Zmysel a prínosy zákazu olova

zdroj: www.legistelum.sk

Po snahe zakázať konkrétne typy civilných zbraní zdôvodnením boja proti terorizmu ktorý zdvihol obrovskú vlnu kritiky samotných občanov EÚ, vyrukovala dávnejšie EK s podnetom zakázať plošne používanie olova v strelive. Všeobecne sme v posledných rokoch svedkami trendu regulácií. Všetkého a všade. Iste, každá spoločnosť musí mať hranice, ktoré sú nastavené práve reštrikciou. Nedá sa spoliehať že ich ma každý prirodzene v sebe. Problém nastane ak zákazy prestanú dávať zmysel a miesto toho aby ľudí chránili, spoločnosť umelo zväzujú.

Človek s kritickým myslením a skúsenosťami vie že svet nie je čiernobiely. I keď množstvu ľudí by to zrejme vyhovovalo, pretože by nemuseli používať rozum. Stačil by im nejaký ideový vodca ktorý povie čo majú alebo nemajú robiť a ideálne to zabalí do nejakého „vyššieho dobra“. Ale k zbraniam patrí osobná zodpovednosť a k nej schopnosť vytvoriť si vlastný názor analýzou dát. Ako je to teda s tým olovom?

Je vcelku zákerný jed. Debaty o zákazoch sa vedú desaťročia. Tento trend nie je len u streliva, ale i v ostatných oblastiach, napríklad v zdravotníctve či elektrotechnike. To že prišlo aj na strelivo bola iba otázka času. Napríklad u áut došlo k zákazu používania palív s prímesami olova v EÚ v roku 2005, zásadné obmedzenie olova v batériách v roku 2010. Dnes vcelku dobre poznáme vplyv ťažkých kovov na životné prostredie a ľudské zdravie. Naša spoločnosť je postavená na čerpaní zdrojov a výrobe všetkého v enormných množstvách. Preto je autoregulácia nevyhnutná. Primeraná. V opačnom prípade nás zreguluje príroda sama. Posledné týždne máme na stole reálny návrh plošného zákazu streliva pre civilné použitie. Skúsme sa pozrieť, aké dopady má použitie olova v civilnej streľbe.

Individuálne – na zdravie a bezpečnosť jednotlivca

Pre pochopenie vplyvu olova na človeka treba poznať mechanizmus pôsobenia. Olovo je toxický kov prirodzene sa vyskytujúci v zemskej kôre. Nemá žiadne rádioaktívne vlastnosti, naopak, vďaka svojej vysokej hustote sa používa na zatienenie jeho prenikania. Ak ste absolvovali napr. roentgen, určite ste sa pohybovali okolo desiatok kilogramov olova. K otrave olovom nemôže dôjsť iba tým, že sa nachádzate na jednom mieste s predmetom z olova. Okrem iného za to vďačí prirodzenej vlastnosti pasivácie. Pri kontakte s kyslíkom vytvára na povrchu tenkú oxidačnú vrstvu, ktorá následne zabraňuje jeho degradácii a uvoľňovaniu. Otrava olovom je prakticky možná ak dôjde k jeho požitiu – zjedeniu, alebo dýchacími cestami – vdýchnutím čiastočiek olova.

Strelivo používajú civilní strelci v zásade na dva účely. Na športovú a relaxačnú streľbu na miestach na to vyhradených – krytých a otvorených schválených strelniciach a pre výkon poľovníctva v poľovných revíroch. Ohrozenie človeka olovom pri streľbe je primárne možné 3-mi spôsobmi: 1. keď vás trafí niekoľko gramov jednorazovo, ale v tom prípade je otrava ten najmenší problém; 2. nadýchaním výparov olova (a iných ťažkých kovov), ktoré vznikajú počas výstrelu vysokou teplotou z horenia prachu pôsobiacich na strelu a 3. dýchaním častíc olova, ktoré sú rozptýlené do vzduchu rozpadom strely na cieľovú plochu. Sekundárne vtedy, ak sa častice olova dostanú napríklad z neumytých rúk, ktorými ste chytali olovené strely do tráviaceho traktu.

Pri posúdení rizika poškodenia zdravia olovom, najrizikovejšie vychádzajú kryté strelnice. Na Slovensku by sa dali na prstoch jednej ruky spočítať také, ktorých ventilácia dokáže vymeniť dostatočný objem vzduchu za čas v prípade, že tam strieľa viac strelcov naraz, prípadne z výkonnejších zbraní. Rôzne bývalé CO kryty, ktoré využívajú pôvodný systém ventilácie sú skutočne problematické. Prečo je to dôležité? Pretože všetky ťažké kovy z povýstrelových splodín sa vám potom točia pod nosom a po pár minútach máte čierno v nose a sladkastú chuť v ústach. Mimochodom, v staroveku sa octan olovnatý používal ako sladidlo. Kryté strelnice majú na dopadovej rôzne druhy lapačov/kovových terčov, kde sa roztrieštením strely dostávajú do vzduchu čiastočky, ktoré v prípade zlej ventilácie vdychujete. Neviem o žiadnej akútnej otrave olovom na strelnici, ale poznám viacero prípadov, kedy dlhoročný intenzívny tréning na krytej strelnici viedol k vzniku vážnych ochorení.

Otvorené strelnice majú teda dve zásadné výhody. Čerstvý vzduch a hlinu/piesok ako dopadovú plochy. Strely zväčša končia v hline, kde sa po krátkom čase dôjde k pasivácii ich povrchu. Strelnice používané desiatky rokov nemajú žiadny problém s otravami olovom ani nevyzerajú ako mesačná krajina. Strely z napoleonských čias sú jasným dôkazom toho, že strela v pôde zostáva a olovo sa neuvoľňuje do ovzdušia ani pôdy v takej miere aby bolo nebezpečné. Mimochodom, olovo ako také je ideálne recyklovateľný materiál a hlinené valy sú ho plné. Na niektorých strelniciach aj stovky ton.

Problematika použitia olovených striel v poľovníctve je rozpracovávaná širšie už dlhú dobu a jediné ako potenciálne problematické sa ukazuje použitie olova na vodných tokoch a mokradiach. Problém môže vzniknúť, ak je/zostane olovený predmet ponorený vo vode, resp. omývaný vodou. Nevytvorí sa dostatočná pasivačná vrstva a olovo sa uvoľňuje do vody. To bol prípad olovených vodovodných trubiek používaných v niektorých krajinách až do polovice 20. storočia. Je preto obava, že olovo zo streliva používaného na lov sa tak môže dostať do potravinového reťazca. Otázka ale je, koľko brokov je potrebné dostať do vodného toku aby sa to prejavilo na flóre a faune. Nie je dohľadateľná relevantná štúdia či takéto množstvo olova v tomto skupenstve má vôbec nejaký vplyv, nakoľko všetky štúdie kontaminácie pôdy či vody nevedia oddeliť vplyv olova z lovu a toho ktoré tam padlo vo forme vzdušných emisií priemyslu. Všetky štúdie ktoré sa mi podarilo nájsť uvádzajú niečo v zmysle „mohlo by mať“ ale neuvádzajú žiadne konkrétne merania. Všeobecne otázka „koľko olova zostane po civiloch v pôde“ je podľa mňa kľúčová a posúva nás k druhému bodu a to celkovému vplyvu civilnej streľby na životné prostredie.

.

Celkový vplyv civilnej streľby na životné prostredie

Znečistenie životného prostredia olovom je v zásade možné dvoma spôsobmi. Prvý a najzásadnejší je kontamináciaovzdušia – jeho rozptýlenie v forme aerosolu po technologickom odparení, resp. ako drobné čiastočky do ovzdušia a následný plošný spad na polia, lúky a lesy. Sekundárny spôsob znečistenia je ukladanie olova. V tekutom stave (súčasť zlúčenín) ako odpadu. Spôsobuje kontamináciu pôd a následne vôd. Toto riziko je veľmi vysoké predovšetkým vtedy ak sú zlúčeniny obsahujúce olovo ukladané vo forme kalov. Najmenšie riziko vzniká, aj je olovo ukladané priamo v tuhom skupenstve bez prístupu rozpúšťadiel, podobne ako je tomu pri jeho prirodzenom výskyte. Podobným „odpadom“ sú aj strely vo valoch na strelniciach Pozrime sa teda ako sme na tom v SR s problémom s olovom. Vychádzam v nasledujúcich konštatovaniach z dát uvedených v nasledujúcich relevantných zdrojoch [1][2][3][4][5] a odporúčam ich podrobne preštudovať, je tam mnoho zaujímavých informácií o krajine v ktorej žijeme.

Vyššie uvedené správy konštatujú napríklad nasledujúce skutočnosti:

 • [4] strana 2: „z monitoringu zložiek životného prostredia v SR vyplýva, že koncentrácie Pb v týchto zložkách nepredstavujú pro hodnotení podľa príslušných limitných hodnôt v súčasnosti platných v SR závažnejší problém“;
 • [1] strana 4: „Koncentrácie  olova  v  ovzduší  na  Slovensku  neprekračujú limitnú hodnotu.“
 • podľa [4] strana 13 je zjavné, že obyvateľstvo ani v priemyselných oblastiach netrpí vyšším obsahom olova v krvi a jednotlivé zvýšené prípady majú skôr čo dočinenia so starými olovnatými farbami v bytoch. Prípadne [4] strana 15 pri mape kontaminácie pôd olovom jasne uvádza, že nadlimitné koncentrácie sú situované výhradne vo vyšších nadmorských výškach čo súvisí s diaľkovým prenosom emisií;
 • podľa [1] obr. 5.2 je zjavné, že emisie olova v SR majú dlhodobo klesajúcu tendenciu;
 • podľa [2] strana 27 je podiel na tvorbe emisií Pb nasledujúci: 58% priemyselné procesy, 36% energetika, 2,3% domácnosti, 2,2% odpady, 1,7% doprava. Ročne len do ovzdušia „rozprášime“ v SR zhruba 50t olova.
 • podľa [2] strana 112: „Odpadové  vody,  ktoré  produkujú  elektrárne,  majú  predovšetkým charakter vôd z technologických a chladiacich procesov. Odpadové vody z technológií sú znečistenépodľa [5] najviac kontaminované pôdy sú v lokalitách kde sa nachádzajú hutnícke prevádzky na výrobu ocele, medi či hliníka a lokality s vyššou nadmorskou výškou, ktoré zachytili vzdušné emisie napríklad ako v prípade Žiaru nad Hronom – Štiavnické vrchy, Podbrezová – Muránska planina či VSŽ a Krompachy – Volovské a Slánske vrchy a.i.

.

Olovo zjavne dnes nie je problém, ktorý je potrebné akútne riešiť plošnými reštrikciami. Kontaminácia klesá, emisie zásadne poklesli, individuálne otravy sú výnimočné. Ako teda zvyšuje kontamináciu životného prostredia olovom civilná streľba? Emisie vynikajúce počas streľby sú absolútne zanedbateľné. Je to skutočne povestný pľuvanec do mora. Kontaminácia pôdy? Väčšina streľby je vykonávaná na strelniciach. To znamená že prevažná väčšina olova zo streľby sa nenachádza plošne rozptýlená v prostredí, ale na izolovanom mieste v skupenstve, ktoré nevdýchnete ani nevypijete. Ohrozenie otravou olovom na strelnici, ako sa aj po desaťročiach skúseností ukázalo je prakticky nulová.

Na margo vzťahu strelnica – ochranári/životné prostredie spomeniem VTSÚ Záhorie. Dlhé roky po 1989 protestovali ochranári že tamojšiu vojenskú testovaciu strelnicu treba zrušiť, pretože ničí životné prostredie. Funguje ako uzatvorený priestor  už od roku 1923 a testujú sa tam všetky existujúce kalibre až po lodné kanóny (Nemci cez WWII). Jedného dňa prišli sami ochranári na to, že práve táto činnosť tam pomohla zachovať niektoré prirodzené, inde už zaniknuté biotopy. Ako teda ukazujú exaktné merania, vplyv na znečistenie prostredia olovom a ohrozenie zdravia obyvateľstva má absolútne zásadný vplyv energetika a ťažký priemysel. Zásadné zníženie emisií olova v SR prinieslo predovšetkým zrušenie výroby olovnatého skla, útlm hutníckej výroby a nasedenie nových technológií. Riešiť problém kontaminácie prostredia olovom zákazom jeho používania pre civilnú streľbu je ako liečiť onkologického pacienta poslaním do kozmetického salónu.

Ako chrániť ľudí pred olovom z civilnej streľby?

Prečo sa na streľbu používa práve olovo ak je jed? Má vhodné chemické a fyzikálne vlastnosti, ktoré zabezpečujú že je paradoxne bezpečné. Chemická stabilita zaisťuje, že i pri skladovaní desiatky rokov nemení svoje vlastnosti, nevyžaruje a nevylučuje nič do okolitého prostredia. Nespôsobuje problémy pri manipulácii a dotyku s kožou (ako samostná tuhá látka, to neplatí v prípade že je súčasťou nejakej zlúčeniny). Vysoká hustota, nízky bod tavenia a vysoká tvárnosť zaisťujú, že i malé strely majú vyššiu hmotnosť, dobre sa odlievajú do požadovaných tvarov a po náraze na prekážku/terč sa neodrážajú a tak sekundárne neohrozujú samotných strelcov. To je dôvod prečo sa dnes olovené strely používajú predovšetkým na šport a lov. Armádna malorážová munícia obsahuje olova podstatne menej.

Pre individuálnu ochranu proti otrave osôb pri použití munície s olovom stačia základné hygienické opatrenia. Umývať si ruky po manipulácii a streľbe, nejesť v priestoroch kde sa strieľa a ideálne sa po streľbe prezliecť. Vyhľadávať skôr strelnice otvorené, prípadne kvalitne odvetrané kryté. Ak to inak nejde, použiť aj respiračné ochranné pomôcky.

Pre ochranu životného prostredia pred negatívnymi javmi by úplne postačovalo mať spôsob recyklácie olova na strelniciach. Tento „problém“ má jednoduché riešenie. Pár chlapov, nakladač a sito. Raz za čas by si prišli prebíjači pozbierať olovo čo tam iní nechali. Pre niekoho tuhý odpad, pre iného obchodovateľná komodita.

.

Zaoberať sa dnes vplyvom olova vystrieľaného poľovníkmi v lesoch je skutočne nezmysel. V čase, keď nám padá na hlavu ročne poprašok 50 ton olova v jemných časticiach riešiť pár stoviek niekoľkogramových striel ktoré v tuhom stave zostanú v hline je… no proste proti logike paretovho princípu. V prípade mokradí a miest na vodných tokoch kde je skutočne intenzívna lovecká činnosť a olovo zostáva vo vode, loveckú činnosť buď obmedziť alebo nariadiť použitie streliva bez olova. Tieto opatrenia už ale realizované boli aj napriek tomu, že doteraz sa žiadna otrava olovom u zvierat z titulu používania streliva nepreukázala.

EÚ bojuje proti olovu je presne rovnako ako s terorizmom.

Emisie olova civilnou streľbou (celkový pomer splodín) sú umelo vytváraný problém. Dokonca aj znečistenie životného prostredia tuhým olovom na strelniciach je vzhľadom na tony olova ktoré sa ročne do prostredia uvoľnia v priemysle alebo formou odpadov viac ako zanedbateľné. A ku všetkému je koncentrované na pár miestach strelníc v tuhom stave, nie plošne v aerosoloch a jemných časticiach vo vzduchu ako v prípade priemyselných emisií. To, či bude daná mokraď alebo lokalita kontaminovaná olovom nezáleží v SR od toho či je vedľa strelnica, alebo či tam chodia poľovníci strieľať kačky olovenými brokmi. V našich končinách to záleží výhradne od toho, aká továreň leží v danom okrese a akú používa technológiu.

Prísť s návrhom zákazu olova v civilnom strelive s odôvodnením ochrany zdravia občanov a planéty je presne taký istý nezmysel ako zakazovať legálne zbrane v boji s terorizmom. Olovo v civilnom strelive nie je zodpovedné za plošné znečisťovanie prostredia. Nespôsobuje ani individuálne otravy ľudí či zveri. Ide o absolútne marginálnu oblasť vzhľadom na pomer k množstvu tohto prvku využívaného našou spoločnosťou a tiež preto že nemá vôbec žiadny vplyv na emisie vo vzduchu ktoré riziko pre obyvateľstvo spôsobujú.

Podobne ako kolegovia z ostatných štátov EÚ aj my vstupujeme do jednaní s rôznymi orgánmi v SR, ktoré môžu a majú v tomto konať. Zisťujeme že nastal zvláštny stav. EÚ si vymyslí zákaz a občania majú zdôvodňovať prečo nie je dobrý. Fungovanie štátu by malo byť opačné. Ak chce zakazovať, mal veľmi dobre zdôvodniť či je to nutné. V opačnom prípade podobne ako to bolo už x krát v minulosti jedného dňa občania povedia „stačilo“.

Čo spôsobí prípadný zákaz použitia olova v civilnej streľbe a poľovníctve?

 1. Zníži bezpečnosť na strelniciach – zásadne. Viacej odrazov, viac zranení. Aj odrazená strela môže byť životu rovnako nebezpečná ako tá priamo vystrelená. Je to ako keby niekto plastové nárazníky na autách nahradil oceľovými. V záujme zníženia spotreby ropy chodci nech si trhnú nohou. Doslova.
 2. Spôsobí problémy pri love zveri – zmena dopadovej a ranivej balistiky striel, menšia šanca usmrtenia prvou ranou, väčšie utrpenie pre zver.
 3. Zvýši cenu streliva – tento šport bude opäť nedostupnejší. Tu ma napadá otázka, či budú chodiť naši brokári trénovať na majstrovstvá sveta mimo EÚ? Alebo biatlonisti s ich malorážkami? Lebo svetová konkurencia bude strieľať olovom ďalej. Výsledkom reštrikcií je vo všeobecnosti stav, že stále väčšia skupina ľudí si môže dovoliť stále menej. Taký bruselský socializmus naruby.
 4. Vplyv na ekológiu otázny – otázkou sú aj vplyvy kovov ktoré budú používané ako náhradné. Je naivné si myslieť že náhradné kovy podobných mechanických vlastností nebudú mať žiadny vplyv na životné prostredie. Meď je toxická pre bezstavovce, zinok je pre ryby toxickejší ako olovo. Inak viete aký odpadný prvok vzniká pri technológii výroby medi alebo ocele ako možných náhrad? Olovo. Takže sa kľudne môže stať, že zákaz olova môže mať paradoxne negatívny dopad na životné prostredie. EK si, slovami strelca, vie streliť do vlastného kolena.
 5. Zníženie životnosti a spoľahlivosti zbraní  – nové strely budú mať nižšiu hmotnosť, čo spôsobí zmenu priebehu vnútornej balistiky aj v rozsahu tlakov. Rovnako sú tieto materiály tvrdšie, čiže bude nasledovať väčšie opotrebenie vývrtov. Niektoré typy zbraní ako napríklad predovky už budú vhodné iba na stenu. Tento zákaz by platil aj pre polície a mestské polície, dôsledky budú skutočne dalekosiahle.

Ing. Ľudovít Miklánek, podpredseda predstavenstva Legis Telum


Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Foto Motory strategického bombardéra Tu-22M3, od štartu po úplné spustenie forsáže zachytené v úžasných detailoch

Skutočne zaujímavé video zachytávajúce ruský strategický bombardér Tu-22M3 Backfire a jeho motory Kuznecov NK-25, každý s maximálnym ťahom 245,15 kN, v pracovnom režime. Video pod článkom je vskutku zaujímavé a to z viacerých príčin.   Po prvé, poskytuje detailný pohľad na jeden z najzaujímavejších ruských bombardérov, Tupolev Tu-22M3 Backfire. Konkrétne tento vo videu je…

Foto Pasívny sledovací systém pre českú armádu je rozdielny od systému NATO

26.1.2020, Česko - V médiách sa v posledných dňoch objavili zavádzajúce informácie týkajúce sa porovnania obstarávacej ceny pasívnych sledovacích systémov DPET pre Armádu ČR. Vychádzajú z mylného porovnania s cenou, za ktorú podobný systém kúpilo NATO v roku 2014.   Česká armáda vyhotovuje aktuálne najmodernejší pasívny sledovací systém, veľmi odlišný od…

Foto Podľa tajnej správy francúzskej kontrarozviedky 150 štvrtí a predmestí francúzskych miest už ovládajú radikálni islamisti.

26.1.2020, Francúzsko - Podľa dokumentu Generálneho riaditeľstva pre vnútornú bezpečnosť (DGSI), ktorý bol predložený ministerstvu vnútra, bolo islamizmom vo Francúzsku podmanených 150 okresov. Okrem predmestí Paríža, Lyonu a Marseille  sa tento stav objavil aj v odľahlejších oblastiach.   Tri mesiace potom, čo Emmanuel Macron vyhlásil, že boj proti komunitárstvu je jednou z jeho…

Foto Vrtuľník MH-60 Sea Hawk amerického námorníctva padol do mora pri pobreží Japonska – 5 členná posádka zachránená

26.1.2020, Okinawa - Pri pobreží Japonska padol do mora vrtuľník amerického námorníctva MH-60 Sea Hawk počas výcvikovej misie z paluby lode USS Blue Ridge. Podľa vyjadrenia 7. operačnej flotily amerického námorníctva bolo všetkých päť ľudí z helikoptéry MH-60, ktorá dnes padla v Filipínskom mori, včas vyzdvihnutých záchrannými skupinami.   Traja ľudia…

Foto Video: Ruská raketa zbúrala viacposchodový hotel v severnej Sýrii, kde sa utiahli desiatky militantov

Hotel Hershaw v meste Kafr Dael v západnej časti Aleppa zamerali ruské bojové lietadlá. Pred niekoľkými hodinami ruské letecké sily uskutočnili rozsiahly útok proti militantom a teroristom v sýrskej provincii Idilb. Počas jedného z útokov ruské bojové lietadlo vypustilo neznámu raketu, ktorá doslova zbúrala viacposchodový hotelový komplex, kde si desiatky militantov…

Video Novinka od Daniel Defence – krátka puška DDM4 PDW

  Január 21–24, 2020, SANDS EXPO CENTER LAS VEGAS - Na práve prebiehajúcej výstave Shot Show 2020 uzrela svet novinka od Daniel Defense DDM4 PDW, puška s celkovou dĺžkou 20,75 palca sa ľahko zmestí do batohu pre pohodlnú prepravu. Kompaktná a ľahko prenášateľná zbraň, na ktorú sa môžete spoľahnúť pri…

Video Bojové vozidlo Zetor Gerlach s certifikáciou protimínovej odolnosti na úrovni 8 kg TNT potvrdil možnosť vývoja ešte odolnejšej verzie

  Schrobenhausen/Bratislava (28.11.2019) - Potvrdené. Taktické obrnené vozidlo ATV Zetor Gerlach 4x4 úspešne absolvovalo certifkačné testy protimínovej odolnosti. Tie potvrdili deklarované parametre na najvyššej úrovni ochrany v tejto triede vozidiel. Pod kabínou, ako i pod nápravou vozidla sa v súlade s metodikou NATO realizoval výbuch o sile 8 kg trhaviny –…

Video Carl-Gustaf s dlhším dostrelom

Raytheon Missile Systems a Saab Dynamics dokončili počiatočnú sériu riadených letových testov vývojovej munície Carl-Gustaf Munition (GCGM) - pre 84 mm nabíjateľný systém zbraní Carl-Gustaf. Štúdie pripravili pôdu pre demonštráciu schopností systému GCGM na jar roku 2020 v Spojených štátoch. Spoločné financovanie Raytheonom a Saabom je určené na použitie s odpaľovacími…

Foto GAZ-3344, dvojdielne terénne vozidlo, ktoré dokáže pokoriť každý, i ten najťažší terén

V ozbrojených silách RF sú aj vozidlá so schopnosťami prejsť terénom, v ktorom ľubovoľné iné vozidlo uviazne, zapadne alebo sa úplne utopí. Avšak tieto vozidlá idú vždy ďalej. Reč je o dvojdielnych kĺbových terénnych vozidlách GAZ-3344, ktoré sú považované z hľadiska sily za najvýkonnejšie spomedzi všetkých cestných vozidiel. Tieto pásové dvojdielne „snehomočiarochody“ dokážu…

Foto Video: Pobrežný komplex Bastion spúšťa raketu Onyx

Pobrežný komplex Tichomorskej flotily po prvý raz v histórii spustil raketu Onyx na Čukotke Po prvýkrát v histórii posádka pobrežného komplexu Bastion v tichomorskej flotile vypustila z územia autonómnej oblasti Čukotka raketu Onyx. Let rakety bol normálny. Raketa úspešne zasiahla cieľ vo vzdialenosti viac ako 200 kilometrov. Vypustenie rakety Onyx…

Foto Novinky na MAKS – 2019, alebo čím sa pochválilo Rusko

V Podmoskovsku sa konala v dňoch 27. augusta až 1. septembra 2019 už tradičná výstava venovaná letectvu a kozmu, MAKS. Zvláštnosťou tej tohtoročnej bolo, že po prvýkrát bola jej spoluorganizátorom aj Čína, pre ktorú sa výstava MAKS stala skvelou reklamnou príležitosťou – mohla tu predstaviť najnovšie úspechy vlastného leteckého a kozmického priemyslu.…

Foto Video: Ruský Air Force One

Ruský Air Force One - lietadlo prezidenta Vladimíra Putina - je Iljušin Il-96-300. Jedná sa o osobné lietadlo s dlhým doletom, ktoré môže lietať bez pristátia až 13 000 km. Málokto vie, aké bezpečnostné systémy sú nainštalované v lietadle ruského prezidenta. Il-96 je kompletne vyrobený z ruských komponentov. Lietadlo je…

Video Novinka od Daniel Defence – krátka puška DDM4 PDW

  Január 21–24, 2020, SANDS EXPO CENTER LAS VEGAS - Na práve prebiehajúcej výstave Shot Show 2020 uzrela svet novinka od Daniel Defense DDM4 PDW, puška s celkovou dĺžkou 20,75 palca sa ľahko zmestí do batohu pre pohodlnú prepravu. Kompaktná a ľahko prenášateľná zbraň, na ktorú sa môžete spoľahnúť pri…

Video Nová ruská športová pištoľ Aspid

MOSKVA 21. január 2020 - Tsnitočmaš (súčasť štátnej hi-tech spoločnosti Rostec) uviedol na trh novú športovú pištoľ Aspid, v kalibri 9x19 mm, odvodenú od najnovšej armádnej pištole Udav. Pištoľ je určená na praktickú streľbu a vyznačuje sa zvýšenou životnosťou a vylepšenou ergonómiou. Športová pištoľ Aspid bude mať záručnú životnosť najmenej 25 000…

Foto Turecko ako prvá krajina zavádza do výzbroje drony s ľahkým guľometom

Dron Songar je oktoptéra, ktorá nesie guľomet s 200 nábojmi. Môže páliť jednotlivými výstrelmi alebo salvami po 15 ranách. Pre taký dron nie je vôbec ľahké strieľať za letu a ešte ku všetkému strieľať presne. Jednak nie je ľahké odhadnúť vzdialenosť a uhol pre zameranie, a potom tiež spätný ráz…

Foto Ruské špeciálne sily dostávajú prvé tiché automatické pušky ASM Val

Ruské špeciálne sily budú vybavené špičkovými automatickými puškami známymi ako „tichá smrť“. Nová verzia ASM Val (alebo 6P30M) bude dodaná 24. brigáde v meste Novosibirsk na kompletné testovanie a potom sa zbraň uvedie do prevádzky. ASM Val si získala meno vďaka extrémne nízkemu hluku, jej výstrely sú sotva počuť dokonca…

Video Video: Saiga-12, 030: Návod na údržbu

Saiga-12 verzia 30 je najobľúbenejšia poloautomatická brokovnica vyrábaná skupinou Kalašnikov. V tomto videu si preberieme technické vlastnosti tejto brokovnice a to, čo ju presne odlišuje od štandardnej AK, a ukážeme, ako rozobrať zbraň na čistenie a údržbu.  

Foto Indická armáda dostala od Spojených štátov 10 000 pušiek SIG 716

Indická armáda dostala od Spojených štátov prvú várku pušiek od americkej pobočky nemeckej spoločnosti SiG Sauer  na boj proti terorizmu v Džammú a Kašmíre v Indii.   Do Indie dnes prišla prvá várka 10 000 pušiek SiG 716. Čoskoro sa očakáva ďalšia dávka rovnakého počtu jednotiek. Indická armáda očakáva, že prejde na pušky ktoré…

Foto Podľa tajnej správy francúzskej kontrarozviedky 150 štvrtí a predmestí francúzskych miest už ovládajú radikálni islamisti.

26.1.2020, Francúzsko - Podľa dokumentu Generálneho riaditeľstva pre vnútornú bezpečnosť (DGSI), ktorý bol predložený ministerstvu vnútra, bolo islamizmom vo Francúzsku podmanených 150 okresov. Okrem predmestí Paríža, Lyonu a Marseille  sa tento stav objavil aj v odľahlejších oblastiach.   Tri mesiace potom, čo Emmanuel Macron vyhlásil, že boj proti komunitárstvu je jednou z jeho…

Foto Video: Ruská raketa zbúrala viacposchodový hotel v severnej Sýrii, kde sa utiahli desiatky militantov

Hotel Hershaw v meste Kafr Dael v západnej časti Aleppa zamerali ruské bojové lietadlá. Pred niekoľkými hodinami ruské letecké sily uskutočnili rozsiahly útok proti militantom a teroristom v sýrskej provincii Idilb. Počas jedného z útokov ruské bojové lietadlo vypustilo neznámu raketu, ktorá doslova zbúrala viacposchodový hotelový komplex, kde si desiatky militantov…

Video Novinka od Daniel Defence – krátka puška DDM4 PDW

  Január 21–24, 2020, SANDS EXPO CENTER LAS VEGAS - Na práve prebiehajúcej výstave Shot Show 2020 uzrela svet novinka od Daniel Defense DDM4 PDW, puška s celkovou dĺžkou 20,75 palca sa ľahko zmestí do batohu pre pohodlnú prepravu. Kompaktná a ľahko prenášateľná zbraň, na ktorú sa môžete spoľahnúť pri…

Foto Predvolebná lekcia zo stratégie: Pôsobenie proti prevahe tvorivým využitím teórie komplexnosti z teórie chaosu. 2. časť.

TYPY PREVAHY ”Ak je niekto menší, mal by sa pokúšať byť šikovnejším.” (Colin S. Gray) Prevaha, ktorá bola popísaná z pozorovania sveta zvierat, existuje vo vzájomných interakciách, ktoré prevažujú vo vojne do určitej miery a spôsobujú komplexnosť vojny a jej nevyspytateľnosť. Ako uvidíme neskôr v tejto štúdii, najdôležitejšou koncepciou manévrového…

Foto Predvolebná lekcia zo stratégie: Pôsobenie proti prevahe tvorivým využitím teórie komplexnosti z teórie chaosu. 1. časť.

„Hlavným zámerom vojny je rýchle víťazstvo“ (Sun Tzu) História je posiata nespočítateľným množstvom vojen a zápasov medzi protivníkmi, ktorí sa odlišovali veľkosťou a úrovňou civilizačného a technologického rozvoja. Takéto udalosti sa často končili neočakávanými výsledkami, pričom sa uplatnilo to, čo Edward Lutwak v diele s názvom „Stratégia: Logika vojny a mieru“ z roku 1987…

Foto Ako pôsobiť proti presile? Manéver a história. Piata časť.

Predchádzajúce štyri pokračovania našej analýzy pôsobenia proti presile vysvetlením manévrových prístupov vychádzali z článku, ktorý som ako autor publikoval v časopise Vojenské obzory 4/1998. Mal som 37 rokov. Ešte pred nástupom na strategický a geopolitický postgraduál. Zaujímavým spôsobom moje úvahy obohatili niektorí čitatelia. Práve o to ide. Niekedy nemusia trafiť do čierneho, ale terč…

Foto Vrtuľník MH-60 Sea Hawk amerického námorníctva padol do mora pri pobreží Japonska – 5 členná posádka zachránená

26.1.2020, Okinawa - Pri pobreží Japonska padol do mora vrtuľník amerického námorníctva MH-60 Sea Hawk počas výcvikovej misie z paluby lode USS Blue Ridge. Podľa vyjadrenia 7. operačnej flotily amerického námorníctva bolo všetkých päť ľudí z helikoptéry MH-60, ktorá dnes padla v Filipínskom mori, včas vyzdvihnutých záchrannými skupinami.   Traja ľudia…

Foto Nemecké ponorky U-212 pre Taliansko

Taliansko, 14.1.2020 - Talianska vláda je pripravená k dohode s nemeckými staviteľmi lodí o kúpe štyroch nových ponoriek NFS U-212A NFS (Near Future Submarine). Tento typ ponorky sa vyznačuje vyspelou elektronikou, navigačným komplexom a možnosťou vypúšťať torpéda. Ponorky U-212A Ponorky triedy U-212 alebo ponorky triedy Todaro pre námorníctvo sa narodili z  taliansko-nemeckého memoranda o…

Foto Chorvátsky rybár ulovil lokalizačné zariadenie amerického námorníctva a odmietol ho vrátiť kým mu nenahradia poškodené siete

Chorvátsko, Mljet, 11. január 2020 - Chorvátsky rybár Darko Bigava, ktorý koncom týždňa lovil tuniaky a makrely v oblasti Elafitských ostrovov na svojom dlhom člne Marian II, chytil v asi 200 metrovej hĺbke do svojich sietí  pomerne špecifický 130cm dlhý predmet s hmotnosťou asi 100 kilogramov s lanami, senzormi a…

Foto Lode Baltickej flotily smerujú do Iránu

Veliteľ informačnej podpory západnej vojenskej oblasti Baltickej flotily, kapitán Roman Martov, oznámil, že lode ruskej baltickej flotily pôjdu do Iránu po ukončení spoločných ruských cvičení Indo-2019. Hliadkové plavidlo „Jaroslav Múdry“, tanker Jelena a záchranná loď Viktor Konitsky ukončili spoločný vojenský výcvikový program medzi Ruskom a Indiou a pokračujú v plnení úloh a mieria…

Foto Prečo sa Američania zrazu obávajú ruskej prieskumnej lode?

Americké médiá vydávajú varovanie o prítomnosti ruskej vojnovej lode pri brehoch USA. Tentoraz sa boja prieskumnej lode Viktor Leonov. Čo robí zástupca ruského námorníctva vedľa amerických teritoriálnych vôd? Velenie amerického vojenského námorníctva upozornilo na nebezpečné manévre ruskej špionážnej lode, ktorá operuje v medzinárodných vodách neďaleko východného pobrežia Spojených štátov. Oznámila to v…

Foto Hrozí, že Admirál Kuznecov pôjde do šrotu… , je ešte možné zachrániť poslednú ruskú lietadlovú loď?

Podľa všetkého bol požiar povestnou poslednou kvapkou pre loď Admirál Kuznecov. Účastníkmi rozhodovania o jej osude sú nielen zástupcovia armády, ale aj „účtovník" Ministerstva priemyslu a obchodu RF. Pre poslednú ruskú lietadlovú loď to vôbec nevyzerá dobre. Zdá sa, že pôjde do šrotu. Buďme úprimní, ak sedíte s kalkulačkou v ruke a počítate pre a proti, všetko…

Foto Pasívny sledovací systém pre českú armádu je rozdielny od systému NATO

26.1.2020, Česko - V médiách sa v posledných dňoch objavili zavádzajúce informácie týkajúce sa porovnania obstarávacej ceny pasívnych sledovacích systémov DPET pre Armádu ČR. Vychádzajú z mylného porovnania s cenou, za ktorú podobný systém kúpilo NATO v roku 2014.   Česká armáda vyhotovuje aktuálne najmodernejší pasívny sledovací systém, veľmi odlišný od…

Foto Video: Rusi predviedli prácu robotických komplexov Skarab a Sféra v Sýrii

Ruskí vojenskí inžinieri demonštrovali robotické systémy Skarab a Sféra pri prehľadávaní rôznych  objektov v Sýrii. Skarab je malá pohyblivá kolesová platforma na kolieskach s videokamerou s vysokým rozlíšením, mikrofónom a termokamerou. Komplex je navrhnutý na rýchle zhromažďovanie zvukových a obrazových informácií v oblastiach, ktoré sú ťažko prístupné a nebezpečné pre ľudí,…

Foto Izrael dokončil testy vylepšeného systému protivzdušnej obrany Iron Dome

Izrael, 13.1.2020 - Izraelská organizácia protiraketovej obrany ministerstva obrany úspešne ukončila komplexnú testovaciu kampaň pokročilej verzie systému Iron Dome - presne desať rokov po prvom úspešnom teste! Oficiálne video z testovania systému:   Železná kupola - Iron Dome je mobilný systém protivzdušnej obrany vyvinutý izraelskou spoločnosťou Rafael Advanced Defense Systems, ktorý…

Foto Čína po prvýkrát masívne zapojila do cvičení nový tank typu 15

Čína, 7.1.2020 -  Čína vykonáva rozsiahle cvičenia s použitím obrnených vozidiel a systémov protivzdušnej obrany v Tibete. Oficiálne médiá ČĽR informujú, že cieľom týchto cvičení je zvýšenie bezpečnosti a koordinácia jednotiek a formácií. Čínska centrálna televízia uvádza, že vojenské vybavenie bolo rozptýlené po celom regióne - vrátane horských náhorných plošín a priechodov …

Video Rusko predviedlo nový systém protivzdušnej obrany „Gibka-S“

  Ruská armáda testovala nový ultraľahký protilietadlový systém nazývaný Gibka-S, ktorý prešiel štátnymi skúškami.  Komplexy počas skúšok vypúšťali jednotlivo aj v skupine protilietadlové rakety na rôzne letiace ciele. Streľba bola vykonávaná nielen zo stojaceho vozidla, ale aj za pohybu.     Začiatkom tretej dekády decembra ministerstvo obrany oznámilo, že najnovší…

Foto Šojgu: Ministerstvo obrany dokončilo nasadenie bojových laserov Peresvet

Ministerstvo obrany dokončilo nasadenie laserových systémov Peresvet. Ruský minister obrany Sergej Šojgu to oznámil na rozšírenom zasadnutí rady ministerstva obrany v utorok. Podľa ministra boli najnovšie laserové systémy Peresvet nasadené v piatich divíziách strategických raketových síl kde už všetky komplexy prevzali bojovú povinnosť.   Od začiatku decembra sú laserové systémy Peresvet v…

Foto Motory strategického bombardéra Tu-22M3, od štartu po úplné spustenie forsáže zachytené v úžasných detailoch

Skutočne zaujímavé video zachytávajúce ruský strategický bombardér Tu-22M3 Backfire a jeho motory Kuznecov NK-25, každý s maximálnym ťahom 245,15 kN, v pracovnom režime. Video pod článkom je vskutku zaujímavé a to z viacerých príčin.   Po prvé, poskytuje detailný pohľad na jeden z najzaujímavejších ruských bombardérov, Tupolev Tu-22M3 Backfire. Konkrétne tento vo videu je…

Foto Vrtuľník MH-60 Sea Hawk amerického námorníctva padol do mora pri pobreží Japonska – 5 členná posádka zachránená

26.1.2020, Okinawa - Pri pobreží Japonska padol do mora vrtuľník amerického námorníctva MH-60 Sea Hawk počas výcvikovej misie z paluby lode USS Blue Ridge. Podľa vyjadrenia 7. operačnej flotily amerického námorníctva bolo všetkých päť ľudí z helikoptéry MH-60, ktorá dnes padla v Filipínskom mori, včas vyzdvihnutých záchrannými skupinami.   Traja ľudia…

Foto Su-30MKI sú odteraz vyzbrojené strelami BrahMos-A

Indické vzdušné sily sú odteraz oficiálne vyzbrojené „najrýchlejšími supersonickými okrídlenými raketami na svete". Správu tohto znenia priniesol 20. januára 2020 webový portál janes.com s doplnením, že Indické vzdušné sily oznámili bojovú pripravenosť prvej letky stíhacích lietadiel, ktoré majú vo výzbroji križujúce strely BrahMos-A.   Nové okrídlené rakety doplnili arzenál zbraní viacúčelových stíhacích lietadiel Su-30MKI…

Foto Koniec éry „Fantómov”, Japonsko končí s prevádzkou stíhacích lietadiel F-4EJ

Legendárne Fantómy končia v Japonských vzdušných silách sebaobrany (Japan Air Self-Defense Force - JASDF) svoju púť. Vojenské letectvo vzdušných síl sebaobrany definitívne prechádza na lietadlá 5. generácie a F-4EJ Kai Phantom II tak odchádza do histórie.   Rok 2020 bude posledným rokom prevádzky preslávených lietadiel F-4EJ Japonskými vzdušnými silami sebaobrany. 7. januára…

Foto Senegal chce cvičné lietadlá L-39, podpis zmluvy bude v najbližších týždňoch

Podpis zmluvy v Česku na predaj štyroch cvičných lietadiel L-39 NG do Senegalu je na spadnutie. Zhoršujúca sa bezpečnostná situácia v západnej Afrike a možnosti oboch krajín pri jej riešení posunula spoločné rokovania, ktoré začali v roku 2018, výrazne dopredu. S ministrom ozbrojených síl Senegalskej republiky Sidikim KABO a náčelníkom…

Foto Irán môže už čoskoro (opäť) spustiť streľbu na svoju maketu americkej lietadlovej lode

Irán má svoju „lietadlovú loď"! Táto veta určite mnohých prekvapila, tých so slabším srdcom možno aj vydesila..., avšak táto „loď" je v skutočnosti skôr nákladný čln, ktorý má vyzerať ako americká lietadlová loď USS Nimitz. Irán ju postavil kvôli námorným cvičeniam a testom rôznych zbraní vlastnej výroby. V súčasnosti sa čln nachádza v štádiu…

Foto Vyhliadková veža na Dukle má po takmer 50-tich rokoch nový rýchlovýťah

Vyhliadková veža na Dukle má po takmer 50-tich rokoch nový rýchlovýťah. Bezpečnejší výťah a zároveň s väčšou kapacitou, bude návštevníkom k dispozícii už počas nadchádzajúcej letnej sezóny Vojenského historického múzea vo Svidníku. Peniaze na rekonštrukciu vyčlenilo ministerstvo obrany. Obnovou pamiatok spätých s našou históriou chce podporiť záujem verejnosti a najmä mladých ľudí, o vojenskú históriu Slovenska…

Foto Ako pôsobiť proti presile? Manéver a história. Piata časť.

Predchádzajúce štyri pokračovania našej analýzy pôsobenia proti presile vysvetlením manévrových prístupov vychádzali z článku, ktorý som ako autor publikoval v časopise Vojenské obzory 4/1998. Mal som 37 rokov. Ešte pred nástupom na strategický a geopolitický postgraduál. Zaujímavým spôsobom moje úvahy obohatili niektorí čitatelia. Práve o to ide. Niekedy nemusia trafiť do čierneho, ale terč…

Foto Tajný projekt Zebra: Stalinova a Rooseveltova misia na výcvik sovietskych letcov v USA si pripomína smutné výročie

Filadelfia, 11.1.2020 - Prísne tajný projekt Zebra bol jediný prípad v histórii, kedy boli sovietski letci v Amerike trénovaní Američanmi. Ich poslaním bolo - lietať s najmodernejšími obojživelnými bojovými lietadlami vyrobenými vo Filadelfii. Je neuveriteľné, že 185 obrovských, ťažko vyzbrojených PBN-Nomad, namaľovaných jasnými červenými armádnymi hviezdami, bolo potom prevezených do…

Foto Kniha Génius Stalin – prináša nové súvislosti aj fakty

Bratislava 10. január 2020 -Objaviť najzložitejšie tajomstvá „stalinského obdobia“ z poznania dobových dokumentov je cesta ako pochopiť dejinné udalosti tejto éry. Autor knihy Génius Stalin - Michail Ošlakov niekoľko rokov z odborných dôvodov pri príprave knihy podrobne preštudoval archívne dokumenty okolo politiky spomínaného obdobia.   Nemali by sme zabúdať na skutočnosť, akým bolo obdobie…

Foto Medzištátne vojny a “medzinárodný terorizmus“ na príklade škandálu „Irancontras“

V júli roku 1979 v Nikaragui, v maličkej krajine v Strednej Amerike front národno oslobodzovacieho hnutia Augusta Cesara Sandina zvrhol prezidenta Anastazia Somozu, ktorého rodina ovládala Nikaraguu 43 rokov. Svojho času prezident USA Franklin D. Rooswelt povedal o Anastaziovi Somozovi-otcovi: „Samozrejme, že je to sukyn syn, ale náš sukyn syn“. Zvrhnutie klanu Somozu…

Foto Akí zahraniční piloti bojovali v 2. svetovej vojne na strane Sovietskeho zväzu

Skutočnosť, že zahraniční piloti bojovali počas Veľkej vlasteneckej vojny na strane Červenej armády je mnohým známa. Avšak iba niektorí vedia pohotovo vymenovať aké jednotky okrem notoricky známeho pluku Normandie-Niemen to boli. A pritom na sovietskom nebi bojovali okrem spomínaných Francúzov aj piloti iných krajín. Navyše ich postavenie a história sformovania…

Foto Podľa tajnej správy francúzskej kontrarozviedky 150 štvrtí a predmestí francúzskych miest už ovládajú radikálni islamisti.

26.1.2020, Francúzsko - Podľa dokumentu Generálneho riaditeľstva pre vnútornú bezpečnosť (DGSI), ktorý bol predložený ministerstvu vnútra, bolo islamizmom vo Francúzsku podmanených 150 okresov. Okrem predmestí Paríža, Lyonu a Marseille  sa tento stav objavil aj v odľahlejších oblastiach.   Tri mesiace potom, čo Emmanuel Macron vyhlásil, že boj proti komunitárstvu je jednou z jeho…

Foto Britský výrobca bude predávať nože s hranatými špičkami po prudkom náraste útokov s nožmi

Londýn, The Independent, 16.1.2020 - V októbri 2019 bola zaznamenaná nepríjemná štatistika, útoky s nožom dosiahli rekordnú hodnotu v Anglicku a vo Walese, pričom polícia zaznamenala viac ako 44 000 trestných činov, ktoré sa týkali noža, alebo ostrého nástroja, za posledných 12 mesiacov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to znamenalo nárast…

Foto Legálni majitelia zbraní na Novom Zélande sa radšej stávajú kriminálnikmi ako by mali odovzdať svoje strelné zbrane

Nový Zéland, 15.1.2020 - Ambiciózna amnestia novozélandskej vlády na strelné zbrane skončila v piatok s otázkami o jej úspechu, pretože podľa kritikov sa polícii podarilo zhromaždiť iba asi tretinu zbraní, ktoré boli zakázané po masakre v Christchurch. Premiérka Jacinda Ardernová zakázala poloautomatické zbrane a začiatkom tohto roka spustila schému amnestie…

Foto Legálne držanie zbraní vo Švajčiarsku

Útočná puška SIG 550 alebo 751 a pištoľ Glock 21. To sú zbrane, ktorými sú vybavení všetci muži vo veku od 19 rokov vo Švajčiarsku. Každý dospelý muž po dosiahnutí 19 rokov "vyfasuje" od štátu spomínané zbrane a k nim tisíc kusov nábojov. K tomu kompletnú výstroj. Od uniforiem, topánok,…

Foto Ukrajinskí vojaci opäť ostreľovali obytné štvrte v Luhansku

Luhansk, 12.1.2020 - Zločiny ukrajinských bezpečnostných síl proti civilnému obyvateľstvu Donbasu pokračujú aj po novom roku. 10. januára o 17:50 ukrajinskí bojovníci 93.práporu APU vystrelili delostrelecké granáty v obytnej štvrti Kirovska v Luhansku. V dôsledku toho bol jeden muž zranený, niekoľko domov bolo vážne poškodených. Video s výpoveďami svedkov ostreľovania: V…

Foto Legálne držanie zbraní v Európe – Nemecko

Slovensko 10. január 2020 - V Nemecku už bola implementovaná nešťastná smernica EK do ich zákona o zbraniach. Dňa 13.12.2019 bol v snemovni schválený nový zákon o zbraniach a dňa 20.12.2019 bol následne potvrdený aj Spolkovou radou. Pozrime sa bližšie, čo "dobré" pripravili nemeckí zákonodarcovia pre držiteľov ZP. Vzhľadom k…

Foto V Košiciach odštartovala zimná liga v dynamickej streľbe

Dňa 1.12.3019 sa konala v priestoroch obchodného centra Optima, strelecká súťaž 2CS Winter league podľa pravidiel IPSC. Zaujímavosťou tejto súťaže je, že sa strieľajú 4 strelecké situácie podľa pravidiel IPSC v dynamickej streľbe, na jednom mieste. Strelci mohli využiť možnosti , ktoré ponúka aj areál Steam Factory a mnohí prišli…

Foto Interkontinentálne majstrovstvá Ázie a Austrálie v pištoli – Slováci obsadili vo svojich kategóriách prvé a druhé miesto

V dňoch 11 - 17. Novembra 2019 sa uskutočnili majstrovstvá Ázie a Austrálie v pištoli podľa pravidiel IPSC Uvedeného preteku sa celkovo zúčastnilo 927 strelcov z celého sveta, nakoľko tu boli zastúpené aj kontinenty ako Európa, Afrika, Severná a Južná Amerika. Na strelcov čakalo 24 streleckých situácii, na ktoré bolo…

Foto Deti súťažili v dynamickej streľbe

Košice (10.11.2019) - Rebels Action Air Shooting Camp 3 je úspešným pokračovaním projektu, ktorý vznikol v roku 2017 v spolupráci klubov : Športovo Strelecky klub JPS Snina-Humenné, ŠK Hodkovce a Rebels teamom. Úlohou projektu je priblížiť verejnosti odvetvie športovej streľby s airsoftovými zbraňami - Action Air , podľa pravidiel IPSC.…

Foto Slovenskí športoví strelci získali v histórií Slovenskej Asociácie Dynamickej Streľby najviac medailových umiestnení.

Prvý septembrový týždeň sa v hlavnom meste Srbska v Belehrade konal EUROPEAN HANDGUN CHAMPIONSHIP 2019, ktorý sa skončil pre Slovensko výnimočne úspešne a naši športoví strelci získali v histórií Slovenskej Asociácie Dynamickej Streľby najviac medailových umiestnení: Zlaté medaily získali: SHOOT OFF - Production Senior - Marián Vyšný SHOOT OFF -…

Foto Rozhovor s úradujúcim majstrom sveta v puške – Ernestom Nagyom

Slovensko na posledných Majstrovstvách sveta v puške podľa pravidiel IPSC, ktoré sa konali vo Švédsku, získalo v silnej konkurencii 560 top športových strelcov najcennejšie umiestnenie – zlatú medajlu. Rozhovor s úradujúcim majstrom sveta Ernestom Nagyom viedol Ing. Bystrík Zachar, Prezident Slovenskej Asociácie Dynamickej Streľby.  Ernest, čitateľov určite zaujímajú Tvoje strelecké začiatky. Kedy si…

Foto Zlatá medaila z Majstrovstiev sveta podľa pravidiel IPSC ide na Slovensko

V dňoch 3 - 10. augusta 2019 sa vo Švédskej Karlskoge uskutočnili 2. majstrovstvá sveta v disciplíne  puška podľa pravidiel IPSC. Samotný pretek prebiehal na druhej najväčšej vojenskej strelnici vo Švédsku. Na 20km úseku vojenského priestoru bolo pripravených 30 streleckých situácii, ktoré preverili strelecké schopnosti najlepších puškárov z celého sveta.…