vírusom COVID-19. Nie sme zďaleka na konci tunela, ale už teraz je vidieť, ako sa zapájajú a pomáhajú technológie 21. storočia napríklad pri trasovaní kontaktov. Avšak už v tejto chvíli je viac než zrejmé, že sa v súvislosti s pandémiou, jej začiatkom, rozhorením a spôsobmi likvidácie a jej dopadmi objavuje obrovské množstvo ďalších otázok, ktoré nezasahujú len do odborov medicínskych a biomedicínskych, ale aj do odborov humanitných a v neposlednom rade do otázok ekonomických a politických.

 

Objavili sa informácie, že za rozšírením COVID-19 by mohol byť človek, je to úmyselne šírená dezinformácia, alebo by na tom skutočne mohlo niečo byť?

Podobné hypotézy sa objavujú pomerne často; či už v súvislosti so SARS, COVID-19, alebo masívnym rozšírením Eboly v západnej Afrike pred pár rokmi. Zvyčajne sú to úvahy o pôsobení podmienenom človekom, únikom nebezpečného patogénu najlepšie z vojenských laboratórií niektorej svetovej veľmoci, špekulácie o snahe niečo ovládnuť a podobne. Svojím spôsobom nejde o nič nové, z ľudskej podstaty vyplýva túžba po pochopení neznámych javov. Ak však v danej chvíli nemáme prostriedky, metódy, overené fakty, veľmi často nastupujú iracionálne špekulácie. Ostatne v množstve rôznych legiend, bájí pracujúcich s nadprirodzenými javmi a bytosťami, môžeme podobné procesy veľmi dobre vysledovať.

 

Takže platí, že vírus sa rozšíril z Číny?

Podľa všetkých dostupných informácií áno. Čína patrí ku krajinám s najväčším počtom obyvateľov. Tí navyše mnohokrát žijú v tesnom kontakte s domácim zvieratami. Čínska stravovacia kultúra bohužiaľ tradične vychádza z presvedčenia, že domáca živá porážka zvierat podmieňuje vyšší obsah výživných látok v mäse. Zem obýva veľké množstvo netopierov, ktorí sú obľúbenou pochúťkou. Vlani vyšla štúdie upozorňujúca na fakt, že na vidieku existujú lokality, kde žijú kolónie netopierov s patogénnym vírusovým potenciálom, nebezpečným človeku, a to v doletových vzdialenostiach od dedín, fariem, miest.

 

Akým spôsobom mohlo dôjsť k prenosu vírusu na človeka?

Tých možností je viac. Najrizikovejšou je asi konzumácia netopierieho mäsa. Ďalšie preukázaná cesta prenosu je netopierími trusom. Obrovským problémom sú tradičné čínske trhoviská, kde sú zvieratá, pre nás mnohokrát veľmi exotická, vystavená v klietkach, tesne vedľa seba, ale aj na sebe. A ak máte v takomto prostredí infikované zviera v klietke, navyše množstvo ľudí pohybujúce sa v blízkosti plus vírus prenášaný vzduchom, tak asi nemusím ďalej pokračovať. V súčasnosti sme priamymi účastníkmi prenosu z človeka na človeka. Jedná sa, ako som už naznačila, o kvapôčkovú infekciu, prenášanú vzduchom. Kvapôčky sa uvoľňujú z dýchacích ciest pri kašli, kýchaní, ale aj počas obyčajného vydychovania.

 

Prečo stoja opakovane za šírením vírusovej epidémie práve netopiere?

Z mnohých dôvodov, vyplývajúcich z ich spôsobu života, druhovej rozmanitosti, šírka ich výskytu, prispôsobenie sa letu atď. Čoby jediný zástupca lietajúcich cicavcov je netopier v tropických oblastiach takmer ideálnym rezervoárom vírusov, ale aj ďalších biologických agensov. Nahráva mu okrem iného aj dĺžka jeho života (niektoré druhy sa dožívajú až 40 rokov) a v podstate nulový zoznam predátorov.

 

Keď ale majú v sebe taký bohatý rezervoár vírusov, ako to, že im to nevadí, že nevymierajú?

Nič skutočne nenasvedčuje tomu, že by tieto zvieratá boli oslabené, mali menej energie, lietali pomalšie alebo na kratšie vzdialenosti. Vieme, že netopiere vykazujú skutočne unikátne imunologické a biologické vlastnosti. Naše poznatky z tejto oblasti sú stále dosť obmedzené, avšak aj v súvislosti s doteraz najväčšou epidémiou Eboly v západnej Afrike (2014-2015) sa tento výskum stal predmetom súustrdenejšieho záujmu. Predpokladá sa, že spomínanú epidémiu spustilo poranenia domorodého chlapca v dedine v Guinei. Dieťa si hralo s infikovaným Kaloňom ak prenosu veľmi pravdepodobne došlo uhryznutím či poškriabaním zvieraťom. Epidémia Ebola potom zasiahla viac ako tridsať tisíc osôb, z ktorých tretina ochoreniu podľahla. Kaloň, rovnako ako netopier patrí medzi lietavce.

 

Zmieňujú sa aj ďalšie dôvody, prečo vírusy netopiere neobmedzujú. Diskutuje sa vplyv ich letových schopností v súvislosti s neobvykle zvýšenou rýchlosťou metabolizmu. Oproti kľudovému obdobiu až 16x. Zároveň sa v priebehu letu zvyšuje aj telesná teplota zvieraťa, tá sa pohybuje v závislosti od druhu netopiera medzi 38 ° C až 41 ° C. Netopiere tak lietajú v akejsi permanentnej horúčke. Tá podobne ako naše horúčka funguje čoby obranný mechanizmus proti patogénom, vysoké teploty ich zabíjajú. V dôsledku týchto dejov sa pravdepodobne zamedzí masívnemu množenie vírusov. Netopiere tak nevykazujú žiadne známky choroby, ale patogén sa z nich môže šíriť do iných hostiteľov.

 

Prenosy vírusov zo zvierat na ľudí asi nie sú ničím novým pod slnkom …

To určite nie. K tomu dochádzalo v minulosti a bude dochádzať aj v budúcnosti. Príkladom sú napríklad hantavírusové ochorenia (prenášačom sú hlodavce), máme tu nebezpečné vírusové hemoragické horúčky, kam patrí už spomínaná Ebola. A je tu celá veľká skupina vírusových ochorení prenášaných komármi, ktoré označujeme ako tropické invazívne druhy. Tie nám pomaly ale iste osídľujú aj európsky kontinent. Spomeňme si napríklad na nedávne správy z tlače a palcové titulky o Zika víruse. Podobne “desil” svojho času svet West Nile vírus a kto z nás výraznejšie cestuje do exotickejších krajín, tak má pravdepodobne skúsenosť s očkovaním proti žltej zimnici. Ale nemusíme sa ani príliš vzďaľovať z domova, leto v slovenskej prírode predstavuje riziko kliešťovej encefalitídy prípadne ochorenia Lymskou boreliózou.

 

Napriek tomu ale dvadsiate prvé storočie nezačalo z tohto pohľadu príliš šťastne. COVID-19 nie je prvým vírusom, ktorý prišiel z Číny, pred pár rokmi tu bol SARS a MERS. Znamená to, že sme sa ocitli na počiatku historicky novej epochy šírenia epidémií v globalizovanom svete?

Vždy musia byť naplnené určité podmienky, ktoré umožnia epidemické / pandemické šírenie daného biologického agens a tým pádom príslušné infekčné choroby v populácii. Myslím si, že po súčasnej skúsenosti bude ľudstvo ako také aspoň po určitú dobu oveľa obozretnejšie než doteraz. A možno zmení v niektorých krajinách aj svoj značne bezstarostný náhľad na také “triviálne” ochorenia ako je z väčšinového pohľadu verejnosti chrípka. V tejto súvislosti je o to viac zarážajúce, že proti nej máme vakcínu, ktorú nie vždy využívame. Teda taký preventívny nástroj, po ktorom tak všetci voláme teraz v súvislosti s COVID-19.

 

Veľký podiel na súčasnej situácii má okrem iného rozrastajúca sa civilizácia, výstavba obrích miest, ktorá zaberajú čoraz väčší priestor. Len medzi rokmi 1990 až 2014 sa zvýšil počet Megamiest, tj. Aglomerácií s počtom obyvateľov viac ako 10 miliónov obyvateľov, trojnásobne. Okrem iného aj postupujúcou urbanizáciou sa “prehrýzajú” hlbšie a hlbšie do pralesov, odkiaľ akoby sme “vyťahovali” tieto vírusy von k nám. Ľudia sa čoraz viac približujú k divokým zvieratám, s ktorými v minulosti príliš do kontaktu neprišli. Dobývaním divokej prírody sa objavujú nové rezervoáre vírusov. Netopiere, obdobne ako ich väčší príbuzní kaloňe, skôr nedotknuté civilizáciou, sú toho príkladom. Dnes už vieme, že sú rezervoáre nielen radu vírusov s vysoko patogénnym účinkom pre človeka.

 

V Afrike môžu šíriť ako vírus Ebola, tak vírus Marburg, v Ázii zasa koronavírusy. Niektoré časti západnej Afriky alebo oblasti Konga sú veľmi bohaté na uhlie a ďalšie minerálne nerasty. Sústavnú ťažbou týchto surovín často povrchovú skrývka dochádza k postupnému a zároveň sústavnému ničeniu tropických pralesov o takej rozlohe, že to má za následok ovplyvnenie klimatických podmienok v danej oblasti. Mení sa priemerná ročná teplota, počty dní zrážok, prudkosť a intenzita dažďov. To všetko vírusom a ich šíreniu pravdepodobne tiež nahráva.

 

Niektorí ľudia varovali pred príliš rýchlou, ťažko zvládnuteľnou globalizáciou. Cestovanie na dovolenku tisíce kilometrov sa pre milióny ľudí stalo úplne bežnou záležitosťou. Myslíte si, že súčasná pandémia tento proces pribrzdí, že sa na tom predsa len niečo zmení?

Pochybujem, osobne si myslím, že sa všetko postupne vráti viac menej do východiskovej situácie pred touto pandémiou. A to z hľadiska bežného života, na ktorý sa pýtate. Dovolím si, možno na prvý pohľad nie rovnocenné porovnanie. Dlhodobo som pracovala v Spojených štátoch a bola som tam aj v deň teroristického útoku na newyorské dvojičky a ďalšie ciele. Počiatočný šok znamenal úplný útlm, prevažne leteckej dopravy, cestovanie, nielen súkromného, ​​ale aj pracovného. Po určitú dobu sa všetky pracovné aktivity, semináre, sympózia konali výhradne formou videokonferencie alebo telekonferencií. Vynorilo sa veľké množstvo úvah, rozhovorov, článkov o tom, ako tento útok ovplyvní každodenný život Američanov. Nejaký čas to tak skutočne bolo, ale v súčasnosti už skoro žiadne ozveny tej doby vidieť podľa môjho názoru nie sú.

 

Ľudia nakazení koronavírusom majú rôzny priebeh choroby. Existujú jedinci, ktorí to vôbec nezaregistrujú, pre iných to má naopak fatálne dôsledky. Tušia už vedci, čím to môže byť spôsobené?

Záleží na veku, celkovej kondícii organizmu a dosť možno aj na pohlaví. Už prvé publikované údaje z počiatku epidémie na čínskom území odkazovala na vyššie riziko v skupine mužov nad šesťdesiat rokov, čelia s problémami cukrovky, kardiologickými, alebo pulmonálními komplikáciami, vysokým tlakom, narušenou imunitou, alergiami, astmou a s obezitou, obzvlášť potom tou morbídnou. Čím dlhšia doba uplynie a bude k dispozícii viac dát, tým jasnejšie odpovede na všetky tieto otázky budeme mať.

 

Ľudstvo naprieč svetom evidentne nebolo pripravené na príchod epidémie takéhoto rozsahu, nedesí vás predstava, že by niektoré druhy vírusov mohli zneužiť napríklad teroristi?

Vrátim sa k svojmu pracovnému pobytu v Spojených štátoch. Takmer okamžite po už spomínanom útoku sa vynorili obavy z možného následného bioteroristického napadnutia. V hľadáčiku bol vírus pravých kiahní. Atlantické CDC vtedy bralo túto eventualitu veľmi vážne. Všetci zamestnanci povinne vyplnili dotazník, ktorého otázky zisťovali, kto z nás má akú skúsenosť s laboratórnymi technikami, ktoré by v prípade potreby bolo nutné v takom prípade zaviesť. Pre danú situáciu bol vypracovaný logistický plán, každý poznal svoju úlohu a úlohu. Nebezpečenstvo sa nepotvrdilo, ale už len fakt, že sme na neho boli pripravení, bol odpoveďou proti obavám, stresu a strachu z možnej situácie.

 

Nemalo by sa ľudstvo, naša republika a jej armáda z epidémie poučiť a vytvoriť dostatočnú zásobu ochranných prostriedkov voči šíreniu vírusov?

Celkom iste bude potrebné vyhodnotiť situáciu a zamerať sa po odznení pandémie na tento problém. To, že to problém je a veľký, súčasnosť jednoznačne potvrdila. A nejde len o samotný nedostatok ochranných pomôcok, zároveň je potrebné, aby ľudia vedeli, ako tieto pomôcky správne používať. A toto nie je o “papierovom” školení či odklikaní e-testu, ale o zažitú rutinu, ktorú je nutné dôsledne obnovovať. Opäť sa vrátim k svojmu pracovnému pobytu v USA. Týmito školeniami sme prechádzali opakovane, každých šesť mesiacov. A nebola to príjemná záležitosť. Prvých približne dvadsať minút bolo vždy venované rozboru, veľmi podrobnému a farbitému,  incidentov z celého sveta. Verte mi, že sprievodný fotografický materiál bol natoľko naturalistický, že naša pozornosť v priebehu opakovaného drilu ako si správne umývať ruky, nasadzovať a zložiť rukavice, pracovať so štítom, atď. nebola rozhodne ledajaká. Ona šesťmesačná lehota je tiež výsledkom vyhodnotenia a rozborov štúdií, ktoré preukázali, že ľudská pozornosť v tomto období privykne, otupie a je potrebný nový impulz pre obnovu koncentrácie.

 

Určité diskusie sa viedli o účinnosti filtrov voči koronavírusy COVID 19. Ako na tom v tomto smere boli ochranné masky našich vojakov, dali sa použiť?

S využitím filtrov proti časticiam P3R sú všeobecne použiteľné proti infekcii vírusom SARS-CoV-2. Ochranné masky OM 90 pri použití vhodných filtrov chráni aj proti vírusom. V praxi je však vo väčšine situácií – ak vynecháme špecializované zdravotnícke tímy – racionálnejšie využitie odporúčaných ochranných pomôcok – respirátor, ochranné okuliare, rukavice.

 

Nemali by byť teda do budúcna vybavené univerzálnymi, prípadne výmennými filtrami?

Ochranné masky vo výbave jednotiek českej armády disponujú výmennými filtrami. Využívajú sa protiplynové filtre, filtre proti časticiam a kombinované filtre. Vybavenie sa prispôsobuje k miestu nasadenia.

 

Vanda Boštíková

  • 1988-1992 samostatný vedecký pracovník, oddelenie experimentálnej imunotoxikologie, Ústav experimentálnej medicíny, ČSAV, Praha
  • 1992-1994 samostatný vedecký pracovník, oddelenie experimentálnej virológiea, Ústav hematológie a krvnej transfúzie, Praha
  • 1994-1996 Postdoctoral Fellowship, Department of Preventive Medicine, University of Iowa College of Medicine, Iowa City, IA, USA
  • 2000- 2004 Research Investigator, Department of Pathology and Laboratory, School of Medicine, Emory University School of Medicine, Atlanta, GA, USA
  • 2004 – 2009 civilný pracovník, mikrobiológ, Národné laboratórium pre výskum varicella zoster vírusu CDC, Atlanta, GA, USA
  • Od roku 2009 akademický pracovník, Fakulta vojenského zdravotníctva, katedra epidemiológie Hradec Králové, Univerzita obrany Brno.V súčasnosti prodekanka pre vonkajšie vzťahy a marketing

 

Video: Policajný šéf v Ugande stráca nervy nad ľuďmi porušujúcimi zákaz vychádzania kvôli COVID-19!

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Foto Špeciálne sily Delta dorazili na veľvyslanectvo USA v Jerevane

Arménsko, 3.marec 2021 (AM) – "Vojaci amerických špeciálnych síl sú umiestnení na území veľvyslanectva USA v Jerevane", oznámil to vojenský analytik Alexej Leonkov. Podľa jeho slov sa v súčasnosti v Jerevane nachádzajú štyri oddiely Delta.   "Američanov možno použiť počas masových protestov na zvýšenie stupňa konfrontácie. Táto technika sa už skôr používala počas…

Foto Súťažná športová brokovnica Savage Arms Renegauge

USA, 3.marec 2021 (AM) – Savage Arms rozširuje sériu poloautomatických brokovníc Renegauge v kalibri 12, uvedením modelu Renegauge Competition, ide o vysokorýchlostný variant so zväčšenou kapacitou zásobníka určený špeciálne pre súťažné streľby.   Poloautomatická brokovnica Savage Arms Renegauge Competition je najnovším vstupom do rodiny Renegauge. Spoločnosť Savage Arms ju prvýkrát predstavila na…

Foto Duterte tvrdo Američanom: “Nedopustím, aby sa jadrové zbrane USA nachádzali na území Filipín”

Filipíny, 3.marec 2021 (AM) - Minulý mesiac Rodrigo Duterte zdôraznil nevyhnutnosť posilniť "vlastnú obranu" Filipín, keď nariadil vláde, aby zvážila zrušenie dohody o hosťujúcich silách, ktorá povoľuje pohyb amerických vojakov na území Filipín. Prezident Rodrigo Duterte uviedol, že okamžite zruší dohodu o hosťujúcich silách medzi Filipínami a USA, ak zistí, že USA…

Foto Ruskí ženisti objavili v sýrskej jaskyni modernú nemocnicu pre teroristov

Sýria, 3.marec 2021 (AM) - Ženisti z ruských ozbrojených síl zlikvidovali v sýrskej provincii Idlib jaskyňu, v ktorej si teroristi zriadili poľnú nemocnicu prispôsobenú dokonca pre zložité operácie.   Táto nemocnica je jedna z najlepšie zariadených z tých, ktoré ruskí vojaci nachádzali predtým v Sýrii , oznámil novinárom veliteľ technickej jednotky ruskej vojenskej…

Foto V USA priznali neúspech projektu stíhačiek F-35. Začnú nový projekt?

USA, 3.marec 2021 (AM) - Americké letectvo sa zmierilo s neúspechom projektu stíhačiek F-35, ktorý bol počas celého desaťročia jediným pokusom nahradiť hlavné americké stíhačky F-16, uvádza Forbes.   V publikácii je zdôraznené , že kvôli rastúcej konkurencii bol dizajn F-35 výrazne skomplikovaný, čo spomalilo vývoj, zvýšilo náklady a znížilo spoľahlivosť projektu. Výsledkom je,…

Foto Odpoveď Gremlinom: Pre ruské letectvo vyvíjajú prúdové bezpilotné stroje fungujúce v letke

Rusko, 2.marec 2021 (AM) - Viacúčelový bezpilotný komplex Molnija (Blesk), ktorý vypustí hneď niekoľko prúdových strojov, vyvíjajú pre ruské vojenské, letecké a kozmickej sily, oznámil  zdroj z obranného priemyslu. "Spoločnosť Kronštadt pripravila z vlastného podnetu predbežný projekt viacúčelového bezpilotného komplexu skupinového nasadenia Molnija. Bezpilotné stroje tohto komplexu budú vypúšťané celou letkou z…

Foto Vojenská technika: Svet vie o najmenej 92 „stratených“ nukleárnych bombách – a ďalšie zaujímavosti

Rusko, 27. november 2020 (AM) - 2. sv. vojna bola priestorom na realizáciu tých najfantastickejších projektov vojenských konštruktérov Preteky v zbrojení priviedli ku skonštruovaniu obrovských diel, rádiom riadených bômb, lietadlových lodí, ale aj nezvyčajných vzdušných lietadlových korábov. Od roku 1930 sa v ZSSR inžinierom Vladimírom Vachmistrovom rozpracúval projekt „Skupina“, ktorý predpokladal využitie lietadla nosiča na…

Foto Vyvíjajú Američania nového “nepriateľa” pre ruské tanky Armata?

USA, 23. november 2020 (AM) - Nie sme tak ďaleko od chvíle, kedy budú ľudia len istou opciou pre tank. Nie je síce potrebné brať tieto slová doslovne, avšak popredné svetové podniky vojenského priemyslu venujú veľkú pozornosť vývoju bezpilotných technológií, vrátane konštruovania tankov. Bolo by teda celkom nesprávne hovoriť o tom, že tieto…

Foto Francúzsko : Presadí sa laserový systém HELMA-P ako primárna laserová obrana pred bezpilotnými lietadlami?

Francúzsko, 15. november 2020 (AM) - Rovnako ako v severnej Sýrii a Líbyi, začiatkom tohto roka prebiehajúce boje v Náhornom Karabachu ukazujú dôležitosť vzdušných bezpilotných lietadiel, ktoré sa rovnako dobre dajú použiť na zameranie obrnených jednotiek a logistických konvojov ako aj na zničenie PVO (protivzdušná obrana). A to tým viac, že…

Foto Nemci ich odmietli: Taliansko teda ponúka Poľsku spoločný vývoj ťažkého tanku

Taliansko, 5. november 2020 (AM) - Rím aj Varšava vyjadrili v posledných mesiacoch záujem o Francúzsko-Nemecký program bojových tankov novej generácie MGCS. Zdá sa však, že tento francúzsko-nemecký pár v obidvoch prípadoch neposkytol priaznivú odpoveď na tieto požiadavky participácie na programe vývoja. Rímu sa preto nepodarilo začleniť sa do programu MGCS…

Foto Cieľom je zahltiť nepriateľskú obranu: Lockheed-Martin prerába transportné lietadlá na bombardéry

USA, 1.november 2020 (AM) - Vo februári 2016 Pentagón uviedol, že uvažuje o vytvorení konceptu s názvom Arsenal Plane. I keď to nebolo zásadne nič nové, išlo o premenu dopravného lietadla na nákladný kamión s inteligentnou muníciou a využiť pre ich presné zhadzovanie spoluprácou so stíhacími bombardérmi 5. generácie [F-35 alebo…

Foto Očakáva Taliansko viac konfliktov v stredozemí? V roku 2021 zvýši rozpočet na obranu o 1.3 miliardy EUR

Taliansko, 31.október 2020 (AM) - Taliansko bolo jednou z krajín najviac postihnutých prvou vlnou vírusu Covid-19 na jar tohto roku. Ich ekonomika zaznamenala pokles HDP o viac ako 12%, ignorujúc účinky prebiehajúcej druhej vlny. Z hľadiska bruselského ozdravného plánu je však najlepšie kompenzovanou európskou krajinou, ktorej bolo na obnovu hospodárstva pridelených…

Foto Súťažná športová brokovnica Savage Arms Renegauge

USA, 3.marec 2021 (AM) – Savage Arms rozširuje sériu poloautomatických brokovníc Renegauge v kalibri 12, uvedením modelu Renegauge Competition, ide o vysokorýchlostný variant so zväčšenou kapacitou zásobníka určený špeciálne pre súťažné streľby.   Poloautomatická brokovnica Savage Arms Renegauge Competition je najnovším vstupom do rodiny Renegauge. Spoločnosť Savage Arms ju prvýkrát predstavila na…

Foto Prečo Rusi automat Kalašnikova “prispôsobujú” pre muníciu NATO?

Rusko, 1.marec 2021 (AM) - Jeden odiózny politík (Vladimir Žirinovskij) hovoril, že nemáme učiť deti hovoriť po anglicky, ale zaobchádzať s automatom Kalašnikova, potom začne celý svet čoskoro hovoriť po rusky. Dá sa povedať, že je to neohrabaný militarizmus. Dá sa ale tiež povedať, že AK je jedna z najznámejších ruských značiek. Teraz ju…

Foto Divoký západ: Nové modely revolverov Uberti pre zbojníkov aj pre mužov zákona

USA, 26. februára 2021 (AM) - Modely revolverov Uberti Hardin a Teddy sú výrobkom severoamerickej pobočky talianskej spoločnosti Uberti USA, ktorá rozširuje slávnu sériu replík revolverov Uberti Outlaws & Lawmen.   Dejiny starého Západu postavili proti sebe hrdinov a strelcov v boji o kontrolu nad rozširujúcimi sa hranicami. Uberti USA oslavuje túto…

Foto Rusko: Kalašnikov pôjde do púšte

Rusko, 24. február 2021 (AM) - Ruská skupina Kalašnikov podpísala dohodu o výrobe pušky AK-103 v Saudskej Arábii   Podpisom Quincyho paktu v roku 1945 sa USA zaviazali zaručiť ochranu Saudskej Arábii výmenou za ropu. Počas Obamových rokov však Washington dával niekedy dojem, že sa od tejto dohody dištancuje, obzvlášť keď zaujal…

Foto Pištoľ Chiappa CBR-9 Black Rhino: Nová zbraň na osobnú ochranu

USA, 21. február 2021 (AM) - Začiatkom roka 2020 firma Chiappa Firearms oznámila výrobu novej pištole na osobnú ochranu . Nová pištoľ, má označenie CBR-9 Black Rhino, a oficiálne bola predstavená na výstave SHOT Show v januári roku 2020 v Las Vegas.     Táto nová pištoľ má oceľovú hornú časť záveru…

Foto FRANCÚZSKO : Ďalšie mikrodrony pre špeciálne úlohy

Francúzsko, 16. február 2021 (AM) - Generálne riaditeľstvo pre vyzbrojovanie objednáva ďalších asi 50 mikro-dronov NX-70.   Nedávna objednávka 300 mikro dronov ANAFI USA, ktorú zadalo Generálne riaditeľstvo pre vyzbrojovanie (DGA - Direction Générale de l'armement), neznížila potrebu armády pre ďalší typ strojov, konkrétne NX-70, ktorého schopnosti umožňujú plniť iné úlohy…

Foto Špeciálne sily Delta dorazili na veľvyslanectvo USA v Jerevane

Arménsko, 3.marec 2021 (AM) – "Vojaci amerických špeciálnych síl sú umiestnení na území veľvyslanectva USA v Jerevane", oznámil to vojenský analytik Alexej Leonkov. Podľa jeho slov sa v súčasnosti v Jerevane nachádzajú štyri oddiely Delta.   "Američanov možno použiť počas masových protestov na zvýšenie stupňa konfrontácie. Táto technika sa už skôr používala počas…

Foto Duterte tvrdo Američanom: “Nedopustím, aby sa jadrové zbrane USA nachádzali na území Filipín”

Filipíny, 3.marec 2021 (AM) - Minulý mesiac Rodrigo Duterte zdôraznil nevyhnutnosť posilniť "vlastnú obranu" Filipín, keď nariadil vláde, aby zvážila zrušenie dohody o hosťujúcich silách, ktorá povoľuje pohyb amerických vojakov na území Filipín. Prezident Rodrigo Duterte uviedol, že okamžite zruší dohodu o hosťujúcich silách medzi Filipínami a USA, ak zistí, že USA…

Foto Ruskí ženisti objavili v sýrskej jaskyni modernú nemocnicu pre teroristov

Sýria, 3.marec 2021 (AM) - Ženisti z ruských ozbrojených síl zlikvidovali v sýrskej provincii Idlib jaskyňu, v ktorej si teroristi zriadili poľnú nemocnicu prispôsobenú dokonca pre zložité operácie.   Táto nemocnica je jedna z najlepšie zariadených z tých, ktoré ruskí vojaci nachádzali predtým v Sýrii , oznámil novinárom veliteľ technickej jednotky ruskej vojenskej…

Foto Nebenzya opäť kriticky v OSN: Vaši priatelia sú iba tí, ktorí vám nemôžu povedať nie

OSN, USA, 2.marec 2021 (AM) - Vasilij Nebenzya, ruský zástupca pri OSN, odhalil pravdu o Spojených štátoch, ktoré si svojím spôsobom vyberajú svojich „priateľov“. Ruské a svetové médiá dnes súperia o citovanie vyhlásenia stáleho predstaviteľa Ruskej federácie pri OSN Vasilija Nebenzyu, s ktorým odpovedal na vyjadrenie bývalej americkej predstaviteľky Nikki Haleyovej.  …

Foto Čínske lode sa priblížili k sporným ostrovom Senkaku. V minulom roku boli ich návštevy rekordné

Japonsko, 1.marec 2021 (AM) - Čínske lode sa znovu plavia v okolí ostrovov Senkaku. Správu zverejnila agentúra Kjódó s odkazom na japonskú námornú bezpečnostnú službu. Dve čínske lode boli zaregistrované v priľahlom pásme, časti mora hraničiace s výsostnými vodami v okolí ostrovov Senkaku  na ktorej si robí nárok Čína. Agentúra zdôrazňuje, že v tejto oblasti boli…

Foto Ruské ministerstvo obrany: Vrtuľník ruských vzdušných síl pristál núdzovo v Sýrii

Sýria, 1.marca 2021 (AM) - Vrtuľník ruských vzdušných síl Mi-35 musel núdzovo pristáť v Sýrii. Informáciu uviedlo ruské ministerstvo obrany, príčinou boli technické problémy. "28. februára 2021 musel núdzovo pristáť z technických dôvodov vrtuľník Mi-35. Stalo sa tak pri plnení plánovaného letu k hliadkovaniu nad územím provincie Hasaka. Podľa posádky vrtuľníka nedošlo k žiadnemu útoku…

Foto Panika v Nórsku: Ruská spoločnosť plánuje kúpiť ich závod slúžiaci špionážnym lodiam

Nórsko, 2.marec 2021 (AM) - Nórska vláda je vážne znepokojená skutočnosťou, že spoločnosť, ktorá montuje motory pre hlavnú nórsku špionážnu loď, by mohla kúpiť ruská spoločnosť. Varovanie prišlo do schránky premiérky Erny Solbergovej. Podobný list dostali noviny Bergens Tidende. Odosielateľ varoval, že závod v Bergen Engines, ktorý sa tiež podieľal na údržbe lodí pobrežnej…

Video Budúca základňa: Ruská bojová fregata po prvýkrát vstúpila do Port Sudánu. Video

Sudán, 2.marec 2021 (AM) - Ruská vojnová loď fregata Admirál Grigorovič vstúpila do sudánskeho prístavu, kde Moskva plánuje vybudovať námornú základňu na pobreží Červeného mora. Je to prvá ruská vojnová loď, ktorá vstúpila do Port Sudánu, uviedla agentúra Interfax s odvolaním sa na vyhlásenie ruskej flotily. Námorníci doplnia potrebné zásoby a odpočívajú…

Foto Nedajú sa objaviť. Rusko vyvíja nové a skryté nosiče raketových zbraní

Rusko, 27. február 2021 (AM) - Perspektívne zbrojné systémy, nehlučnosť a vysoká skrytosť. Prvé sériové dieselové elektrické ponorky projektu 677 Lada ruské námorníctvo dostane v roku 2022. Vývoj trval vyše 20 rokov. Táto ponorka dokáže niesť vysoko presné zbrane, kdežto sledovať jej trasu je veľmi ťažké.   Ponorky Kronštadt a Velikije Luky mali byť odovzdané…

Foto Zelenskyj žiada viac prítomnosti NATO v Čiernom mori. Do oblasti vplávali dve lode aliancie

Ukrajina, 27. februára 2021 (AM) - Do Čierneho mora vplávali dve lode určené na hľadanie min - loď Tahoe španielskeho námorníctva a loď Europa gréckeho námorníctva. Informovalo o tom Národné centrum riadenia obrany Ruskej federácie. Čo to znamená?   Dané centrum následne objasnilo, že sily Čiernomorskej flotily "začali sledovať činnosť minolovek". Ako na začiatku…

Foto Ako Ukrajina predala Číňanom lietadlovú loď pre kasíno, tí si z nej urobili svoju vlajkovú loď

Čína, 23. február 2021 (AM) - Krajina nebeského draka založila mocnú flotilu, avšak jeho slabým miestom sú dodnes lietadlové lode. Situácia sa môže napokon zmeniť už v tomto desaťročí, takže USA prídu o jeden zo svojich tromfov. Prinajmenšom u čínskeho pobrežia.   Už v septembri 2020 zverejnil Pentagon správu, v ktorej sa hovorí, že…

Foto Japonská ponorka Soryu sa pri vynáraní zrazila s čínskou nákladnou loďou

Japonsko, 22. február 2021 (AM) – Ako uviedli vo svojich správach japonské spravodajské portály, 8. februára ráno, neďaleko pobrežia japonského ostrova Šikoku, v blízkosti mysu Asizuri (prefektúra Koči) sa počas vynárania na periskovú hĺbku zrazila veľká japonská ponorka s nejadrovým (diesel-elektrickým) pohonom SS 501 Soryu (vlajková ponorka triedy Sórjú, v službe od roku 2009) Japonských…

Video Bundeswehr: Ako chrániť vojakov, gigantická explózia na švédskom testovacom polygóne

Švédsko, 2.marec 2021 (AM) - Nemecká a švédska armáda skúmala, ako možno chrániť vojakov pred následkami obrovskej bomby v automobile? Aby to zistili vykonali gigantický trhací test. Za týmto účelom bol vo Švédsku odpálený náves naplnený výbušninami. Pomocou senzorov a špeciálnych kamier sa zaznamenáva obrovské množstvo dát, ktoré sa neskôr vyhodnotia.…

Foto NATO vysoko ocenilo ruské protilietadlové komplexy Pancir

USA, 28. februára 2021 (AM) - Ruské protilietadlové raketové a kanónové komplexy Pancir-S sú ideálnymi prostriedkami boja proti vojenským bezpilotnom lietadlám, NATO musí prioritne odstraňovať podobné hrozby pred začatím svojich operácií. Uvádza sa to v správe Zjednoteného strediska pre pokrokové skúsenosti vzdušných síl Severoatlantickej aliancie (Joint Air Power Competence Centre, JAPCC), na…

Foto Vojenský analytik: Izraelský SPYDER je výborný pre ťaženie na východ, ale nie na obranu Českej republiky

Česko, 27. februára 2021 (AM) - Prečo nakoniec české ministerstvo obrany pre modernizáciu protivzdušnej obrany krajiny vybralo izraelský mobilný protilietadlový raketový systém SPYDER na nákladnom kolesovom podvozku? Systém navyše používa dva typy pre AČR nových striel Derby a Python.   Rad vojenských expertov ostro kritizuje ministerstvo za tento výber. "Česko bude raketová veľmoc. Ale…

Foto Bude rýchlejší ako Armata. Aký nový tank vyvíjajú v Rusku

Rusko, 26. februára 2021 (AM) – Na základe unifikovanej pancierovanej platformy Bumerang sa plánuje vyvinúť prvý ruský kolesový tank. Charakteristiky perspektívneho podvozku na ňom umožňujú montovať komplex zbraní s rovnakým kanónom s hladkým vývrtom hlavne, aký má samohybné delo Sprut-SD, vysvetlil generálny riaditeľ Vojensko-priemyselnej spoločnosti Alexander Krasovickij. Podľa slov Krasovického sa projektovanie unifikovanej…

Foto Debut slovenského rýpadla na vojenskej výstave v Abu Dhabí

Abu Dhabí, 25. februára 2021 (AM) - História spoločnosti CSM INDUSTRY sa v Československu začala písať v roku 1967. V roku 1976 sa začala výroba legendárneho univerzálneho dokončovacieho stroja UDS. Za 50 rokov sa na celom svete vyrobilo a exportovalo viac ako 30 000 strojov a konštrukčných mechanizmov UDS. Stroj je…

Video Bezkonkurenčná Derivácia. Najnovší protilietadlový delostrelecký komplex

Rusko, 25. február 2021 (AM) - Viete, že Rusko o 5-7 rokov dodá na trh asi 50 nových druhov zbraní a špeciálnej techniky? Určite bude medzi nimi protilietadlový delostrelecký komplex „Derivácia-PVO“ 2S38, predurčený na boj s dronmi, riadené rakety „Grom-E1“ a „Grom-E2“...     Konštruktéri tvrdia, že komplexu ZAK-57 „Derivácia-PVO“ s kalibrom 57 mm sa na…

Foto V USA priznali neúspech projektu stíhačiek F-35. Začnú nový projekt?

USA, 3.marec 2021 (AM) - Americké letectvo sa zmierilo s neúspechom projektu stíhačiek F-35, ktorý bol počas celého desaťročia jediným pokusom nahradiť hlavné americké stíhačky F-16, uvádza Forbes.   V publikácii je zdôraznené , že kvôli rastúcej konkurencii bol dizajn F-35 výrazne skomplikovaný, čo spomalilo vývoj, zvýšilo náklady a znížilo spoľahlivosť projektu. Výsledkom je,…

Foto Odpoveď Gremlinom: Pre ruské letectvo vyvíjajú prúdové bezpilotné stroje fungujúce v letke

Rusko, 2.marec 2021 (AM) - Viacúčelový bezpilotný komplex Molnija (Blesk), ktorý vypustí hneď niekoľko prúdových strojov, vyvíjajú pre ruské vojenské, letecké a kozmickej sily, oznámil  zdroj z obranného priemyslu. "Spoločnosť Kronštadt pripravila z vlastného podnetu predbežný projekt viacúčelového bezpilotného komplexu skupinového nasadenia Molnija. Bezpilotné stroje tohto komplexu budú vypúšťané celou letkou z…

Video Predvádzací „Demo” tím F-35 bol donútený znížiť počet účastí na leteckých prehliadkach pre problémy s motormi, ktoré aktuálne trápia celú flotilu F-35 amerického letectva

USA, 28. február 2021 (AM) – Časový rozvrh leteckých ukážok Demo tímu na lietadlách amerického armádneho letectva F-35A Lightning II bol zredukovaný o jednu tretinu kvôli pretrvávajúcim problémom s leteckými motormi.   Demo tím F-35 nepredstaví v roku 2021 schopnosti lietadiel F-35A na všetkých, z pôvodne 22 naplánovaných podujatí, ktoré sa mali uskutočniť v období…

Video Irán predstavil nové bezpilotné lietadlo podobné americkému dravcovi. Video

Irán, 28. februára 2021 (AM) - Teherán predstavil bezpilotník Kaman 22 - svoj prvý dron so širokým telom. Zábery nového dronu počas návštevy brigádneho generála Aziza Nasirzadeha, veliteľa IRIAF (Iránske vzdušné sily Islamskej republiky), poskytujú letmý pohľad na domáce bezpilotné lietadlo, s niektorými zbraňami nabitými na vonkajších pylónoch a niekoľkými ďalšími…

Foto Ruský Su-57 Felon vzlietol s nadzvukovou zbraňou

Rusko, 26. februára 2021 (AM) - Už je zjavné, že Rusi prebrali "leadership" vo vývoji a výrobe zbraní (nehovoríme o množstve predaných zbraní kde suverénne vedie USA). Spočiatku brali Putinove deklarácie ako len vytváranie ilúzie pre západných analytikov. Avšak zverejnené testovanie v realných podmienkach posadilo tých istých analytikov na zadok a…

Foto Vrtuľníky Bell Huye II putujú do libanonských vzdušných síl

FORT WORTH, Texas (25. februára 2021) – Spoločnosť Bell tento mesiac dodala libanonským vzdušným silám (LAF) tri vrtuľníky Bell UH-1H-II. Stroje rozšíria existujúcu flotilu letectva Libanonu, ktoré ich plánuje nasadiť pri najrôznejších pátracích a záchranárskych operáciách, pri transporte vojakov alebo počas hasičských a pomocných misií.   „Veľmi nás teší, že dodávkou troch…

Foto Plukovník Švec: Útok ohňom bol vždy dôležitá súčasť vojenskej stratégie

Slovensko, 1.marec 2021 (AM) - Pokračujem 12. časťou z trinástich zo seriálu múdrostí staročínskeho Majstra Sun. Tento originálny autorský preklad z roku 1996 poskytujem pre Inštitút sociálno-ekonomických otázok, pre Armádny magazín a pre všetky médiá, presadzujúce slobodu slova, ktoré si ho osvoja. Je určený pre všetkých múdrych vlasti oddaných Slovákov bez ohľadu na národnosť, ktorí…

Video Viete, že Američania po prvýkrát zaútočili proti Sovietom už 7. 11. 1944? A že z Červenej armády cez vojnu dezertovalo 1 220 224 vojakov?

Rusko, 1.marec 2021 (AM) - Takže, viete, že...? ...na otázku, koho vojenská prilba je lepšia, nemecká alebo sovietska, dala odpoveď správa sovietskej intendantskej komisie už v januári-februári 1943? Na začiatku vojny na východe mala sovietska armáda jeden druh prilby, nemecká niekoľko. No už 6. 7. 1942 bola do nemeckej armády prijatá hlavná prilba…

Foto Richard „Dick“ Marcinko – Slovák, ktorý založil elitné jednotky SEAL Team 6 a ukradol kódy k americkým jadrovým hlaviciam

USA, 1.marec 2021 (AM) - Muž, ktorý založil jednotky SEAL Team 6, ukradol kódy ku všetkým americkým jadrovým hlaviciam, zmocnil sa AirForce One a nepozorovane sa dokázal dostať do najstráženejších objektov v USA. Toto všetko dokázal Richard Marcinko. Aj napriek tomu, že sa narodil v USA hrdo sa považuje za Slováka, u nás na Slovensku…

Foto Bývalý šéf CIA obvinil Chruščova zo zavraždenia Kennedyho

USA, 27. februára 2021 (AM) - Bývalý riaditeľ americkej spravodajskej služby CIA James Woolsey obvinil 1. tajomníka ÚV KSSZ Nikitu Chruščova zo smrti 35. prezidenta USA Johna Kennedyho. Napísali o tom The New York Times s odvolávkou sa na spoločnú knihu Woolseyho a utečeného genporučíka zahraničnej rozviedky rumunskej Securitate Iona Mihaia Pacepu (zomrel tento…

Foto Divoký západ: Nové modely revolverov Uberti pre zbojníkov aj pre mužov zákona

USA, 26. februára 2021 (AM) - Modely revolverov Uberti Hardin a Teddy sú výrobkom severoamerickej pobočky talianskej spoločnosti Uberti USA, ktorá rozširuje slávnu sériu replík revolverov Uberti Outlaws & Lawmen.   Dejiny starého Západu postavili proti sebe hrdinov a strelcov v boji o kontrolu nad rozširujúcimi sa hranicami. Uberti USA oslavuje túto…

Foto Ako cvičenie NATO takmer vyvolalo jadrovú vojnu so ZSSR

Rusko, 25. februára 2021 (AM) – Kvôli rozsiahlemu cvičeniu NATO Able Archer sa ZSSR v roku 1983 pripravoval na jadrovú vojnu so Spojenými štátmi, píše The Drive s odvolaním sa na odtajnené materiály amerického ministerstva zahraničia. Dokument obsahuje veľa podrobností o nestabilnej situácii, ktorá nastala v roku 1983, a tiež takmer úplne neupravený…

Foto Plukovník Švec: Premiér odstúpte, inak sa stanete iniciátorom masových protestov

Výzva vláde Slovenskej republiky My občania SR berúci na vedomie: • výsledky demokratických volieb z 29. februára 2020, • existenciu celosvetovo vyhlásenej pandémie kvôli Covidu 19, • nepremyslené a nekompletné opatrenia vlády na zamedzenie šírenia tohto ochorenia, • spochybniteľnosť vyhlásenia a predlžovania núdzového stavu, • ignorovanie overených metód liečby prejavov vírusu,  …

Foto Stály predstaviteľ Ruska pri OSN označil Nemecko a Francúzsko za spolupáchateľov zločinov Kyjeva na Donbase

OSN, 16. február 2021 (AM) – Nemecko a Francúzsko sa s väčšou pravdepodobnosťou stali spolupáchateľmi zločinov spáchaných Kyjevom na Donbase, a nie prostredníkmi pri urovnávaní konfliktu. Uviedol to stály predstaviteľ Ruska pri OSN Vasilij Nebenzya.   Počas svojho vystúpenia na zasadnutí Rady bezpečnosti OSN o ruskej iniciatíve v súvislosti so šiestym výročím podpísania…

Foto Putin straší západných rusofóbov – najnovšie chce zachvátiť Európu použitím chemických zbraní

Litva, 12. február 2021 (AM) - Dnešné Rusko predstavuje pre Západ rovnakú hrozbu ako ZSSR po druhej svetovej vojne, pretože Vladimir Putin opakuje politiku Josefa Stalina. Uviedla to bývalá predsedníčka Parlamentného zhromaždenia NATO, bývalá ministerka obrany Litvy, poslankyňa Európskeho parlamentu Rasa Juknevičiene počas tlačovej konferencie „Ukrajina-NATO: Vízia - 2030“.   „Nezabudnite, prečo…

Foto Bloomberg: Ruská vakcína Sputnik-V je prekvapivým globálnym hitom

USA, 9. február 2021 (AM, Zerohedge) - Bloomberg, jedno z najvýznamnejších implicitne prozápadných médií, konečne po mesiacoch skepsy pripustil, že ruské údaje o očkovacích látkach COVID-19 zverejnené časopisom The Lancet ukazujú, že Kremeľ môže mať prekvapivý medzinárodný úspech. Bloomberg uvádza, že 20 krajín, vrátane kľúčových trhov ako India a Brazília, už stojí…

Foto Podozriví z vraždy Lučanského obsadili Panteón pomsty

Slovensko, 8. február 2021 (AM) – Piatok 5. februára 2021 sa zapíše do dejín Slovenska, ba aj do histórie ľudstva čiernymi písmenami. Pre celý náš národ je to čierny deň znásilnenia spravodlivosti a zároveň sadistického prejavu arogancie vládnej moci. Otázka znie: Prečo? Budem hovoriť v mne blízkych leteckých podobenstvách.   Na čierny…

Foto Plukovník Švec: Vedenie vojny proti akejkoľvek agresii, aj keď ju pácha zvolený diktátor

Slovensko, 7. február 2021 (AM) – Čo radí starodávna múdrosť Sun-Tzu? Vedenie vojny (proti akejkoľvek agresii, aj keď ju pácha zvolený diktátor). Pokračujem 2. časťou z trinástich zo seriálu múdrostí staročínskeho Majstra Sun. Tento originálny autorský preklad poskytujem pre Inštitút sociálno-ekonomických otázok, pre Armádny magazín v Hlavných správach a pre všetky médiá,…

Foto Lady Kalašnikov: Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby

Rusko, 15.December 2020 (AM) - Psychický stav počas súťaže nie je o nič menej dôležitý ako fyzický. Maria Schwartz, kapitánka streleckého tímu Lady Kalašnikov, vysvetľuje, ako môžu techniky sebaregulácie pomôcť znížiť úzkosť a stres.   Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby Pojem „samoregulácia“, známy v domácej vede a praxi, hlavne vďaka…

Foto Tragédia počas športovej streľby: Na súťaži v praktickej streľbe v USA došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu

USA, 16. november 2020 (AM) - Prinášame tragickú informáciu zo zámoria kde behom preteku USPSA (Asociácia praktickej streľby USA) došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu a člena USPSA. Na strelnici v Penfielde 7.novembra ráno počas súťaže pretekárovi  behom povelu "Nabi a priprav sa!" spadla nabitá zbraň na zem (netrafil do puzdra), prišlo…

Video Pri Košiciach prebehlo ďalšie kolo ligy v dynamickej streľbe. Video

Slovensko, 21. júl 2020 (AM ) – V neďeľu na strelnici Nižná Hutka pri Košiciach sa stretli priaznivci dynamickej streľby na ďalšom kole IPSC ligy Šariš - Zemplín. Pretek organizoval strelecký oddiel ŠKP Košice. Súťažiaci si zmerali sily na 5. pomerne náročných streleckých situáciách. Na záver súťaže organizátori ocenili najlepších v…

Video V Prešove po karanténe odštartovali prvú súťaž v dynamickej streľbe. Video

Slovensko, 17. jún 2020 (AM ) - Po mesiacoch obmedzení sa 14. júna na strelnici Cemjata v Prešove stretli priaznivci dynamickej streľby na 1. kole regionálnej ligy Šariš Zemplín. Súťažiaci si zmerali sily na 6 pomerne náročných streleckých situáciách. Na záver súťaže organizátori ocenili najlepších v divíziách production, standard, open a production…

Foto V Košiciach odštartovala zimná liga v dynamickej streľbe

Dňa 1.12.3019 sa konala v priestoroch obchodného centra Optima, strelecká súťaž 2CS Winter league podľa pravidiel IPSC. Zaujímavosťou tejto súťaže je, že sa strieľajú 4 strelecké situácie podľa pravidiel IPSC v dynamickej streľbe, na jednom mieste. Strelci mohli využiť možnosti , ktoré ponúka aj areál Steam Factory a mnohí prišli…

Foto Interkontinentálne majstrovstvá Ázie a Austrálie v pištoli – Slováci obsadili vo svojich kategóriách prvé a druhé miesto

V dňoch 11 - 17. Novembra 2019 sa uskutočnili majstrovstvá Ázie a Austrálie v pištoli podľa pravidiel IPSC Uvedeného preteku sa celkovo zúčastnilo 927 strelcov z celého sveta, nakoľko tu boli zastúpené aj kontinenty ako Európa, Afrika, Severná a Južná Amerika. Na strelcov čakalo 24 streleckých situácii, na ktoré bolo…