Zmysel a prínosy zákazu olova

zdroj: www.legistelum.sk

Po snahe zakázať konkrétne typy civilných zbraní zdôvodnením boja proti terorizmu ktorý zdvihol obrovskú vlnu kritiky samotných občanov EÚ, vyrukovala dávnejšie EK s podnetom zakázať plošne používanie olova v strelive. Všeobecne sme v posledných rokoch svedkami trendu regulácií. Všetkého a všade. Iste, každá spoločnosť musí mať hranice, ktoré sú nastavené práve reštrikciou. Nedá sa spoliehať že ich ma každý prirodzene v sebe. Problém nastane ak zákazy prestanú dávať zmysel a miesto toho aby ľudí chránili, spoločnosť umelo zväzujú.

Človek s kritickým myslením a skúsenosťami vie že svet nie je čiernobiely. I keď množstvu ľudí by to zrejme vyhovovalo, pretože by nemuseli používať rozum. Stačil by im nejaký ideový vodca ktorý povie čo majú alebo nemajú robiť a ideálne to zabalí do nejakého „vyššieho dobra“. Ale k zbraniam patrí osobná zodpovednosť a k nej schopnosť vytvoriť si vlastný názor analýzou dát. Ako je to teda s tým olovom?

Je vcelku zákerný jed. Debaty o zákazoch sa vedú desaťročia. Tento trend nie je len u streliva, ale i v ostatných oblastiach, napríklad v zdravotníctve či elektrotechnike. To že prišlo aj na strelivo bola iba otázka času. Napríklad u áut došlo k zákazu používania palív s prímesami olova v EÚ v roku 2005, zásadné obmedzenie olova v batériách v roku 2010. Dnes vcelku dobre poznáme vplyv ťažkých kovov na životné prostredie a ľudské zdravie. Naša spoločnosť je postavená na čerpaní zdrojov a výrobe všetkého v enormných množstvách. Preto je autoregulácia nevyhnutná. Primeraná. V opačnom prípade nás zreguluje príroda sama. Posledné týždne máme na stole reálny návrh plošného zákazu streliva pre civilné použitie. Skúsme sa pozrieť, aké dopady má použitie olova v civilnej streľbe.

Individuálne – na zdravie a bezpečnosť jednotlivca

Pre pochopenie vplyvu olova na človeka treba poznať mechanizmus pôsobenia. Olovo je toxický kov prirodzene sa vyskytujúci v zemskej kôre. Nemá žiadne rádioaktívne vlastnosti, naopak, vďaka svojej vysokej hustote sa používa na zatienenie jeho prenikania. Ak ste absolvovali napr. roentgen, určite ste sa pohybovali okolo desiatok kilogramov olova. K otrave olovom nemôže dôjsť iba tým, že sa nachádzate na jednom mieste s predmetom z olova. Okrem iného za to vďačí prirodzenej vlastnosti pasivácie. Pri kontakte s kyslíkom vytvára na povrchu tenkú oxidačnú vrstvu, ktorá následne zabraňuje jeho degradácii a uvoľňovaniu. Otrava olovom je prakticky možná ak dôjde k jeho požitiu – zjedeniu, alebo dýchacími cestami – vdýchnutím čiastočiek olova.

Strelivo používajú civilní strelci v zásade na dva účely. Na športovú a relaxačnú streľbu na miestach na to vyhradených – krytých a otvorených schválených strelniciach a pre výkon poľovníctva v poľovných revíroch. Ohrozenie človeka olovom pri streľbe je primárne možné 3-mi spôsobmi: 1. keď vás trafí niekoľko gramov jednorazovo, ale v tom prípade je otrava ten najmenší problém; 2. nadýchaním výparov olova (a iných ťažkých kovov), ktoré vznikajú počas výstrelu vysokou teplotou z horenia prachu pôsobiacich na strelu a 3. dýchaním častíc olova, ktoré sú rozptýlené do vzduchu rozpadom strely na cieľovú plochu. Sekundárne vtedy, ak sa častice olova dostanú napríklad z neumytých rúk, ktorými ste chytali olovené strely do tráviaceho traktu.

Pri posúdení rizika poškodenia zdravia olovom, najrizikovejšie vychádzajú kryté strelnice. Na Slovensku by sa dali na prstoch jednej ruky spočítať také, ktorých ventilácia dokáže vymeniť dostatočný objem vzduchu za čas v prípade, že tam strieľa viac strelcov naraz, prípadne z výkonnejších zbraní. Rôzne bývalé CO kryty, ktoré využívajú pôvodný systém ventilácie sú skutočne problematické. Prečo je to dôležité? Pretože všetky ťažké kovy z povýstrelových splodín sa vám potom točia pod nosom a po pár minútach máte čierno v nose a sladkastú chuť v ústach. Mimochodom, v staroveku sa octan olovnatý používal ako sladidlo. Kryté strelnice majú na dopadovej rôzne druhy lapačov/kovových terčov, kde sa roztrieštením strely dostávajú do vzduchu čiastočky, ktoré v prípade zlej ventilácie vdychujete. Neviem o žiadnej akútnej otrave olovom na strelnici, ale poznám viacero prípadov, kedy dlhoročný intenzívny tréning na krytej strelnici viedol k vzniku vážnych ochorení.

Otvorené strelnice majú teda dve zásadné výhody. Čerstvý vzduch a hlinu/piesok ako dopadovú plochy. Strely zväčša končia v hline, kde sa po krátkom čase dôjde k pasivácii ich povrchu. Strelnice používané desiatky rokov nemajú žiadny problém s otravami olovom ani nevyzerajú ako mesačná krajina. Strely z napoleonských čias sú jasným dôkazom toho, že strela v pôde zostáva a olovo sa neuvoľňuje do ovzdušia ani pôdy v takej miere aby bolo nebezpečné. Mimochodom, olovo ako také je ideálne recyklovateľný materiál a hlinené valy sú ho plné. Na niektorých strelniciach aj stovky ton.

Problematika použitia olovených striel v poľovníctve je rozpracovávaná širšie už dlhú dobu a jediné ako potenciálne problematické sa ukazuje použitie olova na vodných tokoch a mokradiach. Problém môže vzniknúť, ak je/zostane olovený predmet ponorený vo vode, resp. omývaný vodou. Nevytvorí sa dostatočná pasivačná vrstva a olovo sa uvoľňuje do vody. To bol prípad olovených vodovodných trubiek používaných v niektorých krajinách až do polovice 20. storočia. Je preto obava, že olovo zo streliva používaného na lov sa tak môže dostať do potravinového reťazca. Otázka ale je, koľko brokov je potrebné dostať do vodného toku aby sa to prejavilo na flóre a faune. Nie je dohľadateľná relevantná štúdia či takéto množstvo olova v tomto skupenstve má vôbec nejaký vplyv, nakoľko všetky štúdie kontaminácie pôdy či vody nevedia oddeliť vplyv olova z lovu a toho ktoré tam padlo vo forme vzdušných emisií priemyslu. Všetky štúdie ktoré sa mi podarilo nájsť uvádzajú niečo v zmysle „mohlo by mať“ ale neuvádzajú žiadne konkrétne merania. Všeobecne otázka „koľko olova zostane po civiloch v pôde“ je podľa mňa kľúčová a posúva nás k druhému bodu a to celkovému vplyvu civilnej streľby na životné prostredie.

.

Celkový vplyv civilnej streľby na životné prostredie

Znečistenie životného prostredia olovom je v zásade možné dvoma spôsobmi. Prvý a najzásadnejší je kontamináciaovzdušia – jeho rozptýlenie v forme aerosolu po technologickom odparení, resp. ako drobné čiastočky do ovzdušia a následný plošný spad na polia, lúky a lesy. Sekundárny spôsob znečistenia je ukladanie olova. V tekutom stave (súčasť zlúčenín) ako odpadu. Spôsobuje kontamináciu pôd a následne vôd. Toto riziko je veľmi vysoké predovšetkým vtedy ak sú zlúčeniny obsahujúce olovo ukladané vo forme kalov. Najmenšie riziko vzniká, aj je olovo ukladané priamo v tuhom skupenstve bez prístupu rozpúšťadiel, podobne ako je tomu pri jeho prirodzenom výskyte. Podobným „odpadom“ sú aj strely vo valoch na strelniciach Pozrime sa teda ako sme na tom v SR s problémom s olovom. Vychádzam v nasledujúcich konštatovaniach z dát uvedených v nasledujúcich relevantných zdrojoch [1][2][3][4][5] a odporúčam ich podrobne preštudovať, je tam mnoho zaujímavých informácií o krajine v ktorej žijeme.

Vyššie uvedené správy konštatujú napríklad nasledujúce skutočnosti:

 • [4] strana 2: „z monitoringu zložiek životného prostredia v SR vyplýva, že koncentrácie Pb v týchto zložkách nepredstavujú pro hodnotení podľa príslušných limitných hodnôt v súčasnosti platných v SR závažnejší problém“;
 • [1] strana 4: „Koncentrácie  olova  v  ovzduší  na  Slovensku  neprekračujú limitnú hodnotu.“
 • podľa [4] strana 13 je zjavné, že obyvateľstvo ani v priemyselných oblastiach netrpí vyšším obsahom olova v krvi a jednotlivé zvýšené prípady majú skôr čo dočinenia so starými olovnatými farbami v bytoch. Prípadne [4] strana 15 pri mape kontaminácie pôd olovom jasne uvádza, že nadlimitné koncentrácie sú situované výhradne vo vyšších nadmorských výškach čo súvisí s diaľkovým prenosom emisií;
 • podľa [1] obr. 5.2 je zjavné, že emisie olova v SR majú dlhodobo klesajúcu tendenciu;
 • podľa [2] strana 27 je podiel na tvorbe emisií Pb nasledujúci: 58% priemyselné procesy, 36% energetika, 2,3% domácnosti, 2,2% odpady, 1,7% doprava. Ročne len do ovzdušia „rozprášime“ v SR zhruba 50t olova.
 • podľa [2] strana 112: „Odpadové  vody,  ktoré  produkujú  elektrárne,  majú  predovšetkým charakter vôd z technologických a chladiacich procesov. Odpadové vody z technológií sú znečistenépodľa [5] najviac kontaminované pôdy sú v lokalitách kde sa nachádzajú hutnícke prevádzky na výrobu ocele, medi či hliníka a lokality s vyššou nadmorskou výškou, ktoré zachytili vzdušné emisie napríklad ako v prípade Žiaru nad Hronom – Štiavnické vrchy, Podbrezová – Muránska planina či VSŽ a Krompachy – Volovské a Slánske vrchy a.i.

.

Olovo zjavne dnes nie je problém, ktorý je potrebné akútne riešiť plošnými reštrikciami. Kontaminácia klesá, emisie zásadne poklesli, individuálne otravy sú výnimočné. Ako teda zvyšuje kontamináciu životného prostredia olovom civilná streľba? Emisie vynikajúce počas streľby sú absolútne zanedbateľné. Je to skutočne povestný pľuvanec do mora. Kontaminácia pôdy? Väčšina streľby je vykonávaná na strelniciach. To znamená že prevažná väčšina olova zo streľby sa nenachádza plošne rozptýlená v prostredí, ale na izolovanom mieste v skupenstve, ktoré nevdýchnete ani nevypijete. Ohrozenie otravou olovom na strelnici, ako sa aj po desaťročiach skúseností ukázalo je prakticky nulová.

Na margo vzťahu strelnica – ochranári/životné prostredie spomeniem VTSÚ Záhorie. Dlhé roky po 1989 protestovali ochranári že tamojšiu vojenskú testovaciu strelnicu treba zrušiť, pretože ničí životné prostredie. Funguje ako uzatvorený priestor  už od roku 1923 a testujú sa tam všetky existujúce kalibre až po lodné kanóny (Nemci cez WWII). Jedného dňa prišli sami ochranári na to, že práve táto činnosť tam pomohla zachovať niektoré prirodzené, inde už zaniknuté biotopy. Ako teda ukazujú exaktné merania, vplyv na znečistenie prostredia olovom a ohrozenie zdravia obyvateľstva má absolútne zásadný vplyv energetika a ťažký priemysel. Zásadné zníženie emisií olova v SR prinieslo predovšetkým zrušenie výroby olovnatého skla, útlm hutníckej výroby a nasedenie nových technológií. Riešiť problém kontaminácie prostredia olovom zákazom jeho používania pre civilnú streľbu je ako liečiť onkologického pacienta poslaním do kozmetického salónu.

Ako chrániť ľudí pred olovom z civilnej streľby?

Prečo sa na streľbu používa práve olovo ak je jed? Má vhodné chemické a fyzikálne vlastnosti, ktoré zabezpečujú že je paradoxne bezpečné. Chemická stabilita zaisťuje, že i pri skladovaní desiatky rokov nemení svoje vlastnosti, nevyžaruje a nevylučuje nič do okolitého prostredia. Nespôsobuje problémy pri manipulácii a dotyku s kožou (ako samostná tuhá látka, to neplatí v prípade že je súčasťou nejakej zlúčeniny). Vysoká hustota, nízky bod tavenia a vysoká tvárnosť zaisťujú, že i malé strely majú vyššiu hmotnosť, dobre sa odlievajú do požadovaných tvarov a po náraze na prekážku/terč sa neodrážajú a tak sekundárne neohrozujú samotných strelcov. To je dôvod prečo sa dnes olovené strely používajú predovšetkým na šport a lov. Armádna malorážová munícia obsahuje olova podstatne menej.

Pre individuálnu ochranu proti otrave osôb pri použití munície s olovom stačia základné hygienické opatrenia. Umývať si ruky po manipulácii a streľbe, nejesť v priestoroch kde sa strieľa a ideálne sa po streľbe prezliecť. Vyhľadávať skôr strelnice otvorené, prípadne kvalitne odvetrané kryté. Ak to inak nejde, použiť aj respiračné ochranné pomôcky.

Pre ochranu životného prostredia pred negatívnymi javmi by úplne postačovalo mať spôsob recyklácie olova na strelniciach. Tento „problém“ má jednoduché riešenie. Pár chlapov, nakladač a sito. Raz za čas by si prišli prebíjači pozbierať olovo čo tam iní nechali. Pre niekoho tuhý odpad, pre iného obchodovateľná komodita.

.

Zaoberať sa dnes vplyvom olova vystrieľaného poľovníkmi v lesoch je skutočne nezmysel. V čase, keď nám padá na hlavu ročne poprašok 50 ton olova v jemných časticiach riešiť pár stoviek niekoľkogramových striel ktoré v tuhom stave zostanú v hline je… no proste proti logike paretovho princípu. V prípade mokradí a miest na vodných tokoch kde je skutočne intenzívna lovecká činnosť a olovo zostáva vo vode, loveckú činnosť buď obmedziť alebo nariadiť použitie streliva bez olova. Tieto opatrenia už ale realizované boli aj napriek tomu, že doteraz sa žiadna otrava olovom u zvierat z titulu používania streliva nepreukázala.

EÚ bojuje proti olovu je presne rovnako ako s terorizmom.

Emisie olova civilnou streľbou (celkový pomer splodín) sú umelo vytváraný problém. Dokonca aj znečistenie životného prostredia tuhým olovom na strelniciach je vzhľadom na tony olova ktoré sa ročne do prostredia uvoľnia v priemysle alebo formou odpadov viac ako zanedbateľné. A ku všetkému je koncentrované na pár miestach strelníc v tuhom stave, nie plošne v aerosoloch a jemných časticiach vo vzduchu ako v prípade priemyselných emisií. To, či bude daná mokraď alebo lokalita kontaminovaná olovom nezáleží v SR od toho či je vedľa strelnica, alebo či tam chodia poľovníci strieľať kačky olovenými brokmi. V našich končinách to záleží výhradne od toho, aká továreň leží v danom okrese a akú používa technológiu.

Prísť s návrhom zákazu olova v civilnom strelive s odôvodnením ochrany zdravia občanov a planéty je presne taký istý nezmysel ako zakazovať legálne zbrane v boji s terorizmom. Olovo v civilnom strelive nie je zodpovedné za plošné znečisťovanie prostredia. Nespôsobuje ani individuálne otravy ľudí či zveri. Ide o absolútne marginálnu oblasť vzhľadom na pomer k množstvu tohto prvku využívaného našou spoločnosťou a tiež preto že nemá vôbec žiadny vplyv na emisie vo vzduchu ktoré riziko pre obyvateľstvo spôsobujú.

Podobne ako kolegovia z ostatných štátov EÚ aj my vstupujeme do jednaní s rôznymi orgánmi v SR, ktoré môžu a majú v tomto konať. Zisťujeme že nastal zvláštny stav. EÚ si vymyslí zákaz a občania majú zdôvodňovať prečo nie je dobrý. Fungovanie štátu by malo byť opačné. Ak chce zakazovať, mal veľmi dobre zdôvodniť či je to nutné. V opačnom prípade podobne ako to bolo už x krát v minulosti jedného dňa občania povedia „stačilo“.

Čo spôsobí prípadný zákaz použitia olova v civilnej streľbe a poľovníctve?

 1. Zníži bezpečnosť na strelniciach – zásadne. Viacej odrazov, viac zranení. Aj odrazená strela môže byť životu rovnako nebezpečná ako tá priamo vystrelená. Je to ako keby niekto plastové nárazníky na autách nahradil oceľovými. V záujme zníženia spotreby ropy chodci nech si trhnú nohou. Doslova.
 2. Spôsobí problémy pri love zveri – zmena dopadovej a ranivej balistiky striel, menšia šanca usmrtenia prvou ranou, väčšie utrpenie pre zver.
 3. Zvýši cenu streliva – tento šport bude opäť nedostupnejší. Tu ma napadá otázka, či budú chodiť naši brokári trénovať na majstrovstvá sveta mimo EÚ? Alebo biatlonisti s ich malorážkami? Lebo svetová konkurencia bude strieľať olovom ďalej. Výsledkom reštrikcií je vo všeobecnosti stav, že stále väčšia skupina ľudí si môže dovoliť stále menej. Taký bruselský socializmus naruby.
 4. Vplyv na ekológiu otázny – otázkou sú aj vplyvy kovov ktoré budú používané ako náhradné. Je naivné si myslieť že náhradné kovy podobných mechanických vlastností nebudú mať žiadny vplyv na životné prostredie. Meď je toxická pre bezstavovce, zinok je pre ryby toxickejší ako olovo. Inak viete aký odpadný prvok vzniká pri technológii výroby medi alebo ocele ako možných náhrad? Olovo. Takže sa kľudne môže stať, že zákaz olova môže mať paradoxne negatívny dopad na životné prostredie. EK si, slovami strelca, vie streliť do vlastného kolena.
 5. Zníženie životnosti a spoľahlivosti zbraní  – nové strely budú mať nižšiu hmotnosť, čo spôsobí zmenu priebehu vnútornej balistiky aj v rozsahu tlakov. Rovnako sú tieto materiály tvrdšie, čiže bude nasledovať väčšie opotrebenie vývrtov. Niektoré typy zbraní ako napríklad predovky už budú vhodné iba na stenu. Tento zákaz by platil aj pre polície a mestské polície, dôsledky budú skutočne dalekosiahle.

Ing. Ľudovít Miklánek, podpredseda predstavenstva Legis Telum


Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Foto „Chcem by som im darovať glóbus“: Šojgu odvážne uzemnil USA aby nerobili zemepisné chyby

Rusko, 27.máj 2020 ( AM, politpuzzle.ru ) - Ruský minister obrany Sergej Šojgu porovnal geopolitické kroky Spojených štátov s ich zemepisnou polohou a poznamenal, že kroky Washingtonu sa nezhodujú s tým, čo vyhlásujú.   Vedúci ruského ministerstva obrany Sergej Šojgu v rozhovore pre Il Giornale uviedol, že Spojené štáty nevidia svojho spojenca…

Foto Rumunská verejnosť je nespokojná s ponechaním stíhačiek F-16AM na zemi – k zachyteniu ruského Tu-22M3 boli vyslané staré „sovietske” stíhačky MiG-21 Lancer

Rumunsko, 27.máj 2020 ( AM ) - Šéf tlačovej služby rumunského Ministerstva národnej obrany, plukovník Constantin Spânu porozprával v exkluzívnom rozhovore pre noviny DefenseRomania o príčinách, ktoré stáli za ponechaním stíhacích lietadiel amerického pôvodu F-16AM na zemi, resp. prečo boli k zachyteniu ruských strategických bombardérov Tu-22M3 vyslané staršie sovietske stíhacie lietadlá…

Video Prvé spustenie bezpilotnej ponorky Poseidon je naplánované na jeseň. Video

Rusko, 27.máj 2020 ( AM ) - Prvé spustenie bezpilotnej ponorky Poseidon je naplánované na jeseň, uviedol zdroj v ruskom obrannom priemysle. Na základe výsledkov testu sa rozhodne, kedy sa Poseidon dostane do služby.       Bezpilotný Poseidon označovaný aj ako super výkonné jadrové torpédo je súčasťou tzv. Oceánskeho viacúčelového systému.…

Video Vrtuľník Mi-8 havaroval na Čukotke – všetci členovia posádky zahynuli. Video

Rusko, 26.máj 2020 ( AM ) - Pred niekoľkými hodinami, počas výcvikového letu na letisku pri uhoľnej bani v oblasti Anadyr, havaroval vojenský viacúčelový vrtuľník Mi-8 Ministerstva obrany Ruskej federácie. Všetci členovia posádky zomreli - keď vrtuľník explodoval po páde na zem.   Podľa záznamov predložených z letiskovej kamery bola príčinou havárie…

Foto Severná kórea dokončuje novú ponorku – bude dopĺňať strategický jadrový arzenál balistickými raketami

KĽDR, 26.máj 2020 ( AM, Yonhap ) - Severná Kórea môže v najbližšej budúcnosti posilniť svoje strategické sily novou ponorkou. Píše o tom juhokórejská agentúra Yonhap.     Podľa informácií agentúry má nová severokórejská ponorka výtlak 3 tisíc ton a je schopná niesť tri balistické rakety. V tejto súvislosti sa pripomínajú testy Pukguksongu-3,…

Foto Rusko nedovolí USA privatizovať Mesiac, vyhlásil šéf Roskosmosu

Rusko, 26.máj 2020 ( AM, sputnik ) - Donald Trump na začiatku apríla podpísal výnos zakotvujúci právo Američanov na ťažbu vesmírnych zdrojov a nariadil, aby do polroka boli s ostatnými štátmi prerokované dohody o Mesiaci a ďalších vesmírnych telesách. Roskosmos označil tieto plány za agresívne a škodlivé medzinárodnej spolupráci.   Roskosmos nedovolí…

Foto Putin hovoril o plánoch vytvoriť zbraň budúcnosti

Rusko, 23. februára 2020 (Sputniknews) - Rusko bude pokračovať v modernizácii svojich ozbrojených síl s tým, aby sa mohli využívať najnovšie druhy zbraní a vojenskej techniky. Na dnešnom koncerte Ministerstva obrany RF, venovanom oslavám Dňa obrancov vlasti, Vladimir Putin zdôraznil, že Rusko bude pokračovať v modernizácii technického vybavenia svojej armády a…

Video Bojové vozidlo Zetor Gerlach s certifikáciou protimínovej odolnosti na úrovni 8 kg TNT potvrdil možnosť vývoja ešte odolnejšej verzie

  Schrobenhausen/Bratislava (28.11.2019) - Potvrdené. Taktické obrnené vozidlo ATV Zetor Gerlach 4x4 úspešne absolvovalo certifkačné testy protimínovej odolnosti. Tie potvrdili deklarované parametre na najvyššej úrovni ochrany v tejto triede vozidiel. Pod kabínou, ako i pod nápravou vozidla sa v súlade s metodikou NATO realizoval výbuch o sile 8 kg trhaviny –…

Video Carl-Gustaf s dlhším dostrelom

Raytheon Missile Systems a Saab Dynamics dokončili počiatočnú sériu riadených letových testov vývojovej munície Carl-Gustaf Munition (GCGM) - pre 84 mm nabíjateľný systém zbraní Carl-Gustaf. Štúdie pripravili pôdu pre demonštráciu schopností systému GCGM na jar roku 2020 v Spojených štátoch. Spoločné financovanie Raytheonom a Saabom je určené na použitie s odpaľovacími…

Foto GAZ-3344, dvojdielne terénne vozidlo, ktoré dokáže pokoriť každý, i ten najťažší terén

V ozbrojených silách RF sú aj vozidlá so schopnosťami prejsť terénom, v ktorom ľubovoľné iné vozidlo uviazne, zapadne alebo sa úplne utopí. Avšak tieto vozidlá idú vždy ďalej. Reč je o dvojdielnych kĺbových terénnych vozidlách GAZ-3344, ktoré sú považované z hľadiska sily za najvýkonnejšie spomedzi všetkých cestných vozidiel. Tieto pásové dvojdielne „snehomočiarochody“ dokážu…

Foto Video: Pobrežný komplex Bastion spúšťa raketu Onyx

Pobrežný komplex Tichomorskej flotily po prvý raz v histórii spustil raketu Onyx na Čukotke Po prvýkrát v histórii posádka pobrežného komplexu Bastion v tichomorskej flotile vypustila z územia autonómnej oblasti Čukotka raketu Onyx. Let rakety bol normálny. Raketa úspešne zasiahla cieľ vo vzdialenosti viac ako 200 kilometrov. Vypustenie rakety Onyx…

Foto Novinky na MAKS – 2019, alebo čím sa pochválilo Rusko

V Podmoskovsku sa konala v dňoch 27. augusta až 1. septembra 2019 už tradičná výstava venovaná letectvu a kozmu, MAKS. Zvláštnosťou tej tohtoročnej bolo, že po prvýkrát bola jej spoluorganizátorom aj Čína, pre ktorú sa výstava MAKS stala skvelou reklamnou príležitosťou – mohla tu predstaviť najnovšie úspechy vlastného leteckého a kozmického priemyslu.…

Video Japonská armáda uprednostnila novú útočnú pušku z vlastnej produkcie. Video

Japonsko, 21.máj 2020 ( AM ) - Japonská armáda si vybrala novú pušku na prezbrojenie svojich síl. Puška z továrne Howa Machinery  - HOWA 5.56, oficiálne pomenovaná ako Typ 20, zvíťazila v tendri na nové ručné zbrane a nahradí pušku Howa Typ 89 v službách japonskej armády. Do súťaže bola vybraná aj útočná puška. SCAR-L…

Foto Čínske námorníctvo čoskoro prekoná americké – podľa výskumu agentúry Kongresu

USA, 5.máj 2020 ( AM ) - Nová  správa  predložená zákonodarcom USA ukazuje rozsah čínskej námornej expanzie a jej pravdepodobný výsledok. Do konca tohto desaťročia bude mať Čínske námorníctvo najsilnejšie námorníctvo na svete, ktorého plavidlá na hladine aj pod hladinou prevýšia námorníctvo iných krajín.   Zdá sa, že americké námorníctvo nemá primerané…

Video Americká armáda objednáva nové granátomety za 33,6 milióna dolárov

USA, 29.apríl 2020 ( AM ) – Velenie americkej armády uzavrelo kontrakt s pevnou cenou 33,6 milióna dolárov na odpaľovače 40mm granátov M320 a M320A1. Spoločnosť Capco so sídlom v Colorade (jediný uchádzač online súťaže ) bude vyrábať a dodávať granátomety do apríla 2025. Capco je prvý americký výrobca modelu M320A1, ktorý…

Video Poľská armáda dokončuje zmluvu na dodávku 50.000 taktických prilieb vlastnej výroby

Poľsko, 26.apríl 2020 ( AM ) - Poľský minister obrany Mariusz Błaszczak 23. apríla potvrdil, že nová zmluva pre 50 000 kompozitných prilieb Maskpol je pred dokončením: "Momentálne dokončujeme zmluvu na 50 000 kompozitných prilieb Maskpol. Informácie o najbližších kontraktoch zverejníme čoskoro, “povedal Błaszczak prostredníctvom sociálnych médií.   Dodal, že poľské…

Foto Špaginov samopal – Zbraň víťazstva a skutočný súdruh vojaka Červenej armády

Rusko, 23.apríl 2020 ( AM, Sputnik ) - PPS-41 sa stal jednou z tých zbraní, ktorá pomohla vojakom Červenej armády vo víťazstve vo Veľkej vlasteneckej a 2. svetovej vojne. Vyrobený konštruktérom Georgijom S. Špaginom bol samopal prijatý do výzbroje v decembri roku 1940.     Dôležitosť tohto typu zbraní v bojoch si…

Foto České ministerstvo obrany podporí domáceho výrobcu – s Českou zbrojovkou podpísali zmluvu na ručné zbrane

Česko, 22.apríl 2020 ( AM, MO ČR ) - V utorok 21. apríla 2020 podpísali český námestník ministra obrany pre riadenie sekcie vyzbrojovania a akvizícií Lubor Koudelka a Ladislav Britaňák, generálny riaditeľ Českej zbrojovky as, rámcovú zmluvu na obstaranie ručných zbraní pre českú armádu.   "Naším cieľom je modernizovať armádu, ale…

Foto „Chcem by som im darovať glóbus“: Šojgu odvážne uzemnil USA aby nerobili zemepisné chyby

Rusko, 27.máj 2020 ( AM, politpuzzle.ru ) - Ruský minister obrany Sergej Šojgu porovnal geopolitické kroky Spojených štátov s ich zemepisnou polohou a poznamenal, že kroky Washingtonu sa nezhodujú s tým, čo vyhlásujú.   Vedúci ruského ministerstva obrany Sergej Šojgu v rozhovore pre Il Giornale uviedol, že Spojené štáty nevidia svojho spojenca…

Video Skúšky ruských raketových systémov vo Venezuele boli zachytené na videu

Venezuela, 25.máj 2020 ( AM, Sputnik ) - Venezuela ukázala schopnosti protilietadlového raketového systému Buk-M2E a raketometov BM-21 Grad a BM-30 Smerč. Venezuelská armáda v rámci cvičenia vyslala kontingent síl na ostrov La Orchila pri pobreží krajiny v Karibskom mori.   https://twitter.com/ConflictsW/status/1263846798566789120   Kontingent obsahuje systém protilietadlového raketového systému Buk-M2E, rovnako aj…

Foto Satanovskij o slabosti ukrajinskej armády: Obávam sa, že Rasmussen má pravdu

Ukrajina, 25. máj 2020 ( AM, newinform.com ) - Politológ hovoril o tom, ako vnímať rezonujúce vyhlásenie bývalého predstaviteľa NATO. Bývalý vodca NATO Anders Fogh Rasmussen so svojím úprimným vyhlásením dokázal jasne ilustrovať, aké výsledky by mal Kyjev očakávať od realizácie svojich plánov na rozpútanie vojny v plnom rozsahu s Ruskou federáciou. Táto…

Foto Ukrajinský veterán z práporu Ajdar bol zastrelený 16-ročným tínedžerom pri Kyjeve

Ukrajina, 24.máj 2020 ( AM, unian.net ) -  Bývalý bojovník z práporu Ajdar mal v noci konflikt s mladistvými. V noci z 22. mája v meste Vyšhorod pri Kyjeve došlo k potýčke medzi mladými ľuďmi a dvoma mužmi, v dôsledku čoho bol zastrelený Igor Kornienko, bývalý vojak práporu Ajdar. Polícia má podozrenie,…

Foto Americkí technologickí giganti údajne spolupracujú s čínskymi sledovacími firmami

USA, 24. máj 2020 ( AM, Sputnik ) - V októbri 2019 Washington umiestnil na svoj zoznam subjektov niekoľkých čínskych firiem zaoberajúcich sa umelou inteligenciou, aby obmedzil ich prístup k americkým technológiám, čo je rovnaká čierna listina, na ktorej je čínska firma Huawei.   CNBC citoval správu Top10VPN , v ktorej sa uvádza, že Amazon,…

Foto Kurt Walker našiel spôsob, ako sa Ukrajina môže stať členom NATO

Ukrajina, 23.máj 2020 ( AM, sharij.net ) - Osobitný zástupca štátneho ministerstva Ukrajiny Kurt Walker navrhol zmenu pravidiel pre vstup do NATO pre krajiny bývalého ZSSR. Uviedol to počas online diskusie Kyjevského fóra, uvádza správa UNN .   Podľa diplomata Rusko neumožňuje bývalým republikám ZSSR, najmä Ukrajine, Moldavsku a Gruzínsku, aby sa pripojili k…

Foto Severná kórea dokončuje novú ponorku – bude dopĺňať strategický jadrový arzenál balistickými raketami

KĽDR, 26.máj 2020 ( AM, Yonhap ) - Severná Kórea môže v najbližšej budúcnosti posilniť svoje strategické sily novou ponorkou. Píše o tom juhokórejská agentúra Yonhap.     Podľa informácií agentúry má nová severokórejská ponorka výtlak 3 tisíc ton a je schopná niesť tri balistické rakety. V tejto súvislosti sa pripomínajú testy Pukguksongu-3,…

Video Bojoví plavci Kaspickej flotily – elitné sily ruského námorníctva. Video

Rusko, 15.máj 2020 ( AM, MO RF ) - Ruské ministerstvo obrany zverejnilo video z výcviku svojich bojových potápačov. Bojoví plavci - potápači zo sekcie protiponorkových sabotážnych síl a prostriedkov Kaspickej flotily vykonávali zostup do hĺbky, manipuláciu s nákladom počas špeciálneho taktického výcviku. Scenár zahŕňal uvoľňovanie zariadení v hĺbke 2 až 6…

Foto Iránska fregata omylom spustila paľbu na vlastnú logistickú loď – niekoľko námorníkov bolo usmrtených

Irán, 11. mája 2020 ( AM ) - Jamaran, vojenská fregata, ktorú prevádzkuje Iránske námorníctvo, testovala raketu Noor C-802  tá omylom zasiahla plavidlo Konarak. Pri incidente ku ktorému došlo v Ománskom mori pri Hormuzskom prielive, bolo údajne usmrtených niekoľko desiatok námorníkov. Počas námorných cvičení bola raketa Noor C-802 predčasne vystrelená a Konarak,…

Video Izraelský Elbit predstavil bezpilotný záchranný systém pre námorné hliadky

Izrael, 8. mája 2020 ( AM )  - Elbit Systems predstavil záchranný systém pre svoje bezpilotné lietadlo Hermes 900, nakonfigurovaný a nedávno dodaný nezverejnenému zákazníkovi v juhovýchodnej Ázii.       Nepriaznivé poveternostné podmienky a krátka výdrž značne zhoršujú schopnosti pátracích lietadiel s posádkou a často im bránia vo vykonávaní…

Foto Ponorky čínskeho námorníctva chránia viaceré podzemné tunely

Čína, 6.máj 2020 ( AM, H. Sutton )  - Čína je námorný štát s pobrežím dlhým viac ako 9 000 kilometrov, ktoré je posiate prístavmi. V porovnaní s väčšinou ostatných krajín má veľké množstvo námorných základní. Čínske námorníctvo ( formálne známe ako PLAN - Námorníctvo ľudovej oslobodzovacej armády) je rozptýlené na mnohých…

Foto Čínske námorníctvo čoskoro prekoná americké – podľa výskumu agentúry Kongresu

USA, 5.máj 2020 ( AM ) - Nová  správa  predložená zákonodarcom USA ukazuje rozsah čínskej námornej expanzie a jej pravdepodobný výsledok. Do konca tohto desaťročia bude mať Čínske námorníctvo najsilnejšie námorníctvo na svete, ktorého plavidlá na hladine aj pod hladinou prevýšia námorníctvo iných krajín.   Zdá sa, že americké námorníctvo nemá primerané…

Video Bohyňa vojny. Prvá skupina húfníc s vlastným pohonom „Koalícia-SV“ vstúpila do armády

Rusko, 23.máj 2020 ( AM ) – Ruská armáda dostala prvú várku nových húfnic Koalícia-SV, informovala tlačová služba štátnej spoločnosti Rostec. Vo februári Rostec vyhlásil, že skúšky delostreleckého zariadenia budú ukončené v roku 2022.   152 mm húfnica s vlastným pohonom „Koalícia-SV“ bola vytvorená na ničenie taktických jadrových zbraní, delostreleckých a mínometných batérií, obrnených…

Video Bojové vozidlo Bumerang – obojživelník ruskej armády

Rusko, 20.máj 2020 ( AM ) - Bumerang je novou bojovou platformou, ktorá bola vyvinutá pre ruskú armádu. Prvýkrát bola predstavená v roku 2015 počas vojenskej prehliadky 9. mája na Červenom námestí v Moskve.     Zvláštnou charakteristikou Bumerangu sú jeho obojživelné schopnosti. Stroj sa môže pohybovať vo vode s rýchlosťou 10 km / h. Okrem iného…

Foto Saudskí inžinieri budú vyrábať taktické vozidlá Oshkosh

Saudská Arábia, 19.máj 2020 ( AM ) - Oshkosh Defence založila spolu so saudskou spoločnosťou Al Tadrea Manufacturing Company spoločný podnik JV. Podnik, kde americký výrobca má menšinový podiel, má za cieľ rozvíjať odborné znalosti v Saudskej Arábii a stať sa hlavným dodávateľom taktických kolesových vozidiel.   Spoločnosť JV sa spočiatku zameria…

Video Zabijak tankov. Video vypustenia striel protitankového systému Kornet

Rusko, 13.máj 2020 ( AM, Sputnik ) - Pozrite si zábery z použitia ruského protitankového raketového komplexu Kornet pri streľbe na cvičné ciele na cvičisku v spomalenom zábere, rovnako ako aj raketový zásah komplexu tankov a ďalších objektov.   Protitankový raketový komplex Kornet, ktorý je vo výzbroji Ozbrojených síl Ruska, bol…

Foto Izraelský letecký výrobca IAI preberá výrobu armádnych vozidiel Zibar

Izrael, 11. mája 2020 ( AM ) - Izraelský výrobca Aerospace Industries (IAI)  - štátom vlastnená spoločnosť, pokračuje v diverzifikácii svojich pozemných operácií získavaním výroby vozidiel Zibar, Zmag a ZD od výrobcu terénnych vozidiel Ido Cohen.   Promo video vozidlo Zibar:   Terénne vozidlá budú modernizované pre vojenské obranné aplikácie s…

Foto Spojené štáty začali výrobu nových protitankových raketových kompletov FGM-148F Javelin

USA, 9. mája 2020 ( AM, Defensenews  ) - Americké vojensko-priemyselné spoločnosti Raytheon a Lockheed Martin začali výrobu prenosných protitankových raketových kompletov FGM-148F Javelin. Informuje o tom portál Defense News.   Nový model FGM-148F disponuje zdokonalenou viacúčelovou bojovou hlavicou, ktorá kombinuje nálože na likvidáciu reaktívneho pancierovania a zároveň má fragmentovanú oceľovú časť…

Foto Rumunská verejnosť je nespokojná s ponechaním stíhačiek F-16AM na zemi – k zachyteniu ruského Tu-22M3 boli vyslané staré „sovietske” stíhačky MiG-21 Lancer

Rumunsko, 27.máj 2020 ( AM ) - Šéf tlačovej služby rumunského Ministerstva národnej obrany, plukovník Constantin Spânu porozprával v exkluzívnom rozhovore pre noviny DefenseRomania o príčinách, ktoré stáli za ponechaním stíhacích lietadiel amerického pôvodu F-16AM na zemi, resp. prečo boli k zachyteniu ruských strategických bombardérov Tu-22M3 vyslané staršie sovietske stíhacie lietadlá…

Video Vrtuľník Mi-8 havaroval na Čukotke – všetci členovia posádky zahynuli. Video

Rusko, 26.máj 2020 ( AM ) - Pred niekoľkými hodinami, počas výcvikového letu na letisku pri uhoľnej bani v oblasti Anadyr, havaroval vojenský viacúčelový vrtuľník Mi-8 Ministerstva obrany Ruskej federácie. Všetci členovia posádky zomreli - keď vrtuľník explodoval po páde na zem.   Podľa záznamov predložených z letiskovej kamery bola príčinou havárie…

Foto Rusko nedovolí USA privatizovať Mesiac, vyhlásil šéf Roskosmosu

Rusko, 26.máj 2020 ( AM, sputnik ) - Donald Trump na začiatku apríla podpísal výnos zakotvujúci právo Američanov na ťažbu vesmírnych zdrojov a nariadil, aby do polroka boli s ostatnými štátmi prerokované dohody o Mesiaci a ďalších vesmírnych telesách. Roskosmos označil tieto plány za agresívne a škodlivé medzinárodnej spolupráci.   Roskosmos nedovolí…

Foto Filipíny sa už nezaujímajú o americké útočné vrtuľníky – akí iní dodávatelia prichádzajú do úvahy?

Filipíny, 26.máj 2020 ( AM, militarywatchmagazine ) - Z prostredia Filipínskych ozbrojených síl vzišla správa, podľa ktorej Filipíny už údajne nebudú zvažovať nákup amerických útočných vrtuľníkov a vzhľadom na značne vysokú cenu strojov ponúkaných štátu juhovýchodnej Ázie sa Manila rozhodla poohliadnuť inde a nájsť alternatívne útočné vrtuľníky pre svoje letectvo. Táto správa…

Foto Podľa malajzijského premiéra Mahathira sú americké stíhačky dobré akurát tak na predvádzanie počas leteckých prehliadok…

Malajzia, 24.máj 2020 ( AM, militarywatchmagazine ) - Premiér Malajzie Mahathir Mohamad poskytol v rozhovore pre katarskú spravodajskú stanicu Al-Džazíra (Al Jazeera) pohľad na skúsenosti jeho krajiny s prevádzkou amerických stíhacích lietadiel F-18 Hornet a priblížil za akými značnými obmedzeniami pri tejto prevádzke stojí Washington.   Malajzijské kráľovské letectvo prevádzkuje v súčasnosti tri triedy stíhacích…

Video Ekranoplán – rusi znovuzrodili kaspickú príšeru

  Rusko, 24.máj 2020 ( AM ) - Novinár Caleb Larson napísal o vývoji Ekranoplánu Čajka-2 v Rusku a označil to za znovuzrodenie "Kaspickej príšery" z čias studenej vojny. Informoval o tom časopis The National Interest. Článok uvádza , že ekranoplán využíva efekt, ku ktorému dochádza pri lete vo veľmi nízkej nadmorskej výške, prúd vzduchu medzi krídlami…

Foto Starikov: Skutočná superzbraň tretej ríše bol pervitín

Nemecko, 25.máj 2020 ( AM, nstarikov.ru ) - Ani raketa V, ani super tank Maus ani nevyvinuté jadrové zbrane nepomohli fašistickému Nemecku dobyť svet. Pri hľadaní zázračnej zbrane Wunderwaffe nemecká veda a priemysel priniesli veľa sľubného vývoja, ale väčšina z neho zostala nerealizovaná. Aj keď superzbraň bola stále v rukách Tretej ríše, a to…

Video Sýrska a ruská armáda postavili pamätník na mieste smrti ruského hrdinu – pilota Filipova. Video

Sýria, 16.máj 2020 ( AM ) - Ruská a sýrska armáda dnes osadili v Sýrii pamätná tabuľa na pamiatku zosnulého ruského pilota Romana Filipova, ktorý zahynul počas bitky s militantmi v Idlibe.   Ruský vojenský pilot Roman Filipov zomrel 3. februára 2018 počas bitky s presilou militantov teroristických skupín v blízkosti…

Video Málo známi hrdinovia Veľkej vlasteneckej vojny – Psi, ktorí bránili vlasť až do samého konca. Video

Rusko, 13.máj 2020 ( AM, Sputnik ) - Cez 60 tisíc psov bránilo vlasť počas Veľkej vlasteneckej vojny. Psy pomohli nájsť asi štyri milióny mín a výbušnín a dokázali pomôcť 400 tisícom vojakom.     Okolo 60 tisíc psov bojovalo počas Veľkej vlasteneckej vojny. Vojny sa zúčastnili čistokrvní psy i pouličný, psy pomáhali ľuďom vo…

Foto V Tveri odstránili pamätnú dosku venovanú Katynskej poprave – dôležitý právny posun

Rusko, 10.máj 2020 ( zdroj: AM, Ilja Kasjanov ) - Prokuratúra Centrálnej oblasti mesta Tver vykonala previerku zákonnosti inštalácie symbolu stalinských represií na budove, ktorá je dnes sídlom Tverskej štátnej lekárskej univerzity. Závery tejto previerky sú nasledovné: Neexistujú dôkazy svedčiace o tom, že by v tejto budove bývalého sídla úradu NKVD na Sovietskej…

Video Naživo: Nech žije 75. výročie Dňa víťazstva! V Rusku prebiehajú oslavy veľkého dňa

Rusko, 9.máj 2020 ( AM ) - Ruský prezident Vladimir Putin kladie 9. mája veniec pri hrobke neznámeho vojaka neďaleko Kremeľských hradieb pri príležitosti 75. výročia víťazstva Sovietskeho zväzu nad nacistickým Nemeckom v druhej svetovej vojne. Po slávnostnom pokládke vencov prednesie prezident národný prejav, po ktorom ruské letectvo usporiada leteckú show nad…

Foto “Zahynul som pri Rževe” – Jedna z najkrvavejších bitiek v histórii ľudstva o ktorej sa na Slovensku ani v Európe skoro nič nevie

Slovensko, 9.máj 2020 ( AM, Sputnik ) - O bitke o Ržev, čo je mesto v Tverskej oblasti Ruska, sa toho na rozdiel od bitky o Stalingrad alebo bitky pri Kursku vie v Európe málo. Pripomeňme, že 5. januára roku 1942 vydal Stalin rozkaz, aby sa Ržev oslobodil za týždeň od nacistov. Rozkaz…

Foto Šok v Česku! Vláda podporí domobranu sumou až 250 miliónov korún

Česko, 20.máj 2020 ( AM ) - Česká vláda si zjavne začína uvedomovať bezpečnostné riziká v Európe. Vláda dnes na svojom zasadnutí schválila finančnú podporu spolkom, ktoré sa zaoberajú domoobranou. Návrh zákona ešte musí potvrdiť snemovňa, podľa predpokladov tento zákon podporia aj opoziční KSČM, SPD, Trikolora  ...     Návrh zákona, ktorým…

Foto Úradníci EÚ neprijateľne ovplyvňujú hlasovanie krajín za zákaz olova – materiály im pripravujú lobisti z globálnej ekologickej neziskovky

Česko, 5.máj 2020 ( AM ) - Evropská komise (DG ENV) v úředním dokumentu (v příloze) napřímo lobuje experty členských států EU - členy NADEG (výbor odborníků pro směrnici EU o ptácích a směrnice EU stanovištích, který se bude konat ve dnech 6. až 7. května 2020), aby ovlivnili hlasování zástupců členských…

Foto Slovenská armáda zabezpečila repatriáciu občanov z Cypru

Slovensko, 3.máj 2020 ( AM, MO SR ) - Na letisku Dopravného krídla Kuchyňa pristálo dnes vo večerných hodinách vojenské dopravné lietadlo C-27J Spartan, ktoré na Slovensko dopravilo 23 repatriantov z Cypru. Rezort obrany zabezpečil leteckú prepravu 15 slovenským občanom a spolu s nimi aj trom občanom Českej republiky, trom občanom…

Video Izrael ostreľoval Damašek – zahynuli traja civilisti, sýrska PVO aj napriek rušeniu väčšinu rakiet zachytila

Sýria, 28.apríl 2020 ( AM ) - Včera na úsvite v dôsledku izraelskej agresie v dedinách Al-Hajir a Al-Adliy v provincii Damask boli zabití 3 civilisti, ďalší traja boli zranení vrátane jedného dieťaťa. Guvernér provincie Kuneitra Humam Dbeyyat vo vyhlásení pre novinárov, zdôraznil, že Izrael úmyselne zaútočil na obytné štvrte dediny, čo…

Video Dráma na ostrove Samos: Migranti sa pobili a potom podpálili tábor

Grécko, 27.apríl 2020 ( AM ) - V tábore pre migrantov na gréckom ostrove Samos vypukol v nedeľu večer požiar, kvôli ktorému prišlo o prístrešie 200 utečencov. Oznámil to dnes generálny tajomník ministerstva pre migráciu Manos Logothetis. Podľa agentúry AFP zatiaľ nie sú informácie o obetiach.   https://www.facebook.com/100012637032010/videos/925718261192733/?t=5   Mimovládna organizácia Samos Volunteers oznámila, že…

Foto Čo môže americká lietadlová loď USS Roosevelt naučiť vedcov o COVID-19

USA, 27.apríl 2020 ( AM, Popular Mechanics  ) - Epidémia koronavírusu na lietadlovej lodi USS Theodore Roosevelt, patriacej Námorníctvu Spojených štátov amerických, sa ukázala ako štatisticky neobvyklá. Informoval o tom portál Popular Mechanics. Záhada spočíva v tom, že polovica vojenského personálu s pozitívnymi výsledkami testu na ochorenie covid-19 nemá žiadne príznaky choroby . Jedná sa o zdravých…

Foto V Košiciach odštartovala zimná liga v dynamickej streľbe

Dňa 1.12.3019 sa konala v priestoroch obchodného centra Optima, strelecká súťaž 2CS Winter league podľa pravidiel IPSC. Zaujímavosťou tejto súťaže je, že sa strieľajú 4 strelecké situácie podľa pravidiel IPSC v dynamickej streľbe, na jednom mieste. Strelci mohli využiť možnosti , ktoré ponúka aj areál Steam Factory a mnohí prišli…

Foto Interkontinentálne majstrovstvá Ázie a Austrálie v pištoli – Slováci obsadili vo svojich kategóriách prvé a druhé miesto

V dňoch 11 - 17. Novembra 2019 sa uskutočnili majstrovstvá Ázie a Austrálie v pištoli podľa pravidiel IPSC Uvedeného preteku sa celkovo zúčastnilo 927 strelcov z celého sveta, nakoľko tu boli zastúpené aj kontinenty ako Európa, Afrika, Severná a Južná Amerika. Na strelcov čakalo 24 streleckých situácii, na ktoré bolo…

Foto Deti súťažili v dynamickej streľbe

Košice (10.11.2019) - Rebels Action Air Shooting Camp 3 je úspešným pokračovaním projektu, ktorý vznikol v roku 2017 v spolupráci klubov : Športovo Strelecky klub JPS Snina-Humenné, ŠK Hodkovce a Rebels teamom. Úlohou projektu je priblížiť verejnosti odvetvie športovej streľby s airsoftovými zbraňami - Action Air , podľa pravidiel IPSC.…

Foto Slovenskí športoví strelci získali v histórií Slovenskej Asociácie Dynamickej Streľby najviac medailových umiestnení.

Prvý septembrový týždeň sa v hlavnom meste Srbska v Belehrade konal EUROPEAN HANDGUN CHAMPIONSHIP 2019, ktorý sa skončil pre Slovensko výnimočne úspešne a naši športoví strelci získali v histórií Slovenskej Asociácie Dynamickej Streľby najviac medailových umiestnení: Zlaté medaily získali: SHOOT OFF - Production Senior - Marián Vyšný SHOOT OFF -…

Foto Rozhovor s úradujúcim majstrom sveta v puške – Ernestom Nagyom

Slovensko na posledných Majstrovstvách sveta v puške podľa pravidiel IPSC, ktoré sa konali vo Švédsku, získalo v silnej konkurencii 560 top športových strelcov najcennejšie umiestnenie – zlatú medajlu. Rozhovor s úradujúcim majstrom sveta Ernestom Nagyom viedol Ing. Bystrík Zachar, Prezident Slovenskej Asociácie Dynamickej Streľby.  Ernest, čitateľov určite zaujímajú Tvoje strelecké začiatky. Kedy si…

Foto Zlatá medaila z Majstrovstiev sveta podľa pravidiel IPSC ide na Slovensko

V dňoch 3 - 10. augusta 2019 sa vo Švédskej Karlskoge uskutočnili 2. majstrovstvá sveta v disciplíne  puška podľa pravidiel IPSC. Samotný pretek prebiehal na druhej najväčšej vojenskej strelnici vo Švédsku. Na 20km úseku vojenského priestoru bolo pripravených 30 streleckých situácii, ktoré preverili strelecké schopnosti najlepších puškárov z celého sveta.…