PERUN – pristavenie na vojskové skúšky v predpísanej výzbroji
Aktuality, Pozemná technika,

Český výrobca bojového vozidla Perun ostro protestuje proti vyjadreniu ministerstva

Tiskové prohlášení společnosti SVOS, spol. s r.o. – K vyjádření Ministerstva obrany ze dne 20. srpna 2019 : Společnost SVOS, spol. s r.o. dne 20. srpna zveřejnila své tiskové prohlášení ke stavu dodávky bojových vozidel speciálních sil Perun AČR. Téhož dne Ministerstvo obrany ČR zveřejnilo své prohlášení, které hrubě zkresluje průběh zkoušek a výrazně negativně hodnotí vozidlo Perun.


Společnost SVOS, spol. s r.o. se musí důrazně ohradit proti tvrzením ministerstva uvedeným v jeho prohlášení. Vozidlo Perun nebylo bez jakéhokoliv legitimního důvodu od října 2018 do července 2019 přijato k vojskovým zkouškám, a ministerstvem zmíněné dílčí nedostatky (většinou nekolidující se smlouvou) byly již v říjnu 2018 prokazatelně odstraněny. Společnost SVOS od října 2018 neúspěšně několikrát žádala o pokračování zkoušek v souladu s platnými pravidly, při kterých by ministerstvo mohlo ověřit plnění všech požadavků kupní smlouvy prověřovaných ve vojskových zkouškách. K tomu ale nedošlo.

Výrok o „neplnění 85% zkoušek“ je jedním z hlavních bodů, ve kterých SVOS spatřuje chybný postup ministerstva. Pokud totiž opakované zkoušky upraveného vozidla bez zavinění firmy SVOS vůbec neproběhly (a prodloužené období zkoušek tedy nebylo vůbec využito, neboť komise v průběhu 8 měsíců neprovedla jedinou zkoušku), parametry dle kupní smlouvy nebyly ověřeny. Nelze proto v souladu s kupní smlouvou hovořit o nevyhovujícím výsledku, neboť jde o důsledek jejího neplnění ze strany ministerstva.Údaj o 85% nevyhovujících zkoušek je použit k poškození dobrého jména vozidla, ačkoliv se netýká smlouvou vyžadovaných a schválených parametrů, které vozidlo bez výjimky plní, ale neprovedených opakovaných zkoušek.

Společnost SVOS opakovaně od ledna 2019 rozporovala požadavky ministerstva, a především postup komise pro vojskové zkoušky, což lze doložit téměř čtyřmi desítkami dopisů, stížností a výzev (včetně výzev k plnění smlouvy). Tvrzení, že SVOS obsah, formu a způsob zkoušek nerozporoval, je proto nepravdivé.Nepravdivým je rovněž prohlášení o seznámení firmy SVOS s výsledkem zkoušek. Společnost na závěrečném jednání předala komisi pro vojskové zkoušky své stanovisko k návrhu závěrečné zprávy, a to bylo jako součást návrhu předáno k vyřízení Náčelníkovi generálního štábu AČR. I přes opakovanou žádost firma SVOS dodnes neobdržela ani Náčelníkem generálního štábu AČR schválenou závěrečnou zprávu (nikoliv návrh, který se může měnit), ani informaci o tom, jak ministerstvo naložilo s připomínkami k obsahu závěrečné zprávy, která neodpovídá ministerstvem stanoveným dokumentům.

Společnost dále uvádí, že náměstka ministra pro vyzbrojování v červenci opakovaně žádala o společné tiskové prohlášení s cílem vyhnout se argumentaci našeho postoje mediální cestou. Žádosti nebyly akceptovány, a proto firma SVOS na opakované úniky informaci o projektu reagovala svým prohlášením. Společnost SVOS bude média v dohledné době informovat o právních krocích podniknutých pro ochranu dobrého jména společnosti i vozidla Perun.

V Přelouči dne 21. srpna 2019

Karel Šimána, Mediální konzultant – Společnost SVOS, spol. s r.o.

PERUN – prezentácia prejazdu hlbokým bahnom

Tiskové prohlášení společnosti SVOS, spol. s r.o. – Ke stávajícímu stavu projektu dodávky bojových vozidel speciálních sil Perun :

          Ministerstvo obrany ČR 8.8.2019 cestou tiskového mluvčího informovalo média o tom, že vozidlo Perun od společnosti SVOS, spol. s r.o. neprošlo vojskovými zkouškami. Společnost SVOS se proti tomuto tvrzení ohrazuje, neboť jde o informaci nevycházející ze skutečného stavu věci.

Vozidlo SVOS mělo absolvovat vojskové zkoušky v rozsahu ověřování vybraných smluvních parametrů stanovenýchMinisterstvem obrany ČR (MO ČR) a dle názoru společnosti SVOS vozidlo tyto parametry plní, což potvrzují platné protokoly ze zkoušek i měření. Společnost SVOS dokonce na své náklady v rámci své dobré vůle a vstřícného přístupu provedla úspěšné měření u odborné vojenské autority, státního podniku Vojenský technický ústav ve Vyškově, pro ověření parametrů, které vůbec nejsou předmětem vojskových zkoušek, avšak kterými komise pro vojskové zkoušky neoprávněně podmiňovala pokračování vojskových zkoušek. Nad rámec smluvních požadavků společnost dále dle požadavků AČR vozidlo upravila na své náklady tak, aby plně odpovídalo poznatkům ze zkoušek pro plánované bojové použití včetně zvýšení ochrany posádky.

Celý průběh vojskových zkoušek byl do současné doby nestandardní a neodpovídající závazným předpisům MO ČR pro tuto oblast. Společnost SVOSdeklarovala MO ČR opakovaně závažná porušení předpisů, která vedla k hrubému narušení průběhu vojskových zkoušek. Jde o různé podoby nelegitimního postupu počínaje podmiňováním úspěšnosti zkoušek parametry, které nejsou smluvním závazkem naší společnosti, přes neodborné a subjektivní stanovování způsobu provádění a hodnocení zkoušek odporující standardům AČR a NATO, zásadní pochybení v průběhu samotného provádění zkoušek, vyhotovování neautentických záznamů z jednání,až po poškození vozidla a vystavení osádky riziku závažného zranění z důvodu nerespektování bezpečnostních pokynů k použitíspeciální výbavy vozidla ze strany zkušební komise. Navíc komise pro vojskové zkoušky nedokázala ani v jednom rozporovaném případě své stanovisko opřít o jakýkoliv standard či normu a opakovaně vyžadovala plnění parametrů, které nejenže nejsou ve smlouvě určeny jako závazek společnosti SVOS, ale které navíc nejsou dosažitelné žádnou technikou zavedenou v armádách NATO. I přes opakovaná upozornění na chybný postup komise pro vojskové zkoušky nedokázalo MO ČR zjednat nápravu.

Podstatná část negativních hodnocení dílčích parametrů vojskových zkoušek je navíc důsledkem faktu, že komise pro vojskové zkoušky za osm měsíců od října 2018 do závěru června 2019 závěru neučinila jediný krok k pokračování zkoušek, a když už po naléhání a stížnostech společnosti SVOS rozhodla o přistavení vozidla k pokračování, samotné pokračování posléze znemožnila z důvodů ležících na její straně (komise pro pokračování vyžadovala okamžité doložení dokumentů, které vydávají orgány MO ČRaž po skončení vojskových zkoušek, a ne v jejich průběhu).

Tiskovým mluvčím MO ČRzmiňovaná závěrečná zpráva proto neodpovídá řídicím právním a odborným dokumentům pro vojskové zkoušky, a tudíž nemůže být platná, neboť je fakticky i právně vadná. V situaci, kdy z důvodu zásadních nedostatků na straně MO ČR nedošlo ke skutečnému ověření parametrů a závěrečná zpráva je nesprávná a odporuje zmíněným řídicím dokumentům samotného ministerstva, nelze hovořit o negativním výsledku zkoušek. Legitimním postupem dle kupní smlouvy a občanského zákoníku by bylo jednání smluvních stran k určení dalšího postupu, avšak o něj MO ČR nemá zájem. Náměstek pro akvizice i ministr obrany se totiž opakovaně i přes několikeré výzvy vyhýbají schůzce, kde by bylo možné tyto sporné body projednat.

Společnost SVOS ministerstvu obrany průběžně deklarovala šest desítek porušení vnitřních předpisů vojskových zkoušek, přičemž tyto předpisy si stanovilo samo ministerstvo. Připomínky společnosti a nesouhlas s opakovaným porušováním smlouvy i vnitřních předpisů byly předávány průběžně na téměř osmdesáti stranách pěti desítek dopisů, avšak MO ČR na ně dosud nijak fakticky nereagovalo a svůj postup neupravilo tak, aby odpovídal kupní smlouvě a řídicím dokumentům. Vrcholem soustavných porušení je zmíněná závěrečná zprávaz vojskových zkoušek, která obsahuje doporučení komise vozidlo hodnotit jako nevyhovující, avšak v příloze obsahuje zcela opačné stanovisko společnosti SVOS, konkrétně a věcně rozporující téměř všechny body zprávy s poukázáním na její zásadní nedostatky a nesoulad se stanovenou řídicí dokumentací.Společnost SVOS nebyla do současné doby oficiálně informována o tom, zda byl návrh závěrečné zprávy vojskových zkoušek schválen, a dále jak bylo rozhodnuto o námitkách a nesprávnostech deklarovaných společností SVOS. Z tohoto pohledu, do vypořádánípřipomínek, nemůže firma SVOS považovat závěrečnou zprávu za platnou, neboť neodpovídá kupní smlouvě a závazným řídicím dokumentům ministerstva. Stanovisko generálního ředitele společnosti SVOS Ing. Jaroslava Černého je následující: „Naše společnost bude vždy dodržovat ustanovení kupní smlouvy a zákonných předpisů, a proto musí odmítnout jakékoliv kroky ministerstva činěné na základě dokumentů vzniklých v rozporu se smlouvou a řídícími předpisy včetně údajného nevyhovujícího výsledku vojskových zkoušek. Nelze totiž hovořit o tom, že vozidlo nevyhovělo, pokud je tento závěr činěn na základě zkoušek, jejichž průběh i forma odporují kupní smlouvě, odborným předpisům i pravidlům stanoveným pro podobné smluvní vztahy občanským zákoníkem. Takový postup smlouva ani zákon nepředjímají, a jde tedy o porušení smluvních povinností ze strany ministerstva.

O skutečnosti, že si MO ČR zřejmě uvědomuje nesprávnost svého postupu, svědčí fakt, že i přes opakovanou žádost společnosti SVOS jí ministerstvo zakazuje informovat veřejnost o nestandardním a neprofesionálním průběhu vojskových zkoušek a znemožňuje tím veřejnou kontrolu nad svou činností. Navíc samo MO ČR tolerovalo úniky informací do jednoho z médií, které zkresleně zveřejňovalo informace z neveřejných protokolů z kontrolních a vojskových zkoušek, jejichž nepřístupnost a ochranu mělo MO ČR zajistit.

Společnost SVOS prohlašuje, že je připravena s MO ČRnadále jednat. Pokud ale ministerstvo obrany bude trvat na správnosti svého postupu, společnost SVOS je připravena využít své právo a možnost informovat veřejnost a profesionální média osvých námitkáchaindividuálně zpřístupnit dokumentaci zkoušek potvrzující její stanovisko. Protože MO ČR nezbavilo společnost SVOS mlčenlivosti, tato tisková zpráva nemůže obsahovat dokumentaci přesných porušení smlouvy, neboť by tím společnost porušila zákaz ministerstva.

Generální ředitel společnosti k tomu dodává: „Za čtyřicet let své kariéry v oblasti vojenských vozidel jsem se nesetkal s takto neprofesionálním, negativně účelovýma vůči domácímu výrobci výrazně zápornýmpřístupem. V případě projektu dodávky vozidel Perun Armádě ČR totiž nejde o drobná pochybení, ale zásadní systémové selhání zúčastněných subjektů MO ČR, které vede ke vzniku rozsáhlé škody naší společnosti.Postup ministerstva obrany je pravděpodobně reakcí na fakt, že naše společnost souběžně napadá jeho nezákonný postup i v dalších projektech.Navíc je s podivem, že žádný ze zahraničních zájemců o vozidlo Perun včetně těch ze zemí NATO, kteří se s ním detailně seznámili, nemá obdobné nelogické požadavky jako komise pro vojskové zkoušky MO ČR, a naopak oceňují jeho odolnost a víceúčelovost, které na trhu nemají srovnání.

Společnost SVOS předala veškeré podklady včetně soupisu prokázaných porušení smlouvy a řídicí dokumentace zastupující právní kanceláři a bude se hájit právní cestou s cílem dokončit vojskové zkoušky v souladu s kupní smlouvou.

V Přelouči dne 19. srpna 2019

Karel Šimána, Mediální konzultant – Společnost SVOS, spol. s r.o.

PERUN – test proti výbuchu v nemeckom testovacom zariadení IABG

 

 

 

 

 

 

Najčítanejšie
Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vstupujete na článok s obsahom určeným pre osoby staršie ako 18 rokov.

Potvrdzujem že mám nad 18 rokov
Nemám nad 18 rokov