VOJENSKÁ REFORMA – ZÁMERY A REALITY deviata časť

Ilustačné foto

V tomto pokračovaní si zadefinujeme organizačné štruktúry vzdušných síl. Na lepšie pochopenie princípov modernej armády sa vráťme do obrazného vyjadrenia federalizmu v modelovej západnej armáde kontinentálneho štátu, teda v organizácii, v ktorej centrálny orgán, resp. generálny štáb predstavuje malé federálne centrum a dve hlavné zložky (PS a VS) predstavujú federálne republiky. Jednotlivec – občan – vstupuje do vojenskej akadémie resp. odbornej školy, kde sa stáva členom jednej z dvoch republík – zložiek, podľa zvolenej odbornosti. Nie je vylúčené, aby sa v niektorých odbornostiach rozhodol pre “štátnu príslušnosť” až po dosiahnutí “dospelosti”, čiže po absolvovaní školy.

Vo vzdušných silách sa (teraz už profesionálny vojak) stáva členom “rodiny”, čiže základnej bunky leteckej komunity, ktorou je letka, resp. adekvátna zložka. Táto býva dosť rozvetvená a máva od 20 do 400 členov. Táto „rodina“ môže žiť samostatne, alebo patrí do “obce”, reprezentovanej leteckou základňou alebo brigádou, ktorej dislokácia nemusí byť totožná. Veliteľ predstavuje “hlavu rodiny”, alebo “starostu” a veliteľstvo predstavuje akúsi “radu starších”, resp. “mestskú radu”. Mestá sú súčasťou republík a veliteľstvo zložky je akousi “republikovou vládou”.

V priebehu svojej vojenskej kariéry je vojak na základe svojich požiadaviek, alebo požiadaviek štátu (zložky) vysielaný na rôzne miesta v súlade s kvalitatívnym rastom a schopnosťami, medzi iným sa môže stať “hlavou rodiny”, alebo “starostom”, ale podľa požiadaviek môže byť vysielaný ako vyslanec do zložiek druhej republiky imaginárnej federácie (pre letcov PS) alebo do “federálnych orgánov”, pričom stále zostáva “občanom” svojho štátu v správe svojej “vlády”. Funkcie vo federálnych orgánoch sú spravodlivo rozdeľované tak, aby ani jedna “republika” nezískala pocit krivdy, spravidla mierne disproporcionálne v prospech menšieho partnera. Občan môže za presne stanovených podmienok požiadať o “občianstvo” v partnerskej “republike”, alebo táto si ho môže prepožičať na funkcie, v ktorých nemá dostatok vlastných expertov.

Dôležité je, aby štát ako celok v prípade krízy držal spolu a aby bol schopný sformovať účelové zoskupenia v súlade s požiadavkami ohrozenia. Prvým predpokladom pre rozpad v krízovej situácii by bola ignorácia realít a ovládnutie federácie jednou republikou, ako ukázali aj konkrétne skúsenosti viacerých krajín. Ale dnes už najmä diktátorský a vydieračský prístup EÚ. Popísaná predstava, ktorá v menšej alebo väčšej miere zodpovedá realite mnohých krajín je iba fatamorgánou pre väčšinu postkomunistických krajín, ktoré sa stali otrokmi hypercentralizácie. Z psychologického hľadiska je dôležité aby si vojak zachovával identitu, pôvod. Túto identitu poskytuje celokariérna príslušnosť k zložke a nie k inštitúcii, ktorá slúži na plnenie konkrétnej funkcie (MO, GŠ).

Z hľadiska návrhu organizačných štruktúr vzdušných síl treba brať do úvahy viacero faktorov. V prvom rade je to zásadný rozdiel v prístupe k riešeniu mierových a vojnových úloh vzdušnými silami. Čas výstrahy pred vznikom krízovej situácie sa v porovnaní s minulosťou výrazne predĺžil. Je to spôsobené najmä obklopenosťou tromi krajinami NATO (86% hraníc) a jednou vyspelou neutrálnou demokraciou. Na druhej strane, existujúce ani mobilizovateľné zdroje vzdušnými silami nedávajú predpoklady na zväčšenie bojového potenciálu v čase krízy, čo predstavuje dosť zásadný rozdiel oproti pozemným silám. Inými slovami – slovenské vzdušné sily budú pravdepodobne bojovať s tým potenciálom, ktorý je k dispozícii v mierovom čase.

Mobilizovateľnými prvkami sa takto stávajú len pomocné jednotky typu zabezpečenia ochrany a obrany letiska a logistické prvky pre zabezpečenie logistických funkcií. Otázkou potom zostáva, či je vhodné zaťažovať v mierovom čase veliteľov prvolíniových jednotiek funkciami spojenými s mobilizáciou a výcvikom vojakov základnej služby (rok 2000), prípadne starostlivosťou o neuschopniteľnú techniku. Pripravované skrátenie VZS nedáva predpoklady na výcvik špecialistov a optimálnou sa ukazuje pokiaľ možno úplná profesionalizácia taktických formácií vzdušných síl.

Druhý dôležitý faktor predstavuje skutočnosť, že dve hlavné zložky si v krízovej situácii vyžadujú zásadne rozdielne, asymetrické prístupy k organizácii velenia. Slovensko disponuje najnižším materiálnym vojenským potenciálom v regióne. Historicky je dostatočne dokázané, že materiálne slabší protivník môže zabrániť porážke v konflikte iba použitím vhodného spôsobu vedenia vojnových operácií a komplexný manévrový prístup k vedeniu operácií sa ukázal jediným použiteľným spôsobom za takýchto okolností (v Armádnom magazíne vyšiel celý seriál).

Uplatnenie spomenutého prístupu predpokladá v pozemných silách decentralizáciu velenia na všetkých stupňoch. Naproti tomu charakter vzdušných síl už svojim limitovaným počtom prostriedkov vyžaduje prísnu centralizáciu velenia, ale samotným charakterom pôsobenia ide o úplnú decentralizáciu pôsobenia. Pilot, ako koncový prvok rozhodovacieho reťazca, pri plnení bojovej úlohy sa tak dostáva do rovnakej pozície, ako veliteľ samostatnej pozemnej jednotky v izolovanom postavení, bez ohľadu na to, či plní úlohu nad vlastným alebo protivníkovým územím.

Z toho dôvodu, plánovanie vzdušných operácií musí prebiehať z jediného najvyššieho možného stupňa, ktorým je veliteľstvo vzdušných síl, zatiaľ čo plánovanie použitia pozemných síl často musí byť decentralizované. Na dosiahnutie maximálnej súčinnosti a atmosféry spolupatričnosti si to vyžaduje zásadnú zmenu existujúcej segregačnej atmosféry, spomenutej na inom mieste a vytvorenie zdravých integračných a partnerských podmienok spolupráce.

Predpokladom je nielen spoločný taktický a štábny výcvik, ale aj organizačno-systémové opatrenia v smere odstránenia vnútorného členenia vzdušných síl podľa charakteru zdrojov na leteckú časť a časť tzv. pozemnej PVO, čiže vytvorenie integračnej štruktúry podľa funkčných celkov. Samotný pojem “PVO” presadený aj do nových štruktúr je zavádzajúci, pretože protivzdušná obrana predstavuje systém a funkciu, zložený z niekoľkých podsystémov, preto jej zužovanie na druh vojska nevystihuje podstatu.

Vnútorná štruktúra veliteľstva vzdušných zbraní

Ako už bolo na inom mieste vyjadrené, v mierovom čase rozoznávame v zásade tri funkčné celky vzdušných síl:

  1. Operačno-plánovací prvok, zodpovedný za programovanie a plánovanie vzdušných operácií a za integrovaný informačný tok vo vzťahu k vzdušnej situácii, spojený s analýzou informácií. V čase krízy môže takýto prvok rozdeliť svoju pôsobnosť do troch základných prvkov: A2 je v štruktúrach NATO zodpovedný za spravodajské informácie a analýzy, inými slovami dodávajúci vojenské informácie, potrebné na vedenie operácií vzdušných síl, vrátane analýzy ohrozenia a cieľov úderov. Pre defenzívne úlohy, čiže pôsobenie proti vzdušným cieľom je produktom vzdušného prieskumu hlavne súborná radarová informácia. Pre preventívno-ofenzívne úlohy je ňou výsledok prieskumu všetkých druhov, moderne volanými SIGINT, COMINT, ELINT a ďalšie typy, podľa pôvodných názvosloví rádiový a rádio-technický prieskum. Ale tento môže byť doplnený o fotografický z prieskumných lietadiel, aj vizuálny z prvolíniových pozemných síl. A3 je v štruktúrach NATO prvok zodpovedný za samotné riadenie a plánovanie aktuálnych (prebiehajúcich) operácií na základe direktívy a rozhodnutia veliteľa vzdušných síl, alebo nadriadeného veliteľa súčinnostných operácií.

  2. Personálno-organizačný prvok, zodpovedný za výcvik a zabezpečenie ľudského potenciálu pre vedenie operácií, resp. bojovej činnosti v krízovej situácii. Vzhľadom na charakter určenia ide o zásadne nový prvok integrujúci v sebe rôzne existujúce zložky, vrátane časti mobilizačno-organizačnej zložky, duchovnej služby, služby ochrany utajovaných skutočností atď. V čase krízy ide o základ prvku s označením v NATO ako A1. Rozdelenie zodpovednosti za mierové a vojnové doplňovanie medzi dva prvky (personálny resp. operačný) v nových štruktúrach predstavuje jeden z množstva očividných dôkazov o nepochopení podstaty západných organizačných štruktúr tvorcami reformovaných štruktúr.

  3. Logistický prvok, zodpovedný za všestranné materiálne a technické zabezpečenie operácií. V porovnaní so súčasnými štruktúrami ide o zásadne nový prvok, zahŕňajúci v sebe všetky služby, spojené so zabezpečením bojovej a zabezpečovacej techniky, vrátane spojovacej a výpočtovej, za zásobovanie materiálom a muníciou, vrátane špeciálnej munície a za zabezpečenie služieb stavebno-ubytovacieho charakteru v inovovanom chápaní, čiže zahŕňajúce aj tzv. letiskové zabezpečenie a rádiotechnické zabezpečenie letísk. V čase krízy by sa tento prvok rozdelil na dve časti: A4, predstavujúcu časť materiálno-technického zabezpečenia a A6, zodpovedajúcu za zabezpečenie spojenia a informačných systémov pre bojovú činnosť vzdušných síl.

Takýto model funkčnej integrácie prvkov s podobným charakterom činnosti by predstavoval nielen príspevok do interoperability s potenciálnymi spojencami, ale zároveň by výrazne racionalizoval a decentralizoval rozhodovací proces a v nemenej významnej miere by napomohol vytváraniu jednoty vzdušných síl a odstránenie segregačných trendov, ktoré majú svoje silné korene v tradičných štruktúrach.

Popri tom by sa stal východiskom pre tvorbu veľmi flexibilných krízových štruktúr podľa charakteru situácie a miery zapojenia vzdušných síl do operácií. Odstránenie hypercentralizačných tendencií a zavedenie flexibilných štruktúr nie sú módnym hitom a už vôbec nie sú tieto požiadavky samoúčelové, ale sú otázkou života a smrti v čase krízy. Vyplýva tak zo zmeneného charakteru organizácií ako aj z požiadavky na rýchlosť rozhodovania.

Realita bola (rok 2000 po pseudoreforme) znovu dosť zásadne rozdielna a inflácia hodnosti sa v nových štruktúrach ešte posilnila, okrem iného vytvorením takých plukovníckych prvkov, ktoré majú v moderných armádach podstatne nižšiu hodnostnú úroveň. Personálne obsadenie rozhodujúcich funkcií spolu s nedovzdelanosťou tiež nevytváralo predpoklady na hladké fungovanie veliteľstva vzdušných síl.

 

 

Organizačné odporúčania operačnej zostavy vzdušných síl

Plánovanie rozvoja vzdušných síl patrí medzi slabiny rezortu obrany. Akvizičné a modernizačné programy nie sú podložené dôslednými analýzami potrieb a možností, výsledkom čoho je stanovovanie nepremyslených priorít a veľmi nepriaznivý celkový stav vzdušných síl. Limitujúcimi faktormi sú kvóty bojových leteckých prostriedkov podľa poslednej úpravy, na základe ktorej Slovensko môže disponovať 100 kusmi bojových lietadiel a 40 kusmi bojových vrtuľníkov.

Treba povedať, že počet bojových lietadiel ešte aj pri zníženej kvóte prevyšuje priemerný koeficient bojových lietadiel v rámci Európy, ktorý predstavuje (v roku 2000, ale odvtedy išiel prudko dolu asi na pätinu uvedenej úrovne) okolo 14 – 15 bojových lietadiel na milión obyvateľov, čo zodpovedá asi 75 kusom bojovej leteckej techniky. Najmenej optimálne zloženie v zásade jednoúčelových lietadiel slovenské vzdušné sily zdedili v rámci delimitácie a v prípade akvizície by požiadavkám lepšie zodpovedali viacúčelové lietadlá.

Malá krajina nemôže disponovať vzdušnými prostriedkami v celom spektre operačných schopností, preto je nevyhnutná prioritizácia. Z revolučných zmien vo vojenstve vyplývajú niektoré trendy, ktoré je nevyhnutné včas zachytiť, aby akvizičný a modernizačný proces nepodporoval operačné spôsobilosti, ktoré sa prežili.

Jednou z najdôležitejších tendencií je súčinnostný charakter operácií už od najnižších taktických jednotiek, z čoho vyplýva požiadavka na schopnosť formovania zmiešaných účelových taktických zoskupení práporného a brigádneho typu pre rôzne nevyspytateľné situácie. Pred vynesením zásadných rozhodnutí je nevyhnutné uvedené trendy preštudovať a zanalyzovať. Koncepcia reformy napriek mnohým progresívnym záverom pozabúda na tieto faktory a Slovensko buduje aj z hľadiska vzdušných síl prežitý typ armády (rok 2000).

Plánované koncepcie ani v alternatívach neuvažujú o výhodách a slabinách podobných riešení a v zásade sa pripravuje model, vychádzajúci z prežitých modelov organizačných štruktúr a nezohľadňujúci teoretické poznatky moderného poňatia vojenského umenia. Situácia si vyžaduje prinajmenšom spracovanie alternatívnych modelových riešení podľa operačných možností, požadovaných spôsobilostí, podľa celkových počtov síl, dostupných zdrojov, podľa profesionálneho resp. zmiešaného modelu a prípadne podľa ďalších kritérií.

Takýto alternatívny prístup, na základe ktorého by sa politici mohli rozhodnúť o optimálnom riešení chýba a limitujúcim faktorom sa stali kvantitatívne ukazovatele, konkrétne stropné počty jednotlivých druhov vojsk, odvodené od spochybniteľných podkladov, bez previazanosti na kvalitatívne kritériá a kontroly realizovateľnosti. Žiaľ, toto konštatovanie platí do veľkej miery aj dnes, po 20 rokoch. V nasledujúcich častiach je vyjadrená filozofia prístupov pri hľadaní obsahu troch základných prvkov operačného veliteľstva. Napriek pôvodnému spracovaniu pre vzdušné sily navrhované princípy majú celoarmádny charakter.

Pozn.: Ide o takmer doslovné znenie pôvodnej štúdie zo začiatku roka 2000, s malými poznámkami a vsuvkami autora.

Pokračovanie v ďalšej časti

Ing. Peter ŠVEC, p.s.c., RCDS, plk. gšt. v.v., v čase vytvorenia štúdie bol autor náčelníkom Správy vzdušného prieskumu a elektronického boja na veliteľstve Vzdušných síl, pred absolvovaním Kráľovskej akadémie obranných štúdií bol náčelníkom Oddelenia letovodskej služby a riadenia letovej prevádzky 3. zboru LaPVO.


Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Foto “Putin nehovorí do vetra”: Kedmi povedal, ako Rusko neutralizuje americkú vojenskú moc

Izrael, 5.jún 2020 ( AM ) - Podľa izraelského experta Rusko už nechalo Američanov v zbrojení ďaleko pozadu, čo mu umožňuje ľahko neutralizovať hlavnú moc USA. Vojenský expert, izraelský analytik Jakov Kedmi zhodnotil súčasnú situáciu a poukázal na výrazné zaostávanie Spojených štátov z Ruska v oblasti nových zbraní. Z tohto dôvodu skupiny…

Video Sýrska protivzdušná obrana odrazila izraelský letecký útok. Video

Sýria, 6.jún 2020 ( AM ) - Podľa sýrskej štátnej agentúry SANA sýrske systémy protivzdušnej obrany odrazili izraelské útoky zo vzduchu v blízkosti mesta Masjaf v provincii Hamá. "Naše systémy protivzdušnej obrany odrazili izraelskú agresiu na oblohe nad Masjafom v provincii Hama," píše agentúra.     Libanonské médiá skôr ohlásili narušenie libanonského vzdušného…

Foto Ďalší vojnový konflikt v Európe? Grécko je pripravené na vojnu s Tureckom kvôli ťažbe pri jeho ostrovoch

Grécko, 5.jún 2020 ( AM ) - Minister národnej obrany Grécka Nikos Panagiotopoulos vyhlásil, že na ochranu svojich suverénnych práv je Grécko pripravené na všetko, aj na vojenské akcie proti Turecku v prípade provokácií. Prehovoril o tom v rozhovore pre televíznu stanicu Star. Podľa jeho slov ministerstvo obrany zaznamenáva v poslednej dobe…

Video Obloha pre lietadlá OKB Suchoj – Ministerstvo obrany RF nakúpi stíhacie bombardéry Su-34 v modernizovanej verzii

Rusko, 6.jún 2020 ( AM ) - Na základe plánov Ministerstva obrany RF bude Vzdušným a kozmickým silám do roku 2027 dodaných 76 najnovších modernizovaných bombardérov Su-34. So správou tohto znenia prišiel ruský denník Izvestija. MO RF v posledný májový týždeň odsúhlasilo detaily kontraktu na dodanie novej várky najnovších bombardérov. V súlade s touto zmluvou…

Foto V Jemene zastrelili vojnového korešpondenta video agentúry Ruptly

Jemen, 5.jún 2020 ( AM ) - V Jemene zastrelili Nabila Hassana, korešpondenta video agentúry Ruptly. Na telegramom o tom dnes informovala Margarita Simonjanová, šéfredaktorka MIA Rusko dnes a televíznej siete RT. Uvádza sa, že dotyčný bol zastrelený priamo pred svojím domom, kde žil s tromi deťmi a tehotnou manželkou.   Saudská Arábia…

Foto Forbes o najtajnejšej ruskej ponorke

USA, 5.jún 2020 ( AM, Sputnik ) - Prebiehajúca modernizácia ruskej ponorkovej flotily je najväčšia od čias studenej vojny. V Rusku sa súčasne buduje šesť rôznych ponoriek, čo sa od základu líši od americkej koncepcie. V článku pre Forbes o tom píše odborník na ponorky HI Sutton.   V amerických lodeniciach budujú totiž…

Foto Putin hovoril o plánoch vytvoriť zbraň budúcnosti

Rusko, 23. februára 2020 (Sputniknews) - Rusko bude pokračovať v modernizácii svojich ozbrojených síl s tým, aby sa mohli využívať najnovšie druhy zbraní a vojenskej techniky. Na dnešnom koncerte Ministerstva obrany RF, venovanom oslavám Dňa obrancov vlasti, Vladimir Putin zdôraznil, že Rusko bude pokračovať v modernizácii technického vybavenia svojej armády a…

Video Bojové vozidlo Zetor Gerlach s certifikáciou protimínovej odolnosti na úrovni 8 kg TNT potvrdil možnosť vývoja ešte odolnejšej verzie

  Schrobenhausen/Bratislava (28.11.2019) - Potvrdené. Taktické obrnené vozidlo ATV Zetor Gerlach 4x4 úspešne absolvovalo certifkačné testy protimínovej odolnosti. Tie potvrdili deklarované parametre na najvyššej úrovni ochrany v tejto triede vozidiel. Pod kabínou, ako i pod nápravou vozidla sa v súlade s metodikou NATO realizoval výbuch o sile 8 kg trhaviny –…

Video Carl-Gustaf s dlhším dostrelom

Raytheon Missile Systems a Saab Dynamics dokončili počiatočnú sériu riadených letových testov vývojovej munície Carl-Gustaf Munition (GCGM) - pre 84 mm nabíjateľný systém zbraní Carl-Gustaf. Štúdie pripravili pôdu pre demonštráciu schopností systému GCGM na jar roku 2020 v Spojených štátoch. Spoločné financovanie Raytheonom a Saabom je určené na použitie s odpaľovacími…

Foto GAZ-3344, dvojdielne terénne vozidlo, ktoré dokáže pokoriť každý, i ten najťažší terén

V ozbrojených silách RF sú aj vozidlá so schopnosťami prejsť terénom, v ktorom ľubovoľné iné vozidlo uviazne, zapadne alebo sa úplne utopí. Avšak tieto vozidlá idú vždy ďalej. Reč je o dvojdielnych kĺbových terénnych vozidlách GAZ-3344, ktoré sú považované z hľadiska sily za najvýkonnejšie spomedzi všetkých cestných vozidiel. Tieto pásové dvojdielne „snehomočiarochody“ dokážu…

Foto Video: Pobrežný komplex Bastion spúšťa raketu Onyx

Pobrežný komplex Tichomorskej flotily po prvý raz v histórii spustil raketu Onyx na Čukotke Po prvýkrát v histórii posádka pobrežného komplexu Bastion v tichomorskej flotile vypustila z územia autonómnej oblasti Čukotka raketu Onyx. Let rakety bol normálny. Raketa úspešne zasiahla cieľ vo vzdialenosti viac ako 200 kilometrov. Vypustenie rakety Onyx…

Foto Novinky na MAKS – 2019, alebo čím sa pochválilo Rusko

V Podmoskovsku sa konala v dňoch 27. augusta až 1. septembra 2019 už tradičná výstava venovaná letectvu a kozmu, MAKS. Zvláštnosťou tej tohtoročnej bolo, že po prvýkrát bola jej spoluorganizátorom aj Čína, pre ktorú sa výstava MAKS stala skvelou reklamnou príležitosťou – mohla tu predstaviť najnovšie úspechy vlastného leteckého a kozmického priemyslu.…

Video Americká armáda začala dostávať pušky a guľomety novej generácie – najväčšie prezbrojovanie za posledných 50 rokov zabezpečil nemecký SIG Sauer

USA, 3.jún 2020 ( AM ) - Nová útočná puška amerických ozbrojených síl má kaliber 6,8 milimetrov, používa bimetalické náboje so zvýšenou úsťovou rýchlosťou, z vyšším dostrelom a nižšou hmotnosťou.   Americké ozbrojené sily dostávajú pušky od nemeckej spoločnosti Sig Sauer, ktoré boli vyvinuté v rámci programu NGSW (Next Generation Squad…

Video Japonská armáda uprednostnila novú útočnú pušku z vlastnej produkcie. Video

Japonsko, 21.máj 2020 ( AM ) - Japonská armáda si vybrala novú pušku na prezbrojenie svojich síl. Puška z továrne Howa Machinery  - HOWA 5.56, oficiálne pomenovaná ako Typ 20, zvíťazila v tendri na nové ručné zbrane a nahradí pušku Howa Typ 89 v službách japonskej armády. Do súťaže bola vybraná aj útočná puška. SCAR-L…

Foto Čínske námorníctvo čoskoro prekoná americké – podľa výskumu agentúry Kongresu

USA, 5.máj 2020 ( AM ) - Nová  správa  predložená zákonodarcom USA ukazuje rozsah čínskej námornej expanzie a jej pravdepodobný výsledok. Do konca tohto desaťročia bude mať Čínske námorníctvo najsilnejšie námorníctvo na svete, ktorého plavidlá na hladine aj pod hladinou prevýšia námorníctvo iných krajín.   Zdá sa, že americké námorníctvo nemá primerané…

Video Americká armáda objednáva nové granátomety za 33,6 milióna dolárov

USA, 29.apríl 2020 ( AM ) – Velenie americkej armády uzavrelo kontrakt s pevnou cenou 33,6 milióna dolárov na odpaľovače 40mm granátov M320 a M320A1. Spoločnosť Capco so sídlom v Colorade (jediný uchádzač online súťaže ) bude vyrábať a dodávať granátomety do apríla 2025. Capco je prvý americký výrobca modelu M320A1, ktorý…

Video Poľská armáda dokončuje zmluvu na dodávku 50.000 taktických prilieb vlastnej výroby

Poľsko, 26.apríl 2020 ( AM ) - Poľský minister obrany Mariusz Błaszczak 23. apríla potvrdil, že nová zmluva pre 50 000 kompozitných prilieb Maskpol je pred dokončením: "Momentálne dokončujeme zmluvu na 50 000 kompozitných prilieb Maskpol. Informácie o najbližších kontraktoch zverejníme čoskoro, “povedal Błaszczak prostredníctvom sociálnych médií.   Dodal, že poľské…

Foto Špaginov samopal – Zbraň víťazstva a skutočný súdruh vojaka Červenej armády

Rusko, 23.apríl 2020 ( AM, Sputnik ) - PPS-41 sa stal jednou z tých zbraní, ktorá pomohla vojakom Červenej armády vo víťazstve vo Veľkej vlasteneckej a 2. svetovej vojne. Vyrobený konštruktérom Georgijom S. Špaginom bol samopal prijatý do výzbroje v decembri roku 1940.     Dôležitosť tohto typu zbraní v bojoch si…

Foto “Putin nehovorí do vetra”: Kedmi povedal, ako Rusko neutralizuje americkú vojenskú moc

Izrael, 5.jún 2020 ( AM ) - Podľa izraelského experta Rusko už nechalo Američanov v zbrojení ďaleko pozadu, čo mu umožňuje ľahko neutralizovať hlavnú moc USA. Vojenský expert, izraelský analytik Jakov Kedmi zhodnotil súčasnú situáciu a poukázal na výrazné zaostávanie Spojených štátov z Ruska v oblasti nových zbraní. Z tohto dôvodu skupiny…

Video Sýrska protivzdušná obrana odrazila izraelský letecký útok. Video

Sýria, 6.jún 2020 ( AM ) - Podľa sýrskej štátnej agentúry SANA sýrske systémy protivzdušnej obrany odrazili izraelské útoky zo vzduchu v blízkosti mesta Masjaf v provincii Hamá. "Naše systémy protivzdušnej obrany odrazili izraelskú agresiu na oblohe nad Masjafom v provincii Hama," píše agentúra.     Libanonské médiá skôr ohlásili narušenie libanonského vzdušného…

Foto Ďalší vojnový konflikt v Európe? Grécko je pripravené na vojnu s Tureckom kvôli ťažbe pri jeho ostrovoch

Grécko, 5.jún 2020 ( AM ) - Minister národnej obrany Grécka Nikos Panagiotopoulos vyhlásil, že na ochranu svojich suverénnych práv je Grécko pripravené na všetko, aj na vojenské akcie proti Turecku v prípade provokácií. Prehovoril o tom v rozhovore pre televíznu stanicu Star. Podľa jeho slov ministerstvo obrany zaznamenáva v poslednej dobe…

Foto V Jemene zastrelili vojnového korešpondenta video agentúry Ruptly

Jemen, 5.jún 2020 ( AM ) - V Jemene zastrelili Nabila Hassana, korešpondenta video agentúry Ruptly. Na telegramom o tom dnes informovala Margarita Simonjanová, šéfredaktorka MIA Rusko dnes a televíznej siete RT. Uvádza sa, že dotyčný bol zastrelený priamo pred svojím domom, kde žil s tromi deťmi a tehotnou manželkou.   Saudská Arábia…

Foto V Poľsku zase dráždia Rusko – pokračujú v najväčšom presune amerických vojsk do Európy

Poľsko, 5.jún 2020 ( AM, Sputnik ) - V Poľsku odštartovalo vojenské cvičenie Defender Europe 2020 odložené kvôli pandémii koronavírusu. Malo to byť najväčšie cvičenie za 25 rokov. Plánovalo sa, že spoza oceánu dorazí 20 tisíc vojakov a pripojí sa k nim deväť tisíc amerických vojenských príslušníkov v Európe.   Európske velenie USA…

Video Americký policajt vystrelil granát so slzným plynom priamo do hlavy protestujúceho. Video

USA, 5.jún 2020 ( AM ) - Americký policajt vystrelil granát so slzným plynom priamo do hlavy protestujúceho v jeho tesnej blízkosti. A tesne pred týmto jeho kolega mu uštedril dávku sprejom do tváre. Aj napriek skutočnosti, že nebol vyzbrojený:   https://twitter.com/i/status/1268426921727197187   V utorok večer nehľadiac na zákaz vychádzania sa…

Foto Forbes o najtajnejšej ruskej ponorke

USA, 5.jún 2020 ( AM, Sputnik ) - Prebiehajúca modernizácia ruskej ponorkovej flotily je najväčšia od čias studenej vojny. V Rusku sa súčasne buduje šesť rôznych ponoriek, čo sa od základu líši od americkej koncepcie. V článku pre Forbes o tom píše odborník na ponorky HI Sutton.   V amerických lodeniciach budujú totiž…

Foto Ruskú severnú morskú cestu budú chrániť hypersonické zbrane

Rusko, 2.jún 2020 ( AM ) - Severná flotila Ruskej federácie dostane hypersonické zbrane, oznámil jej veliteľ, viceadmirál Alexander Mojsejev. Severná flotila ruského vojenského námorníctva je najmladšia v krajine, bola založená v roku 1933.   "Do výzbroje pozemných a pobrežných vojsk flotily má byť do konca roka dopravených cez 180 kusov zbraní…

Foto “Po zuby ozbrojená”: čínske médiá zhodnotili novú ruskú ponorku Lajka

Čína, 31.máj 2020 ( AM ) - Čínske noviny Guangming Daily písali o pripravovanej novej ruskej ponorke piatej generácie projektu 545 Lajka. Ponorka bude mať výtlak 11 340 ton a rýchlosť 35 uzlov. Maximálna hĺbka ponoru Lajky bude 600 metrov a autonómia prevádzky - 90 dní.   Trup bude pokrytý niekoľkými vrstvami kompozitných…

Video Irán bude ešte viac štípať v Hormuzskom prielive – námorníctvo dostalo 112 raketových člnov. Video

Irán, 29.máj 2020 ( AM ) - Námorné sily iránskeho gardového zboru dostali vo štvrtok 112 kusov raketových člnov na posilnenie útočnej sily v južných teritoriálnych vodách krajiny. Počas slávnosti, na ktorej sa zúčastnili vyšší iránski vojenskí predstavitelia, boli námorným silám odovzdané nové generácie motorových člnov domácej produkcie.   112 lodí, ktoré…

Video Prvé spustenie bezpilotnej ponorky Poseidon je naplánované na jeseň. Video

Rusko, 28.máj 2020 ( AM ) - Prvé spustenie bezpilotnej ponorky Poseidon je naplánované na jeseň, uviedol zdroj v ruskom obrannom priemysle. Na základe výsledkov testu sa rozhodne, kedy sa Poseidon dostane do služby.       Bezpilotný Poseidon označovaný aj ako super výkonné jadrové torpédo je súčasťou tzv. Oceánskeho viacúčelového systému.…

Foto Severná kórea dokončuje novú ponorku – bude dopĺňať strategický jadrový arzenál balistickými raketami

KĽDR, 26.máj 2020 ( AM, Yonhap ) - Severná Kórea môže v najbližšej budúcnosti posilniť svoje strategické sily novou ponorkou. Píše o tom juhokórejská agentúra Yonhap.     Podľa informácií agentúry má nová severokórejská ponorka výtlak 3 tisíc ton a je schopná niesť tri balistické rakety. V tejto súvislosti sa pripomínajú testy Pukguksongu-3,…

Foto Českí delostrelci dostanú nové húfnice Caesar od francúzskej spoločnosti Nexter

Česko, 4.jún 2020 ( AM, MO ČR ) - Ministerstvo obrany Českej republiky sa rozhodlo začať rokovania s francúzskym výrobcom samohybných diel Caesar spoločnosťou  Nexter o obstaraní 52 týchto húfnic. Cieľom je uzavrieť zmluvu ešte v tomto roku. Tento zámer kolégium MO jednohlasne schválilo 21. mája 2020.   Dva prieskumy trhu z rokov…

Video Bohyňa vojny. Prvá skupina húfníc s vlastným pohonom „Koalícia-SV“ vstúpila do armády

Rusko, 23.máj 2020 ( AM ) – Ruská armáda dostala prvú várku nových húfnic Koalícia-SV, informovala tlačová služba štátnej spoločnosti Rostec. Vo februári Rostec vyhlásil, že skúšky delostreleckého zariadenia budú ukončené v roku 2022.   152 mm húfnica s vlastným pohonom „Koalícia-SV“ bola vytvorená na ničenie taktických jadrových zbraní, delostreleckých a mínometných batérií, obrnených…

Video Bojové vozidlo Bumerang – obojživelník ruskej armády

Rusko, 20.máj 2020 ( AM ) - Bumerang je novou bojovou platformou, ktorá bola vyvinutá pre ruskú armádu. Prvýkrát bola predstavená v roku 2015 počas vojenskej prehliadky 9. mája na Červenom námestí v Moskve.     Zvláštnou charakteristikou Bumerangu sú jeho obojživelné schopnosti. Stroj sa môže pohybovať vo vode s rýchlosťou 10 km / h. Okrem iného…

Foto Saudskí inžinieri budú vyrábať taktické vozidlá Oshkosh

Saudská Arábia, 19.máj 2020 ( AM ) - Oshkosh Defence založila spolu so saudskou spoločnosťou Al Tadrea Manufacturing Company spoločný podnik JV. Podnik, kde americký výrobca má menšinový podiel, má za cieľ rozvíjať odborné znalosti v Saudskej Arábii a stať sa hlavným dodávateľom taktických kolesových vozidiel.   Spoločnosť JV sa spočiatku zameria…

Video Zabijak tankov. Video vypustenia striel protitankového systému Kornet

Rusko, 13.máj 2020 ( AM, Sputnik ) - Pozrite si zábery z použitia ruského protitankového raketového komplexu Kornet pri streľbe na cvičné ciele na cvičisku v spomalenom zábere, rovnako ako aj raketový zásah komplexu tankov a ďalších objektov.   Protitankový raketový komplex Kornet, ktorý je vo výzbroji Ozbrojených síl Ruska, bol…

Foto Izraelský letecký výrobca IAI preberá výrobu armádnych vozidiel Zibar

Izrael, 11. mája 2020 ( AM ) - Izraelský výrobca Aerospace Industries (IAI)  - štátom vlastnená spoločnosť, pokračuje v diverzifikácii svojich pozemných operácií získavaním výroby vozidiel Zibar, Zmag a ZD od výrobcu terénnych vozidiel Ido Cohen.   Promo video vozidlo Zibar:   Terénne vozidlá budú modernizované pre vojenské obranné aplikácie s…

Video Obloha pre lietadlá OKB Suchoj – Ministerstvo obrany RF nakúpi stíhacie bombardéry Su-34 v modernizovanej verzii

Rusko, 6.jún 2020 ( AM ) - Na základe plánov Ministerstva obrany RF bude Vzdušným a kozmickým silám do roku 2027 dodaných 76 najnovších modernizovaných bombardérov Su-34. So správou tohto znenia prišiel ruský denník Izvestija. MO RF v posledný májový týždeň odsúhlasilo detaily kontraktu na dodanie novej várky najnovších bombardérov. V súlade s touto zmluvou…

Foto Pokročilý softvér môže nový americký bombardér B-21 zmeniť na technologickú hnaciu silu

USA, 5.jún 2020 ( AM, Sputnik ) - Prvý bombardér B-21 má už byť údajne vyrábaný, pričom prvý let sa očakáva v decembri roku 2021. Budúca generácia bombardéra B-21 Raider letectva Spojených štátov (USAF) bude vybavená sofistikovaným softvérom, ktorý bude "pilotom ponúkať organizované vojenské informácie v reálnom čase ", informoval časopis…

Foto Medzinárodné letecké dni SIAF na Sliači sa tento rok neuskutočnia, dôvodom je epidemiologické riziko

Slovensko, 3.jún 2020 ( AM, MO SR ) - Medzinárodné letecké dni SIAF sa tento rok neuskutočnia. Dôvodom pre zrušenie jubilejného 10. ročníka je možné epidemiologické riziko spojené s pandémiou Covid-19. Na tlačovej konferencii to dnes oznámili minister obrany SR Jaroslav Naď a riaditeľ Slovenskej leteckej agentúry, ktorá je organizátorom Medzinárodných…

Foto Začiatok konca štátneho monopolu vo vesmíre? Český analytik k úspechu lode SpaceX

Česko, 2.jún 2020 ( AM, Sputnik ) - V sobotu došlo k významnej udalosti v histórii americkej a tiež svetové kozmonautiky, píše k štartu lode Crew Dragon český bezpečnostný analytik Jaroslav Štefec.   "V čom spočíva historickosť letu? Rozhodne nie v tom, že by sa USA po dlhých 9 rokoch od ukončenia…

Video Be-200: ruské lietadlo pre Sergeja Šojgua i Grétu Thunbergovú

Rusko, 31.máj 2020 ( Zdroj: AM, Sputnik ) - Tento stroj vie robiť veľa vecí, a vodná hladina mu vyhovuje rovnako dobre ako rovná pristávacia dráha. Už dvadsať rokov plní toto lietadlo veľmi úspešne mierové úlohy v Rusku a v Európe, teraz je ale pripravené čeliť nielen živelným pohromám ...      …

Video Raketa Falcon 9 s dvoma americkými astronautmi na palube odštartovala do vesmíru – historický úspech súkromnej kozmonautiky. Video

USA, 31.máj 2020 ( AM ) - Raketa Falcon 9 spoločnosti SpaceX s dvoma americkými astronautmi NASA na palube kozmickej lode Crew Dragon sa vypravila na Medzinárodnú kozmickú stanicu (ISS). Jej štart bol vysielaný na webových stránkach SpaceX. Štart rakety sa uskutočnil až na druhý pokus. Pôvodne bol totiž naplánovaný na stredu 27.…

Video Prehliadky víťazstva v Moskve sa zúčastní 75 srbských vojakov a dôstojníkov

Rusko, 3.jún 2020 ( AM ) - Prehliadky víťazstva, ktorá sa bude konať 24. júna, sa zúčastní 75 srbských vojakov a dôstojníkov. Informoval o tom srbský veľvyslanec v Rusku Miroslav Lazanski.   "Pre Veľvyslanectvo Srbskej republiky v Ruskej federácii a pre srbskú spoločnosť je to veľká česť, že srbský prezident Aleksandar Vučić…

Foto Starikov: Skutočná superzbraň tretej ríše bol pervitín

Nemecko, 25.máj 2020 ( AM, nstarikov.ru ) - Ani raketa V, ani super tank Maus ani nevyvinuté jadrové zbrane nepomohli fašistickému Nemecku dobyť svet. Pri hľadaní zázračnej zbrane Wunderwaffe nemecká veda a priemysel priniesli veľa sľubného vývoja, ale väčšina z neho zostala nerealizovaná. Aj keď superzbraň bola stále v rukách Tretej ríše, a to…

Video Sýrska a ruská armáda postavili pamätník na mieste smrti ruského hrdinu – pilota Filipova. Video

Sýria, 16.máj 2020 ( AM ) - Ruská a sýrska armáda dnes osadili v Sýrii pamätná tabuľa na pamiatku zosnulého ruského pilota Romana Filipova, ktorý zahynul počas bitky s militantmi v Idlibe.   Ruský vojenský pilot Roman Filipov zomrel 3. februára 2018 počas bitky s presilou militantov teroristických skupín v blízkosti…

Video Málo známi hrdinovia Veľkej vlasteneckej vojny – Psi, ktorí bránili vlasť až do samého konca. Video

Rusko, 13.máj 2020 ( AM, Sputnik ) - Cez 60 tisíc psov bránilo vlasť počas Veľkej vlasteneckej vojny. Psy pomohli nájsť asi štyri milióny mín a výbušnín a dokázali pomôcť 400 tisícom vojakom.     Okolo 60 tisíc psov bojovalo počas Veľkej vlasteneckej vojny. Vojny sa zúčastnili čistokrvní psy i pouličný, psy pomáhali ľuďom vo…

Foto V Tveri odstránili pamätnú dosku venovanú Katynskej poprave – dôležitý právny posun

Rusko, 10.máj 2020 ( zdroj: AM, Ilja Kasjanov ) - Prokuratúra Centrálnej oblasti mesta Tver vykonala previerku zákonnosti inštalácie symbolu stalinských represií na budove, ktorá je dnes sídlom Tverskej štátnej lekárskej univerzity. Závery tejto previerky sú nasledovné: Neexistujú dôkazy svedčiace o tom, že by v tejto budove bývalého sídla úradu NKVD na Sovietskej…

Video Naživo: Nech žije 75. výročie Dňa víťazstva! V Rusku prebiehajú oslavy veľkého dňa

Rusko, 9.máj 2020 ( AM ) - Ruský prezident Vladimir Putin kladie 9. mája veniec pri hrobke neznámeho vojaka neďaleko Kremeľských hradieb pri príležitosti 75. výročia víťazstva Sovietskeho zväzu nad nacistickým Nemeckom v druhej svetovej vojne. Po slávnostnom pokládke vencov prednesie prezident národný prejav, po ktorom ruské letectvo usporiada leteckú show nad…

Video Rusi so zbraňami v rukách ochránili svoju reštauráciu v americkom San Diegu pred agresívnymi demonštrantmi. Video

USA, 4.jún 2020 ( AM ) - Dvanásť priateľov, z ktorých mnohí sú prisťahovalci z Ruska, dva dni, so zbraňami v rukách, ochraňovali svoju ruskú reštauráciu v San Diegu pred agresívnymi demonštrantmi, Reštauráciu pod názvom Pushkin Russia.     „Mám veľa priateľov, keď som si v nedeľu uvedomil, že sa niečo…

Foto Občianska vojna v USA. Policajt bol zastrelený počas nepokojov v Las Vegas, neznámi ostreľovači v uliciach

USA, 3.jún 2020 ( AM ) - Jeden z policajtov bol zastrelený výstrelom do hlavy v americkom Las Vegas počas protestov vyvolaných smrťou Afroameričana George Floyda, informoval kanál 8News s odkazom na zdroj v polícii. Uvádza sa, že neznáma osoba údajne vystrelila na policajta v blízkosti hotela Circus. K ďalšiemu incidentu s policajtom v…

Video Šerif odporúča demonštrantom nevstupovať do jeho okresu pretože jeho obyvatelia majú radi zbrane. Video

USA, 2.jún 2020 ( AM ) - „Hovorím demonštrantom, ak si vážite život, pravdepodobne by ste nemali  demonštrovať  v Polk County. Pretože ľudia v okrese Polk majú radi zbrane, majú zbrane, povzbudzujem ich, aby vlastnili zbrane, a dnes večer budú vo svojich domovoch s nabitými zbraňami. A ak sa pokúsite preniknúť…

Video Zlého muža so zbraňou zastaví iba dobrý človek so zbraňou – ochrankár zaistil pušku ukradnutú demonštrantom. Video

USA, 1.jún 2020 ( AM ) - Bezpečnostná stráž zabezpečuje útočnú pušku ukradnutú demonštrantom v centre mesta Seattle. Počas protestov v centre mesta Seattle v sobotu zamaskovaný demonštrant vytiahol útočnú pušku zo zadnej časti zdemolovaného policajného vozidla. Vzápätí k nemu prichádza s namierenou pištoľou člen ochranky, odoberie prekvapenému mladíkovi zbraň a posiela…

Foto Šok v Česku! Vláda podporí domobranu sumou až 250 miliónov korún

Česko, 20.máj 2020 ( AM ) - Česká vláda si zjavne začína uvedomovať bezpečnostné riziká v Európe. Vláda dnes na svojom zasadnutí schválila finančnú podporu spolkom, ktoré sa zaoberajú domoobranou. Návrh zákona ešte musí potvrdiť snemovňa, podľa predpokladov tento zákon podporia aj opoziční KSČM, SPD, Trikolora  ...     Návrh zákona, ktorým…

Foto Úradníci EÚ neprijateľne ovplyvňujú hlasovanie krajín za zákaz olova – materiály im pripravujú lobisti z globálnej ekologickej neziskovky

Česko, 5.máj 2020 ( AM ) - Evropská komise (DG ENV) v úředním dokumentu (v příloze) napřímo lobuje experty členských států EU - členy NADEG (výbor odborníků pro směrnici EU o ptácích a směrnice EU stanovištích, který se bude konat ve dnech 6. až 7. května 2020), aby ovlivnili hlasování zástupců členských…

Foto V Košiciach odštartovala zimná liga v dynamickej streľbe

Dňa 1.12.3019 sa konala v priestoroch obchodného centra Optima, strelecká súťaž 2CS Winter league podľa pravidiel IPSC. Zaujímavosťou tejto súťaže je, že sa strieľajú 4 strelecké situácie podľa pravidiel IPSC v dynamickej streľbe, na jednom mieste. Strelci mohli využiť možnosti , ktoré ponúka aj areál Steam Factory a mnohí prišli…

Foto Interkontinentálne majstrovstvá Ázie a Austrálie v pištoli – Slováci obsadili vo svojich kategóriách prvé a druhé miesto

V dňoch 11 - 17. Novembra 2019 sa uskutočnili majstrovstvá Ázie a Austrálie v pištoli podľa pravidiel IPSC Uvedeného preteku sa celkovo zúčastnilo 927 strelcov z celého sveta, nakoľko tu boli zastúpené aj kontinenty ako Európa, Afrika, Severná a Južná Amerika. Na strelcov čakalo 24 streleckých situácii, na ktoré bolo…

Foto Deti súťažili v dynamickej streľbe

Košice (10.11.2019) - Rebels Action Air Shooting Camp 3 je úspešným pokračovaním projektu, ktorý vznikol v roku 2017 v spolupráci klubov : Športovo Strelecky klub JPS Snina-Humenné, ŠK Hodkovce a Rebels teamom. Úlohou projektu je priblížiť verejnosti odvetvie športovej streľby s airsoftovými zbraňami - Action Air , podľa pravidiel IPSC.…

Foto Slovenskí športoví strelci získali v histórií Slovenskej Asociácie Dynamickej Streľby najviac medailových umiestnení.

Prvý septembrový týždeň sa v hlavnom meste Srbska v Belehrade konal EUROPEAN HANDGUN CHAMPIONSHIP 2019, ktorý sa skončil pre Slovensko výnimočne úspešne a naši športoví strelci získali v histórií Slovenskej Asociácie Dynamickej Streľby najviac medailových umiestnení: Zlaté medaily získali: SHOOT OFF - Production Senior - Marián Vyšný SHOOT OFF -…

Foto Rozhovor s úradujúcim majstrom sveta v puške – Ernestom Nagyom

Slovensko na posledných Majstrovstvách sveta v puške podľa pravidiel IPSC, ktoré sa konali vo Švédsku, získalo v silnej konkurencii 560 top športových strelcov najcennejšie umiestnenie – zlatú medajlu. Rozhovor s úradujúcim majstrom sveta Ernestom Nagyom viedol Ing. Bystrík Zachar, Prezident Slovenskej Asociácie Dynamickej Streľby.  Ernest, čitateľov určite zaujímajú Tvoje strelecké začiatky. Kedy si…

Foto Zlatá medaila z Majstrovstiev sveta podľa pravidiel IPSC ide na Slovensko

V dňoch 3 - 10. augusta 2019 sa vo Švédskej Karlskoge uskutočnili 2. majstrovstvá sveta v disciplíne  puška podľa pravidiel IPSC. Samotný pretek prebiehal na druhej najväčšej vojenskej strelnici vo Švédsku. Na 20km úseku vojenského priestoru bolo pripravených 30 streleckých situácii, ktoré preverili strelecké schopnosti najlepších puškárov z celého sveta.…